Vedtægter

Vestmøn Lokalforum i Vordingborg Kommune
Vedtægter

 • 1 Navn: Vestmøn Lokalforum. Vestmøn Lokalforum dækker de to gamle sogne:

Fanefjord og Damsholte

 • 2 Målsætning:

Vestmøn Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikerne og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling.

At skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet, og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalforum.

At samarbejde med andre lokalfora og institutioner.

 • 3 Deltagelse:

Vestmøn Lokalforum er åbent for alle med fast bopæl og/eller fritidsbolig i landsbyerne/områderne samt foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder, der er beliggende i området.

 • 4 Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 personer samt 2 suppleanter, der vælges på Generalforsamlingen. Der kan yderligere tilknyttes en eller flere personer for en kortere eller længere periode i forbindelse med projekter.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved 1. konstituering afgøres det ved lodtrækning, hvilke medlemmer, der bliver valgt for henholdsvis 1 år og 2 år. Bestyrelsen afholder fast 4 møder om året – eller flere, såfremt der bliver behov for det. Møderne er åbne.

Såfremt et medlem af bestyrelsen fraflytter området, fratræder bestyrelsesmedlemmet og en suppleant indtræder i bestyrelsen.

 • 5 Økonomi

Ved overgangen fra Lokalråd til Lokalforum skal der laves en åbningsbalance, der giver oversigt over de økonomiske forhold.

 • 6 Valgbarhed.

Alle over 18 år har stemmeret.

 • 7 Arbejdsgrupper

Lokalforummet kan med bestyrelsen som koordinator, nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.

Alle kan deltage uanset alder.

 • 8 Ændring af vedtægter

Lokalforummets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde/generalforsamling, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægterne skal godkendes af Vordingborg Kommune, såfremt lokalforummet modtager tilskud fra Vordingborg Kommune.

 • 9 Nedlæggelse af Vestmøn Lokalforum

En evt. opløsning af lokalforummet kan kun besluttes på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse i Ugebladet på Møn og på de sociale medier med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for.

Ved en evt. opløsning af lokalforummet tilbageføres kommunale midler til Vordingborg Kommune, mens eventuel resterende kassebeholdning uddeles til almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på generalforsamlingen.

 • 10 Årsmøde

Lokalrådforummet indkalder til Generalforsamling inden udgangen af maj måned med mindst 14 dages varsel til et offentligt borgermøde ved bekendtgørelse i Ugebladet på Møn og på de sociale medier. Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
Her kan du downloade vedtægterne i pdf. format. VEDTÆGTER VESTMØN LOKALFORUM

Skriv et svar