Referat af Generalforsamling i Vestmøn Lokalråd 15. maj 2018

Referat af Generalforsamling i Vestmøn Lokalråd d. 15. maj 2018
Tilstede: Anne Grete Olsen, Jørn Svenstrup, Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Mogens Kjær-Nielsen, Per Friis Jensen, Per Skov Jensen.

Flere borgere.

Dagsorden:

Velkomst
Valg af dirigent
Beretning
Beretning fra udvalgene, Hårbølle Havn og badebro

Fibernet

Spildevandsrensning i det åbne land
Regnskab
Valg til bestyrelsen – på valg Marianne Boje – Anne Grete Olsen – Mogens Kjær-Nielsen. Nicolaj Sørensen er udtrådt.
Eventuelt

Ad1:
Formand Jørn Svenstrup bød velkommen og orienterede om aftenens indhold.

Ad2:
Jens Henrik Olsen blev valgt til dirigent.

 

Ad3:
Beretning:

Først en præsentation af bestyrelsen.

Michael van Deurs kommer og fortæller om MønNu.

Formandens beretning indeholdt en beskrivelse af årets arbejde, hvor aktiviteterne omtalt.

Der er afholdt 8 lokalrådsmøder, heraf 5 åbne og 3 lukkede møder.  Et dialogmøde samt et borgermøde.

Udover disse møder har der været en hel del møder med kommunen, hvor der har været dialog omkring høringer, forslag m.m.

 

Dialogmødet havde 6 punkter på dagsordenen:

IT

I referatet blev der efter hvert punkt stillet og fremsendt et spørgsmål til politikerne.

Borgermøde:

Byfornyelse i Damme Askeby var aftenens emne.

På borgermødet blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper. Byfornyelse i Damme Askeby har taget mange kræfter

Der er adskillige huse til salg i Damme Askeby. Der er mange ideer til brug, der kan skabe liv og stisystemer. Desværre er det ikke muligt, at kommunen må købe huse, eller udleje huse.

Mejeriet ejes af en Fonden Møns Bygningsfornyelse, men få projekter, der kan være bæredygtige, udover Vandcenter Møn, som der stadig arbejdes på.

I forbindelse med kommunalvalget blev der afholdt et vælgermøde i Landsbyforums regi. Godt besøgt og alle toppolitikerne var tilstede.

Benny Rasmussen har forespurgt om opstilling af en globe i forbindelse med Damsholte Planetarium.

Mogens Kjær-Nielsen rapporterede fra Badebrosprojektet i Hårbølle Havn.

Fibernet

Lars Skov-Andersen redegjorde for internet/bredbånd/mobilsituationen på Vestmøn.

Fibia vil ikke rulle mere internet ud på Vestmøn. Men der arbejdes på at etablere en eller to master, der kan dække hhv. området syd og vest for Damme og nord for Røddinge-Store Lind.  Der er ca. 400 beboere, der har meldt sig til Hårbølle Vindebæk Fibernet og Fibias fiberpulje og yderligere 200 som ikke har vist interesse. Vi har inviteret bestyrelsen for Hårbølle Vindebæk Fibernet til samarbejde, men vi har intet hørt fra dem.

Der er tilsyneladende meget bedre forbindelse for de brugere, der har fået Fibia installeret. Klageantallet over mangler er faldet markant.

Spildevandsrensning i det åbne land.

Lars Skov Andersen, der er formand for Landbyforums arbejdsgruppe redegjorde for arbejdet med at få kommunen til at ændre sine administrative regler i forhold til spildevandsrensning.

Kommunen skal fremover dokumentere, at et vandløb er forurenet af husspildevand, hvor stor forbedring af vandets kvalitet rensning af husspildevand vil medføre og om der er billigere alternativer som kan opnå samme resultat. Udvalget har i det forgangne år bidraget til at ca. 75 ejendomme i et område fra langs Askeby Landkanal og Præstegårdsbækken fra Røddinge til Neble er fritaget for rensning af husspildevand, svarende til en samlet besparelse på ca. 7,5 millioner kroner.

Fanefjord Mejeri:

Der er mange ideer og forslag til aktiviteter i mejeriet. Et af forslagene går ud på at indrette et vandcenter til præsentation af vores vands kredsløb, brug og beskyttelse samt demonstration af verdensledende danske teknologier og tillige huse et nyt fælles vandværk for VestMøn.

Vandcentret: Der er skrevet et nyt koncept, hvor der er taget kontakt til Danish Water Forum, der kan give liv i landsbyen. Der kommer forhåbentlig snart en udmelding.

Fanefjord Køkkenet:

I begyndelsen af marts måned, blev der ændret på madplanen på Fanefjord Centret, således at beboerne spiser varm mad til aften i stedet for om middagen. Lige efter påske gik køkkenet så så småt i gang med at lave maden til beboerne helt fra grunden.

14. maj var der en lille reception, hvor Fanefjord Centret og Vestmøn Lokalråd havde inviteret til en fælles middag sammen med beboerne. Borgmester Michael Smed og udvalgsformand Mette Høgh Christiansen deltog i åbningen.

Der er positive reaktioner på projektet fra alle grupper, beboere, personale og pårørende. På sigt kan alle borgere og pårørende spise med. Det forudsætter forudbestilling af middagen dagen før kl. 12:00. Såfremt man ikke er visiteret til at spise på Fanefjord Centret koster et måltid kr. 50,00.

Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Anne Grete Olsen. Der er p.t et pænt overskud, men der er udgifter på vej.

Valg:

Marianne Boje genvalgt, Anne Grete Olsen genvalgt, Mogens Kjær-Nielsen ønsker ikke at genopstille.

Lars Skov Andersen trækker sig.

Kim Boutrup, Carsten Ohm blev valgt som nye medlemmer af Vestmøn Lokalråd. Stort velkommen til dem. Muligvis indtræder  Kent Holmsgård også i lokalrådet på et senere tidspunkt.

 

 

Evt.

Tak til Mogens Kjær-Nielsen og Lars Skov Andersen for deres store engagement og arbejde.

Velkommen til de nye medlemmer.

Brugsens økonomiske situation kan drøftes på et senere møde.

LUP’en  er afleveret til layout og kommer forhåbentlig snart i trykken.

Shelterne i Fanefjord Skov bestyres nu af en styregruppe. Vestmøn Lokalråd er med til møderne uden at have stemmeret.

Shelternes booking ligger stadig på Vestmøn Lokalråds hjemmeside, og  Shelternes konto ligger stadig i Vestmøns  Lokalråds regi.

Mødet afsluttet kl. 20.40

Referent

Marianne Boje