Referat af Generalforsamling i Vestmøn Lokalråd 15. maj 2018

Referat af Generalforsamling i Vestmøn Lokalråd d. 15. maj 2018
Tilstede: Anne Grete Olsen, Jørn Svenstrup, Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Mogens Kjær-Nielsen, Per Friis Jensen, Per Skov Jensen.

Flere borgere.

Dagsorden:

Velkomst
Valg af dirigent
Beretning
Beretning fra udvalgene, Hårbølle Havn og badebro

Fibernet

Spildevandsrensning i det åbne land
Regnskab
Valg til bestyrelsen – på valg Marianne Boje – Anne Grete Olsen – Mogens Kjær-Nielsen. Nicolaj Sørensen er udtrådt.
Eventuelt

Ad1:
Formand Jørn Svenstrup bød velkommen og orienterede om aftenens indhold.

Ad2:
Jens Henrik Olsen blev valgt til dirigent.

 

Ad3:
Beretning:

Først en præsentation af bestyrelsen.

Michael van Deurs kommer og fortæller om MønNu.

Formandens beretning indeholdt en beskrivelse af årets arbejde, hvor aktiviteterne omtalt.

Der er afholdt 8 lokalrådsmøder, heraf 5 åbne og 3 lukkede møder.  Et dialogmøde samt et borgermøde.

Udover disse møder har der været en hel del møder med kommunen, hvor der har været dialog omkring høringer, forslag m.m.

 

Dialogmødet havde 6 punkter på dagsordenen:

IT

I referatet blev der efter hvert punkt stillet og fremsendt et spørgsmål til politikerne.

Borgermøde:

Byfornyelse i Damme Askeby var aftenens emne.

På borgermødet blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper. Byfornyelse i Damme Askeby har taget mange kræfter

Der er adskillige huse til salg i Damme Askeby. Der er mange ideer til brug, der kan skabe liv og stisystemer. Desværre er det ikke muligt, at kommunen må købe huse, eller udleje huse.

Mejeriet ejes af en Fonden Møns Bygningsfornyelse, men få projekter, der kan være bæredygtige, udover Vandcenter Møn, som der stadig arbejdes på.

I forbindelse med kommunalvalget blev der afholdt et vælgermøde i Landsbyforums regi. Godt besøgt og alle toppolitikerne var tilstede.

Benny Rasmussen har forespurgt om opstilling af en globe i forbindelse med Damsholte Planetarium.

Mogens Kjær-Nielsen rapporterede fra Badebrosprojektet i Hårbølle Havn.

Fibernet

Lars Skov-Andersen redegjorde for internet/bredbånd/mobilsituationen på Vestmøn.

Fibia vil ikke rulle mere internet ud på Vestmøn. Men der arbejdes på at etablere en eller to master, der kan dække hhv. området syd og vest for Damme og nord for Røddinge-Store Lind.  Der er ca. 400 beboere, der har meldt sig til Hårbølle Vindebæk Fibernet og Fibias fiberpulje og yderligere 200 som ikke har vist interesse. Vi har inviteret bestyrelsen for Hårbølle Vindebæk Fibernet til samarbejde, men vi har intet hørt fra dem.

Der er tilsyneladende meget bedre forbindelse for de brugere, der har fået Fibia installeret. Klageantallet over mangler er faldet markant.

Spildevandsrensning i det åbne land.

Lars Skov Andersen, der er formand for Landbyforums arbejdsgruppe redegjorde for arbejdet med at få kommunen til at ændre sine administrative regler i forhold til spildevandsrensning.

Kommunen skal fremover dokumentere, at et vandløb er forurenet af husspildevand, hvor stor forbedring af vandets kvalitet rensning af husspildevand vil medføre og om der er billigere alternativer som kan opnå samme resultat. Udvalget har i det forgangne år bidraget til at ca. 75 ejendomme i et område fra langs Askeby Landkanal og Præstegårdsbækken fra Røddinge til Neble er fritaget for rensning af husspildevand, svarende til en samlet besparelse på ca. 7,5 millioner kroner.

Fanefjord Mejeri:

Der er mange ideer og forslag til aktiviteter i mejeriet. Et af forslagene går ud på at indrette et vandcenter til præsentation af vores vands kredsløb, brug og beskyttelse samt demonstration af verdensledende danske teknologier og tillige huse et nyt fælles vandværk for VestMøn.

Vandcentret: Der er skrevet et nyt koncept, hvor der er taget kontakt til Danish Water Forum, der kan give liv i landsbyen. Der kommer forhåbentlig snart en udmelding.

Fanefjord Køkkenet:

I begyndelsen af marts måned, blev der ændret på madplanen på Fanefjord Centret, således at beboerne spiser varm mad til aften i stedet for om middagen. Lige efter påske gik køkkenet så så småt i gang med at lave maden til beboerne helt fra grunden.

14. maj var der en lille reception, hvor Fanefjord Centret og Vestmøn Lokalråd havde inviteret til en fælles middag sammen med beboerne. Borgmester Michael Smed og udvalgsformand Mette Høgh Christiansen deltog i åbningen.

Der er positive reaktioner på projektet fra alle grupper, beboere, personale og pårørende. På sigt kan alle borgere og pårørende spise med. Det forudsætter forudbestilling af middagen dagen før kl. 12:00. Såfremt man ikke er visiteret til at spise på Fanefjord Centret koster et måltid kr. 50,00.

Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Anne Grete Olsen. Der er p.t et pænt overskud, men der er udgifter på vej.

Valg:

Marianne Boje genvalgt, Anne Grete Olsen genvalgt, Mogens Kjær-Nielsen ønsker ikke at genopstille.

Lars Skov Andersen trækker sig.

Kim Boutrup, Carsten Ohm blev valgt som nye medlemmer af Vestmøn Lokalråd. Stort velkommen til dem. Muligvis indtræder  Kent Holmsgård også i lokalrådet på et senere tidspunkt.

 

 

Evt.

Tak til Mogens Kjær-Nielsen og Lars Skov Andersen for deres store engagement og arbejde.

Velkommen til de nye medlemmer.

Brugsens økonomiske situation kan drøftes på et senere møde.

LUP’en  er afleveret til layout og kommer forhåbentlig snart i trykken.

Shelterne i Fanefjord Skov bestyres nu af en styregruppe. Vestmøn Lokalråd er med til møderne uden at have stemmeret.

Shelternes booking ligger stadig på Vestmøn Lokalråds hjemmeside, og  Shelternes konto ligger stadig i Vestmøns  Lokalråds regi.

Mødet afsluttet kl. 20.40

Referent

Marianne Boje

Referat af Årsmøde (21. maj 2015)

Tid: 21. maj 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Lars, Trine og 8 borgere
Afbud: Marianne
Referent: Lars

Dagsorden

Valg af dirigent
Per Skov Jensen foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt ved annonce i Ugebladet Møn

Valg af stemmetællere
Udsat til evt. behov for stemmetællere

Beretning ved formanden

Møder
Der er afholdt 7 lokalrådsmøder, heraf 2 lukkede, plus 1 dialogmøde med politikere fra Vordingborg Kommunalbestyrelse. Formanden udtrykte Lokalrådets skarpe kritik af at 3 af de 6 udpegede politikere ikke stillede op pga. andre opgaver, som de anså for vigtigere.

Lokalrådets vigtigste arbejdsområder har været:

1. Behandling af krav og forslag fra kommunen

2. Lokal Udviklings Plan (LUP) udarbejdet med stor indsats fra Mads Krebs

3. Projekter

4. Internet

5. Landsbypedel

6. Dialogmødet (Se mødereferat på http://www.vestmoen-lokalraad.dk/)

Projekter fremmet eller gennemført af lokalrådet er beskrevet i LUP:
– Udeskole / Grillhytte ved Fanefjordskolen, som er til rådighed for alle beboere
– Tilplantning af den gamle sportsplads med frugttræer, ”sansetræer” og planer for ”paddehul” og havehus, herunder indkøb af plæneklipper til fremtidig landsbypedel
– Motionsrum på Fanefjordcentret, som Lokalrådet overvejer at støtte, også åbent for hele befolkningen
– Indretning af byhave og parkeringsplads for Håbet på tom grund efter nedrivning af Sprovegade 12
– Trapper til stranden ved Rytzebæk, som er sat op, dog ikke af Lokalråder

Regnskab ved kassereren
Kassereren fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 2,250, hvilket bringer kassebeholdningen per 30/04/2015 op på kr. 18,500.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Valg til bestyrelsen
De fire medlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt:

Jørn Svenstrup (Formand)
Per Skov Jensen (Næstformand)
Lars Skov Andersen
Trine Elnif-Bay

Eventuelt
Der blev spurgt til / talt om:
– Fremtiden for VestMøn, hvor Lokalrådet henviste til LUP
– Cykelsti fra Bogø Havn til Dammegade, som iflg VBK er planlagt til design i 2019 og anlæg i 2020-21. Lokalrådet blev bedt om at fremme dette arbejde som essentielt for sikkerhed og turisme
– Lukning af toiletter på rastepladsen ved Askeby. Lokalrådet blev bedt om at stille spørgsmål til dette
– Folkemødet 29 August, som i år vil blive voldsomt udvidet fra 4 til 8 scener, heraf 1 Lokalscene (Følg udviklingen på Lokalrådets Hjemmeside)
– Camønoen og dens muligheder for VestMøn, herunder VestMøn set som en vigtig del af en Møn akse bestående af Natur på Østmøn, Handel på Midtmøns og Kultur på VestMøn
– Internet, som Lokalrådet har holdt møde med Fibia om og vil mødes med VBK om muligheder for kommunal støtte og parallelt hermed starte en beboerundersøgelse
– Indretning af Vestmøn Vandværk i Fanefjord Mejeri

Referat af årsmøde (20. maj 2014)

Tid: Tirsdag den 20.05.2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Anne Grete, Jørn, Lars, Mads, Per og Trine, samt 5 borgere.
Afbud: Carsten, Marianne

1. Valg af Dirigent

Per Skov Jensen blev valgt som dirigent, erklærede Årsmødet lovligt og mindede deltagerne om Lokalrådets målsætning: ”at skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalråd”

2. Stemmetæller

Udeladt

3. Formandens beretning

 • Der har været afholdt 9 møder, heraf 6 åbne. Størst tilslutning var der til Idé-mødet om den Lokale Udviklingsplan (LUP) afholdt på Fanefjord Skole i September, møde om de kommunale spildevandsplaner afholdt i Hårbøllehuset i Januar samt Dialogmøde med kommunalpolitikere på Damme Kro i Marts, hvor der i alle tre møder var 30-40 deltagere.
 • Grøn udviklingsplan for VestMøn blev vedtaget i Maj 2013. Den er i høj grad baseret på frivillig indsats til pleje af natur og fortidsminder
  Læs den grønne udviklingsplan for Vestmøm
 • Shelterprojekt i Slotshaven er afsluttet med et ”underskud” pga reduktion af LAG (Lokale Aktions Grupper) tilskud med 2000 kr som tilskrives ansøgningsmæssige spidsfindigheder i Natur- og Erhvervsstyrelsen, der p.t. er udsat for voldsom kritik i de nationale medier for overadministration
 • Bosætningsprojekt er afsluttet. Der er meget positive tilbagemeldinger på besøg af bosætningsambassadørerne. LAG tilskud er ikke modtaget endnu da Natur- og Erhversstyrelsen har udbetalt beløbet til en privat konto i stedet for projektkontoen.
 • Lokalrådet har søgt Fanefjord Sparekasses Fond om tilskud på ca 100,000 kr til etablering af en ”udeskole”, der vil blive placeret enten ved Fanefjord-Damme foldboldbane eller i Fanefjord Parken
 • Kvindegruppen ”Kvinder på tværs” ved Lillian Sand har modtaget støtte fra Vordingborg Kommune og oprettet en facebook side. Kontakt Lillian via Facebook eller sand@lsand.dk
 • Kommunen har erstattet Telebusser med Flextrafik. Betaling er besværlig, men kan forenkles ved oprettelse af en konto hos Movia Flextur (Se http://www.flextur.dk/)
 • Brev om de samfundsmæssige omkostninger og konsekvenser af den støjende vejbelægning på Grønsundvej er sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse
 • VestMøn’s Lokal Udviklings Plan (LUP) foreligger nu i første udkast, der omtales under Eventuelt
 • Igangværende høringer om kommunale planer:
 • Børnehaver og vuggestuer, hvor det foreslås at nedlægge eksisterende dagplejeordninger til fordel for en fælles børnehave der skal flyttes til Fanefjord Skole
 • Affaldsplan, der foreslår øget kildesortering af affald
 • Offentlige toiletter, hvor det foreslås at nedlægge toilettet på rastepladsen ved Grønsundvej for enden af Fanefjordgade i Askeby
 • Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab

Regnskabet viste et overskud på 1,581 kr ud af en omsætning på ca 20,000 kr med en kassebeholdning på 16,261 kr per 30 April 2014. Kassererens beretning blev godkendt.

5. Valg

Mads Krebs, Carsten Nielsen, Marianne Boje og Anne Grete Olsen blev genvalgt. (Se bestyrelsen her).

6. Eventuelt

Mads Krebs præsenterede Lokalrådets Lokale Udviklings Plan for VestMøn. LUP’en beskriver Lokalrådets prioriteter og planlagte indsatser indenfor Bosætning, Turisme og Erhverv med en særlig tværgående indsats for bedre internet og mobildækning.

Planen vil blive omdelt til de øvrige lokalråd i Vordingborg kommune og lagt frem i Hårbøllehuset og Damme Brugs.

En opdateret udgave vil blive sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse.

Stor tak til Mads for hans indsats som redaktør!

Efter kaffepause fortalte Mogens Bengtsson fra beboerforeningen ”De Søndre Byer” om beboerforeningens indsigelser mod den kommunale spildevandsplan for Stege Nor med fokus på De Søndre Byer og om sit medlemskab som brugerrepræsentant i Vordingborg Forsyning.