Referat af lokalrådsmøde (16. juni 2015)

Tid: 16. juni 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne, Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

Mødet indledtes med et besøg i Hjelm, hvor lokalrådet fik en gennemgang af det nye solcelleanlæg. Derefter gik turen til den nye Udeskole på Fanefjordskolen.

1. Konstituering:
Genvalg til alle: Formand: Jørn, Næstformand: Per, Kasserer: Anne Grete. Sekretær: Marianne.
Internetansvarlig: Trine, alle andre relationer bliver som det hele tiden har fungeret.

2. Fanefjord Fun Fitness Park:
I princippet er lokalrådet enige i at støtte projektet. Der er lidt undren over, at det er en offentlig institution, der står for dette projekt. Forhåbentlig bliver de forskellige foreninger enige om at bruge tilbuddet. Lokalrådet formulerer en kommentar til brug for Kommunen. Lokalrådet har vurderet, at projektet ligger inden for formålet for vores udviklingsplaner, derfor giver lokalrådet sin støtte.

3. Internet på Vestmøn:
Lars redegjorde for de undersøgelser, der er foretaget på Vestmøn. Mads vil designe et skema til brug for hele befolkningen på Vestmøn, så vi kan få et overblik over behovet, og hvilken pris man er villig til at betale. Dette sker i juli og august.
Hvis vi selv vil grave til ledningsnettet til hovedmålerne, vil Fibia lægge ledninger ud til den enkelte forbruger.
Netværksgruppen afventer et møde med Ole Dupont.

4. Møn Nu, Bosætning, Tirsdagsmarked, Folkemøde:
Alle lokalråd i Vordingborg Kommune har fået en invitation til at få en stand på folkemødet. Alle lokalråd på Møn og Bogø samt Møn Nu slår sig sammen og får én stand.  Bosætningsgruppen/ambassadørerne har haft et møde, hvor de har udvekslet erfaringer. Stege og Østmøn er ved at prøve at få samme koncept, som Vestmøn sammen med Lundby og Bårse har udviklet. Kommunen har doneret muleposer, som kan uddeles til de nye beboere med alt det materiale, de får udleveret. Vi vil gerne have nogle muleposer til brug for folkemødet.  Møn Nu vil gerne etablere en stand på tirsdagsmarkedet. Jørn undersøger, om der kan laves en fordelingsplan, så standen kan blive bemandet alle tirsdagene.

Kommuneplan. Strategiplan:
Kommuneplanen læses grundigt hjemme. Såfremt der er kommentarer meldes de ind, så afholder vi et møde om sagen.

Toiletterne på Grønsundvej:
Jørn går videre med sagen.

Evt.:
Næste møde tirsdag den 18. august 2015 hos Anne Grete kl. 19.00.
Lørdag den 20.6 kommer borgmesteren kl. 14.00 til Røddinge og indvier St. Linds spildevandslav.

Referat af lokalrådsmøde (28. april 2015)

Tid: 28. april 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne
Afbud: Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1. Møde på Fanefjordcentret

Mødet foregik på Fanefjordcentret, hvor vi var inviteret af bestyrer Ulla Hilt og projektleder Linda Ib, der redegjorde for et projekt, der skal skabe mere sundhed og aktivitet på selve Fanefjordhjemmet og i de grønne områder omkring hjemmet. Lokalrådet ser positivt på projektet, og har indstillet en ansøgning til LUP-midlerne.

2. Internet

Mads redegjorde for mødet med Fibia.
Der er ikke mulighed for, at der kommer en solidarisk løsning på Vestmøn, så alle kan få fibernet. Der skal holdes nogle møder, hvor forskellige muligheder for fibernet kan drøftes. Trine, Lars, Mads, Per og projektleder i Fibia Jens Tang deltager i mødet, som finder sted i starten af maj

3. Møn NU

Der er lavet nogle nye vedtægter for Møn Nu, således, at der skal være en repræsentant fra hvert lokalråd i bestyrelsen. I første omgang er det lokalrådsformændene, der træder ind.

Jørn sender referatet og de nye vedtægter.

4. Meddelelser

Udeskolen på Fanefjord Skolen er indviet.

Sansehaven er i gang. Alle træerne vokser. Der skal finde en overdragelse til de personer/grupper, der skal overtage haven.

Sprovegade 12 er blevet renoveret, således at der er fremkommet en fin parkeringsplads. Haven skal ordnes, og der skal sås græs. Der skal komme borde og bænke. Grunden bliver overdraget til ”Håbet”, der skal stå for vedligeholdelsen.

Årsmøde: 21.5.2015 På Ny Gammelsø. Kl. 19.00

Jørn tager kontakt til Niels Nathorp om oplæg: Hvad de gør, og hvad de har af forventninger til, hvad vi gør for at optimere turismen på Vestmøn.

Jørn skriver en indbydelse, og herunder hvilke medlemmer, der er på valg.

Referat af lokalrådsmøde (12. marts 2015)

Tid: 12. marts 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Anne Grete, Iørn, Lars, Carsten, Marianne
Fraværende: Mads
Referent: Marianne

1: Evaluering af dialogmødet, hvor der var en del utilfredshed med politikernes manglende fremmøde. Næste gang skal der en ordentlig præsentation af såvel lokalråd som politikere. Relevante materialer fremsendes til politikerne tillige med indkaldelsen til dialogmødet således, at de har mulighed for at sætte sig ind i stoffet til mødet.

2: Internet og IT møde den 23.3 i Vordingborg Kommune kl.19.00. Trine deltager og Marianne måske.

3: Trafikhøring og trafikbestilling: Der er kommet en ekstraregning fra Movia, hvorfor der skal nye forhandlinger til, førend det endelige busudbud/aftaler kan komme på plads. Busserne på Møn kører som aftalt, og lokalrådet ønsker ikke at afgive nyt høringssvar.

4: Folkemøde 29.8.2015.

Der arbejdes på at få 4 scener: En stor scene, en ungdomsscene, en  lokalscene og en erhvervsscene
Jørn er blevet formand for lokalscenen: Foreløbig er by-og boligminister Carsten Hansen, samt en bosætningskonsulent fra Ærø inviteret.
Forslag til andre oplægsholdere ønskes. Internet, turisme, bosteder, lokale fødevarer kan også være interessante emner at få belyst.
Forslag om, at Vestmøn- og Bogølokalråd går sammen om en bod, men der bør tages kontakt til de øvrige lokalråd på Møn. Jørn tager kontakt til de øvrige lokalråd. Forslag om et møde torsdag den 23.4.2015.

5: Andre emner:  Lup’en skal på vores hjemmeside. Trine kontakter Mads, ellers scanner vi Lup’en ind.

6: Huset i Sprove er revet ned, og grunden skal overdrages til et nyligt oprettet Spildevandslaug. Forsamlingshuset Håbet kommer formentlig til at stå som ejer. Lokalrådet sørger for at grunden bliver i orden, og derefter går Lokalrådet ud af sagen.

7: Årsmødet finder sted torsdag den 21. maj 2015 på Ny Gammelsø kl.19.00. Der ønskes forslag til en oplægsholder.

8: Evt. Næste lokalrådsmøde bliver tirsdag den 28.4. 2015 kl. 19.00 hos Jørn. Lukket møde. Dagsordenen har bl.a. opsummering af mødet med lokalrådene, planlægning af årsmødet og planlægning af folkemødet.

Referat af lokalrådsmøde (3. februar 2015)

Tid: 3. februar 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Iørn, Lars, Marianne
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1
Meddelelser og orientering: Evaluering af stormøde. Ønske om et mere overordnet program for disse møder. Ikke alt for lokalt.

Udeskolen er færdig og overleveret til Fanefjord Skolen. Skolen er også betalt. Der bliver inviteret til et lille arrangement

Ejendommen Sprovegade 12 har kommunen overtaget til nedrivning. Vestmøn Lokalråd får overdraget grunden, der tænkes anvendt til et grønt område med forskellige aktivitetsmuligheder.

Fanefjord Mejeri: Møde i midten af februar og møde i midten af marts. Der skal tages en endelig beslutning på dette tidspunkt. Det ser ud til, at der ikke er bæredygtige projekter p.t.. Det er en udbredt opfattelse blandt bestyrelsesmedlemmerne i Vestmøn Lokalråd, at det nok vil være muligt at finde projektmidler til at istandsætte Fanefjord Mejeri; men det har hidtil ikke været muligt at beskrive projekter, der sandsynliggør, at den efterfølgende drift af stedet vil hænge sammen økonomisk. Lokalrådets bestyrelse er derfor fortsat af den opfattelse, at man ikke vil anbefale at arbejde videre eller afsætte ressourcer til at fremme istandsættelse af Fanefjord Mejeri på det nuværende grundlag.

Shelterpladsen: Lars har forespurgt om skilte til Shelterpladsen. Kommunen har lovet at svare inden for kort tid.

Puljeguide: Iørn tager på det første kursus. Der bliver et nyt møde i slutningen af marts. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Folkemøde: Iørn er blevet opfordret til at være med i styregruppen. Samtlige lokale foreninger bliver inviteret. Folkemødet finder sted i slutningen af august. Vi vil opfordre de øvrige lokalråd til at gå med i en fælles stand. Trine er interesseret i at være med i planlægningsgruppen.

SFOén:  Vi er mest indstillet på, at såfremt SFO-bygningerne ikke kan bruges af skolen, bør de rives ned.

Såfremt skolen kan bruge bygningerne, skal de naturligvis anvendes i skoleregi.

Skolebusser: Fra august kommer der nye ruter for skolebusserne. Fra august kan alle køre gratis med busserne på disse ruter. De nuværende busser forbliver i drift. De nye busskure er opsat, og der er solcelle lys.

Kystturisme: Plan for kystturisme ligger på Kommunens hjemmeside. Camønoen er et projekt, der åbner påsken 2016. De har en facebookside. Dark Sky er også et projekt, der er på tale.

Trappe: Der er kommet en ny trappe ned til stranden i Rytzebæk.

Idrætsforeningen: Per har prøvet at få et møde i stand med Fanefjord Idrætsforening. Der er desværre ikke kommet noget svar endnu.

2
Dialogmøde: Dialogmødet afholdes på Damme Kro, den 25. 2. 2015 kl. 19.00: Dagsorden til mødet: 1. Velkomst og præsentation. 2 Status på skolesituationen. 3 Kystturisme. 4 Landsbypedel. Iørn har sendt materiale fra Esbjerg til samtlige byrådsmedlemmer, desværre ikke noget svar. 5 Støjende vejbelægning på Grønsundvej. 5. Cykelsti fra Bogø til Fanefjordgade. 2019 er det nærmeste tidpunkt, hvor der kan ske noget. Lars arbejder videre med sagen. 6.Spørgsmål fra borgerne, hvor der underrettes om en it-messe, der tænkes afholdt på et tidspunkt. .Lars fortsætter dialogen med Fibia.

3
LUP: Mads havde sendt en revideret udgave af vores LUP-plan, og den dannede grundlag for en  nøjagtig gennemgang af samtlige punkter. Der blev indføjet, rettet og slettet i teksten undervejs.
Nu skal den renskrives og derefter i ”trykken”, så den er klar til dialogmødet. Mads, Lars og Anne Grete står for det praktiske

4
Eventuelt: Næste møde: Torsdag den 12.3.15 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Referat af lokalrådsmøde (27. november 2015)

Tid: 27. november 2014
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Jørn, Lars, Marianne.
Fraværende: Carsten.
Referent: Marianne

1. Orientering
200 træer, 70 frugttræer og et stort antal prydbuske plantes på den gamle fodboldbane den 28.11.14. Kommunen har udarbejdet planen for beplantning.

Udeskolen: invitation til åbning inden jul.

Landsbyforum: møde, hvor der var diskussion om, hvilke rettigheder/midler de forskellige lokalråd skal/bør have. Grønne udviklingsplaner var også på dagsordenen.

2. Dialogmøde
Onsdag den 25.02.2015 på Damme Kro
Emner: busforbindelser til alle, offentlig transport, it-infrastruktur i kommunen.
Lars forbereder besøg fra kommunens it-udvalg. På næste møde drøftelse og bestemmelse af, hvad vi ønsker at få uddybet.

3. Administrativt stormøde
Torsdag den 22.01.2015 kl. 19.00 i Vordingborg.

4. Status på LUP
Erhvervsgruppen har afholdt 2 møder, der kommer et oplæg fra gruppen.
Alle grupper afleverer materiale til LUP ‘en senest 1 uge i februar 2015.
Jørn udfærdiger en liste over projekter, der er i spil.

5. Eventuelt møde med andre lokalråd
For at undgå for mange møder, hvor der bliver dobbelt orientering, forpligtes vi i stedet for til at følge med på lokalrådenes hjemmesider, og ligeledes på landsbyforums hjemmeside således, at vi på vores møder evt. kan komme med oplæg, informationer, vi synes er relevante.

6. IT
Forskellige input om de forskellige muligheder for it til alle ved Lars.
Mads: Vi bør tage en principbeslutning om kvaliteten i forsyningen af dækning til hele Vestmøn. Så alle kan få en hurtig og fremtidssikret forsyning samt, at alle skal have råd til it-forsyning.

7. Næste møde
Tirsdag den 03.02.2015 hos Lars på Lerbæk vej, kl. 19.00. Lukket møde.

8. Evt.
Lagmidler har fået en ny struktur, som vi kan orientere os i på Lagmidlernes hjemmeside.

Der er kommet en række nye beboere, både ejere og lejere. Ambassadørerne har fået en liste over adresserne, og vil tage kontakt.

Trine kontakter Johnni Buch angående vedligeholdelser af lokalrådets hjemmeside, når den er opgraderet.

En fuld dagsorden skal udsendes 3 dage førend et møde.

Referat af lokalrådsmøde (7. oktober 2014)

Tid: 7. oktober 2014
Sted: Håbet
Tilstede: Anne Grete, Mads, Per, Lars, Trine, Carsten, Marianne og Jørn + gæster.
Referent: Marianne

Agenda
Information om nedrivningspulje, Peter Møller.
Orientering om udeskole.
Orientering om sundheds park.
Orientering om lånelejlighed.
Orientering om landsbypedel.
Kommunens sundhedsvision, skal vi komme med kommentarer—indsigelser?
Status på ny LUP.
Andre emner.
Eventuelt.

Information om nedrivningspulje
Peter Møller fra Miljø- og Teknik orienterede os om byfornyelsesloven, der danner grundlag for brug af midler til ”Fornyelse af Udkants Danmark”. Midlerne fremkommer med 60 % fra staten og 40 % fra kommunen.

Peter Møller gennemgik, hvad midlerne kan bruges til bl.a.: istandsættelse af private udlejningsejendomme, samt nedslidte ejerboliger (ejeren skal bebo ejendommen) opført før 1950.” Klimaskærm ”: tage, fundamenter, vinduer.
Bygningerne kan få tilskud efter de af Bygningskulturens vedtagne opdelingskategorier.
Bygninger, der har fået prioritet 1,2,3,4 kan få op til 33 % i tilskud.
Bygninger, der har fået prioritet 5,6,7,8,9 kan få op 25 % i tilskud.
Nedrivning: Nogle betingelser skal være opfyldt for at få støtte til nedrivning: Huset skal være i dårlig fysisk stand. Huset skal være synligt fra befærdet vej.  Tilskud 100 %.
Kontakt kommunen for at få en aftale.
Kommunen køber en del nedslidte ejendomme til nedrivning bl.a. på tvangsauktioner for at undgå, at dårlige udlejere kommer til.
Private erhvervsbygninger, der er beliggende i bysamfund, og hvor erhvervet er ophørt, kan også opnå støtte.
Bygninger, der indeholder både erhverv og beboelse kan også komme i betragtning, men begge dele skal vurderes.

Forsamlingshuse kan også komme i betragtning med en dækning på 100 % til klimaskærm: tag,vinduer, døre, tagrender, fundamenter, handicaptoilet m.m. Dog først fra 1.1.2015, idet loven endnu ikke er vedtaget.
Pengene fra 2014 skal bruges senest 1. juni 2015.

Der kan opnås 100 % til fjernelse af skrot på private ejendomme. Der skal indgås en aftale med ejeren.
Der skal i alle tilfælde være indgået en aftale med kommunen, førend et projekt går i gang. Der kan være op til 5 måneders behandlingstid fra kommunen.

Der er lavet en plan over nedrivninger/renovering af ejendomme. 1 etape Østmøn. 2. etape Østmøn. 3. etape Sjælland. 4. etape Damsholte.
Lokalrådet ser på forskellige ejendomme og drøfter emnerne på næste møde.

Orientering om udeskole
Udeskole ved Fanefjordskolen bliver færdig inden jul. Prisen er blevet lidt lavere end beregnet. De resterende penge overføres til andre projekter.

Orientering om sundhedspark
Der er ikke kommet en endelig plan endnu, men der er bl.a. planer om et vandhul til tudser, frugttræer, buske m.m. Pengene til dette projekt skal være brugt inden nytår. Mette Larsen, Vej-og park er tovholder på projektet.

Orientering om lånelejlighed
Bestyrerbolig. Bosætningsgruppen arbejder med en plan for de næste 4-5 år, hvor boligen skal bruges til at evt. tilflyttere kan bo i huset i en periode, så de kan opleve det lokale samfund. Bosætningsgruppen arbejder på nogle regler og betingelser for at bruge boligen.

Orientering om landsbypedel
Landsbypedel et projekt, der er forelagt for byrådet og dialogudvalget, der er positive overfor forslaget. Der skal arbejdes videre med projektet.

Kommunens sundhedsplan
Der skal planlægges aktiviteter for alle på alle steder for at få flere mennesker i gang med at dyrke motion.
Planen er at øge aktiviteterne for aldersgruppen 10-15 årige med 5 %. For aldersgruppen 60+ med 10 %, 15 %  på fitnessaktiviteter. Projektet omfatter hele Vestmøn.
Per: Det er ønskeligt, at de lokale idrætsklubber involveres.
Punktet overføres til næste møde.

LUP status
Erhvervsgruppen fastlægger et møde snarest

Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg har beskæftiget sig med mobil og bredbånd ved møder 10 Juni og 8 September 2014.
Ved mødet i Juni blev Vestmøn prioriteret som et af de områder, hvor TDC i forbindelse med ny kontrakt, skulle forbedre mobildækningen.
Ultimo 2014 udkommer Erhvervsstyrelsen’s årlige bredbåndskortlægning (fastnet og mobilt bredbånd) baseret på leverandøroplysninger, men denne gang med opløsning på 100x100m (husstandsniveau).
Dette foreslås suppleret med:
Ny app til smartphones som kan registrere både signalstyrke og hastighed på telefonens netværk
Brugermålte hastigheder via “bredbåndsmåleren”, som hvert teleselskab
Det er derfor vigtigt at vi sammen med Erhvervsudvalget informeret om ovenstående og evt. hjælper med dataindsamling.
Til at udnytte det ny målinger og muligheder har kommunen sammen med Guldborgsund og Lolland søgt og fået et lån på 10 millioner fra Erhvervsstyrelsen til brug for konkrete initiativer og pilotforsøg til forbedring af mobil- og bredbånds-dækning, f.eks:
Opsætning af kommunale master inkl. fiberforbindelser til disse (eksisterende høje bygninger)
Nye teknologier, f.eks. “Femto celler”, der anvendes til at forstærke mobildækning indendørs
Brug af eksisterende WIFI i lokale miljøer (åbne routere)
Udnyttelse af kommunal overskudskapacitet – tilslutning til det kommunale net i yderområder for derved at minimere graveudgifter

Relevante uddrag af mødereferaterne findes på Dropbox i Erhvervsmappen.

Internet: se også indlæg, der ligger i Dropboks

Flere beboere i  Sprove-Rødding har taget kontakt til et it-firma, der har mulighed for at forbedre internettet. Det fordrer, at der skal opstilles nogle master. Man har forespurgt om prisen , såfremt 100 husstande går med.

Mads undersøger andre muligheder, der virker bl.a. på Samsø.

Nyt møde: torsdag den 27.11.2014 kl. 18.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Evt.
Lars inviterer til et møde for at vise os flere muligheder i brugen af vores hjemmeside. Mødet finder sted lørdag den 18.10.

Referat af lokalrådsmøde (28. august 2014)

Tid: 28. august 2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Lars, Per, Mads, Jørn, Trine, Carsten, Anne Grete, Marianne og 5 borgere.
Referent: Marianne

Konstituering af bestyrelsen (punkt uden for dagsorden)

Formand: Jørn
Næstformand: Per
Kasserer: Anne Grete
Sekretær: Marianne

Udeskole/grillhytte ved Fanefjord Skolen. Byggetilladelse er givet og betalt.Kr. 100.000,- Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget pengene til projektet. Skolen var tænkt at skulle ligge på Byparkens grund, men denne er stadig udlagt som byggegrund, og derfor er placeringen flyttet 10 m til Fanefjord Skolens grund, da det er nødvendigt med et husnr. Alle parter er enige om den nye beliggenhed. Lokalrådet står som tovholder for projektet. Udeskolen er til brug for hele Vestmøns befolkning.

Gammel sportsplads aftale med kommunen om at indrette en sundhedssportsplads samt borde, bænke og plantning af frugttræer. Idrætsforeningen er måske også interesseret i at gå ind i projektet. Der er bevilget 150.000,- fra kommunen. Jørn udfærdiger en beskrivelse af projektet.

Fanefjord Mejeri Komiteen mødes 3.9.2014. Der frist til 1.12.14 for at komme med forslag/projekter, der er driftssikre. Såfremt dette ikke lykkes søges om bevilling til nedrivning.

Folkemødet blev en stor succes med rigtig mange deltagere og mange gode debatter. Vestmøn kom på landkortet. Folkemødet er under forberedelse til næste år. Lokalrådet vil på kommende møder diskutere, hvilke arrangementer vi vil deltage i og med hvilke midler. Her kan nævnes: Tirsdagsmarked, Sildemarked, m.m.

Facebook Trine har oprettet en Facebook: Vestmøn Lokalråd, der linker til vores hjemmeside.

Hjemmeside Der har været møde med Johnni Buch angående vores hjemmeside og priser. Johnni Buch vil overføre det gamle Front Page program til et nyt: Joomla, der er tidsvarende. Prisen er 3.500. Vi prøver at søge LUP-midler til denne omlægning. Trine meddeler Johnny Buch, at vi er interesseret i denne omlægning, men at vi p.t. ikke har midler til det. LSA inviterer til Joomla-kursus i løbet af efteråret.

Mobil og internet Lars har udarbejdet et 12 punkts udkast, der skal bearbejdes. Udkastet ligger i Dropboks. Dette materiale læses af alle med henblik på diskussion på næste møde. MK Lokalrådet skal prøve at finde løsninger på mobilproblemet, og derefter gå til Kommunen.

Dette punkt er overført til næste møde.

Kommunens visioner læses til næste gang. Yderligere eksemplarer af visionerne kan hentes hos Borgerservice i Stege.

Lup-planer på hjemmesiden. Der arbejdes videre med Luppen, der kommer i en udvidet form til alle.

Handleplaner + tiltag lægges i en særskilt mappe ”LUP” i dropboks. De enkelte grupper arbejder videre med deres planer, og indkalder til møder, så arbejdet kan komme videre.

Hele projektet skal være senest være klar til dialogmødet i foråret 2015.har

Evt.

Pilerensningen i Sprove/Rødding har flere problemer med landzone. Derfor kommer projektet først til at virke tidligst om 2 år.

Pilelavet i Store Lind er plantet og virker . ½ af beboerne er med fra i år – fra næste år kommer alle med, så er arealet helt udvokset.

Næste møde: Tirsdag den 7.10.2014 kl. 19.00 i Håbet. Åbent møde.

Referat af lokalrådsmøde (4. marts 2014)

Dato: Tirsdag den 4. marts 2014
Tilstede: Carsten, Mads, Per, Anne Grete, Jørn, Marianne.
Afbud: Lars, Trine

Dagsorden for mødet var bearbejdelse og færdiggørelse af LUP-planerne.

De udarbejdede LUP-planer blev gennemgået. Nogle punkter blev revideret, nogle punkter blev slettet og andre punkter fik tilføjelser. I det store og hele var planerne klar.

LUP-planerne bliver lagt ud på lokalrådets hjemmeside, Mads laver power point. Det hele bliver færdigt til årsmødet.

EVT.

Dialogmøde: Mandag den 17.3.2014 kl. 19.00 Damme Kro kl. 19.00

Årsmøde: Tirsdag den 20.5.2014 kl. 19.00 Ny Gammelsø

Næste lokalrådsmøde: Torsdag den 24.4.2014 kl. 19.00 i Håbet.

Referat af lokalrådsmøde (17. februar 2014)

Dato: 17. februar 2014
Tilstede: Anne Grete, Per, Lars, Jørn, Trine, Marianne
Afbud: Carsten
Referent: Marianne Boje

1. Orientering v/Jørn Svenstrup

Bl.a. om buskørsel således, at både skolebørn og andre kan køre med skolebusserne. Det bliver forhåbentlig en aftale i 2016.
Flextrafik: Møn er 1 zone, pris kr.24,- dette kan give forskellige metoder for at få refunderet en evt. overpris. Læs hos flextrafik om satserne og metoderne.
Skolemøde: Dette punkt overføres til næste møde, da der var afbud fra Carsten, der havde deltaget i mødet.
Formandsmøde i Landsbyforum, hvor der bl.a. var forberedelse til et kommende stormøde.
Nedrivningspulje: 10 mill. kroner er bevilget til nedrivning på Østmøn. Mads: Vi skal diskutere og fastsætte kriterier for, hvad vi skal prioritere, såfremt vi får nogle penge til vores lokalråd.
Dialogudvalget: Det nye dialogudvalg består af: Kirsten Overgård, Bo Mannerup, Heino Hahn, Thorbjørn Kalbo, Helle Mandrup Tønnesen og Poul A. Larsen.
Møn Nu: Møns Bank har overtaget Mejeriet. Åstedsforretning midt i marts angående brug. Renovering/nedrivning.
Aktiviteter: Kvindeklub: Lillian Sand og Mona Hviid står for denne. Køkkenhaveklub: Rigmor Nielsen og Mona Hviid står for denne.
Kort evaluering af mødet med Thomas Christfort i Hob-huset.

2. Lup

Se bilag i Drop-box
Bosætning, Erhverv og turisme er de 3 områder, der skal uddybes. Der blev nedsat 3 grupper:
Bosætning: Mads, Jørn og Marianne
Erhverv : Per Trine og Lars
Turisme: Anne Grete, Mads og Marianne.
Lupplanerne skal være færdige til årsmødet. Grupperne kommer med oplæg til næste møde.

3. Dialogmøde: mandag den 17.3.2014

Dagsordenen skal være færdig på vores næste møde.
Kommunens visioner /Vore visioner:
Vi har bl.a. talt om følgende punkter til mødet:
Hvordan betragter de Vestmøn som turistområde. Hvilke muligheder skal vi gribe/gå efter?
Hvad betyder Fehmernforbindelsen for Vestmøn?
Hvordan forventer man, at internet skal etablere/udvikles på Vestmøn og hvornår?

4. Næste møde: Tirsdag den 4.3.2014 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

 

Referat af lokalrådsmøde (3. december 2013)

Dato: 3. december 2013
Tilstede: Jørn Svenstrup, Per Skov, Mads Krebs, Anne Grete Olsen, Lars Skov Andersen, Marianne Boje.
Afbud: Carsten Nielsen.
Referent: Marianne Boje.

1. Meddelelser

Jørn bød velkommen til lokalrådets nye medlem: Lars Skov Andersen. Vi glæder os til samarbejdet.

Det nys overståede kommunalvalg blev berørt. Bl.a. at de årlige dialogmøder udskydes således, at de nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen kan fordele deres tilknytning til de forskellige lokalråd.

Shelterplads: Shelterpladsen blev officielt indviet den 13. 11. i strålende solskin. Der var ca. 50 personer, der blev holdt taler og serveret både varme og kolde drikke. Stor ros til pladsen. De sidste penge til projektet er på plads. Fanefjordfonden har bevilget 35.000, og Vordingborg Kommune har frigivet de lovede 50.000,-. Mht. til Lag-midlerne er ekspeditionstiden oppe på 9 måneder måske længere. Økonomien holder.

Pladsen foran Fanefjordskolen er blevet fyldt op, så det ser fint ud igen.

Bosætningsprojektet: mellem Vestmøn, Lundby og Bårse er afsluttet pr. 1/12.13. Desværre er der ikke penge til et afslutningsprojekt. Derfor afholder Landsbyforum et arrangement onsdag den 15.1.14 i Vintersbølle. I det 2-årige forløb har ambassadørerne budt 38 husstande velkommen.

  • 21.1.14 afholdes formandsmøde i Landsbyforum.
  • 8.1.14 Møde i Kommunen angående trafik
  • 14.1.14 skolemøde i Vordingborg ang. skolereformen

Lokal-tv i Damme Brugs, hvor vi også er repræsenteret. Marianne tager kontakt til Johnny Buch angående det videre forløb: udseende, priser osv.

Hjemmesiden opdateres .

Lars: Mogens Bentzon indvalgt i Vordingborg Forsyning. I den forbindelse vil Lars invitere Mogens Bentzon og Thomas Christfort til et møde. Tid og sted udmeldes senere.

Jørn bliver løbende orienteret om, hvad der sker/skal ske med Mejeriet på Fanefjordgade og Ellens Cabaret.

2. Lup

Vi har oprettet os i Drop Boks, hvor vi kan lægge alle relevante papirer ind i således, at vi alle er opdateret hele tiden.

Per Skov: Der har været et møde mellem en konsulent, Johan West, fra DGI og Per Skov angående forskellige aktiviteter, der kan komme på tale.

Per er ved at lave en oversigt over samtlige mulige lokaliteter – inde og ude. Per tager kontakt til de forskellige beboerforeninger, institutioner, foreninger m.m.

Per udfærdiger et forslag til VISIONER om dette tiltag.

Visioner for LUP’en skal være på plads, så de kan fremlægges på årsmødet.

Bosætningsprojektet: Anne Grete sender bosætningsbrochuren til os alle i Drop Boks.

3. Evt.

Næste møde i slutningen af januar 2014. Datoen udmeldes senere.