Referat af lokalrådsmøde (27. november 2015)

Tid: 27. november 2014
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Jørn, Lars, Marianne.
Fraværende: Carsten.
Referent: Marianne

1. Orientering
200 træer, 70 frugttræer og et stort antal prydbuske plantes på den gamle fodboldbane den 28.11.14. Kommunen har udarbejdet planen for beplantning.

Udeskolen: invitation til åbning inden jul.

Landsbyforum: møde, hvor der var diskussion om, hvilke rettigheder/midler de forskellige lokalråd skal/bør have. Grønne udviklingsplaner var også på dagsordenen.

2. Dialogmøde
Onsdag den 25.02.2015 på Damme Kro
Emner: busforbindelser til alle, offentlig transport, it-infrastruktur i kommunen.
Lars forbereder besøg fra kommunens it-udvalg. På næste møde drøftelse og bestemmelse af, hvad vi ønsker at få uddybet.

3. Administrativt stormøde
Torsdag den 22.01.2015 kl. 19.00 i Vordingborg.

4. Status på LUP
Erhvervsgruppen har afholdt 2 møder, der kommer et oplæg fra gruppen.
Alle grupper afleverer materiale til LUP ‘en senest 1 uge i februar 2015.
Jørn udfærdiger en liste over projekter, der er i spil.

5. Eventuelt møde med andre lokalråd
For at undgå for mange møder, hvor der bliver dobbelt orientering, forpligtes vi i stedet for til at følge med på lokalrådenes hjemmesider, og ligeledes på landsbyforums hjemmeside således, at vi på vores møder evt. kan komme med oplæg, informationer, vi synes er relevante.

6. IT
Forskellige input om de forskellige muligheder for it til alle ved Lars.
Mads: Vi bør tage en principbeslutning om kvaliteten i forsyningen af dækning til hele Vestmøn. Så alle kan få en hurtig og fremtidssikret forsyning samt, at alle skal have råd til it-forsyning.

7. Næste møde
Tirsdag den 03.02.2015 hos Lars på Lerbæk vej, kl. 19.00. Lukket møde.

8. Evt.
Lagmidler har fået en ny struktur, som vi kan orientere os i på Lagmidlernes hjemmeside.

Der er kommet en række nye beboere, både ejere og lejere. Ambassadørerne har fået en liste over adresserne, og vil tage kontakt.

Trine kontakter Johnni Buch angående vedligeholdelser af lokalrådets hjemmeside, når den er opgraderet.

En fuld dagsorden skal udsendes 3 dage førend et møde.

Referat af lokalrådsmøde (7. oktober 2014)

Tid: 7. oktober 2014
Sted: Håbet
Tilstede: Anne Grete, Mads, Per, Lars, Trine, Carsten, Marianne og Jørn + gæster.
Referent: Marianne

Agenda
Information om nedrivningspulje, Peter Møller.
Orientering om udeskole.
Orientering om sundheds park.
Orientering om lånelejlighed.
Orientering om landsbypedel.
Kommunens sundhedsvision, skal vi komme med kommentarer—indsigelser?
Status på ny LUP.
Andre emner.
Eventuelt.

Information om nedrivningspulje
Peter Møller fra Miljø- og Teknik orienterede os om byfornyelsesloven, der danner grundlag for brug af midler til ”Fornyelse af Udkants Danmark”. Midlerne fremkommer med 60 % fra staten og 40 % fra kommunen.

Peter Møller gennemgik, hvad midlerne kan bruges til bl.a.: istandsættelse af private udlejningsejendomme, samt nedslidte ejerboliger (ejeren skal bebo ejendommen) opført før 1950.” Klimaskærm ”: tage, fundamenter, vinduer.
Bygningerne kan få tilskud efter de af Bygningskulturens vedtagne opdelingskategorier.
Bygninger, der har fået prioritet 1,2,3,4 kan få op til 33 % i tilskud.
Bygninger, der har fået prioritet 5,6,7,8,9 kan få op 25 % i tilskud.
Nedrivning: Nogle betingelser skal være opfyldt for at få støtte til nedrivning: Huset skal være i dårlig fysisk stand. Huset skal være synligt fra befærdet vej.  Tilskud 100 %.
Kontakt kommunen for at få en aftale.
Kommunen køber en del nedslidte ejendomme til nedrivning bl.a. på tvangsauktioner for at undgå, at dårlige udlejere kommer til.
Private erhvervsbygninger, der er beliggende i bysamfund, og hvor erhvervet er ophørt, kan også opnå støtte.
Bygninger, der indeholder både erhverv og beboelse kan også komme i betragtning, men begge dele skal vurderes.

Forsamlingshuse kan også komme i betragtning med en dækning på 100 % til klimaskærm: tag,vinduer, døre, tagrender, fundamenter, handicaptoilet m.m. Dog først fra 1.1.2015, idet loven endnu ikke er vedtaget.
Pengene fra 2014 skal bruges senest 1. juni 2015.

Der kan opnås 100 % til fjernelse af skrot på private ejendomme. Der skal indgås en aftale med ejeren.
Der skal i alle tilfælde være indgået en aftale med kommunen, førend et projekt går i gang. Der kan være op til 5 måneders behandlingstid fra kommunen.

Der er lavet en plan over nedrivninger/renovering af ejendomme. 1 etape Østmøn. 2. etape Østmøn. 3. etape Sjælland. 4. etape Damsholte.
Lokalrådet ser på forskellige ejendomme og drøfter emnerne på næste møde.

Orientering om udeskole
Udeskole ved Fanefjordskolen bliver færdig inden jul. Prisen er blevet lidt lavere end beregnet. De resterende penge overføres til andre projekter.

Orientering om sundhedspark
Der er ikke kommet en endelig plan endnu, men der er bl.a. planer om et vandhul til tudser, frugttræer, buske m.m. Pengene til dette projekt skal være brugt inden nytår. Mette Larsen, Vej-og park er tovholder på projektet.

Orientering om lånelejlighed
Bestyrerbolig. Bosætningsgruppen arbejder med en plan for de næste 4-5 år, hvor boligen skal bruges til at evt. tilflyttere kan bo i huset i en periode, så de kan opleve det lokale samfund. Bosætningsgruppen arbejder på nogle regler og betingelser for at bruge boligen.

Orientering om landsbypedel
Landsbypedel et projekt, der er forelagt for byrådet og dialogudvalget, der er positive overfor forslaget. Der skal arbejdes videre med projektet.

Kommunens sundhedsplan
Der skal planlægges aktiviteter for alle på alle steder for at få flere mennesker i gang med at dyrke motion.
Planen er at øge aktiviteterne for aldersgruppen 10-15 årige med 5 %. For aldersgruppen 60+ med 10 %, 15 %  på fitnessaktiviteter. Projektet omfatter hele Vestmøn.
Per: Det er ønskeligt, at de lokale idrætsklubber involveres.
Punktet overføres til næste møde.

LUP status
Erhvervsgruppen fastlægger et møde snarest

Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg har beskæftiget sig med mobil og bredbånd ved møder 10 Juni og 8 September 2014.
Ved mødet i Juni blev Vestmøn prioriteret som et af de områder, hvor TDC i forbindelse med ny kontrakt, skulle forbedre mobildækningen.
Ultimo 2014 udkommer Erhvervsstyrelsen’s årlige bredbåndskortlægning (fastnet og mobilt bredbånd) baseret på leverandøroplysninger, men denne gang med opløsning på 100x100m (husstandsniveau).
Dette foreslås suppleret med:
Ny app til smartphones som kan registrere både signalstyrke og hastighed på telefonens netværk
Brugermålte hastigheder via “bredbåndsmåleren”, som hvert teleselskab
Det er derfor vigtigt at vi sammen med Erhvervsudvalget informeret om ovenstående og evt. hjælper med dataindsamling.
Til at udnytte det ny målinger og muligheder har kommunen sammen med Guldborgsund og Lolland søgt og fået et lån på 10 millioner fra Erhvervsstyrelsen til brug for konkrete initiativer og pilotforsøg til forbedring af mobil- og bredbånds-dækning, f.eks:
Opsætning af kommunale master inkl. fiberforbindelser til disse (eksisterende høje bygninger)
Nye teknologier, f.eks. “Femto celler”, der anvendes til at forstærke mobildækning indendørs
Brug af eksisterende WIFI i lokale miljøer (åbne routere)
Udnyttelse af kommunal overskudskapacitet – tilslutning til det kommunale net i yderområder for derved at minimere graveudgifter

Relevante uddrag af mødereferaterne findes på Dropbox i Erhvervsmappen.

Internet: se også indlæg, der ligger i Dropboks

Flere beboere i  Sprove-Rødding har taget kontakt til et it-firma, der har mulighed for at forbedre internettet. Det fordrer, at der skal opstilles nogle master. Man har forespurgt om prisen , såfremt 100 husstande går med.

Mads undersøger andre muligheder, der virker bl.a. på Samsø.

Nyt møde: torsdag den 27.11.2014 kl. 18.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Evt.
Lars inviterer til et møde for at vise os flere muligheder i brugen af vores hjemmeside. Mødet finder sted lørdag den 18.10.

Referat af lokalrådsmøde (28. august 2014)

Tid: 28. august 2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Lars, Per, Mads, Jørn, Trine, Carsten, Anne Grete, Marianne og 5 borgere.
Referent: Marianne

Konstituering af bestyrelsen (punkt uden for dagsorden)

Formand: Jørn
Næstformand: Per
Kasserer: Anne Grete
Sekretær: Marianne

Udeskole/grillhytte ved Fanefjord Skolen. Byggetilladelse er givet og betalt.Kr. 100.000,- Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget pengene til projektet. Skolen var tænkt at skulle ligge på Byparkens grund, men denne er stadig udlagt som byggegrund, og derfor er placeringen flyttet 10 m til Fanefjord Skolens grund, da det er nødvendigt med et husnr. Alle parter er enige om den nye beliggenhed. Lokalrådet står som tovholder for projektet. Udeskolen er til brug for hele Vestmøns befolkning.

Gammel sportsplads aftale med kommunen om at indrette en sundhedssportsplads samt borde, bænke og plantning af frugttræer. Idrætsforeningen er måske også interesseret i at gå ind i projektet. Der er bevilget 150.000,- fra kommunen. Jørn udfærdiger en beskrivelse af projektet.

Fanefjord Mejeri Komiteen mødes 3.9.2014. Der frist til 1.12.14 for at komme med forslag/projekter, der er driftssikre. Såfremt dette ikke lykkes søges om bevilling til nedrivning.

Folkemødet blev en stor succes med rigtig mange deltagere og mange gode debatter. Vestmøn kom på landkortet. Folkemødet er under forberedelse til næste år. Lokalrådet vil på kommende møder diskutere, hvilke arrangementer vi vil deltage i og med hvilke midler. Her kan nævnes: Tirsdagsmarked, Sildemarked, m.m.

Facebook Trine har oprettet en Facebook: Vestmøn Lokalråd, der linker til vores hjemmeside.

Hjemmeside Der har været møde med Johnni Buch angående vores hjemmeside og priser. Johnni Buch vil overføre det gamle Front Page program til et nyt: Joomla, der er tidsvarende. Prisen er 3.500. Vi prøver at søge LUP-midler til denne omlægning. Trine meddeler Johnny Buch, at vi er interesseret i denne omlægning, men at vi p.t. ikke har midler til det. LSA inviterer til Joomla-kursus i løbet af efteråret.

Mobil og internet Lars har udarbejdet et 12 punkts udkast, der skal bearbejdes. Udkastet ligger i Dropboks. Dette materiale læses af alle med henblik på diskussion på næste møde. MK Lokalrådet skal prøve at finde løsninger på mobilproblemet, og derefter gå til Kommunen.

Dette punkt er overført til næste møde.

Kommunens visioner læses til næste gang. Yderligere eksemplarer af visionerne kan hentes hos Borgerservice i Stege.

Lup-planer på hjemmesiden. Der arbejdes videre med Luppen, der kommer i en udvidet form til alle.

Handleplaner + tiltag lægges i en særskilt mappe ”LUP” i dropboks. De enkelte grupper arbejder videre med deres planer, og indkalder til møder, så arbejdet kan komme videre.

Hele projektet skal være senest være klar til dialogmødet i foråret 2015.har

Evt.

Pilerensningen i Sprove/Rødding har flere problemer med landzone. Derfor kommer projektet først til at virke tidligst om 2 år.

Pilelavet i Store Lind er plantet og virker . ½ af beboerne er med fra i år – fra næste år kommer alle med, så er arealet helt udvokset.

Næste møde: Tirsdag den 7.10.2014 kl. 19.00 i Håbet. Åbent møde.

Referat af dialogmøde (17. marts 2014)

Tid: 17. marts 2014
Sted: Damme Kro
Referent: Marianne Boje

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Præsentation
 3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020
 4. Den nye skolereform/inklusion
 5. Emner fra borgerne

1. Velkomst

Formand for Vestmøn Lokalråd Jørn Svenstrup bød velkommen til alle fremmødte og sagde tak for, at politikerne med kort varsel kunne ændre mødedatoen for dialogmødet.

2. Præsentation

Vestmøn Lokalråd præsenterede sig. Derefter blev det nye dialogudvalg præsenteret. Tilstede var: Helle Mandrup, Kirsten Overgaard, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Heino Hahn og Jørgen Elo, der deltog i stedet for Bo Manderup.

3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020

Vordingborg Kommunes plan for visionerne efter input fra lokalrådene og deres implementering starter 3.4.14. 26.6.14 behandles de og sendes i høring. 19.8.14 afholdes borgermøde og 28.8.14 udmeldes resultatet.

Herefter blev der åbnet for debat og indlæg fra borgerne.

It-dækningen åbnede debatten. Mange borgere oplever, at it-dækningen er mangelfuld og i nogle tilfælde helt fraværende. Jørgen Elo fortalte, at kommunen mange gange har haft kontakt til teleselskaberne om at etablere bedre og mere sikre forbindelser, men at det er svært at få selskaberne til at investere i yderområderne. Helle Mandrup siger, at der presses på i folketingsgrupperne for at få sagen løftet op på statsligt niveau.

Thorbjørn Kolbo: TDC er ved at ændre/udbedre initiativer til bedre dækning i Vordingborg Kommune. Der er massivt fokus på området, men det er svært at se en udvikling. Der er pres fra mange sider.

Måske er der ny teknologi på vej evt. via satellit.

18.3.14 er der møde i økonomiudvalget, hvor it-problematikken er på dagsordenen.

Forespørgsel om, man kender antallet af borgere, der ikke har det nødvendige it-udstyr til at kommunikere med det offentlige. Man kender ikke antallet, men der er begyndende henvendelser til borgerservice om at anvende alm. post. Kravet om at bruge it er ikke kommunalt, men statsligt.

Kloakerings afgifter kom også til debat. Der er mange tiltag i spil, og Vordingborg Kommune skeler til, hvordan andre kommuner varetager disse problemer.

Minivådområder og pilerensning er tilsyneladende virkningsfulde. Disse og andre alternativer til almindelig kloakering mødte stor velvilje hos politikerne.

Andre emner, der blev fremlagt og diskuteret var bl.a. toiletforholdene på Vordingborg Station. Kommunen forsøger at få DSB til at genetablere toilettet, men er det ikke muligt, vil kommunen selv sørge for, at der bliver etableret ordnede toiletforhold.

Vejbelægningen blev også nævnt, idet det er vanskeligt at køre på vejene især for cyklister, men også bilister oplever store gener med bl.a. stenslag. Manglende hvide striber på en del veje er et kommunalt anliggende, og skal bringes i orden.

Vindmølleprojektet på Koster Vig skal køres helt ud for ikke at risikere et stort erstatningskrav.

Efter denne debat kom de egentlige visioner frem:

 • For at få flere tilflyttere (familier) skal de offentlige institutioner fungere godt.
 • Der skal være ordentlige cykelforhold
 • Kørselsfradrag til pendlerne skal forhøjes (i lighed med Lolland og Falster)
 • Huse til udlån for potentielle kommende tilflyttere
 • Forslag til at afholde et seminar med folk/eksperter, der har været fremme med landsbyudvikling.
 • Erhvervslivet på Møn skal optrappes. Det kan ske i form af etablering af biogasanlæg – produktion af smågrise/opfedning af kalve, alternative affalds/genbrugsordninger m.m.
 • Der afholdes et åbningsseminar den 5.4.14 for at etablere et kvindenetværk.
 • Andre ønsker er, at inddrage sportsklubberne som en aktiv del af lokallivet.
 • Samkørsel
 • Ungdomsråd
 • Turisme. Vi skal være bedre til at ”holde” på turisterne ved at forbedre forholdene/give flere muligheder for aktiviteter. F.eks. Kite-surfing, aktivt havnemiljø i Hårbølle Havn m.m..
 • Større udbud af økologiske og lokale produkter og bedre offentlig transport.

4. Den nye skolereform/inklusion

Man har den skolestruktur, der passer til børnetallet. Der er stadig faldende børnetal. Der bruges 665 mill. på skoleområdet. Heraf 43 mill. til Mønskolen. Heraf overføres kr. 10.000,- pr. barn pr. år til inklusion af elever i de ordinære klasser.

Der er pt. 130 elever på Fanefjordskolen. Der nedlægges ikke klasser.

Der arbejdes hårdt for at få den nye heldagsskole og inklusion til at lykkes, men der er et stykke vej endnu.

5. Emner fra borgerne

Emner fra borgerne blev løbende inddraget i debatten.

Referat af lokalrådsmøde (4. marts 2014)

Dato: Tirsdag den 4. marts 2014
Tilstede: Carsten, Mads, Per, Anne Grete, Jørn, Marianne.
Afbud: Lars, Trine

Dagsorden for mødet var bearbejdelse og færdiggørelse af LUP-planerne.

De udarbejdede LUP-planer blev gennemgået. Nogle punkter blev revideret, nogle punkter blev slettet og andre punkter fik tilføjelser. I det store og hele var planerne klar.

LUP-planerne bliver lagt ud på lokalrådets hjemmeside, Mads laver power point. Det hele bliver færdigt til årsmødet.

EVT.

Dialogmøde: Mandag den 17.3.2014 kl. 19.00 Damme Kro kl. 19.00

Årsmøde: Tirsdag den 20.5.2014 kl. 19.00 Ny Gammelsø

Næste lokalrådsmøde: Torsdag den 24.4.2014 kl. 19.00 i Håbet.

Referat af lokalrådsmøde (17. februar 2014)

Dato: 17. februar 2014
Tilstede: Anne Grete, Per, Lars, Jørn, Trine, Marianne
Afbud: Carsten
Referent: Marianne Boje

1. Orientering v/Jørn Svenstrup

Bl.a. om buskørsel således, at både skolebørn og andre kan køre med skolebusserne. Det bliver forhåbentlig en aftale i 2016.
Flextrafik: Møn er 1 zone, pris kr.24,- dette kan give forskellige metoder for at få refunderet en evt. overpris. Læs hos flextrafik om satserne og metoderne.
Skolemøde: Dette punkt overføres til næste møde, da der var afbud fra Carsten, der havde deltaget i mødet.
Formandsmøde i Landsbyforum, hvor der bl.a. var forberedelse til et kommende stormøde.
Nedrivningspulje: 10 mill. kroner er bevilget til nedrivning på Østmøn. Mads: Vi skal diskutere og fastsætte kriterier for, hvad vi skal prioritere, såfremt vi får nogle penge til vores lokalråd.
Dialogudvalget: Det nye dialogudvalg består af: Kirsten Overgård, Bo Mannerup, Heino Hahn, Thorbjørn Kalbo, Helle Mandrup Tønnesen og Poul A. Larsen.
Møn Nu: Møns Bank har overtaget Mejeriet. Åstedsforretning midt i marts angående brug. Renovering/nedrivning.
Aktiviteter: Kvindeklub: Lillian Sand og Mona Hviid står for denne. Køkkenhaveklub: Rigmor Nielsen og Mona Hviid står for denne.
Kort evaluering af mødet med Thomas Christfort i Hob-huset.

2. Lup

Se bilag i Drop-box
Bosætning, Erhverv og turisme er de 3 områder, der skal uddybes. Der blev nedsat 3 grupper:
Bosætning: Mads, Jørn og Marianne
Erhverv : Per Trine og Lars
Turisme: Anne Grete, Mads og Marianne.
Lupplanerne skal være færdige til årsmødet. Grupperne kommer med oplæg til næste møde.

3. Dialogmøde: mandag den 17.3.2014

Dagsordenen skal være færdig på vores næste møde.
Kommunens visioner /Vore visioner:
Vi har bl.a. talt om følgende punkter til mødet:
Hvordan betragter de Vestmøn som turistområde. Hvilke muligheder skal vi gribe/gå efter?
Hvad betyder Fehmernforbindelsen for Vestmøn?
Hvordan forventer man, at internet skal etablere/udvikles på Vestmøn og hvornår?

4. Næste møde: Tirsdag den 4.3.2014 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

 

Referat af møde vedr. spildevandsplaner (28. januar 2014)

Referent: Lars Skov Andersen

Thomas Christfort, der er nyvalgt formand for Vordingborgs Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø og tillige formand for Vordingborg Forsyning, var i Hårbøllehuset Tirsdag 28 Januar og fortalte om kommunens spildevandsplaner. med fokus på Vestmøn. Thomas gav en fortræffelig indledning om hans ambitioner for det fremtidige arbejde i Vordingborg Kommune, hvorefter der fulgte et par timers en intens debat med mange spørgsmål fra de cirka 40 deltagere. Thomas Christfort fortalte at kommunen og Vordingborg Forsyning fremover vil lave en grundig vurdering af effekten af investeringer i kloakering og spildevandsrensning for at sikre at både kommunen og borgerne får mest miljø for pengene. Denne vurdering – benefit-cost analyse – er et krav fra EU, som skal sikre at man starter med de tiltag der fjerner mest forurening per krone. Dette er især vigtigt for os borgere fordi alle investeringer i vand- og spildevand betales af brugerne, så den information blev godt modtaget.

Kravene til spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land og især Hårbølle By var klart aftenens hovedemne.
Spildvandsplanen, der blev vedtaget i December 2013, viser at på Vestmøn er det kun de ejendomme, der direkte eller indirekte udleder spildevand til Stege Nor som skal etablere individuelle eller fælles renseanlæg inden 2017. Forskellige tekniske løsninger blev diskuteret, især muligheden for at lave private pileanlæg i stedet for tilslutning til offentlig kloak, således som det i øjeblikket sker i Røddinge. Fordelen ved pileanlæg og andre private løsninger er at der ikke skal betales vandafledningsafgift til kommunen og med en pris på 40 kr per kubikmeter kan det på sigt blive den billigste løsning.

Thomas Christfort forsikrede også deltagerne at Vordingborg Kommune vil gøre sit bedste for at minimere den økonomiske byrde for husejere ved at tilbyde lån til tilslutning til kloakering, men at det desværre ikke er muligt for kommunen at tilbyde lån til de kloakarbejde der skal laves på egen grund.

Mødet var arrangeret af Vestmøn’s Lokalråd som en opfølgning på at Hårbøllehusets medlemmer i efteråret 2013 bidrog til at få Mogens Bengtson valgt som forbrugerrepræsentant i Vordingborg Forsyning. Hvis du har spørgsmål til dine egne muligheder for kloakering er du velkommen at kontakte Vestmøns Lokalråd på info@vestmoens-lokalraad.dk.

Yderligere information om spildevandsplanen findes på hjemmesiden http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11157 . Den indeholder links til hele planen og dens kortgrundlag, samt til et sammendrag af planen, der også kan hentes på Lokalrådets hjemmeside www.vestmoen-lokalraad.dk.
Desuden har Teknisk Forvaltning i Langebæk en udmærket brochure om forskellige muligheder for privat spildevandsrensning.