Referat af Dialogmøde

Referat af dialogmøde 22.02.2017 Damme Kro.

 

 1. Samarbejde

Politikerne ser generelt positivt på lokalrådene og samarbejdet. Ser lokalrådene, som de er tiltænkt – som bindeled mellem politikere/kommunen og borgerne.

Referaterne fra Dialogmødet sendes til Forvaltningen, som skal tage stilling til de rejste emner. Vi skal sørge for, at få retursvar, så hurtigt som muligt således, at emner stadig er aktuelle. Referaterne bør ligeledes sendes til Dialogudvalgets medlemmer.

Det er ønskværdigt at, der i forbindelse med høringssvar, gives en fornuftig tidsplan, så lokalrådet har tid til at forberede kompetente/kvalificerede svar således, at vi undgår beslutninger, der ikke fungerer efter hensigten på grund af dårlig eller for sen kommunikation. Eks. Toiletlukning på rasteplads ved Askeby.

I lokalt regi bør vi arbejde mere på at få de enkelte foreninger til at arbejde bedre sammen.

Der er en pulje på 400.000,00 kr., der er tilovers fra LUP-midlerne. Dvs. ca. 25.000.- yderligere til lokalrådene. Pengene kan bruges ret frit. Pengene kan søges i år via en simpel ansøgning. Ang. LUP-midler bør der nytænkning til inden for området, mere ansvar til de enkelte lokalråd, når de får en pulje.

Spørgsmål: Vil politikerne og sekretariaterne medvirke til at inddrage lokalrådene tidligere i processen, når der skal udarbejdes beslutninger, der vedrører lokalområder?

 

 1. Spildevand

Orientering om arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige lokalråd. Arbejdsgruppen er i god dialog med kommunen. Det åbne land er de steder, hvor der ikke er offentlig kloakering. Pileanlæggene i Røddinge og St. Lind fungerer og de er billige i den daglige drift. Tiltag som vandløbsrestaureringer var ønskelig. Der var enighed om flere undersøgelser, som klarlægger, hvor stort problemet er og hvordan vi løser det – inden en unødvendig udgift (ca. 100.000 kr.) pålægges den enkelte ejendom.

Det skal være muligt at kunne blive i sit hjem selvom det skal kloakeres. Tilbuddene til kloakering til de ramte skal komme fra kommunen.

Evt. krav om dobbelt vandindtag ved bygning af ny huse således, at drikkevand og toiletvand adskilles.

Knud Larsen vil invitere Spildevandsudvalget til at hjælpe kommunen med en indsigelse til SVANA.

Spørgsmål: Vil kommunen inddrage spillevandsgruppen, der er nedsat af Landsbyforum i udarbejdelsen af planen for rensning af spildevand i det åbne land?

 

 1. Legeplads

Ny legeplads ved Fanefjordskolen (evt. i forbindelse med nedrivning af SFO). På spørgsmålet om fremtiden for de 3 kommuneskoler på Møn svarede,Kim Errebo (O) og Michael Seiding Larsen (V), at de gik ind for en bevarelse af de 3 skoler. Der var ikke kendskab til, at der er svamp i kælderen på Fanefjordskolen og heller ikke til bygningernes øvrige stand samt nedrivningsplanerne for SFO bygningen. Vi havde endvidere en snak om konkurrencen fra privatskolerne – Bogø Kostskole og Friskolen i Damsholte. Det er tankevækkende, at kommuneskolerne skal tage mod alle elever, også de elever der forlader eller bliver bedt om at forlade privatskolerne. I særdeleshed set i lyset af, at der er god tilgang til privat skolerne. Alle var enige om, at der skulle være en legeplads på skolen. Den nuværende/tidligere legeplads er nedlagt. Efter sikkerhedstjek.

Såfremt det er nødvendigt bør SFO’en nedrives, og vi opfordrer politikerne til at få det gjort hurtigst muligt.   I modsatfald bør man satse på en fornuftig brug af bygningen. Og så gøre det muligt for skolen at søge penge til et fornuftigt brug af bygningerne. Der var ikke meget vilje til at renovere den del af skolen, der er ramt at skimmelsvamp.

Spørgsmål: Hvis det er vedtaget, at SFObygningen ved Fanefjordskolen skal nedrives, vil kommunen så iværksætte det hurtigst muligt, og herefter medvirke til i samarbejde med skolebestyrelsen og lokalrådet at få etableret en legeplads på området?

 1. Fortov

Med hensyn til de offentlige veje og fortove, kan vi til hver en tid kontakte kommunen via link på hjemmesiden, hvor vi kan beskrive, sende billeder m.m. om tingenes tilstand til Teknik- og Miljøudvalget.

Det specielle fortov, det i denne omgang handler om, er fortovet på Fanefjordgade. Der er allerede en aftale med Vej- og Park og medlemmer fra lokalrådet om en besigtigelse 08.03. Nogle borgere ønsker et fortov på Præstebjergvej fra Fanehaven til Fanefjordgade.

 

 

 

 

 1. Genåbning af køkkenet på Fanefjordcentret

Maden til de ældre var under al kritik og der var enighed om, at en decentralisering vil være lig med en mere personlig tilgang/større ansvar når maden laves. Der var også enighed om, at det vil give en bedre trivsel, livskvalitet og deraf mindre sygdom. Kommunen bør foretage en evaluering af centrale og decentrale køkkener. Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på genåbning af køkkenet på Fanefjordcenteret, og at Fanefjordcenteret kunne fungere som prøveklud. Køkkenet på Fanefjordcenteret er fuldt funktionsdygtigt. Jørn Elo bekræftede, at der er bevilget en statslig pulje på 42 mill.kr på landsbasis, men at der endnu ikke var taget stilling til, hvordan pengene skal bruges.

Spørgsmål: Vil Socialudvalget tage sagen op og indkalde lokalrådets projektgruppe til et forberedende møde om, hvordan det bedst iværksættes?

 

 1. Forskønnelse af Vestmøn og bustrafik

Med hensyn til oprydning m.m. af private ejendomme, er det svært at gå ind over privatlivets fred. Hvis der er mistanke om forurening, miljøskader kunne en mulighed være at sende en rottefænger/rottemand ind på ejendommene. Der må naboer og andre gerne melde ind, hvis de har mistanke om rotter.

En ”whistleblower” anmeldelse kunne også være et islæt for at få gjort noget ved problemerne.

Der er børnefamilier i nogle af de forsømte huse. Her kunne kommunens sundhedspersonale (sundhedsplejerske) være et bindeled. Det kræver, at kommunen gør noget ved evt. problemer og ikke ”sylter” sagerne.

Affald+ bør afkræves en statistik over indmelding af storskrald, og renovationsvognene fra Affald+, der besøger alle ejendomme bør udstyres med en seddel, som de afleverer på husstanden forud for afhentning af storskrald.

Initiativer til at fjerne gamle biler m.m. var igen en balancegang mellem det offentlige og de enkelte beboere.

Der kunne også være beboere, der ikke magtede oprydningen og gerne vil have hjælp. Der skal tænkes over, hvordan vi kan hjælpe dem. Det kan måske være via opslag på lokalrådets hjemmeside og info i postkasser om de muligheder, der findes.

Bustrafikken – der skal ses på antal afgange i forhold til behov, og om det ikke er muligt, at skolebusserne kan medtage andre passagerer end skolebørn. Det er også vigtigt, at vi ser på yderområderne, selvom det måske ikke direkte er indtægtsgivende, men af hensyn til bosætningen. Der var her kendskab til en familie i Hårbølle, der var flyttet af samme grund.

 

 

 1. Evt.

Debat om brugen af Roundup.

 

Som referent

Marianne Boje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af dialogmøde (11. februar 2016)

Referat af dialogmøde 11. februar 2016 på Damme Kro.

Tilstede fra dialogudvalget: Knud Larsen (KL) borgmester, V. Michael Seiding Larsen (MSL), V, Kim Errebo (KE) DF. Peter Jonassen (PJ), SF Michael Larsen, A, Jørgen Elo Hansen (JEH), V.

Fra lokalrådet: Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.

 1. Velkomst og præsentation.

Jørn Svenstrup bød velkommen og præsenterede lokalrådet, og derefter præsenterede dialogudvalget sig.

 1. Biogas

Jørn Svenstrup lagde op til en diskussion om biogasanlæg. Jørn Svenstrup har kontaktet de seks mulige leverandører af gylle, som er på Vestmøn. De har alle sagt ja til at levere deres gylle i alt 35–40 tusinde tons pr år. Gårdene ligger inden for en afstand af 10 km fra den påtænkte placering. Hvis denne mængde ikke er nok, findes der masser af gylle på Østmøn. JEH tilhænger af biogasanlæg. Der er ikke så mange besætninger, men der kan jo anvendes andre materialer. PJ: Den største udfordring er, at det er svært at få materiale nok til anlæggene.

Per Skov havde researchet i forskellige materialer, hvor bl.a. tang kan være en source. MSL: madaffald kan også blive til en styrke. KL. Man skal også tænke økonomien ind i projektet. Det er svært at få fælles fodslag til et sådant projekt. Kommunen skal komme med oplæg, og så må det være op til bl.a. lokalrådet at gå videre og få budskabet ud til beboerne. Derefter kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gå videre med projektet. JEH: økonomien kommer til at sætte dagsordenen.

Per Skov siger, at der altid tales om udledning, men næsten aldrig om optagning. KE: Bekymring om transporten af materialet. Målet vil være at transporten minimeres mest muligt. Thomas Christfort vil gerne foranledige et møde med Vordingborg Forsyning, så vi kan få et overblik, om projektet er bæredygtigt. Jørn Svenstrup tager kontakt til Thomas Christfort. Bent Jørgensen fra publikum foreslog, at vi fik et firma til at lave et overslag over betalingen.

 1. Cykelsti fra Bogø til Damme

PJ: cykelstien har været oppe på budgetforslaget. Men andre prioriteter er kommet i vejen, så det har formentlig lange udsigter med denne cykelsti.

Livlig debat om emnet. Bent Jørgensen foreslår, at der laves en mellemløsning, som på dæmningen, så stien kunne videreføres til Damme.

Desværre er udsigterne ikke lyse.

 1. Kystturisme.

Området ved Stenminerne var igen til debat. Både lokalrådet og mange beboere ville gerne have besked om ejerforhold, benyttelse, adgangsforhold m.m..

Kommunalbestyrelsen tager problemet op igen. Men det er svært at komme i kontakt med ejeren.  Der er god vilje til at få noget ud af området. Det vil være en gevinst for hele området og havnen, der er blevet kommunal pr. 1. januar 2016, hvis der kommer en løsning.

PJ vil tage det med i teknikudvalget på næste møde, så Stenminevej igen kan fungere som den er tænkt, en kommunal vej.

Der er uklarhed om, hvor stor stenminens grund er. Der er sket en hel del begrænsninger i beboernes adgang til strand, fort og naturområdet og parkeringspladser. Man vil anmode teknikudvalget om at tage sig af sagen, så det igen kan blive et område for alle.

 1. Spørgsmål fra salen.

Fibernet er det kommet nærmere med de penge regeringen har afsat til fibernet i Udkants Danmark? Kommunen tager det op i Udviklingsudvalget om en ansøgning.

Per Skov beskrev situationen omkring fibernet, og hvilke muligheder der kan være.

Livlig diskussion om emnet.

Busdriften blev igen drøftet. Indtil sommerferien kan alle køre med gratis. Man kan stige på og blive sat af bussen ved de faste holdepladser. Efter sommerferien bliver det ikke længere muligt at køre med busserne. Det bliver ren skolekørsel og privatskolernes elever får lov til at benytte skolebusserne.

SFO bygningen på Fanefjordskolen ønskes bevaret, da bygningen er ok, og den kan anvendes inden for mange områder. Der er vist ikke taget endelig stilling til nedrivningen af bygningen.

Skolerne kan søge i en pulje på 500.000,- hos Kultur- og fritidsudvalget til forskellige aktiviteter. For.eks inden for idræt og fritidsundervisning. Midlerne kan bruges bl.a. til lønninger af forskellige personalegrupper. Der kan være et problem i forhold til idrætsklubbernes brug af hallen, idet skolen ofte har booket hallen i dagtimerne. Men der kan være en åbning, således at hallerne kan benyttes af sportsklubberne om dagen.

Har kommunen pligt til at holde tilsyn med bygningerne på Stenminerne.

Spørgsmål om kommunens ansvar om oprensning og vedligeholdelse af kloakkerne.

Der er stor utilfredshed med vejenes tilstand. Der er store huller i vejene, og vejsiderne er helt opkørt, således at der opstår farlige situationer. Der har været møde i kommunen i dag , så der forhåbentlig bliver fundet en løsning snarest.

Ret henvendelse til kommunen angående vejene. Vi samler eksemplerne sammen, så vi kan få en medarbejder ud og reparere skaderne.

Præstebjergvej har været i dårlig stand i flere år. Bent Jørgensen ønsker at køre med en kommunal medarbejder, så der kan være syn for sagen.

Der er kommet brev fra kommunen angående radon. Man kan gå ind på en hjemmeside og følge et skema, der viser hvordan problemerne.

 1. Afslutning

Tak for i aften og en god debat.

 

Som referent Marianne Boje