Referat af borgermøde (25. november 2015)

Internet på VestMøn: Møde 25. November
VestMøn Lokalråd og Fibia inviterer alle beboere på VestMøn til oplysningsmøde om mulighederne for at lægge fibernet ud til samtlige husstande. Mødet afholdes i aulaen på Fanefjordsskolen 25. November kl. 19:30.
Lokalrådet har over sommeren gennemført en husstandsundersøgelse af interessen for at få bedre internet forbindelser. Der var rigtigt mange, der returnerede vores spørgeskema og dermed gav os et godt grundlag for at invitere Fibia til at give deres bud på muligheder og betingelser for at lægge fibernet ud til alle husstande på VestMøn. Det gælder også de dele af området omkring Hjelm, der ikke er omfattet af Fibia’s igangværende projekt for Hjelm By og Hjelm Kobbel.
På mødet vil VestMøn Lokalråd præsentere nogle af resultaterne af husstandsundersøgelsen. ” Vi synes selv at resultaterne er interessante og vi vil selvfølgelig gerne præsentere dem for beboerne i lokalområdet, som har bidraget til undersøgelsen” siger Mads Krebs fra Lokalrådet.
På mødet vil Jens Tang, der er projektkoordinator hos Fibia, præsentere fibernetprojektet. Han vil fortælle hvorledes Fibia har tænkt sig at udrulle fibernet til flest mulige husstande på VestMøn. Han vil også fortælle om de muligheder, som fibernettet giver.
Lars Skov Andersen fra Lokalrådet siger: ”Vi skal være ærlige, at det kan bliver dyrt for de huse, der ligger langt fra offentlig vej, hvis Fibia skal lægge kabler helt til hoveddøren, men for disse husstande arbejder Lokalrådet på alternative løsninger. En af disse er, at Fibia gerne vil lægge kabler ud, mod betaling af prisen for kablerne, hvis beboerne selv graver render til offentlig vej. En anden mulighed, som Lokalrådet undersøger og vil orientere om senere, er mobilt bredbånd via lokale master, som flere firmaer nu tilbyder.”
Lokalrådet opfordrer til at man møder op og hører mere – specielt, hvis man er i tvivl om hvorvidt at fibernet er noget for ens egen husstand. Jo flere, der bakker op om projektet, jo bedre vil VestMøn blive beredt på fremtidens digitale udfordringer.
Vi håber og forventer et stort fremmøde til denne mulighed for at få VestMøn på den digitale hovedvej til resten af Danmark.
På mødet vil der også blive mulighed for tilmelding til at få lagt fibernet ind eller slutte sig til det eksisterende net i Damme-Askeby-Vollerup, som SEAS-NVE lagde det ud i 2011.

Referat af lokalrådsmøde (22. oktober 2015)

Tilstede: Jørn, Trine, Mads, Per, Anne Grete og Marianne.

Afbud: Carsten og Lars.
Gæster.

1. IT
Mads og Trine orienterede om spørgeskemaundersøgelsen vedrørende forbrug af, og ønske om it.
Ca 1200 skemaer udleveret. Vi fik en besvarelsesprocent på ca. 35 heraf er ca. 35% hjemmearbejdspladser
Der er holdt nogle møder med Fibia. Man er kommet frem til at: Man vil inddrage hele Vestmøn i sine beregninger for at udlægge fibernet. Dog vil nogle beboere blive holdt uden for, på grund af beliggenhed. Disse kan dog kobles til mod at betale for nedgravningen af kablet. Efterfølgende overtager Fibia vedligeholdelsen af kablerne.
Tilslutningsgebyr kr. 500,00 Kablet. Kr. 10 pr. meter. Arbejdsløn ca. 1500 pr. 10 meter inkl. moms. Det bliver ca. 150 kr. pr. m.
Der indkaldes til borgermøde den 25.11.2015 på Fanefjordskolen. Fibia udsender indbydelserne.

2. Dialogmøde
Emner til dialogmøde: cykelsti fra Bogø til Damme. Vejbelægning på Grønsundvej. Turismeområdet afventer udspil fra Handelsstandsforeningen og Møn- Sydsjællands Turistforening. Stenminerne.
Emner fra LUP: sundhed og omsorg (evt. 1.hjælpskursus m.m.), kultur, sport og fritidstilbud, handel og erhverv, landsbypedel (tænk over hvilke områder, der kan være interessante og brugbare)

3. Forretningsorden:
Der udarbejdes en forretningsorden.
Mads fremsender et udkast til forretningsorden. Dette tages op på næste møde.

4. Orientering
Forhaven på forkant. En styregruppe er nedsat: Karsten Kolle, Thomas Christfort, Jørn Svenstrup, Peter Vergo og udviklingsdirektør Jan Michelsen.
Lars, Trine, Mads og Jørn var til møde angående demografi. Det udleverede materiale er lagt i Drop Box, så alle kan orientere sig. Godt materiale, der kan være nyttigt i arbejdet med LUP,en.
1.hjælpskursus er en god idé, men rådets medlemmer har deltaget i kurser, hver især. Derfor er der ikke behov for et sådant kursus.
Askeby/Røddingsøprojektet er skrinlagt.
Lodsejerne vil prøve at lave et privat afgræsningsprojekt.

Næste møde: 10. december kl. 18.00 Lukket Møde på Ny Gammelsø.
Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (18. august 2015)

Tid: 18. august 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Per, Anne Grete, Mads, Jørn, Trine og Marianne samt gæster.
Afbud: Lars og Carsten.
Referent: Marianne

1
Status på Internet/mobil
Mads redegjorde for projektet, dets tidslinje m.m. Omkring 9. september håber udvalget at kunne udmelde, hvordan det er gået.
26.9. Internetmesse i Vordingborg arrangeret af Vordingborg Kommune.
Oktober møde med Fibia.
November et møde for hele Vestmøn.
Ca. 1700 skemaer uddelt. Der skal laves en ny database med henblik på kun at få de korrekte adresser.
Vores Facebook har nu fået 63 medlemmer.

2
Status på toilettet i Askeby
Jørn Svenstrup har været i kontakt med Thomas Chrisfort. Det har taget meget lang tid at få svar på vores henvendelse. Vi afventer et udvalgsmøde, hvor punktet skal på.
Flere politikere har ikke hørt om beslutningen om lukningen.  Vi afventer svar fra Chrisfort.
Man siger fra kommunens side, at der ikke er ret mange, der benytter toilettet, men det kan tilbagevises med, at der sidste år blev brugt Ca. 160 km3 vand på toilettet. Der har været et møde ved toilettet i Askeby, hvor Sjællandske har været med.

3
Stenminerne
Der er kommet ny ejer af stenminerne, men det har desværre ikke været muligt at få oplyst, hvem der har overtaget ejendommen.
Der sker en hel del på området. Jørn tager en snak med vej-og park, så vi forhåbentlig får en ordentlig orientering om de nye tiltag.

4
Folkemøde
Anne Grete laver nye LUP,er., der kan ligge i lokalrådenes stand.
Program for Lokalrådets aktiviteter blev udleveret.

5
Evt.

Plæneklipper til Sundhedsparken er indkøbt. Den kan stå i Fanefjord skolens garage. Men der søges en anden løsning.  Hele projektet tages op på næste møde.
Vejrabatterne er ved at blive repareret af kommunen.
Mejeriet har svært ved at finde bæredygtige projekter, der kan betale driften.
Der blev givet en orientering, om de planer der er i øjeblikket, og der undersøges om der er basis for et projekt: Jord til vand.

Per: Poul Ankers grund er overdraget til Forsamlingshuset Håbet.
19-8-15 Idrætsforeningen får besøg af Chriss Mac Donald kl. 19.00 – 21.00
Hjertestarterkursus
Lokalrådet arbejder med mulige steder,hvor der kunne sættes hjertestartere op.
Evt. Damme Kro og Daglig brugsen.
Der skal også arbejdes med at oprette evt. kurser.
Åben Ø- arrangement, sammen med bosætningsgruppen og lokalrådet.
Ideen videregives til Møn Nu.

Næste møde: torsdag den 22.10.2015 på Ny Gammelsø.