Referat af Dialogmøde

Referat af dialogmøde 22.02.2017 Damme Kro.

 

 1. Samarbejde

Politikerne ser generelt positivt på lokalrådene og samarbejdet. Ser lokalrådene, som de er tiltænkt – som bindeled mellem politikere/kommunen og borgerne.

Referaterne fra Dialogmødet sendes til Forvaltningen, som skal tage stilling til de rejste emner. Vi skal sørge for, at få retursvar, så hurtigt som muligt således, at emner stadig er aktuelle. Referaterne bør ligeledes sendes til Dialogudvalgets medlemmer.

Det er ønskværdigt at, der i forbindelse med høringssvar, gives en fornuftig tidsplan, så lokalrådet har tid til at forberede kompetente/kvalificerede svar således, at vi undgår beslutninger, der ikke fungerer efter hensigten på grund af dårlig eller for sen kommunikation. Eks. Toiletlukning på rasteplads ved Askeby.

I lokalt regi bør vi arbejde mere på at få de enkelte foreninger til at arbejde bedre sammen.

Der er en pulje på 400.000,00 kr., der er tilovers fra LUP-midlerne. Dvs. ca. 25.000.- yderligere til lokalrådene. Pengene kan bruges ret frit. Pengene kan søges i år via en simpel ansøgning. Ang. LUP-midler bør der nytænkning til inden for området, mere ansvar til de enkelte lokalråd, når de får en pulje.

Spørgsmål: Vil politikerne og sekretariaterne medvirke til at inddrage lokalrådene tidligere i processen, når der skal udarbejdes beslutninger, der vedrører lokalområder?

 

 1. Spildevand

Orientering om arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige lokalråd. Arbejdsgruppen er i god dialog med kommunen. Det åbne land er de steder, hvor der ikke er offentlig kloakering. Pileanlæggene i Røddinge og St. Lind fungerer og de er billige i den daglige drift. Tiltag som vandløbsrestaureringer var ønskelig. Der var enighed om flere undersøgelser, som klarlægger, hvor stort problemet er og hvordan vi løser det – inden en unødvendig udgift (ca. 100.000 kr.) pålægges den enkelte ejendom.

Det skal være muligt at kunne blive i sit hjem selvom det skal kloakeres. Tilbuddene til kloakering til de ramte skal komme fra kommunen.

Evt. krav om dobbelt vandindtag ved bygning af ny huse således, at drikkevand og toiletvand adskilles.

Knud Larsen vil invitere Spildevandsudvalget til at hjælpe kommunen med en indsigelse til SVANA.

Spørgsmål: Vil kommunen inddrage spillevandsgruppen, der er nedsat af Landsbyforum i udarbejdelsen af planen for rensning af spildevand i det åbne land?

 

 1. Legeplads

Ny legeplads ved Fanefjordskolen (evt. i forbindelse med nedrivning af SFO). På spørgsmålet om fremtiden for de 3 kommuneskoler på Møn svarede,Kim Errebo (O) og Michael Seiding Larsen (V), at de gik ind for en bevarelse af de 3 skoler. Der var ikke kendskab til, at der er svamp i kælderen på Fanefjordskolen og heller ikke til bygningernes øvrige stand samt nedrivningsplanerne for SFO bygningen. Vi havde endvidere en snak om konkurrencen fra privatskolerne – Bogø Kostskole og Friskolen i Damsholte. Det er tankevækkende, at kommuneskolerne skal tage mod alle elever, også de elever der forlader eller bliver bedt om at forlade privatskolerne. I særdeleshed set i lyset af, at der er god tilgang til privat skolerne. Alle var enige om, at der skulle være en legeplads på skolen. Den nuværende/tidligere legeplads er nedlagt. Efter sikkerhedstjek.

Såfremt det er nødvendigt bør SFO’en nedrives, og vi opfordrer politikerne til at få det gjort hurtigst muligt.   I modsatfald bør man satse på en fornuftig brug af bygningen. Og så gøre det muligt for skolen at søge penge til et fornuftigt brug af bygningerne. Der var ikke meget vilje til at renovere den del af skolen, der er ramt at skimmelsvamp.

Spørgsmål: Hvis det er vedtaget, at SFObygningen ved Fanefjordskolen skal nedrives, vil kommunen så iværksætte det hurtigst muligt, og herefter medvirke til i samarbejde med skolebestyrelsen og lokalrådet at få etableret en legeplads på området?

 1. Fortov

Med hensyn til de offentlige veje og fortove, kan vi til hver en tid kontakte kommunen via link på hjemmesiden, hvor vi kan beskrive, sende billeder m.m. om tingenes tilstand til Teknik- og Miljøudvalget.

Det specielle fortov, det i denne omgang handler om, er fortovet på Fanefjordgade. Der er allerede en aftale med Vej- og Park og medlemmer fra lokalrådet om en besigtigelse 08.03. Nogle borgere ønsker et fortov på Præstebjergvej fra Fanehaven til Fanefjordgade.

 

 

 

 

 1. Genåbning af køkkenet på Fanefjordcentret

Maden til de ældre var under al kritik og der var enighed om, at en decentralisering vil være lig med en mere personlig tilgang/større ansvar når maden laves. Der var også enighed om, at det vil give en bedre trivsel, livskvalitet og deraf mindre sygdom. Kommunen bør foretage en evaluering af centrale og decentrale køkkener. Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på genåbning af køkkenet på Fanefjordcenteret, og at Fanefjordcenteret kunne fungere som prøveklud. Køkkenet på Fanefjordcenteret er fuldt funktionsdygtigt. Jørn Elo bekræftede, at der er bevilget en statslig pulje på 42 mill.kr på landsbasis, men at der endnu ikke var taget stilling til, hvordan pengene skal bruges.

Spørgsmål: Vil Socialudvalget tage sagen op og indkalde lokalrådets projektgruppe til et forberedende møde om, hvordan det bedst iværksættes?

 

 1. Forskønnelse af Vestmøn og bustrafik

Med hensyn til oprydning m.m. af private ejendomme, er det svært at gå ind over privatlivets fred. Hvis der er mistanke om forurening, miljøskader kunne en mulighed være at sende en rottefænger/rottemand ind på ejendommene. Der må naboer og andre gerne melde ind, hvis de har mistanke om rotter.

En ”whistleblower” anmeldelse kunne også være et islæt for at få gjort noget ved problemerne.

Der er børnefamilier i nogle af de forsømte huse. Her kunne kommunens sundhedspersonale (sundhedsplejerske) være et bindeled. Det kræver, at kommunen gør noget ved evt. problemer og ikke ”sylter” sagerne.

Affald+ bør afkræves en statistik over indmelding af storskrald, og renovationsvognene fra Affald+, der besøger alle ejendomme bør udstyres med en seddel, som de afleverer på husstanden forud for afhentning af storskrald.

Initiativer til at fjerne gamle biler m.m. var igen en balancegang mellem det offentlige og de enkelte beboere.

Der kunne også være beboere, der ikke magtede oprydningen og gerne vil have hjælp. Der skal tænkes over, hvordan vi kan hjælpe dem. Det kan måske være via opslag på lokalrådets hjemmeside og info i postkasser om de muligheder, der findes.

Bustrafikken – der skal ses på antal afgange i forhold til behov, og om det ikke er muligt, at skolebusserne kan medtage andre passagerer end skolebørn. Det er også vigtigt, at vi ser på yderområderne, selvom det måske ikke direkte er indtægtsgivende, men af hensyn til bosætningen. Der var her kendskab til en familie i Hårbølle, der var flyttet af samme grund.

 

 

 1. Evt.

Debat om brugen af Roundup.

 

Som referent

Marianne Boje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af dialogmøde (11. februar 2016)

Referat af dialogmøde 11. februar 2016 på Damme Kro.

Tilstede fra dialogudvalget: Knud Larsen (KL) borgmester, V. Michael Seiding Larsen (MSL), V, Kim Errebo (KE) DF. Peter Jonassen (PJ), SF Michael Larsen, A, Jørgen Elo Hansen (JEH), V.

Fra lokalrådet: Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.

 1. Velkomst og præsentation.

Jørn Svenstrup bød velkommen og præsenterede lokalrådet, og derefter præsenterede dialogudvalget sig.

 1. Biogas

Jørn Svenstrup lagde op til en diskussion om biogasanlæg. Jørn Svenstrup har kontaktet de seks mulige leverandører af gylle, som er på Vestmøn. De har alle sagt ja til at levere deres gylle i alt 35–40 tusinde tons pr år. Gårdene ligger inden for en afstand af 10 km fra den påtænkte placering. Hvis denne mængde ikke er nok, findes der masser af gylle på Østmøn. JEH tilhænger af biogasanlæg. Der er ikke så mange besætninger, men der kan jo anvendes andre materialer. PJ: Den største udfordring er, at det er svært at få materiale nok til anlæggene.

Per Skov havde researchet i forskellige materialer, hvor bl.a. tang kan være en source. MSL: madaffald kan også blive til en styrke. KL. Man skal også tænke økonomien ind i projektet. Det er svært at få fælles fodslag til et sådant projekt. Kommunen skal komme med oplæg, og så må det være op til bl.a. lokalrådet at gå videre og få budskabet ud til beboerne. Derefter kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gå videre med projektet. JEH: økonomien kommer til at sætte dagsordenen.

Per Skov siger, at der altid tales om udledning, men næsten aldrig om optagning. KE: Bekymring om transporten af materialet. Målet vil være at transporten minimeres mest muligt. Thomas Christfort vil gerne foranledige et møde med Vordingborg Forsyning, så vi kan få et overblik, om projektet er bæredygtigt. Jørn Svenstrup tager kontakt til Thomas Christfort. Bent Jørgensen fra publikum foreslog, at vi fik et firma til at lave et overslag over betalingen.

 1. Cykelsti fra Bogø til Damme

PJ: cykelstien har været oppe på budgetforslaget. Men andre prioriteter er kommet i vejen, så det har formentlig lange udsigter med denne cykelsti.

Livlig debat om emnet. Bent Jørgensen foreslår, at der laves en mellemløsning, som på dæmningen, så stien kunne videreføres til Damme.

Desværre er udsigterne ikke lyse.

 1. Kystturisme.

Området ved Stenminerne var igen til debat. Både lokalrådet og mange beboere ville gerne have besked om ejerforhold, benyttelse, adgangsforhold m.m..

Kommunalbestyrelsen tager problemet op igen. Men det er svært at komme i kontakt med ejeren.  Der er god vilje til at få noget ud af området. Det vil være en gevinst for hele området og havnen, der er blevet kommunal pr. 1. januar 2016, hvis der kommer en løsning.

PJ vil tage det med i teknikudvalget på næste møde, så Stenminevej igen kan fungere som den er tænkt, en kommunal vej.

Der er uklarhed om, hvor stor stenminens grund er. Der er sket en hel del begrænsninger i beboernes adgang til strand, fort og naturområdet og parkeringspladser. Man vil anmode teknikudvalget om at tage sig af sagen, så det igen kan blive et område for alle.

 1. Spørgsmål fra salen.

Fibernet er det kommet nærmere med de penge regeringen har afsat til fibernet i Udkants Danmark? Kommunen tager det op i Udviklingsudvalget om en ansøgning.

Per Skov beskrev situationen omkring fibernet, og hvilke muligheder der kan være.

Livlig diskussion om emnet.

Busdriften blev igen drøftet. Indtil sommerferien kan alle køre med gratis. Man kan stige på og blive sat af bussen ved de faste holdepladser. Efter sommerferien bliver det ikke længere muligt at køre med busserne. Det bliver ren skolekørsel og privatskolernes elever får lov til at benytte skolebusserne.

SFO bygningen på Fanefjordskolen ønskes bevaret, da bygningen er ok, og den kan anvendes inden for mange områder. Der er vist ikke taget endelig stilling til nedrivningen af bygningen.

Skolerne kan søge i en pulje på 500.000,- hos Kultur- og fritidsudvalget til forskellige aktiviteter. For.eks inden for idræt og fritidsundervisning. Midlerne kan bruges bl.a. til lønninger af forskellige personalegrupper. Der kan være et problem i forhold til idrætsklubbernes brug af hallen, idet skolen ofte har booket hallen i dagtimerne. Men der kan være en åbning, således at hallerne kan benyttes af sportsklubberne om dagen.

Har kommunen pligt til at holde tilsyn med bygningerne på Stenminerne.

Spørgsmål om kommunens ansvar om oprensning og vedligeholdelse af kloakkerne.

Der er stor utilfredshed med vejenes tilstand. Der er store huller i vejene, og vejsiderne er helt opkørt, således at der opstår farlige situationer. Der har været møde i kommunen i dag , så der forhåbentlig bliver fundet en løsning snarest.

Ret henvendelse til kommunen angående vejene. Vi samler eksemplerne sammen, så vi kan få en medarbejder ud og reparere skaderne.

Præstebjergvej har været i dårlig stand i flere år. Bent Jørgensen ønsker at køre med en kommunal medarbejder, så der kan være syn for sagen.

Der er kommet brev fra kommunen angående radon. Man kan gå ind på en hjemmeside og følge et skema, der viser hvordan problemerne.

 1. Afslutning

Tak for i aften og en god debat.

 

Som referent Marianne Boje

Referat af dialogmøde med politikere (25. februar 2015)

Tid: 25. februar 2015 kl. 19
Sted: Damme Kro
Deltagere (politikere): Heino Hahn (Dansk Folkeparti), Thorbjørn Kolbo (Socialdemokraterne), Poul A. Larsen (Socialdemokraterne), Bo Manderup (Venstre), Helle Mandrup Tønnesen (Enhedslisten), Kirsten Overgaard (Venstre).
Deltagere (fra lokalrådet): Jørn Svenstrup (Formand), Per Skov Jensen (Næstformand), Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Trine Elnif-Bay, Mads Krebs, Carsten Nielsen, Anne Grete Olsen,
Referent: Marianne Boje

Dagsorden
Velkomst og præsentation
Status på skolesituationen
Kystturisme
Landsbypedel
Vejbelægning på Grønsundvej
Cykelsti fra Bogø Havn til Fanefjordgade
Spørgsmål

Velkomst
Formanden Jørn Svenstrup bød velkommen til politikerne og de mange fremmødte og håbede, at aftenen vil blive et godt og konstruktivt møde.
Desværre var der afbud fra 3 politikere: Heino Hahn, Thorbjørn Kolbo, Bo Manderup, hvilket reducerede værdien af mødet betragteligt.

Status på skolereformen
Kirsten Overgaard redegjorde for situationen på børneområdet, som det ser ud på Vestmøn:
0-6 årige: vuggestue og børnehave er slået sammen i institutionen Dronning Fane.
Der er p.t 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Det er Møns mindste institution.
Pr. 1.8 vil der være 16 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Private institutioner har en del børn.
Fanefjordskolen har p.t.118 børn. Elevtallet er estimeret til 100 om 5 år.
Pr. 1.8.2015 udgør antallet af elever i de nye børnehaveklasser: Fanefjord 17, Hjertebjerg 13 og Stege 22.
SFO har efter den nye skolereform, hvor børnene ikke er så mange timer i SFO’en, haft en betydelig nedgang i elevtallet, hvorfor man har nedsat den månedlige ydelse fra 1.330,- til kr. 700,-.
Inklusion har været på tapetet i Vordingborg Kommune i de sidste 2 år. Det har ikke været en udpræget succes, men der er sat massivt ind med uddannelsestilbud/undervisning af lærerne. Tilbagemeldingerne er blevet mere positive fra nogle lærere. Andre er stadig meget skeptiske, der er endnu lang vej til målet.
Målet for Vordingborg Kommune er, at karaktergennemsnittet i afgangsklassernes skal løftes med 1 i løbet af få år.
SFO bygningen skal fraflyttes af skolen. SFO’en flytter ind i skolebygningen, og bygningerne rives derefter ned. Der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningen. Alle foreninger skulle have modtaget et tilbud om interesse for bygningerne. SFO kan overtages for 1 kr., men alle driftsudgifter skal afholdes af foreningerne.

3. Kystturisme
Alle er enige om, at naturen er den vigtigste brik i vores kystturismetilbud. Nogle få kommentarer, for at gøre det endnu bedre gik bl.a. på en forespørgsel om et offentligt toilet ved Rytzebæk Strand, hvor der lige er anlagt en trappe fra parkeringspladsen og ned til stranden. Stranden er besøgt af rigtig mange menneske. Desværre kan det ikke p.t. blive etableret p.g. af mangel på penge i budgettet.
Et andet område, der blev berørt, er området ved Stenminerne. Der er ikke helt klarhed over, hvad der foregår, og hvem der står for renoveringen af bygningerne, eller nedrivning eller … Ligeledes er der uklarhed over, hvad der skal ske med de store arealer på begge sider af Stenminerne. Begge arealer er ryddet, og der er for lyderne om, at Hårbølle Bro er et ressortområde for fugle, natur m.m. og det skulle være fredet ifølge EU. Det ville være rart at få eksakt viden om dette forhold.

4. Landsbypedel
Lokalrådet har fået materiale fra Esbjerg, hvor man har ansat en landsbypedel, hvis job er at servicere især ældre borgere, men også andre borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Ordningen fungerer til alles tilfredshed.
Udvalget synes, at ideen er god, men der er ikke penge til at aflønne denne funktion. Man kan måske se på om nogle, der skal aktiveres, kunne komme i betragtning. Der ville være job nok.

5. Støjende veje
Lars Skov redegjorde for Lokalrådets tidligere indsigelse mod de vejbelægninger, der er anvendt i forbindelse med renoveringen af Grønsundvej. Ifølge eksperter, er det ikke materiale, der bør anvendes på veje med mange trafikanter.
Der er stadig megen kritik af den belægning, der ligger på Grønsundvej. Den er meget støjende og kan høres i en meget stor radius fra Grønsundvej og Dæmningen. Faktisk langt over de 40-45 decibel, der er lovlige ved anlæg af den slags projekter. Ligeledes er den direkte farlig for cyklister, der ofte punkterer og har stor risiko for at blive ramt af løse sten, der lægger sig i siderne. Ydermere er der både på Grønsundvej og Dæmningen og mange andre steder på kommunens veje meget høje kanter og mange dybe huller i rabatterne, så det er farligt at stå/gå i rabatten. Det blev fremført, at det er kommunens ansvar, at rabatterne er i forsvarlig stand. Dialogudvalget lovede at tage disse punkter med til de respektive udvalg, så der kommer en løsning, vi alle kan være tilfredse med.
Der tages kontakt til teknisk afdeling, om at få malet hvide striber på vejen ved Damsholte, selvom der skal graves igen. Det er et stort problem, at der ikke bliver rettet op på det. Politikerne tager problemet med til udvalget, der skal tage sig af sagen igen.

6. Cykelsti fra Bogø til Damme
En cykelsti er først på programmet i 2019. På det kommende budget er der afsat 500.000,- pr. år til cykelstier i Vordingborg Kommune, hvilket viser, at det bliver en lang proces. En mulighed for at give cyklisterne mere sikkerhed på vejene er at lave indsnævret kørebane. Det er lavet flere steder i kommunen og virker efter hensigten.

7. Andre emner fra salen
Forslag om at få meget bedre internet. Lars Skov redegjorde for lokalrådets arbejde. Det vil sige, at internet skal være for alle, dvs., at der ikke skal laves internet til nogle få. Der har været møde med kommunen, den 23.3 skal der være et møde om internet- og mobildækning på Vestmøn. Der er bred enighed i kommunalbestyrelsen om at få en meget forbedret dækning.
Forespørgsel om projektet på Panteren. 55 millioner er afsat til ny svømmehal, der skal afløse den gamle svømmehal på Islingeskolen.
Øvrige projekter på Panteren skal fortrinsvis finansieres af fondsmidler.
DGI, skoler og forskellige beboerforeninger og idrætsforeninger går i samarbejde om at fremme sundheden, så ca. 75 % af befolkningen går til noget sport, idræt m.m.
Kommunens første kunstgræsplæne er etableret i Vordingborg. Der arbejdes for at skaffe penge til endnu en kunstgræsplæne i kommunen. Præstø eller Stege bliver næste sted.

Tak for i aften
Formanden takkede udvalget for en god og engageret debat, og Lokalrådet håber på, at vi snart ser resultater af drøftelserne og ikke mindst får svar på de spørgsmål, vi gav politikerne med hjem:
Vil dialogudvalget arbejde på at Vestmøn kan få en landsbypedel.
Vi ønsker svar på, om man kan etablere en turistaktion på arealet ved stenminerne, — eller at få den gamle bygning/ ruinen nedrevet.
Vi ønsker et toilet på parkeringspladsen ved Rytzebæk Strand.
Vi mangler afstribning på vejen i Damsholte.
Vejrabatterne skal efterses for huller.
Striber for indsnævring af kørebane på Dæmningen, for bedre plads til cyklister.

Referat af dialogmøde (17. marts 2014)

Tid: 17. marts 2014
Sted: Damme Kro
Referent: Marianne Boje

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Præsentation
 3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020
 4. Den nye skolereform/inklusion
 5. Emner fra borgerne

1. Velkomst

Formand for Vestmøn Lokalråd Jørn Svenstrup bød velkommen til alle fremmødte og sagde tak for, at politikerne med kort varsel kunne ændre mødedatoen for dialogmødet.

2. Præsentation

Vestmøn Lokalråd præsenterede sig. Derefter blev det nye dialogudvalg præsenteret. Tilstede var: Helle Mandrup, Kirsten Overgaard, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Heino Hahn og Jørgen Elo, der deltog i stedet for Bo Manderup.

3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020

Vordingborg Kommunes plan for visionerne efter input fra lokalrådene og deres implementering starter 3.4.14. 26.6.14 behandles de og sendes i høring. 19.8.14 afholdes borgermøde og 28.8.14 udmeldes resultatet.

Herefter blev der åbnet for debat og indlæg fra borgerne.

It-dækningen åbnede debatten. Mange borgere oplever, at it-dækningen er mangelfuld og i nogle tilfælde helt fraværende. Jørgen Elo fortalte, at kommunen mange gange har haft kontakt til teleselskaberne om at etablere bedre og mere sikre forbindelser, men at det er svært at få selskaberne til at investere i yderområderne. Helle Mandrup siger, at der presses på i folketingsgrupperne for at få sagen løftet op på statsligt niveau.

Thorbjørn Kolbo: TDC er ved at ændre/udbedre initiativer til bedre dækning i Vordingborg Kommune. Der er massivt fokus på området, men det er svært at se en udvikling. Der er pres fra mange sider.

Måske er der ny teknologi på vej evt. via satellit.

18.3.14 er der møde i økonomiudvalget, hvor it-problematikken er på dagsordenen.

Forespørgsel om, man kender antallet af borgere, der ikke har det nødvendige it-udstyr til at kommunikere med det offentlige. Man kender ikke antallet, men der er begyndende henvendelser til borgerservice om at anvende alm. post. Kravet om at bruge it er ikke kommunalt, men statsligt.

Kloakerings afgifter kom også til debat. Der er mange tiltag i spil, og Vordingborg Kommune skeler til, hvordan andre kommuner varetager disse problemer.

Minivådområder og pilerensning er tilsyneladende virkningsfulde. Disse og andre alternativer til almindelig kloakering mødte stor velvilje hos politikerne.

Andre emner, der blev fremlagt og diskuteret var bl.a. toiletforholdene på Vordingborg Station. Kommunen forsøger at få DSB til at genetablere toilettet, men er det ikke muligt, vil kommunen selv sørge for, at der bliver etableret ordnede toiletforhold.

Vejbelægningen blev også nævnt, idet det er vanskeligt at køre på vejene især for cyklister, men også bilister oplever store gener med bl.a. stenslag. Manglende hvide striber på en del veje er et kommunalt anliggende, og skal bringes i orden.

Vindmølleprojektet på Koster Vig skal køres helt ud for ikke at risikere et stort erstatningskrav.

Efter denne debat kom de egentlige visioner frem:

 • For at få flere tilflyttere (familier) skal de offentlige institutioner fungere godt.
 • Der skal være ordentlige cykelforhold
 • Kørselsfradrag til pendlerne skal forhøjes (i lighed med Lolland og Falster)
 • Huse til udlån for potentielle kommende tilflyttere
 • Forslag til at afholde et seminar med folk/eksperter, der har været fremme med landsbyudvikling.
 • Erhvervslivet på Møn skal optrappes. Det kan ske i form af etablering af biogasanlæg – produktion af smågrise/opfedning af kalve, alternative affalds/genbrugsordninger m.m.
 • Der afholdes et åbningsseminar den 5.4.14 for at etablere et kvindenetværk.
 • Andre ønsker er, at inddrage sportsklubberne som en aktiv del af lokallivet.
 • Samkørsel
 • Ungdomsråd
 • Turisme. Vi skal være bedre til at ”holde” på turisterne ved at forbedre forholdene/give flere muligheder for aktiviteter. F.eks. Kite-surfing, aktivt havnemiljø i Hårbølle Havn m.m..
 • Større udbud af økologiske og lokale produkter og bedre offentlig transport.

4. Den nye skolereform/inklusion

Man har den skolestruktur, der passer til børnetallet. Der er stadig faldende børnetal. Der bruges 665 mill. på skoleområdet. Heraf 43 mill. til Mønskolen. Heraf overføres kr. 10.000,- pr. barn pr. år til inklusion af elever i de ordinære klasser.

Der er pt. 130 elever på Fanefjordskolen. Der nedlægges ikke klasser.

Der arbejdes hårdt for at få den nye heldagsskole og inklusion til at lykkes, men der er et stykke vej endnu.

5. Emner fra borgerne

Emner fra borgerne blev løbende inddraget i debatten.