Referat af lokalrådsmøde (29. august 2013)

Tid: 29. august 2013
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte
Referent: Marianne

1. Shelterplads i Slotshaven

Der er opsat 2 shelters i skoven, multtoilet samt borde og bænke. De sidste 2 shelters kommer, når der er klarhed over betaling og Lokalrådets hæftelser overfor Møns Bank i forbindelse med mellemfinancieringen.

Med på mødet var Lisbeth Poulsen og Jonna Kiær, som repræsentanter for Stiudvalget/shelterudvalget. Lisbeth Poulsen sørger for, at shelterpladsen kommer på 2 forskellige hjemmesider. Vi får besked om de nøjagtige adresser.

Forløbet blev diskuteret, og det blev efterfølgende fastlagt, at Lokalrådet overtager regnskabet.

Budgettet lyder på:
Shelterplads 337.860,00
Fanefjord Skov 6.250,00
Flies 10.625,00
Skilte 9.000,00
Revision 10.000,00

Dertil kommer renter og omkostninger til Møns Bank.
Foreløbig finansiering: Kassekredit 400.000,00
Fanefjord Fond, der søges om 35.000,00

Vi regner med, at det endelige regnskab foreligger i løbet af december måned.

2. LUP-møde

26. september er der møde i Vordingborg Kommune om LUP´opstart.
Mads, Per, Iørn og Marianne deltager.

17. september er der ide møde til indhold i LUP på Fanefjordskolen.
Mona Hviid er ordstyrer.

Møde med den nye kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune.

3. EVT.

Vi har vores egen hjemmeside, derfor ikke behov for yderligere tiltag.
Landsbyforum står som arrangør af møde med de politiske partier i Kalvehave.

Per berettede fra Pilerensningsprojektet. Der har skulle have været nabohøring. Indkaldelsen er udsendt pr. mail, der ar uransaglige grunde ikke er kommet frem til brugerne. Derfor er det ikke helt klart, hvordan alle får mulighed for at blive hørt.

Det er ligeledes heller ikke helt klart, hvordan spildevandsplanerne skal udmøntes.

4. Næste møde

8.10.2013 kl. 19.00 Ny Gammelsø.
3.12.2013 Lukket møde.

 

Referat af lokalrådsmøde (23. juli 2013)

Tid: 23. juli 2013
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte
Tilstede: Iørn, Per, Mads, Anne Grethe, Marianne
Afbud: Carsten Erik D.
Referent: Marianne

Konstituering

Formand: Iørn Svenstrup
Kasserer: Anne Grethe Olsen
Sekretær: Marianne Boje

Økonomi m.m. vedr. shelters

Iørn kontakter Lisbeth og Jonna . Vi vil have et budget over etableringsomkostninger, driftsomkostninger og evt. andre omkostninger, samt kopi af ansøgninger og svar på disse. Vi indkalder Lisbeth og Jonna til et møde om projektet.

Vi vil have et etableringsbudget for hele projektet og et driftsbudget for den 10 årige periode, projektet løber, bl.a. revisonsomkostninger, reetablering, renter m.m.

Planlægning af kommende møde

Der indkaldes til en workshop tirsdag den 17. september 2013.
Vi prøver at få Fanefjordskolen til mødet.
Iørn kontakter Mona Hviid til at stå i spidsen for mødet.
Repræsentanter fra beboerforeningerne indkaldes til mødet samt andre foreninger.
Mads udfærdiger et udkast til den kommende workshop

Næste møde

Lukket møde i Håbet torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00
Shelterudvalget indkaldes for at redegøre for hele projektet.

Evt.

Ingen punkter.

Referat fra lokalrådsmøde (24. april 2013)

Tid: 24. april 2013
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte
Tilstede: Jørn, Erik, Anne Grethe, Marianne
Fraværende: Per, Carsten, Mads, Erik D.
Referent: Marianne

1. Meddelelser og orientering

Formandsmøde i Landsbyforum i Jungshoved.
Minister Carsten Hansen har sendt brev om, hvad der sker ”herude”!!
Ansøgning til landdistriktspuljen om løn til Susan som konsulent mellem udviklingsafdelingen og lokalrådene. Det er efterfølgende meddelt, at der ikke er penge til at ansætte Susan som konsulent.
Torben Glesborg og Lisbeth Mogensen møde om nærdemokrati m.m.
Opfordring til lokalrådene om idéer til Dr. Margrethes besøg. Iørn har foreslået Klekkene Hø.
Kasper K. Rasmussen meddeler, at der er en pulje på 5,4 mill. til nedrivning af forsømte ejendomme. Der ønskes flere forslag til nedrivning/renovering. Vi foreslår4 ejendomme. 1 i Damsholte og 3 i Askeby-Damme.
Pladsen ved Fanefjordskolen er betalt en gang af kommunen. Nu er det skolen, der skal stå for reetableringen, der er ikke penge fra andre instanser. Dog har Iørn fået lovning om kr. 50.000 til genetableringen.
Shelterpladsen i Slotshaven har fået 360.000 er udbetalt inkl. Lag-midler kr. 100.000.

2. Forhøringer

Nærdemokratimodellen er vedtaget.
Forhøring om frivilligt arbejde
Ny handicappolitik. Forhøringsfrist til 2. maj.
Spildevandsplan ligeledes til høring – se planen på nettet. Frist 28.6.2013

3. Kommuneplan i høring

Planen foreligger kun digitalt. Men den kan også læses på kommunens hjemmeside.
Borgermøder om: erhverv – turisme.
Cykelstier etableres fra Bogø Havn til Dæmningen og fra Dæmningen til Damme 2016-2018.

4. Byvandringer

Bosætningsprojektet – lokalrådet. + ejendomsmæglere, arkitekt, håndværkere deltager + alle interesserede.
Tid: 23. maj kl. 18.30 Start ved Galleri 44 slut ved Damme Kro, der er kaffe til alle.
Titel: Hvad kan den almindelige beboer gøre for at gøre området mere attraktivt og tiltrække nye beboere.

5. Oprydning

Uge 23 3.-6. juni: Deltagere alle interesserede og evt. skolebørn, der forsynes med sække. Det skal undersøges om vi kan skaffe vogne til affaldet.
Det skal annonceres, så hele Vestmøn bliver flot.

6. Årsmøde

Årsmødet afholdes den 30. maj 2013 kl. 19.00 i Håbet.
Mona Hviid kommer og taler.
Der vil blive en let anretning.
På valg: Erik (ønsker ikke genvalg), Erik Ditlev, Per og Iørn.
Der er flere, heldigvis, der er interesserede i at komme med i lokalrådet.
Landliv og bosætningsprojektet nærmer sig en afslutning – hvilket/hvilke nye projekter kan så blive aktuelle.

7. Evt.

Næste møde = årsmødet. Derefter tages stilling til nyt møde.