Referat af lokalrådsmøde (19.09.16)

Referat af Lokalrådsmødet  19/9 2016 kl 19.00 på Ny Gammelsø.  

 

 

  1. Orientering / Meddelelser fra formanden og andre.

 

  1. Dialog med politikerne, om diverse høringer–Budget—Spildevandsplanen–

Idræt, kultur- og fritidspolitik m.m.

 

  1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

 

  1. Eventuelt.

 

 

 

Referat af lokalrådsmøde 19.09.16 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Jørn, Per, Mogens, Lars, Anne Grete og Marianne samt flere borgere.

Jørn Elo Hansen deltog fra Kommunalbestyrelsen. Desværre afbud fra Helle Manderup og Mikael Smed.

Orientering.

Jørn orienterede om seminar for ”forhave på forkant”. Det er et seminar, der er åbent for alle. Tilmelding senest 26.09.16. Der er annonceret i Sydsjællands Tidende på ”Nyt fra Kommunen”.

Folkemødet blev igen en succes. Ca. 6000 mennesker.

Fjernvarme.

Mogens orienterede om fjernvarmegruppens møde med Karsten Kolle fra Vordingborg Kommune. I mødet deltog Karsten Kolle, Niels Jørgen Larsen , Mogens og Per.

Efter en god dialog om fjernvarme, biogasanlæg og andre opvarmningsformer besluttede gruppen at udsende et spørgeskema via e-boks til borgere i Damme-Askeby området, hvor det skønnes, at ca. 250 boliger kan tilsluttes et fjernvarmenet. Spørgeskemaet skal kortlægge, hvilke varmekilder de 250 boliger benytter i dag, og danne grundlag for en opdatering af BBR oplysninger for den enkelte bolig.

BBR oplysningerne bruges til beregning af CO2 udledningen (drivhusgasser)

I spørgeskemaet kan man afkrydse, om man ønsker at få nyheder om projektet sendt på e-mail.

Internet/bredbånd FIBIA

Overordnet status Damsholte, Æblenæs. Lind, Sprove , Røddinge, Tostenæs, Hårbølle/Vindebæk får nu Fibia .

Fibia har ikke meldt tilbage, hvornår de går i gang. E husejerne for at aftale, hvor fibernettet skal føres ind i husene. Efterfølgende har vi erfaret, at Fibia er i gang med at kontakte

Der er en statspulje på 200 mill. kr. der kan søges af borgergrupper.  Borgere i  Liseby, Hårbøllevej og Ympehavevej har meldt ind, at de søger puljen.

Fibia vil ikke gå med i denne puljeordning. Fibia vil måske komme med en udmelding om et ekstra tilskud. Hårbølle Havn er ikke afklaret endnu.

Lars vil holde møde med interesserede lørdag den 24.9 i Hårbøllehuset.

Lars holder os orienteret.

 

 

 

 

  1. Høringer

Spildevandsudvalg nedsat blandt lokalrådene i kommunen. Brev sendt til samtlige byrådspolitikere og borgmesteren.

Lars orienterede om de tiltag, der er om kloakering/renseanlæg i det åbne land. 1000 ejendomme kan være inden for denne målgruppe.

Indsigelse: Prisen for rensning, EU har meldt, at man skal vælge den løsning, der giver mest miljø for pengene til den billigste pris. Kommunen skal komme med data, der beviser, at det kan betale sig at rense spildevand fra ejendomme i det åbne land.

Kommunens budget skal forhandles igen.

  1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

Forslag om renovering af fortovene i Damme Askeby.

Hårbølle Havns toiletter er låst, der er ikke sms-kode til dem.

Kultur-fritid idræts politikken har været til høring. Vi har skrevet et høringssvar.

 

  1. Evt.

Nyt møde: Lokalrådsmøde tirsdag d. 15.11.2016 kl.19.00 på Ny Gammelsø

Referent: Marianne

Referat af Lokalrådsmøde 18. juni 2018

Dagsorden for lokalrådsmøde  i Vestmøn Lokalråd 18.06.2018 på Ny Gammelsø.

 

Afbud: Carsten Ohm og Per Skov Jensen

Dagsorden

1 Konstituering af bestyrelsen
2 Diverse meddelelser og orientering
3 Færdiggørelse af LUP’en
4 Måske andre emner
5 Eventuelt
6 Næste møde

Ad.1 Bestyrelsen blev konstitueret med følgende besætning:

Formand Jørn Svenstrup, Næstformand Per Skov, Kasserer Anne Grete Olsen, Sekretær Marianne Boje.

Bestyrelsen består desuden af følgende medlemmer:

Carsten Ohm, Kent Holmsbøl, Kim Boutrup , Per Frits Jensen.

Ad. 2

Jørn skal til møde med borgmesteren på onsdag i den åbne taletid. Desuden deltager Marianne og Mogens Kjær-Nielsen.

Samme dag deltager Jørn i evaluering af projektet fra Aalborg Universitet.

Stenminerne, vi vil gerne have en parkeringsplads, så der kan blive ordnede forhold og mulighed for at gå til stranden.

Borgmesteren vil blive forespurgt, om der er givet de tilladelser fra kommunen, der skal til for at få flere mobilmaster opsat?

Thyra Frank kommer på besøg efter sommerferien, for at se Fanefjord Centret.

Landsbyforum har nedsat 5 personer fra forskellige lokalråd, der skal komme med en ny nærdemokrati-

model.

5.9.18 Møde på House of Møn med Bo Kuno kl. 15.00 + 16.30 angående nye buslinjer/ruter.

Konsulentfirmaet Gemeinshaft laver 3 drejebøger for udvikling af Vestmøn.

  1. Iværksættere. 2. Madfællesskab i samarbejde med Dagligbrugsen. 3. Folkeskoler og friskoler.

 

Carsten Ohm deltager iværksættere. Per F. Jensen deltager i madfællesskab i samarbejde med Brugsen. Det skal foregå i det lille køkken på Centret, der bliver stillet til rådighed. Kim Boutrup deltager i Folkeskoler/Friskoler for at samle alle skolerne til et fælles fremstød. Lokalrådet stiller de ovennævnte medlemmer til hver af grupperne som tovholder.

Ad.3

LUP

Marianne opdaterer den gamle LUP.

Intet under punkt 4 og 5

Ad.6

Næste møder: 14.08.18, 16.10.18 og 11.12.18. Møderne den 14.08 og 16.10.18 er åbne møder.

Mødet afsluttet kl. 21.00

Referent

Marianne Boje

 

 

 

 

 

 

Referat af lokalrådsmøde 05.09.2017

Referat af lokalrådsmøde 05.09.2017

Referat af Lokalrådsmøde Tirsdag den 5.9.2017

Tilstede: Jørn Svenstrup, Per Skov, Per F. Jensen, Nicolaj Sørensen, Anne Grete Olsen, Mogens Kjær, Lars Skov Andersen, Marianne Boje. En del borgere.

Afbud: Ingen

DAGSORDEN

1 Byfornyelse Byvandring i Askeby i dag. Så på forskellige institutioner, parker og anlæg. Følgegruppe nedsat, fra Lokalrådet deltager Jørn Svenstrup og Nicolaj Sørensen. Der afholdes borgermøde på Fanefjordskolen 14.09.17, hvor der skal nedsættes 3-4 arbejdsgrupper. 12.10 møde i Styregruppen. Midt november skal arbejdet i grupperne være færdigt. Politisk beslutning i januar. Projektet sættes i gang til marts. I forbindelse med projektet påtænkes køb af de 2 huse til højre for Brugsen til nedrivning.

2 Gæstehus En forhåndsudbetaling fra lup-midlerne på 70% ca. 50.000,00 resten efter afrapportering. Der er nogle problemer med at få afrapporteringen godkendt.

3 Køkken på Fanefjordcenter Der er politisk flertal for projektet. På byrådsmødet i oktober eller november. Køkkenet forventes at åbne i marts april som pilotprojekt.

4 Fjernvarme i Damme Askeby. 280 boliger i Damme Askeby kan blive tilkoblet fjernvarme. Det tænkes indfaset i 3 faser. Rapporten fra RUC kommer til at ligge på hjemmesiden.

5 Badebro i Hårbølle. Der kommer et tilbud fra Bandholm Broen. Helårsbro, l, 60 m bred ud til en dybde 1,60.

6 Spildevand i det åbne land. På mødet med kommunen og lokalrådene i Vordingborg Kommune er det vedtaget, at der skal laves et tillæg til kloakkeringsplanerne i det åbne land Tillæg til planen gør, at det ikke er nødvendigt at kloakere på Vestmøn. Undtagen Rytzebæk og Slotshaven, der ikke er med. Der skal ses nærmere på denne afgørelse.

7 Fibernet. Fibernet er færdigt fra Lokalrådets side. Fibernet til ca. 400 ejendomme. Lidt over halvdelen af Vestmøn er nu dækket eller har haft mulighed for at få fibernet. Afslag på tilskud fra fibernetpuljen til næste år. Vi overvejer, hvordan vi evt. kan komme videre. Yousee har meddelt at ca 400 husstande har søgt, men det dækker over, at l50 beboere allerede har Fibia, disse skal så også installere Yousee, hvilket formentlig ikke er muligt.

8 Klatrehal i Hjelm. Gruppen inviteres til et møde med lokalrådet, hvor vi kan få klarhed over indhold, finansiering m.m. Mønshallerne er ved at etablere en klatrevæg.

9 Stenminerne. Per har ikke nyt fra Stenminerne. Det er svært at få møder med kommunen. Vi vil høre noget senere.

10 Orientering fra politiet På næste møde i Landsbyforum vil politiet komme og orientere om det nye tiltag med nærpoliti. Vi hører nyt efter mødet.

11 Evt . Benny Rasmussen fra Tværsam vil gerne have en globe lig den, der lige nu er i Århus. Møn Nu vil gerne gå ind i projektet. Jens Henrik Olsen fra Observatoriet vil blive Inviteret med i gruppen. Valgmøder i Ørslev. Alle lokalråd vil blive inviteret 14. november 2017. 12

Næste møde. 10.oktober hos Anne Grete på Ny Gammelsø.

Referat af lokalrådsmøde 26.01.2017

Referat af lokalrådsmøde 26.1.2017 Åbent møde.
Tilstede: Lars, Mogens, Per, Lars, Anne Grete og Marianne
10 Gæster.
Dagsorden:
Dialogmøde
Dagsordenen for mødet var, at borgerne kunne komme med forslag til emner og spørgsmål, vi skal diskutere med politikerne på dialogmødet den 22.2. 2017.
Denne gang vil vi opdele lokalet med 6 borde, med en politiker ved hvert bord. Politikeren skal skifte bord ca. hvert kvarter.
Spørgsmål og debat om:
Planerne for mejeriet og den nye plan for fortovet.
Hvorfor Fanefjord Sparekasses fond har en plan for mejeriet, der ikke er talt med Lokalrådet om.
En tegning, fra arkitekten., som kunne bruges.
Den oprindelige plan om nedrivning af mejeriet er skrottet, men der skal laves et nyt fortov.
Samarbejde burde være et nyt ord, der skulle komme i brug.
3 parker, der hver for sig er gode, men det er nok for meget.
Hvad anser politikerne egentlig lokalrådene for., og hvordan vil de bringe det samarbejde op på et plan, der er til gavn for samarbejdet og bruge den viden, der er i lokalrådene. Der skal orientering (fra forvaltningen) til lokalrådene, inden de laver planer, så lokalrådene kan komme med forslag, indvendinger, ændringsforslag m.m., også inden politikerne får planerne.
Der er mange områder, hvor det vil være gavnligt og meget hurtigere for projekternes gennemførsel.
Fitnessparken ved Fanefjord åbner ca. 1. maj 2017.
Vedrørende fibernet til hele Vestmøn, vil det være godt at få alle adresser, så der kan sendes et referat, så alle er opdateret hele tiden.
Spildevand i det åbne land er også et spørgsmål, der kan komme på dagsorden.
Plejehjemskøkken skal åbnes igen. Der skal tages kontakt til de andre lokalråd i kommunen, der også har plejehjem. Der bør indsamles oplysninger om en evt. økonomi.
Skolepolitiken.
Legeplads på Fanefjordskolen. Status.
Fortovs problematikken vedr. færdsel med kørestole,så færdslen ikke skal foregå på gaden.
Hvorfor kan der bruges penge til fortovet foran mejeriet, og ikke til en legeplads på Fanefjordskolen?
Fibia:
Fibia er nu i gang med projektering i Liseby og ved Hårbølle Strand
Forsiden på hjemmesiden er opdateret.Fibernet siden bliver opdateret i løbet af week-enden (Jeg får Pernille til at sætte en boks ind til næste Lokalrådsmøde)
Vi (Mads og Lars) gør klar, i første omgang, til at søge Fibia’s pulje for et område, der svarer til Damsholte Sogn. Der er 117 ejendomme, der ikke har haft mulighed for fibernet endnu.
Vi har skrevet brev til dem og spurgt Vordingborg om de kan frankere, hvis vi skriver og kuverterer.Vi overvejer at søge hele Vestmøn, sammen med Stege og Omegn, eller hele Møn.
Har allerede talt med Stege og Østmøn Lokalråd.
Når vi er færdige med Damsholte, tager vi også Fanefjord Sogn, som back-up for YouSee projektet.
Næste møde: mandag den 20.3.2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
Marianne

Referat af lokalrådsmøde (14. april 2016)

Referat af lokalrådsmøde 14.4.2016
Tilstede: Trine, Anne Grete, Lars, Mads, Per, Jørn og Marianne
Fraværende: Carsten
Charlotte Hassø fra Forhave på Forkant indledte med en kort introduktion og præsentation af projektet.

Meddelelser:
Møde på Teknisk Forvaltning med Karsten Kolle og Peter Vergo og fra lokalrådet Jørn, Lars og Marianne angående Biogasforslaget. De havde sat sig godt ind i stoffet og gjort nogle forberedende beregninger og overslag. Konstruktivt møde. Foreløbig ser udbuddet af gylle ud til at være alt for stort i forhold til det forventede forbrug.

Fanefjord Mejeri/Fanefjord Sparekasse: Sparekassen har haft kontakt til Vordingborg Kommune. Der foretages beregninger angående bygningens beståelse/eller nedrivning.

Landsby Højskole/Borgermøde:
Landsbyforum Møde 31.3.2016: Lars redegjorde overfor forsamlingen om kloakering i det åbne land. Der blev givet tilsagn om at nedsætte en gruppe, der skal finde ud af mulighederne og/ eller ikke muligheder. Gruppen består af repræsentanter fra Stege, Vordingborg, Skibinge, Ørslev, Tostenæs samt Lars .

Landsbyforums Årsmøde 19.5.2016 afholdes på Nyord. Annette Tengberg kommer og fortæller om Biosfære. Mødet er åbent for alle medlemmer af lokalrådene. Der kommer en invitation.
Sundhedsparken: 30 Ahorntræer skulle fældes ud til gaden. Dette skulle være sket for flere måneder siden, men der er kommet en ny projektmedarbejder på projektet, hvilket har medført en længere forsinkelse. Damme Saftstation: Marianne skriver et svar., der rundsendes til Lokalrådet til godkendelse. Der er en positiv tilslutning til projektet.

2. Status på internet:
Der kom ingen endelig beslutning om etablering/ikke etablering fra Fibias side.
Projektet fortsætter til og med juni 2016, for om muligt at få Hårbølle sommerhusområdet inkluderet i tilslutning til Fibia nettet.

3. Årsmøde 26.5. kl. 19.00 på Ny Gammelsø
På valg: Anne Grete, Marianne, Mads. Mads ønsker ikke genvalg. Carsten ønsker at udtræde af Lokalrådet. Trine ønsker at udtræde af Lokalrådet for en periode. Der skal vælges 3-4 nye medlemmer.

4. Forretningsorden.
Små rettelser, der er blevet rettet til således, at forretningsorden er vedtaget.

5. Forhave på forkant:
Spørgeskema udleveret. Jørn udfylder skemaerne og sender svaret til hver enkelt af lokalrådets medlemmer, der er forpligtet til at svare hurtigt og returnere svarene til Jørn, der så vil videresende dem til Kommunen.

6. Eventuelt:
Diskussion om en evt. genindføring af brug af round up i kommunen. Rådet har forskellige holdninger til sagen.
Fremover skal der så vidt muligt orienteres om ansøgninger, indsigelser m.m. til samtlige rådsmedlemmer inden der afgives svar.
Kommunen har indledt forhandlinger med de Vestmønske vandværker om et fælles anlæg. Ikke alle vandværker er interesserede.
Pileanlægget i Røddinge er ved at blive anlagt..
Byggeriet af Stjerneobservatoriet går i gang i løbet af 14 dage – 3 uger.
Næste møde: Årsmødet 26.5.16

Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (25. marts 2016)

Tilstede: Jørn, Trine, Per, Lars, Anne Grete, Marianne
Afbud: Mads
Fraværende: Carsten

1.Meddelelser/Orientering:  
Dialogmødet på Damme Kro gik godt med nogle gode debatter og et oplagt og velforberedt dialogudvalg og tilhørere.
Lars og Jørn har været til møde med Birgitte Natorp om placering af et biogasanlæg på Egelykke. Desværre kan det ikke lade sig gøre p.g af smittefare. Der undersøges en anden beliggenhed på Vestmøn.
Thomas Chrisfort indkalder til et møde angående biogasanlæg med Vordingborg Vandforsyning.  Jørn og Lars og Per deltager. Snak om placering af anlægget. Der er rigeligt med affald til at holde forsyningen i gang.
Landsbyhøjskole på Bonsai 27.4 til 1.5 2016. Program bl.a. om projekt planlægning, udførelse af borgermøder, ledelseskursus m.m..
En del af projektet udgøres af et Borgermøde. Det foregår på Damme Kro den lørdag 30.4.2016 om eftermiddagen.
Lars har sendt oplæg om kloakering i det åbne land til alle lokalrådsformændene. Jørn er formand for Landsbyforum, og han vil sørge for, at der bliver nedsat et udvalg, der holder øje med tingenes tilstand/udvikling.

2. Forretningsorden.
Punktet overføres til næste møde, hvor Mads vil sørge for, at forretningsordenen er opgraderet. Ligeledes skal vi gennemgå vedtægterne. Alle er godt opdateret til næste møde.

3. Status på internet
Lokalrådet får et kursus i brug af hjemmesiden. Det bliver i april. Lars sender en dato.
Fremover skal referatet kun ligge på hjemmesiden. Ikke på Facebook, hvor der i stedet vil blive lagt et link til hjemmesiden.
Status: Godt 300 tilmeldte til Fibia på nuværende tidspunkt. Der mangler ca. 1/3 tilmeldte for at Fibia vil gå ind i projektet.  Der er stadig noget potentiale, men det er ikke helt godt endnu. Det sidste informationsmøde er på lørdag i Hårbøllehuset.  Der tages kontakt til nogle ejendomsejere for eventuelt nye tilmeldinger.

4. Status på LUP
Luppen bliver ikke ændret nu, men hen af sommeren kommer vi med nogle tilføjelser og konkrete mål.

5. Datoer:
Årsmøde : Torsdag den 26.5.2016 kl. 19.00 på Ny Gammelsø
Næste lokalrådsmøde:  Torsdag den 14.april kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

Som referent
Marianne

Referat af lokalrådsmøde (22. oktober 2015)

Tilstede: Jørn, Trine, Mads, Per, Anne Grete og Marianne.

Afbud: Carsten og Lars.
Gæster.

1. IT
Mads og Trine orienterede om spørgeskemaundersøgelsen vedrørende forbrug af, og ønske om it.
Ca 1200 skemaer udleveret. Vi fik en besvarelsesprocent på ca. 35 heraf er ca. 35% hjemmearbejdspladser
Der er holdt nogle møder med Fibia. Man er kommet frem til at: Man vil inddrage hele Vestmøn i sine beregninger for at udlægge fibernet. Dog vil nogle beboere blive holdt uden for, på grund af beliggenhed. Disse kan dog kobles til mod at betale for nedgravningen af kablet. Efterfølgende overtager Fibia vedligeholdelsen af kablerne.
Tilslutningsgebyr kr. 500,00 Kablet. Kr. 10 pr. meter. Arbejdsløn ca. 1500 pr. 10 meter inkl. moms. Det bliver ca. 150 kr. pr. m.
Der indkaldes til borgermøde den 25.11.2015 på Fanefjordskolen. Fibia udsender indbydelserne.

2. Dialogmøde
Emner til dialogmøde: cykelsti fra Bogø til Damme. Vejbelægning på Grønsundvej. Turismeområdet afventer udspil fra Handelsstandsforeningen og Møn- Sydsjællands Turistforening. Stenminerne.
Emner fra LUP: sundhed og omsorg (evt. 1.hjælpskursus m.m.), kultur, sport og fritidstilbud, handel og erhverv, landsbypedel (tænk over hvilke områder, der kan være interessante og brugbare)

3. Forretningsorden:
Der udarbejdes en forretningsorden.
Mads fremsender et udkast til forretningsorden. Dette tages op på næste møde.

4. Orientering
Forhaven på forkant. En styregruppe er nedsat: Karsten Kolle, Thomas Christfort, Jørn Svenstrup, Peter Vergo og udviklingsdirektør Jan Michelsen.
Lars, Trine, Mads og Jørn var til møde angående demografi. Det udleverede materiale er lagt i Drop Box, så alle kan orientere sig. Godt materiale, der kan være nyttigt i arbejdet med LUP,en.
1.hjælpskursus er en god idé, men rådets medlemmer har deltaget i kurser, hver især. Derfor er der ikke behov for et sådant kursus.
Askeby/Røddingsøprojektet er skrinlagt.
Lodsejerne vil prøve at lave et privat afgræsningsprojekt.

Næste møde: 10. december kl. 18.00 Lukket Møde på Ny Gammelsø.
Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (18. august 2015)

Tid: 18. august 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Per, Anne Grete, Mads, Jørn, Trine og Marianne samt gæster.
Afbud: Lars og Carsten.
Referent: Marianne

1
Status på Internet/mobil
Mads redegjorde for projektet, dets tidslinje m.m. Omkring 9. september håber udvalget at kunne udmelde, hvordan det er gået.
26.9. Internetmesse i Vordingborg arrangeret af Vordingborg Kommune.
Oktober møde med Fibia.
November et møde for hele Vestmøn.
Ca. 1700 skemaer uddelt. Der skal laves en ny database med henblik på kun at få de korrekte adresser.
Vores Facebook har nu fået 63 medlemmer.

2
Status på toilettet i Askeby
Jørn Svenstrup har været i kontakt med Thomas Chrisfort. Det har taget meget lang tid at få svar på vores henvendelse. Vi afventer et udvalgsmøde, hvor punktet skal på.
Flere politikere har ikke hørt om beslutningen om lukningen.  Vi afventer svar fra Chrisfort.
Man siger fra kommunens side, at der ikke er ret mange, der benytter toilettet, men det kan tilbagevises med, at der sidste år blev brugt Ca. 160 km3 vand på toilettet. Der har været et møde ved toilettet i Askeby, hvor Sjællandske har været med.

3
Stenminerne
Der er kommet ny ejer af stenminerne, men det har desværre ikke været muligt at få oplyst, hvem der har overtaget ejendommen.
Der sker en hel del på området. Jørn tager en snak med vej-og park, så vi forhåbentlig får en ordentlig orientering om de nye tiltag.

4
Folkemøde
Anne Grete laver nye LUP,er., der kan ligge i lokalrådenes stand.
Program for Lokalrådets aktiviteter blev udleveret.

5
Evt.

Plæneklipper til Sundhedsparken er indkøbt. Den kan stå i Fanefjord skolens garage. Men der søges en anden løsning.  Hele projektet tages op på næste møde.
Vejrabatterne er ved at blive repareret af kommunen.
Mejeriet har svært ved at finde bæredygtige projekter, der kan betale driften.
Der blev givet en orientering, om de planer der er i øjeblikket, og der undersøges om der er basis for et projekt: Jord til vand.

Per: Poul Ankers grund er overdraget til Forsamlingshuset Håbet.
19-8-15 Idrætsforeningen får besøg af Chriss Mac Donald kl. 19.00 – 21.00
Hjertestarterkursus
Lokalrådet arbejder med mulige steder,hvor der kunne sættes hjertestartere op.
Evt. Damme Kro og Daglig brugsen.
Der skal også arbejdes med at oprette evt. kurser.
Åben Ø- arrangement, sammen med bosætningsgruppen og lokalrådet.
Ideen videregives til Møn Nu.

Næste møde: torsdag den 22.10.2015 på Ny Gammelsø.