Referat af borgermøde (25. november 2015)

Internet på VestMøn: Møde 25. November
VestMøn Lokalråd og Fibia inviterer alle beboere på VestMøn til oplysningsmøde om mulighederne for at lægge fibernet ud til samtlige husstande. Mødet afholdes i aulaen på Fanefjordsskolen 25. November kl. 19:30.
Lokalrådet har over sommeren gennemført en husstandsundersøgelse af interessen for at få bedre internet forbindelser. Der var rigtigt mange, der returnerede vores spørgeskema og dermed gav os et godt grundlag for at invitere Fibia til at give deres bud på muligheder og betingelser for at lægge fibernet ud til alle husstande på VestMøn. Det gælder også de dele af området omkring Hjelm, der ikke er omfattet af Fibia’s igangværende projekt for Hjelm By og Hjelm Kobbel.
På mødet vil VestMøn Lokalråd præsentere nogle af resultaterne af husstandsundersøgelsen. ” Vi synes selv at resultaterne er interessante og vi vil selvfølgelig gerne præsentere dem for beboerne i lokalområdet, som har bidraget til undersøgelsen” siger Mads Krebs fra Lokalrådet.
På mødet vil Jens Tang, der er projektkoordinator hos Fibia, præsentere fibernetprojektet. Han vil fortælle hvorledes Fibia har tænkt sig at udrulle fibernet til flest mulige husstande på VestMøn. Han vil også fortælle om de muligheder, som fibernettet giver.
Lars Skov Andersen fra Lokalrådet siger: ”Vi skal være ærlige, at det kan bliver dyrt for de huse, der ligger langt fra offentlig vej, hvis Fibia skal lægge kabler helt til hoveddøren, men for disse husstande arbejder Lokalrådet på alternative løsninger. En af disse er, at Fibia gerne vil lægge kabler ud, mod betaling af prisen for kablerne, hvis beboerne selv graver render til offentlig vej. En anden mulighed, som Lokalrådet undersøger og vil orientere om senere, er mobilt bredbånd via lokale master, som flere firmaer nu tilbyder.”
Lokalrådet opfordrer til at man møder op og hører mere – specielt, hvis man er i tvivl om hvorvidt at fibernet er noget for ens egen husstand. Jo flere, der bakker op om projektet, jo bedre vil VestMøn blive beredt på fremtidens digitale udfordringer.
Vi håber og forventer et stort fremmøde til denne mulighed for at få VestMøn på den digitale hovedvej til resten af Danmark.
På mødet vil der også blive mulighed for tilmelding til at få lagt fibernet ind eller slutte sig til det eksisterende net i Damme-Askeby-Vollerup, som SEAS-NVE lagde det ud i 2011.

Referat af lokalrådsmøde (22. oktober 2015)

Tilstede: Jørn, Trine, Mads, Per, Anne Grete og Marianne.

Afbud: Carsten og Lars.
Gæster.

1. IT
Mads og Trine orienterede om spørgeskemaundersøgelsen vedrørende forbrug af, og ønske om it.
Ca 1200 skemaer udleveret. Vi fik en besvarelsesprocent på ca. 35 heraf er ca. 35% hjemmearbejdspladser
Der er holdt nogle møder med Fibia. Man er kommet frem til at: Man vil inddrage hele Vestmøn i sine beregninger for at udlægge fibernet. Dog vil nogle beboere blive holdt uden for, på grund af beliggenhed. Disse kan dog kobles til mod at betale for nedgravningen af kablet. Efterfølgende overtager Fibia vedligeholdelsen af kablerne.
Tilslutningsgebyr kr. 500,00 Kablet. Kr. 10 pr. meter. Arbejdsløn ca. 1500 pr. 10 meter inkl. moms. Det bliver ca. 150 kr. pr. m.
Der indkaldes til borgermøde den 25.11.2015 på Fanefjordskolen. Fibia udsender indbydelserne.

2. Dialogmøde
Emner til dialogmøde: cykelsti fra Bogø til Damme. Vejbelægning på Grønsundvej. Turismeområdet afventer udspil fra Handelsstandsforeningen og Møn- Sydsjællands Turistforening. Stenminerne.
Emner fra LUP: sundhed og omsorg (evt. 1.hjælpskursus m.m.), kultur, sport og fritidstilbud, handel og erhverv, landsbypedel (tænk over hvilke områder, der kan være interessante og brugbare)

3. Forretningsorden:
Der udarbejdes en forretningsorden.
Mads fremsender et udkast til forretningsorden. Dette tages op på næste møde.

4. Orientering
Forhaven på forkant. En styregruppe er nedsat: Karsten Kolle, Thomas Christfort, Jørn Svenstrup, Peter Vergo og udviklingsdirektør Jan Michelsen.
Lars, Trine, Mads og Jørn var til møde angående demografi. Det udleverede materiale er lagt i Drop Box, så alle kan orientere sig. Godt materiale, der kan være nyttigt i arbejdet med LUP,en.
1.hjælpskursus er en god idé, men rådets medlemmer har deltaget i kurser, hver især. Derfor er der ikke behov for et sådant kursus.
Askeby/Røddingsøprojektet er skrinlagt.
Lodsejerne vil prøve at lave et privat afgræsningsprojekt.

Næste møde: 10. december kl. 18.00 Lukket Møde på Ny Gammelsø.
Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (18. august 2015)

Tid: 18. august 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Per, Anne Grete, Mads, Jørn, Trine og Marianne samt gæster.
Afbud: Lars og Carsten.
Referent: Marianne

1
Status på Internet/mobil
Mads redegjorde for projektet, dets tidslinje m.m. Omkring 9. september håber udvalget at kunne udmelde, hvordan det er gået.
26.9. Internetmesse i Vordingborg arrangeret af Vordingborg Kommune.
Oktober møde med Fibia.
November et møde for hele Vestmøn.
Ca. 1700 skemaer uddelt. Der skal laves en ny database med henblik på kun at få de korrekte adresser.
Vores Facebook har nu fået 63 medlemmer.

2
Status på toilettet i Askeby
Jørn Svenstrup har været i kontakt med Thomas Chrisfort. Det har taget meget lang tid at få svar på vores henvendelse. Vi afventer et udvalgsmøde, hvor punktet skal på.
Flere politikere har ikke hørt om beslutningen om lukningen.  Vi afventer svar fra Chrisfort.
Man siger fra kommunens side, at der ikke er ret mange, der benytter toilettet, men det kan tilbagevises med, at der sidste år blev brugt Ca. 160 km3 vand på toilettet. Der har været et møde ved toilettet i Askeby, hvor Sjællandske har været med.

3
Stenminerne
Der er kommet ny ejer af stenminerne, men det har desværre ikke været muligt at få oplyst, hvem der har overtaget ejendommen.
Der sker en hel del på området. Jørn tager en snak med vej-og park, så vi forhåbentlig får en ordentlig orientering om de nye tiltag.

4
Folkemøde
Anne Grete laver nye LUP,er., der kan ligge i lokalrådenes stand.
Program for Lokalrådets aktiviteter blev udleveret.

5
Evt.

Plæneklipper til Sundhedsparken er indkøbt. Den kan stå i Fanefjord skolens garage. Men der søges en anden løsning.  Hele projektet tages op på næste møde.
Vejrabatterne er ved at blive repareret af kommunen.
Mejeriet har svært ved at finde bæredygtige projekter, der kan betale driften.
Der blev givet en orientering, om de planer der er i øjeblikket, og der undersøges om der er basis for et projekt: Jord til vand.

Per: Poul Ankers grund er overdraget til Forsamlingshuset Håbet.
19-8-15 Idrætsforeningen får besøg af Chriss Mac Donald kl. 19.00 – 21.00
Hjertestarterkursus
Lokalrådet arbejder med mulige steder,hvor der kunne sættes hjertestartere op.
Evt. Damme Kro og Daglig brugsen.
Der skal også arbejdes med at oprette evt. kurser.
Åben Ø- arrangement, sammen med bosætningsgruppen og lokalrådet.
Ideen videregives til Møn Nu.

Næste møde: torsdag den 22.10.2015 på Ny Gammelsø.

Referat af lokalrådsmøde (16. juni 2015)

Tid: 16. juni 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne, Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

Mødet indledtes med et besøg i Hjelm, hvor lokalrådet fik en gennemgang af det nye solcelleanlæg. Derefter gik turen til den nye Udeskole på Fanefjordskolen.

1. Konstituering:
Genvalg til alle: Formand: Jørn, Næstformand: Per, Kasserer: Anne Grete. Sekretær: Marianne.
Internetansvarlig: Trine, alle andre relationer bliver som det hele tiden har fungeret.

2. Fanefjord Fun Fitness Park:
I princippet er lokalrådet enige i at støtte projektet. Der er lidt undren over, at det er en offentlig institution, der står for dette projekt. Forhåbentlig bliver de forskellige foreninger enige om at bruge tilbuddet. Lokalrådet formulerer en kommentar til brug for Kommunen. Lokalrådet har vurderet, at projektet ligger inden for formålet for vores udviklingsplaner, derfor giver lokalrådet sin støtte.

3. Internet på Vestmøn:
Lars redegjorde for de undersøgelser, der er foretaget på Vestmøn. Mads vil designe et skema til brug for hele befolkningen på Vestmøn, så vi kan få et overblik over behovet, og hvilken pris man er villig til at betale. Dette sker i juli og august.
Hvis vi selv vil grave til ledningsnettet til hovedmålerne, vil Fibia lægge ledninger ud til den enkelte forbruger.
Netværksgruppen afventer et møde med Ole Dupont.

4. Møn Nu, Bosætning, Tirsdagsmarked, Folkemøde:
Alle lokalråd i Vordingborg Kommune har fået en invitation til at få en stand på folkemødet. Alle lokalråd på Møn og Bogø samt Møn Nu slår sig sammen og får én stand.  Bosætningsgruppen/ambassadørerne har haft et møde, hvor de har udvekslet erfaringer. Stege og Østmøn er ved at prøve at få samme koncept, som Vestmøn sammen med Lundby og Bårse har udviklet. Kommunen har doneret muleposer, som kan uddeles til de nye beboere med alt det materiale, de får udleveret. Vi vil gerne have nogle muleposer til brug for folkemødet.  Møn Nu vil gerne etablere en stand på tirsdagsmarkedet. Jørn undersøger, om der kan laves en fordelingsplan, så standen kan blive bemandet alle tirsdagene.

Kommuneplan. Strategiplan:
Kommuneplanen læses grundigt hjemme. Såfremt der er kommentarer meldes de ind, så afholder vi et møde om sagen.

Toiletterne på Grønsundvej:
Jørn går videre med sagen.

Evt.:
Næste møde tirsdag den 18. august 2015 hos Anne Grete kl. 19.00.
Lørdag den 20.6 kommer borgmesteren kl. 14.00 til Røddinge og indvier St. Linds spildevandslav.

Referat af Årsmøde (21. maj 2015)

Tid: 21. maj 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Lars, Trine og 8 borgere
Afbud: Marianne
Referent: Lars

Dagsorden

Valg af dirigent
Per Skov Jensen foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt ved annonce i Ugebladet Møn

Valg af stemmetællere
Udsat til evt. behov for stemmetællere

Beretning ved formanden

Møder
Der er afholdt 7 lokalrådsmøder, heraf 2 lukkede, plus 1 dialogmøde med politikere fra Vordingborg Kommunalbestyrelse. Formanden udtrykte Lokalrådets skarpe kritik af at 3 af de 6 udpegede politikere ikke stillede op pga. andre opgaver, som de anså for vigtigere.

Lokalrådets vigtigste arbejdsområder har været:

1. Behandling af krav og forslag fra kommunen

2. Lokal Udviklings Plan (LUP) udarbejdet med stor indsats fra Mads Krebs

3. Projekter

4. Internet

5. Landsbypedel

6. Dialogmødet (Se mødereferat på http://www.vestmoen-lokalraad.dk/)

Projekter fremmet eller gennemført af lokalrådet er beskrevet i LUP:
– Udeskole / Grillhytte ved Fanefjordskolen, som er til rådighed for alle beboere
– Tilplantning af den gamle sportsplads med frugttræer, ”sansetræer” og planer for ”paddehul” og havehus, herunder indkøb af plæneklipper til fremtidig landsbypedel
– Motionsrum på Fanefjordcentret, som Lokalrådet overvejer at støtte, også åbent for hele befolkningen
– Indretning af byhave og parkeringsplads for Håbet på tom grund efter nedrivning af Sprovegade 12
– Trapper til stranden ved Rytzebæk, som er sat op, dog ikke af Lokalråder

Regnskab ved kassereren
Kassereren fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 2,250, hvilket bringer kassebeholdningen per 30/04/2015 op på kr. 18,500.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Valg til bestyrelsen
De fire medlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt:

Jørn Svenstrup (Formand)
Per Skov Jensen (Næstformand)
Lars Skov Andersen
Trine Elnif-Bay

Eventuelt
Der blev spurgt til / talt om:
– Fremtiden for VestMøn, hvor Lokalrådet henviste til LUP
– Cykelsti fra Bogø Havn til Dammegade, som iflg VBK er planlagt til design i 2019 og anlæg i 2020-21. Lokalrådet blev bedt om at fremme dette arbejde som essentielt for sikkerhed og turisme
– Lukning af toiletter på rastepladsen ved Askeby. Lokalrådet blev bedt om at stille spørgsmål til dette
– Folkemødet 29 August, som i år vil blive voldsomt udvidet fra 4 til 8 scener, heraf 1 Lokalscene (Følg udviklingen på Lokalrådets Hjemmeside)
– Camønoen og dens muligheder for VestMøn, herunder VestMøn set som en vigtig del af en Møn akse bestående af Natur på Østmøn, Handel på Midtmøns og Kultur på VestMøn
– Internet, som Lokalrådet har holdt møde med Fibia om og vil mødes med VBK om muligheder for kommunal støtte og parallelt hermed starte en beboerundersøgelse
– Indretning af Vestmøn Vandværk i Fanefjord Mejeri

Referat af lokalrådsmøde (28. april 2015)

Tid: 28. april 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne
Afbud: Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1. Møde på Fanefjordcentret

Mødet foregik på Fanefjordcentret, hvor vi var inviteret af bestyrer Ulla Hilt og projektleder Linda Ib, der redegjorde for et projekt, der skal skabe mere sundhed og aktivitet på selve Fanefjordhjemmet og i de grønne områder omkring hjemmet. Lokalrådet ser positivt på projektet, og har indstillet en ansøgning til LUP-midlerne.

2. Internet

Mads redegjorde for mødet med Fibia.
Der er ikke mulighed for, at der kommer en solidarisk løsning på Vestmøn, så alle kan få fibernet. Der skal holdes nogle møder, hvor forskellige muligheder for fibernet kan drøftes. Trine, Lars, Mads, Per og projektleder i Fibia Jens Tang deltager i mødet, som finder sted i starten af maj

3. Møn NU

Der er lavet nogle nye vedtægter for Møn Nu, således, at der skal være en repræsentant fra hvert lokalråd i bestyrelsen. I første omgang er det lokalrådsformændene, der træder ind.

Jørn sender referatet og de nye vedtægter.

4. Meddelelser

Udeskolen på Fanefjord Skolen er indviet.

Sansehaven er i gang. Alle træerne vokser. Der skal finde en overdragelse til de personer/grupper, der skal overtage haven.

Sprovegade 12 er blevet renoveret, således at der er fremkommet en fin parkeringsplads. Haven skal ordnes, og der skal sås græs. Der skal komme borde og bænke. Grunden bliver overdraget til ”Håbet”, der skal stå for vedligeholdelsen.

Årsmøde: 21.5.2015 På Ny Gammelsø. Kl. 19.00

Jørn tager kontakt til Niels Nathorp om oplæg: Hvad de gør, og hvad de har af forventninger til, hvad vi gør for at optimere turismen på Vestmøn.

Jørn skriver en indbydelse, og herunder hvilke medlemmer, der er på valg.

Referat af lokalrådsmøde (12. marts 2015)

Tid: 12. marts 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Anne Grete, Iørn, Lars, Carsten, Marianne
Fraværende: Mads
Referent: Marianne

1: Evaluering af dialogmødet, hvor der var en del utilfredshed med politikernes manglende fremmøde. Næste gang skal der en ordentlig præsentation af såvel lokalråd som politikere. Relevante materialer fremsendes til politikerne tillige med indkaldelsen til dialogmødet således, at de har mulighed for at sætte sig ind i stoffet til mødet.

2: Internet og IT møde den 23.3 i Vordingborg Kommune kl.19.00. Trine deltager og Marianne måske.

3: Trafikhøring og trafikbestilling: Der er kommet en ekstraregning fra Movia, hvorfor der skal nye forhandlinger til, førend det endelige busudbud/aftaler kan komme på plads. Busserne på Møn kører som aftalt, og lokalrådet ønsker ikke at afgive nyt høringssvar.

4: Folkemøde 29.8.2015.

Der arbejdes på at få 4 scener: En stor scene, en ungdomsscene, en  lokalscene og en erhvervsscene
Jørn er blevet formand for lokalscenen: Foreløbig er by-og boligminister Carsten Hansen, samt en bosætningskonsulent fra Ærø inviteret.
Forslag til andre oplægsholdere ønskes. Internet, turisme, bosteder, lokale fødevarer kan også være interessante emner at få belyst.
Forslag om, at Vestmøn- og Bogølokalråd går sammen om en bod, men der bør tages kontakt til de øvrige lokalråd på Møn. Jørn tager kontakt til de øvrige lokalråd. Forslag om et møde torsdag den 23.4.2015.

5: Andre emner:  Lup’en skal på vores hjemmeside. Trine kontakter Mads, ellers scanner vi Lup’en ind.

6: Huset i Sprove er revet ned, og grunden skal overdrages til et nyligt oprettet Spildevandslaug. Forsamlingshuset Håbet kommer formentlig til at stå som ejer. Lokalrådet sørger for at grunden bliver i orden, og derefter går Lokalrådet ud af sagen.

7: Årsmødet finder sted torsdag den 21. maj 2015 på Ny Gammelsø kl.19.00. Der ønskes forslag til en oplægsholder.

8: Evt. Næste lokalrådsmøde bliver tirsdag den 28.4. 2015 kl. 19.00 hos Jørn. Lukket møde. Dagsordenen har bl.a. opsummering af mødet med lokalrådene, planlægning af årsmødet og planlægning af folkemødet.

Referat af dialogmøde med politikere (25. februar 2015)

Tid: 25. februar 2015 kl. 19
Sted: Damme Kro
Deltagere (politikere): Heino Hahn (Dansk Folkeparti), Thorbjørn Kolbo (Socialdemokraterne), Poul A. Larsen (Socialdemokraterne), Bo Manderup (Venstre), Helle Mandrup Tønnesen (Enhedslisten), Kirsten Overgaard (Venstre).
Deltagere (fra lokalrådet): Jørn Svenstrup (Formand), Per Skov Jensen (Næstformand), Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Trine Elnif-Bay, Mads Krebs, Carsten Nielsen, Anne Grete Olsen,
Referent: Marianne Boje

Dagsorden
Velkomst og præsentation
Status på skolesituationen
Kystturisme
Landsbypedel
Vejbelægning på Grønsundvej
Cykelsti fra Bogø Havn til Fanefjordgade
Spørgsmål

Velkomst
Formanden Jørn Svenstrup bød velkommen til politikerne og de mange fremmødte og håbede, at aftenen vil blive et godt og konstruktivt møde.
Desværre var der afbud fra 3 politikere: Heino Hahn, Thorbjørn Kolbo, Bo Manderup, hvilket reducerede værdien af mødet betragteligt.

Status på skolereformen
Kirsten Overgaard redegjorde for situationen på børneområdet, som det ser ud på Vestmøn:
0-6 årige: vuggestue og børnehave er slået sammen i institutionen Dronning Fane.
Der er p.t 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Det er Møns mindste institution.
Pr. 1.8 vil der være 16 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Private institutioner har en del børn.
Fanefjordskolen har p.t.118 børn. Elevtallet er estimeret til 100 om 5 år.
Pr. 1.8.2015 udgør antallet af elever i de nye børnehaveklasser: Fanefjord 17, Hjertebjerg 13 og Stege 22.
SFO har efter den nye skolereform, hvor børnene ikke er så mange timer i SFO’en, haft en betydelig nedgang i elevtallet, hvorfor man har nedsat den månedlige ydelse fra 1.330,- til kr. 700,-.
Inklusion har været på tapetet i Vordingborg Kommune i de sidste 2 år. Det har ikke været en udpræget succes, men der er sat massivt ind med uddannelsestilbud/undervisning af lærerne. Tilbagemeldingerne er blevet mere positive fra nogle lærere. Andre er stadig meget skeptiske, der er endnu lang vej til målet.
Målet for Vordingborg Kommune er, at karaktergennemsnittet i afgangsklassernes skal løftes med 1 i løbet af få år.
SFO bygningen skal fraflyttes af skolen. SFO’en flytter ind i skolebygningen, og bygningerne rives derefter ned. Der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningen. Alle foreninger skulle have modtaget et tilbud om interesse for bygningerne. SFO kan overtages for 1 kr., men alle driftsudgifter skal afholdes af foreningerne.

3. Kystturisme
Alle er enige om, at naturen er den vigtigste brik i vores kystturismetilbud. Nogle få kommentarer, for at gøre det endnu bedre gik bl.a. på en forespørgsel om et offentligt toilet ved Rytzebæk Strand, hvor der lige er anlagt en trappe fra parkeringspladsen og ned til stranden. Stranden er besøgt af rigtig mange menneske. Desværre kan det ikke p.t. blive etableret p.g. af mangel på penge i budgettet.
Et andet område, der blev berørt, er området ved Stenminerne. Der er ikke helt klarhed over, hvad der foregår, og hvem der står for renoveringen af bygningerne, eller nedrivning eller … Ligeledes er der uklarhed over, hvad der skal ske med de store arealer på begge sider af Stenminerne. Begge arealer er ryddet, og der er for lyderne om, at Hårbølle Bro er et ressortområde for fugle, natur m.m. og det skulle være fredet ifølge EU. Det ville være rart at få eksakt viden om dette forhold.

4. Landsbypedel
Lokalrådet har fået materiale fra Esbjerg, hvor man har ansat en landsbypedel, hvis job er at servicere især ældre borgere, men også andre borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Ordningen fungerer til alles tilfredshed.
Udvalget synes, at ideen er god, men der er ikke penge til at aflønne denne funktion. Man kan måske se på om nogle, der skal aktiveres, kunne komme i betragtning. Der ville være job nok.

5. Støjende veje
Lars Skov redegjorde for Lokalrådets tidligere indsigelse mod de vejbelægninger, der er anvendt i forbindelse med renoveringen af Grønsundvej. Ifølge eksperter, er det ikke materiale, der bør anvendes på veje med mange trafikanter.
Der er stadig megen kritik af den belægning, der ligger på Grønsundvej. Den er meget støjende og kan høres i en meget stor radius fra Grønsundvej og Dæmningen. Faktisk langt over de 40-45 decibel, der er lovlige ved anlæg af den slags projekter. Ligeledes er den direkte farlig for cyklister, der ofte punkterer og har stor risiko for at blive ramt af løse sten, der lægger sig i siderne. Ydermere er der både på Grønsundvej og Dæmningen og mange andre steder på kommunens veje meget høje kanter og mange dybe huller i rabatterne, så det er farligt at stå/gå i rabatten. Det blev fremført, at det er kommunens ansvar, at rabatterne er i forsvarlig stand. Dialogudvalget lovede at tage disse punkter med til de respektive udvalg, så der kommer en løsning, vi alle kan være tilfredse med.
Der tages kontakt til teknisk afdeling, om at få malet hvide striber på vejen ved Damsholte, selvom der skal graves igen. Det er et stort problem, at der ikke bliver rettet op på det. Politikerne tager problemet med til udvalget, der skal tage sig af sagen igen.

6. Cykelsti fra Bogø til Damme
En cykelsti er først på programmet i 2019. På det kommende budget er der afsat 500.000,- pr. år til cykelstier i Vordingborg Kommune, hvilket viser, at det bliver en lang proces. En mulighed for at give cyklisterne mere sikkerhed på vejene er at lave indsnævret kørebane. Det er lavet flere steder i kommunen og virker efter hensigten.

7. Andre emner fra salen
Forslag om at få meget bedre internet. Lars Skov redegjorde for lokalrådets arbejde. Det vil sige, at internet skal være for alle, dvs., at der ikke skal laves internet til nogle få. Der har været møde med kommunen, den 23.3 skal der være et møde om internet- og mobildækning på Vestmøn. Der er bred enighed i kommunalbestyrelsen om at få en meget forbedret dækning.
Forespørgsel om projektet på Panteren. 55 millioner er afsat til ny svømmehal, der skal afløse den gamle svømmehal på Islingeskolen.
Øvrige projekter på Panteren skal fortrinsvis finansieres af fondsmidler.
DGI, skoler og forskellige beboerforeninger og idrætsforeninger går i samarbejde om at fremme sundheden, så ca. 75 % af befolkningen går til noget sport, idræt m.m.
Kommunens første kunstgræsplæne er etableret i Vordingborg. Der arbejdes for at skaffe penge til endnu en kunstgræsplæne i kommunen. Præstø eller Stege bliver næste sted.

Tak for i aften
Formanden takkede udvalget for en god og engageret debat, og Lokalrådet håber på, at vi snart ser resultater af drøftelserne og ikke mindst får svar på de spørgsmål, vi gav politikerne med hjem:
Vil dialogudvalget arbejde på at Vestmøn kan få en landsbypedel.
Vi ønsker svar på, om man kan etablere en turistaktion på arealet ved stenminerne, — eller at få den gamle bygning/ ruinen nedrevet.
Vi ønsker et toilet på parkeringspladsen ved Rytzebæk Strand.
Vi mangler afstribning på vejen i Damsholte.
Vejrabatterne skal efterses for huller.
Striber for indsnævring af kørebane på Dæmningen, for bedre plads til cyklister.

Referat af lokalrådsmøde (3. februar 2015)

Tid: 3. februar 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Iørn, Lars, Marianne
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1
Meddelelser og orientering: Evaluering af stormøde. Ønske om et mere overordnet program for disse møder. Ikke alt for lokalt.

Udeskolen er færdig og overleveret til Fanefjord Skolen. Skolen er også betalt. Der bliver inviteret til et lille arrangement

Ejendommen Sprovegade 12 har kommunen overtaget til nedrivning. Vestmøn Lokalråd får overdraget grunden, der tænkes anvendt til et grønt område med forskellige aktivitetsmuligheder.

Fanefjord Mejeri: Møde i midten af februar og møde i midten af marts. Der skal tages en endelig beslutning på dette tidspunkt. Det ser ud til, at der ikke er bæredygtige projekter p.t.. Det er en udbredt opfattelse blandt bestyrelsesmedlemmerne i Vestmøn Lokalråd, at det nok vil være muligt at finde projektmidler til at istandsætte Fanefjord Mejeri; men det har hidtil ikke været muligt at beskrive projekter, der sandsynliggør, at den efterfølgende drift af stedet vil hænge sammen økonomisk. Lokalrådets bestyrelse er derfor fortsat af den opfattelse, at man ikke vil anbefale at arbejde videre eller afsætte ressourcer til at fremme istandsættelse af Fanefjord Mejeri på det nuværende grundlag.

Shelterpladsen: Lars har forespurgt om skilte til Shelterpladsen. Kommunen har lovet at svare inden for kort tid.

Puljeguide: Iørn tager på det første kursus. Der bliver et nyt møde i slutningen af marts. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Folkemøde: Iørn er blevet opfordret til at være med i styregruppen. Samtlige lokale foreninger bliver inviteret. Folkemødet finder sted i slutningen af august. Vi vil opfordre de øvrige lokalråd til at gå med i en fælles stand. Trine er interesseret i at være med i planlægningsgruppen.

SFOén:  Vi er mest indstillet på, at såfremt SFO-bygningerne ikke kan bruges af skolen, bør de rives ned.

Såfremt skolen kan bruge bygningerne, skal de naturligvis anvendes i skoleregi.

Skolebusser: Fra august kommer der nye ruter for skolebusserne. Fra august kan alle køre gratis med busserne på disse ruter. De nuværende busser forbliver i drift. De nye busskure er opsat, og der er solcelle lys.

Kystturisme: Plan for kystturisme ligger på Kommunens hjemmeside. Camønoen er et projekt, der åbner påsken 2016. De har en facebookside. Dark Sky er også et projekt, der er på tale.

Trappe: Der er kommet en ny trappe ned til stranden i Rytzebæk.

Idrætsforeningen: Per har prøvet at få et møde i stand med Fanefjord Idrætsforening. Der er desværre ikke kommet noget svar endnu.

2
Dialogmøde: Dialogmødet afholdes på Damme Kro, den 25. 2. 2015 kl. 19.00: Dagsorden til mødet: 1. Velkomst og præsentation. 2 Status på skolesituationen. 3 Kystturisme. 4 Landsbypedel. Iørn har sendt materiale fra Esbjerg til samtlige byrådsmedlemmer, desværre ikke noget svar. 5 Støjende vejbelægning på Grønsundvej. 5. Cykelsti fra Bogø til Fanefjordgade. 2019 er det nærmeste tidpunkt, hvor der kan ske noget. Lars arbejder videre med sagen. 6.Spørgsmål fra borgerne, hvor der underrettes om en it-messe, der tænkes afholdt på et tidspunkt. .Lars fortsætter dialogen med Fibia.

3
LUP: Mads havde sendt en revideret udgave af vores LUP-plan, og den dannede grundlag for en  nøjagtig gennemgang af samtlige punkter. Der blev indføjet, rettet og slettet i teksten undervejs.
Nu skal den renskrives og derefter i ”trykken”, så den er klar til dialogmødet. Mads, Lars og Anne Grete står for det praktiske

4
Eventuelt: Næste møde: Torsdag den 12.3.15 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Referat af årsmøde (20. maj 2014)

Tid: Tirsdag den 20.05.2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Anne Grete, Jørn, Lars, Mads, Per og Trine, samt 5 borgere.
Afbud: Carsten, Marianne

1. Valg af Dirigent

Per Skov Jensen blev valgt som dirigent, erklærede Årsmødet lovligt og mindede deltagerne om Lokalrådets målsætning: ”at skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalråd”

2. Stemmetæller

Udeladt

3. Formandens beretning

 • Der har været afholdt 9 møder, heraf 6 åbne. Størst tilslutning var der til Idé-mødet om den Lokale Udviklingsplan (LUP) afholdt på Fanefjord Skole i September, møde om de kommunale spildevandsplaner afholdt i Hårbøllehuset i Januar samt Dialogmøde med kommunalpolitikere på Damme Kro i Marts, hvor der i alle tre møder var 30-40 deltagere.
 • Grøn udviklingsplan for VestMøn blev vedtaget i Maj 2013. Den er i høj grad baseret på frivillig indsats til pleje af natur og fortidsminder
  Læs den grønne udviklingsplan for Vestmøm
 • Shelterprojekt i Slotshaven er afsluttet med et ”underskud” pga reduktion af LAG (Lokale Aktions Grupper) tilskud med 2000 kr som tilskrives ansøgningsmæssige spidsfindigheder i Natur- og Erhvervsstyrelsen, der p.t. er udsat for voldsom kritik i de nationale medier for overadministration
 • Bosætningsprojekt er afsluttet. Der er meget positive tilbagemeldinger på besøg af bosætningsambassadørerne. LAG tilskud er ikke modtaget endnu da Natur- og Erhversstyrelsen har udbetalt beløbet til en privat konto i stedet for projektkontoen.
 • Lokalrådet har søgt Fanefjord Sparekasses Fond om tilskud på ca 100,000 kr til etablering af en ”udeskole”, der vil blive placeret enten ved Fanefjord-Damme foldboldbane eller i Fanefjord Parken
 • Kvindegruppen ”Kvinder på tværs” ved Lillian Sand har modtaget støtte fra Vordingborg Kommune og oprettet en facebook side. Kontakt Lillian via Facebook eller sand@lsand.dk
 • Kommunen har erstattet Telebusser med Flextrafik. Betaling er besværlig, men kan forenkles ved oprettelse af en konto hos Movia Flextur (Se http://www.flextur.dk/)
 • Brev om de samfundsmæssige omkostninger og konsekvenser af den støjende vejbelægning på Grønsundvej er sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse
 • VestMøn’s Lokal Udviklings Plan (LUP) foreligger nu i første udkast, der omtales under Eventuelt
 • Igangværende høringer om kommunale planer:
 • Børnehaver og vuggestuer, hvor det foreslås at nedlægge eksisterende dagplejeordninger til fordel for en fælles børnehave der skal flyttes til Fanefjord Skole
 • Affaldsplan, der foreslår øget kildesortering af affald
 • Offentlige toiletter, hvor det foreslås at nedlægge toilettet på rastepladsen ved Grønsundvej for enden af Fanefjordgade i Askeby
 • Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab

Regnskabet viste et overskud på 1,581 kr ud af en omsætning på ca 20,000 kr med en kassebeholdning på 16,261 kr per 30 April 2014. Kassererens beretning blev godkendt.

5. Valg

Mads Krebs, Carsten Nielsen, Marianne Boje og Anne Grete Olsen blev genvalgt. (Se bestyrelsen her).

6. Eventuelt

Mads Krebs præsenterede Lokalrådets Lokale Udviklings Plan for VestMøn. LUP’en beskriver Lokalrådets prioriteter og planlagte indsatser indenfor Bosætning, Turisme og Erhverv med en særlig tværgående indsats for bedre internet og mobildækning.

Planen vil blive omdelt til de øvrige lokalråd i Vordingborg kommune og lagt frem i Hårbøllehuset og Damme Brugs.

En opdateret udgave vil blive sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse.

Stor tak til Mads for hans indsats som redaktør!

Efter kaffepause fortalte Mogens Bengtsson fra beboerforeningen ”De Søndre Byer” om beboerforeningens indsigelser mod den kommunale spildevandsplan for Stege Nor med fokus på De Søndre Byer og om sit medlemskab som brugerrepræsentant i Vordingborg Forsyning.