Referat af lokalrådsmøde (19.09.16)

Referat af Lokalrådsmødet  19/9 2016 kl 19.00 på Ny Gammelsø.  

 

 

 1. Orientering / Meddelelser fra formanden og andre.

 

 1. Dialog med politikerne, om diverse høringer–Budget—Spildevandsplanen–

Idræt, kultur- og fritidspolitik m.m.

 

 1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

 

 1. Eventuelt.

 

 

 

Referat af lokalrådsmøde 19.09.16 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Jørn, Per, Mogens, Lars, Anne Grete og Marianne samt flere borgere.

Jørn Elo Hansen deltog fra Kommunalbestyrelsen. Desværre afbud fra Helle Manderup og Mikael Smed.

Orientering.

Jørn orienterede om seminar for ”forhave på forkant”. Det er et seminar, der er åbent for alle. Tilmelding senest 26.09.16. Der er annonceret i Sydsjællands Tidende på ”Nyt fra Kommunen”.

Folkemødet blev igen en succes. Ca. 6000 mennesker.

Fjernvarme.

Mogens orienterede om fjernvarmegruppens møde med Karsten Kolle fra Vordingborg Kommune. I mødet deltog Karsten Kolle, Niels Jørgen Larsen , Mogens og Per.

Efter en god dialog om fjernvarme, biogasanlæg og andre opvarmningsformer besluttede gruppen at udsende et spørgeskema via e-boks til borgere i Damme-Askeby området, hvor det skønnes, at ca. 250 boliger kan tilsluttes et fjernvarmenet. Spørgeskemaet skal kortlægge, hvilke varmekilder de 250 boliger benytter i dag, og danne grundlag for en opdatering af BBR oplysninger for den enkelte bolig.

BBR oplysningerne bruges til beregning af CO2 udledningen (drivhusgasser)

I spørgeskemaet kan man afkrydse, om man ønsker at få nyheder om projektet sendt på e-mail.

Internet/bredbånd FIBIA

Overordnet status Damsholte, Æblenæs. Lind, Sprove , Røddinge, Tostenæs, Hårbølle/Vindebæk får nu Fibia .

Fibia har ikke meldt tilbage, hvornår de går i gang. E husejerne for at aftale, hvor fibernettet skal føres ind i husene. Efterfølgende har vi erfaret, at Fibia er i gang med at kontakte

Der er en statspulje på 200 mill. kr. der kan søges af borgergrupper.  Borgere i  Liseby, Hårbøllevej og Ympehavevej har meldt ind, at de søger puljen.

Fibia vil ikke gå med i denne puljeordning. Fibia vil måske komme med en udmelding om et ekstra tilskud. Hårbølle Havn er ikke afklaret endnu.

Lars vil holde møde med interesserede lørdag den 24.9 i Hårbøllehuset.

Lars holder os orienteret.

 

 

 

 

 1. Høringer

Spildevandsudvalg nedsat blandt lokalrådene i kommunen. Brev sendt til samtlige byrådspolitikere og borgmesteren.

Lars orienterede om de tiltag, der er om kloakering/renseanlæg i det åbne land. 1000 ejendomme kan være inden for denne målgruppe.

Indsigelse: Prisen for rensning, EU har meldt, at man skal vælge den løsning, der giver mest miljø for pengene til den billigste pris. Kommunen skal komme med data, der beviser, at det kan betale sig at rense spildevand fra ejendomme i det åbne land.

Kommunens budget skal forhandles igen.

 1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

Forslag om renovering af fortovene i Damme Askeby.

Hårbølle Havns toiletter er låst, der er ikke sms-kode til dem.

Kultur-fritid idræts politikken har været til høring. Vi har skrevet et høringssvar.

 

 1. Evt.

Nyt møde: Lokalrådsmøde tirsdag d. 15.11.2016 kl.19.00 på Ny Gammelsø

Referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (28.07.2016)

Dagsorden

Referat af lokalrådsmøde 28.7.2016 på Ny Gammelsø

Tilstede: Jørn, Lars, Per, Anne Grete og Marianne. Afbud: Mogens Kjær

Mødet var åbent, og der var nogle få borgere.

Status på Fibernet.

Hårbølle Havn.

Der skal være ca. 100 tilmeldte for at Fibia vil gå i gang.

Ca. 60 har tilmeldt sig i Hårbølle Havn området.  Det er halvt fastboere og halv sommerhusejere. Flextilbuddet løber til 31.8.16.

Statens tilskud til bredbånd er ca. 200 millioner. For at komme i betragtning til tilskuddet, skal man selv betale kr. 2.000,-.  Vi kan være med til at udbrede information om ordningen, men det er den enkelte gruppe borger, der selv skal udfylde skemaet. Der er deadline for tilmelding 31.10.2016

Lars vil skrive en artikel til ugebladet og måske dagbladet. Der tænkes afholdt nogle møder, hvor der informeres om forløbet. Lars undersøger ligeledes om, der er interesserede for disse møder.

Der er kort, der viser, hvordan mobildækningen er på Vestmøn.  (TDC, Telia, Telenor og 3 Mobil)Det skal tjekkes om disse oplysninger holder vand.

Erhverv: Forslag om fyraftensmøder med lokale virksomheder for at lære deres behov at kende. Per undersøger muligheder for emner til et evt. møde med lokale landbrug. Der kommer et oplæg til næste møde.

Spildevandsplan.

Tillæg til spildevandsplan er udsendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af lokalrådene og landsbyforum, der indkaldes til møde mellem 14. og 21. august. Høringsfrist 24.8.2016.

EVT.

Pasning af kanaler: Strategier og plan for pasning. Der bliver indkaldt til et møde, hvor repræsentanter for de forskellige pumpelag mødes. Frist til 19.8 med høringssvaret.

Per henviste til en artikel i Sydsjællands Tidende angående en frivillighedsbank.

Generationsskifte: Annoncere efter nye medlemmer til Lokalrådet blandt børnefamilier.

Næste møde mandag d.19.09.2016 på Ny Gammelsø kl. 19.00.

Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (21.06.2016)

Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 21.6.2016 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Mogens, Lars, Per, Jørn, Anne Grete, Marianne

 1. Konstituering: Jørn: formand, Per: næstformand, Anne Grete: Kasserer, Marianne: Sekretær.
 2. Orientering:

Fanefjordhjemmet, Fittnessparken blev vist frem. Desværre var fremmødet meget beskedent. Der bliver en forsinkelse p.gr. af ændringer af LAG-midlernes udbetaling.

Affaldsmødet i Langebæk, Jørn og Marianne var til mødet. Det handlede om den nye affaldsordning, der skal vedtages i slutningen af 2017 og som skal træde i kraft i 2018.

Jørn og Per har været til formandsmøde mellem de forskellige foreninger på Vestmøn. 22 foreninger og organisationer. 7 mødte + nogle få fra Vennekredsen. Ingen afbud. Nyt møde indkaldes til september. Spændende tanker om en mulig opbygning/overbygning af foreninger på Vestmøn. Vi vil prøve at få en kalender på Vestmøns Lokalråds hjemmeside, der kan bruges af alle foreninger.

Per og Jørn til stormøde på Panteren, hvor de fik en orientering om, hvor langt man er kommet i projektet. Forkant på forhaven. 26 kommuner er med i denne gruppe.

 1. Status på internet:

Der skal gøres mere for at udbrede fibernet til yderområderne. Intensiv kampagne i Hårbølle Sommerhusområdet. Onsdag den 22. 06. 2016 afholdes et orienteringsmøde i Hårbølle Huset. Stand på markedsdagen ved Mejeriet. Lars vil være til stede. Der vil komme plakater, Fibiabussen kommer 2  gange til Hårbølle Strand. Lars tager igen kontakt til Vordingborg Kommune angående de puljepenge, der er til formålet. Næste trin er at kortlægge styrken af mobilnettene. Lars rekrutterer hjælp via Facebook.

 1. Fjernvarme:

Mogens har holdt møde med arbejdsgruppen, der foreslår, at vi får et møde med Karsten Kolle angående fakta og viden om fjernvarme.  Jørn skal til møde med Karsten Kolle på torsdag, og vil der få ham til at indkalde et møde.

 1. Status på Lup:

Vores LUP skal gennemgås, for at se om den er aktuel, og for muligvis indføje ændringer.

Jørn taler med Claus Lyngby angående tilgængelighedspuljen, så vi kan få et endeligt overblik.

Lars undersøgermaterialet om tilgængelighedspuljen og rundsender de planer, der er kommet.

 1. Eventuelt.

Vi vil prøve at få flere til at komme til lokalrådsmøderne og være med til at debattere forskellige emner. Vi arbejder med ideen på de kommende møder. Vi vil prøve at få vore lokale politikere til at komme til lokalrådsmøder.

 

Næste møde: torsdag den 28.07.16

 

Som referent: Marianne

 

Referat af lokalrådsmøde (14. april 2016)

Referat af lokalrådsmøde 14.4.2016
Tilstede: Trine, Anne Grete, Lars, Mads, Per, Jørn og Marianne
Fraværende: Carsten
Charlotte Hassø fra Forhave på Forkant indledte med en kort introduktion og præsentation af projektet.

Meddelelser:
Møde på Teknisk Forvaltning med Karsten Kolle og Peter Vergo og fra lokalrådet Jørn, Lars og Marianne angående Biogasforslaget. De havde sat sig godt ind i stoffet og gjort nogle forberedende beregninger og overslag. Konstruktivt møde. Foreløbig ser udbuddet af gylle ud til at være alt for stort i forhold til det forventede forbrug.

Fanefjord Mejeri/Fanefjord Sparekasse: Sparekassen har haft kontakt til Vordingborg Kommune. Der foretages beregninger angående bygningens beståelse/eller nedrivning.

Landsby Højskole/Borgermøde:
Landsbyforum Møde 31.3.2016: Lars redegjorde overfor forsamlingen om kloakering i det åbne land. Der blev givet tilsagn om at nedsætte en gruppe, der skal finde ud af mulighederne og/ eller ikke muligheder. Gruppen består af repræsentanter fra Stege, Vordingborg, Skibinge, Ørslev, Tostenæs samt Lars .

Landsbyforums Årsmøde 19.5.2016 afholdes på Nyord. Annette Tengberg kommer og fortæller om Biosfære. Mødet er åbent for alle medlemmer af lokalrådene. Der kommer en invitation.
Sundhedsparken: 30 Ahorntræer skulle fældes ud til gaden. Dette skulle være sket for flere måneder siden, men der er kommet en ny projektmedarbejder på projektet, hvilket har medført en længere forsinkelse. Damme Saftstation: Marianne skriver et svar., der rundsendes til Lokalrådet til godkendelse. Der er en positiv tilslutning til projektet.

2. Status på internet:
Der kom ingen endelig beslutning om etablering/ikke etablering fra Fibias side.
Projektet fortsætter til og med juni 2016, for om muligt at få Hårbølle sommerhusområdet inkluderet i tilslutning til Fibia nettet.

3. Årsmøde 26.5. kl. 19.00 på Ny Gammelsø
På valg: Anne Grete, Marianne, Mads. Mads ønsker ikke genvalg. Carsten ønsker at udtræde af Lokalrådet. Trine ønsker at udtræde af Lokalrådet for en periode. Der skal vælges 3-4 nye medlemmer.

4. Forretningsorden.
Små rettelser, der er blevet rettet til således, at forretningsorden er vedtaget.

5. Forhave på forkant:
Spørgeskema udleveret. Jørn udfylder skemaerne og sender svaret til hver enkelt af lokalrådets medlemmer, der er forpligtet til at svare hurtigt og returnere svarene til Jørn, der så vil videresende dem til Kommunen.

6. Eventuelt:
Diskussion om en evt. genindføring af brug af round up i kommunen. Rådet har forskellige holdninger til sagen.
Fremover skal der så vidt muligt orienteres om ansøgninger, indsigelser m.m. til samtlige rådsmedlemmer inden der afgives svar.
Kommunen har indledt forhandlinger med de Vestmønske vandværker om et fælles anlæg. Ikke alle vandværker er interesserede.
Pileanlægget i Røddinge er ved at blive anlagt..
Byggeriet af Stjerneobservatoriet går i gang i løbet af 14 dage – 3 uger.
Næste møde: Årsmødet 26.5.16

Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (25. marts 2016)

Tilstede: Jørn, Trine, Per, Lars, Anne Grete, Marianne
Afbud: Mads
Fraværende: Carsten

1.Meddelelser/Orientering:  
Dialogmødet på Damme Kro gik godt med nogle gode debatter og et oplagt og velforberedt dialogudvalg og tilhørere.
Lars og Jørn har været til møde med Birgitte Natorp om placering af et biogasanlæg på Egelykke. Desværre kan det ikke lade sig gøre p.g af smittefare. Der undersøges en anden beliggenhed på Vestmøn.
Thomas Chrisfort indkalder til et møde angående biogasanlæg med Vordingborg Vandforsyning.  Jørn og Lars og Per deltager. Snak om placering af anlægget. Der er rigeligt med affald til at holde forsyningen i gang.
Landsbyhøjskole på Bonsai 27.4 til 1.5 2016. Program bl.a. om projekt planlægning, udførelse af borgermøder, ledelseskursus m.m..
En del af projektet udgøres af et Borgermøde. Det foregår på Damme Kro den lørdag 30.4.2016 om eftermiddagen.
Lars har sendt oplæg om kloakering i det åbne land til alle lokalrådsformændene. Jørn er formand for Landsbyforum, og han vil sørge for, at der bliver nedsat et udvalg, der holder øje med tingenes tilstand/udvikling.

2. Forretningsorden.
Punktet overføres til næste møde, hvor Mads vil sørge for, at forretningsordenen er opgraderet. Ligeledes skal vi gennemgå vedtægterne. Alle er godt opdateret til næste møde.

3. Status på internet
Lokalrådet får et kursus i brug af hjemmesiden. Det bliver i april. Lars sender en dato.
Fremover skal referatet kun ligge på hjemmesiden. Ikke på Facebook, hvor der i stedet vil blive lagt et link til hjemmesiden.
Status: Godt 300 tilmeldte til Fibia på nuværende tidspunkt. Der mangler ca. 1/3 tilmeldte for at Fibia vil gå ind i projektet.  Der er stadig noget potentiale, men det er ikke helt godt endnu. Det sidste informationsmøde er på lørdag i Hårbøllehuset.  Der tages kontakt til nogle ejendomsejere for eventuelt nye tilmeldinger.

4. Status på LUP
Luppen bliver ikke ændret nu, men hen af sommeren kommer vi med nogle tilføjelser og konkrete mål.

5. Datoer:
Årsmøde : Torsdag den 26.5.2016 kl. 19.00 på Ny Gammelsø
Næste lokalrådsmøde:  Torsdag den 14.april kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

Som referent
Marianne

Referat af dialogmøde (11. februar 2016)

Referat af dialogmøde 11. februar 2016 på Damme Kro.

Tilstede fra dialogudvalget: Knud Larsen (KL) borgmester, V. Michael Seiding Larsen (MSL), V, Kim Errebo (KE) DF. Peter Jonassen (PJ), SF Michael Larsen, A, Jørgen Elo Hansen (JEH), V.

Fra lokalrådet: Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.

 1. Velkomst og præsentation.

Jørn Svenstrup bød velkommen og præsenterede lokalrådet, og derefter præsenterede dialogudvalget sig.

 1. Biogas

Jørn Svenstrup lagde op til en diskussion om biogasanlæg. Jørn Svenstrup har kontaktet de seks mulige leverandører af gylle, som er på Vestmøn. De har alle sagt ja til at levere deres gylle i alt 35–40 tusinde tons pr år. Gårdene ligger inden for en afstand af 10 km fra den påtænkte placering. Hvis denne mængde ikke er nok, findes der masser af gylle på Østmøn. JEH tilhænger af biogasanlæg. Der er ikke så mange besætninger, men der kan jo anvendes andre materialer. PJ: Den største udfordring er, at det er svært at få materiale nok til anlæggene.

Per Skov havde researchet i forskellige materialer, hvor bl.a. tang kan være en source. MSL: madaffald kan også blive til en styrke. KL. Man skal også tænke økonomien ind i projektet. Det er svært at få fælles fodslag til et sådant projekt. Kommunen skal komme med oplæg, og så må det være op til bl.a. lokalrådet at gå videre og få budskabet ud til beboerne. Derefter kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gå videre med projektet. JEH: økonomien kommer til at sætte dagsordenen.

Per Skov siger, at der altid tales om udledning, men næsten aldrig om optagning. KE: Bekymring om transporten af materialet. Målet vil være at transporten minimeres mest muligt. Thomas Christfort vil gerne foranledige et møde med Vordingborg Forsyning, så vi kan få et overblik, om projektet er bæredygtigt. Jørn Svenstrup tager kontakt til Thomas Christfort. Bent Jørgensen fra publikum foreslog, at vi fik et firma til at lave et overslag over betalingen.

 1. Cykelsti fra Bogø til Damme

PJ: cykelstien har været oppe på budgetforslaget. Men andre prioriteter er kommet i vejen, så det har formentlig lange udsigter med denne cykelsti.

Livlig debat om emnet. Bent Jørgensen foreslår, at der laves en mellemløsning, som på dæmningen, så stien kunne videreføres til Damme.

Desværre er udsigterne ikke lyse.

 1. Kystturisme.

Området ved Stenminerne var igen til debat. Både lokalrådet og mange beboere ville gerne have besked om ejerforhold, benyttelse, adgangsforhold m.m..

Kommunalbestyrelsen tager problemet op igen. Men det er svært at komme i kontakt med ejeren.  Der er god vilje til at få noget ud af området. Det vil være en gevinst for hele området og havnen, der er blevet kommunal pr. 1. januar 2016, hvis der kommer en løsning.

PJ vil tage det med i teknikudvalget på næste møde, så Stenminevej igen kan fungere som den er tænkt, en kommunal vej.

Der er uklarhed om, hvor stor stenminens grund er. Der er sket en hel del begrænsninger i beboernes adgang til strand, fort og naturområdet og parkeringspladser. Man vil anmode teknikudvalget om at tage sig af sagen, så det igen kan blive et område for alle.

 1. Spørgsmål fra salen.

Fibernet er det kommet nærmere med de penge regeringen har afsat til fibernet i Udkants Danmark? Kommunen tager det op i Udviklingsudvalget om en ansøgning.

Per Skov beskrev situationen omkring fibernet, og hvilke muligheder der kan være.

Livlig diskussion om emnet.

Busdriften blev igen drøftet. Indtil sommerferien kan alle køre med gratis. Man kan stige på og blive sat af bussen ved de faste holdepladser. Efter sommerferien bliver det ikke længere muligt at køre med busserne. Det bliver ren skolekørsel og privatskolernes elever får lov til at benytte skolebusserne.

SFO bygningen på Fanefjordskolen ønskes bevaret, da bygningen er ok, og den kan anvendes inden for mange områder. Der er vist ikke taget endelig stilling til nedrivningen af bygningen.

Skolerne kan søge i en pulje på 500.000,- hos Kultur- og fritidsudvalget til forskellige aktiviteter. For.eks inden for idræt og fritidsundervisning. Midlerne kan bruges bl.a. til lønninger af forskellige personalegrupper. Der kan være et problem i forhold til idrætsklubbernes brug af hallen, idet skolen ofte har booket hallen i dagtimerne. Men der kan være en åbning, således at hallerne kan benyttes af sportsklubberne om dagen.

Har kommunen pligt til at holde tilsyn med bygningerne på Stenminerne.

Spørgsmål om kommunens ansvar om oprensning og vedligeholdelse af kloakkerne.

Der er stor utilfredshed med vejenes tilstand. Der er store huller i vejene, og vejsiderne er helt opkørt, således at der opstår farlige situationer. Der har været møde i kommunen i dag , så der forhåbentlig bliver fundet en løsning snarest.

Ret henvendelse til kommunen angående vejene. Vi samler eksemplerne sammen, så vi kan få en medarbejder ud og reparere skaderne.

Præstebjergvej har været i dårlig stand i flere år. Bent Jørgensen ønsker at køre med en kommunal medarbejder, så der kan være syn for sagen.

Der er kommet brev fra kommunen angående radon. Man kan gå ind på en hjemmeside og følge et skema, der viser hvordan problemerne.

 1. Afslutning

Tak for i aften og en god debat.

 

Som referent Marianne Boje