Referat af lokalrådsmøde (28.07.2016)

Dagsorden

Referat af lokalrådsmøde 28.7.2016 på Ny Gammelsø

Tilstede: Jørn, Lars, Per, Anne Grete og Marianne. Afbud: Mogens Kjær

Mødet var åbent, og der var nogle få borgere.

Status på Fibernet.

Hårbølle Havn.

Der skal være ca. 100 tilmeldte for at Fibia vil gå i gang.

Ca. 60 har tilmeldt sig i Hårbølle Havn området.  Det er halvt fastboere og halv sommerhusejere. Flextilbuddet løber til 31.8.16.

Statens tilskud til bredbånd er ca. 200 millioner. For at komme i betragtning til tilskuddet, skal man selv betale kr. 2.000,-.  Vi kan være med til at udbrede information om ordningen, men det er den enkelte gruppe borger, der selv skal udfylde skemaet. Der er deadline for tilmelding 31.10.2016

Lars vil skrive en artikel til ugebladet og måske dagbladet. Der tænkes afholdt nogle møder, hvor der informeres om forløbet. Lars undersøger ligeledes om, der er interesserede for disse møder.

Der er kort, der viser, hvordan mobildækningen er på Vestmøn.  (TDC, Telia, Telenor og 3 Mobil)Det skal tjekkes om disse oplysninger holder vand.

Erhverv: Forslag om fyraftensmøder med lokale virksomheder for at lære deres behov at kende. Per undersøger muligheder for emner til et evt. møde med lokale landbrug. Der kommer et oplæg til næste møde.

Spildevandsplan.

Tillæg til spildevandsplan er udsendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af lokalrådene og landsbyforum, der indkaldes til møde mellem 14. og 21. august. Høringsfrist 24.8.2016.

EVT.

Pasning af kanaler: Strategier og plan for pasning. Der bliver indkaldt til et møde, hvor repræsentanter for de forskellige pumpelag mødes. Frist til 19.8 med høringssvaret.

Per henviste til en artikel i Sydsjællands Tidende angående en frivillighedsbank.

Generationsskifte: Annoncere efter nye medlemmer til Lokalrådet blandt børnefamilier.

Næste møde mandag d.19.09.2016 på Ny Gammelsø kl. 19.00.

Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (21.06.2016)

Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 21.6.2016 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Mogens, Lars, Per, Jørn, Anne Grete, Marianne

 1. Konstituering: Jørn: formand, Per: næstformand, Anne Grete: Kasserer, Marianne: Sekretær.
 2. Orientering:

Fanefjordhjemmet, Fittnessparken blev vist frem. Desværre var fremmødet meget beskedent. Der bliver en forsinkelse p.gr. af ændringer af LAG-midlernes udbetaling.

Affaldsmødet i Langebæk, Jørn og Marianne var til mødet. Det handlede om den nye affaldsordning, der skal vedtages i slutningen af 2017 og som skal træde i kraft i 2018.

Jørn og Per har været til formandsmøde mellem de forskellige foreninger på Vestmøn. 22 foreninger og organisationer. 7 mødte + nogle få fra Vennekredsen. Ingen afbud. Nyt møde indkaldes til september. Spændende tanker om en mulig opbygning/overbygning af foreninger på Vestmøn. Vi vil prøve at få en kalender på Vestmøns Lokalråds hjemmeside, der kan bruges af alle foreninger.

Per og Jørn til stormøde på Panteren, hvor de fik en orientering om, hvor langt man er kommet i projektet. Forkant på forhaven. 26 kommuner er med i denne gruppe.

 1. Status på internet:

Der skal gøres mere for at udbrede fibernet til yderområderne. Intensiv kampagne i Hårbølle Sommerhusområdet. Onsdag den 22. 06. 2016 afholdes et orienteringsmøde i Hårbølle Huset. Stand på markedsdagen ved Mejeriet. Lars vil være til stede. Der vil komme plakater, Fibiabussen kommer 2  gange til Hårbølle Strand. Lars tager igen kontakt til Vordingborg Kommune angående de puljepenge, der er til formålet. Næste trin er at kortlægge styrken af mobilnettene. Lars rekrutterer hjælp via Facebook.

 1. Fjernvarme:

Mogens har holdt møde med arbejdsgruppen, der foreslår, at vi får et møde med Karsten Kolle angående fakta og viden om fjernvarme.  Jørn skal til møde med Karsten Kolle på torsdag, og vil der få ham til at indkalde et møde.

 1. Status på Lup:

Vores LUP skal gennemgås, for at se om den er aktuel, og for muligvis indføje ændringer.

Jørn taler med Claus Lyngby angående tilgængelighedspuljen, så vi kan få et endeligt overblik.

Lars undersøgermaterialet om tilgængelighedspuljen og rundsender de planer, der er kommet.

 1. Eventuelt.

Vi vil prøve at få flere til at komme til lokalrådsmøderne og være med til at debattere forskellige emner. Vi arbejder med ideen på de kommende møder. Vi vil prøve at få vore lokale politikere til at komme til lokalrådsmøder.

 

Næste møde: torsdag den 28.07.16

 

Som referent: Marianne

 

Referat af lokalrådsmøde (14. april 2016)

Referat af lokalrådsmøde 14.4.2016
Tilstede: Trine, Anne Grete, Lars, Mads, Per, Jørn og Marianne
Fraværende: Carsten
Charlotte Hassø fra Forhave på Forkant indledte med en kort introduktion og præsentation af projektet.

Meddelelser:
Møde på Teknisk Forvaltning med Karsten Kolle og Peter Vergo og fra lokalrådet Jørn, Lars og Marianne angående Biogasforslaget. De havde sat sig godt ind i stoffet og gjort nogle forberedende beregninger og overslag. Konstruktivt møde. Foreløbig ser udbuddet af gylle ud til at være alt for stort i forhold til det forventede forbrug.

Fanefjord Mejeri/Fanefjord Sparekasse: Sparekassen har haft kontakt til Vordingborg Kommune. Der foretages beregninger angående bygningens beståelse/eller nedrivning.

Landsby Højskole/Borgermøde:
Landsbyforum Møde 31.3.2016: Lars redegjorde overfor forsamlingen om kloakering i det åbne land. Der blev givet tilsagn om at nedsætte en gruppe, der skal finde ud af mulighederne og/ eller ikke muligheder. Gruppen består af repræsentanter fra Stege, Vordingborg, Skibinge, Ørslev, Tostenæs samt Lars .

Landsbyforums Årsmøde 19.5.2016 afholdes på Nyord. Annette Tengberg kommer og fortæller om Biosfære. Mødet er åbent for alle medlemmer af lokalrådene. Der kommer en invitation.
Sundhedsparken: 30 Ahorntræer skulle fældes ud til gaden. Dette skulle være sket for flere måneder siden, men der er kommet en ny projektmedarbejder på projektet, hvilket har medført en længere forsinkelse. Damme Saftstation: Marianne skriver et svar., der rundsendes til Lokalrådet til godkendelse. Der er en positiv tilslutning til projektet.

2. Status på internet:
Der kom ingen endelig beslutning om etablering/ikke etablering fra Fibias side.
Projektet fortsætter til og med juni 2016, for om muligt at få Hårbølle sommerhusområdet inkluderet i tilslutning til Fibia nettet.

3. Årsmøde 26.5. kl. 19.00 på Ny Gammelsø
På valg: Anne Grete, Marianne, Mads. Mads ønsker ikke genvalg. Carsten ønsker at udtræde af Lokalrådet. Trine ønsker at udtræde af Lokalrådet for en periode. Der skal vælges 3-4 nye medlemmer.

4. Forretningsorden.
Små rettelser, der er blevet rettet til således, at forretningsorden er vedtaget.

5. Forhave på forkant:
Spørgeskema udleveret. Jørn udfylder skemaerne og sender svaret til hver enkelt af lokalrådets medlemmer, der er forpligtet til at svare hurtigt og returnere svarene til Jørn, der så vil videresende dem til Kommunen.

6. Eventuelt:
Diskussion om en evt. genindføring af brug af round up i kommunen. Rådet har forskellige holdninger til sagen.
Fremover skal der så vidt muligt orienteres om ansøgninger, indsigelser m.m. til samtlige rådsmedlemmer inden der afgives svar.
Kommunen har indledt forhandlinger med de Vestmønske vandværker om et fælles anlæg. Ikke alle vandværker er interesserede.
Pileanlægget i Røddinge er ved at blive anlagt..
Byggeriet af Stjerneobservatoriet går i gang i løbet af 14 dage – 3 uger.
Næste møde: Årsmødet 26.5.16

Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (25. marts 2016)

Tilstede: Jørn, Trine, Per, Lars, Anne Grete, Marianne
Afbud: Mads
Fraværende: Carsten

1.Meddelelser/Orientering:  
Dialogmødet på Damme Kro gik godt med nogle gode debatter og et oplagt og velforberedt dialogudvalg og tilhørere.
Lars og Jørn har været til møde med Birgitte Natorp om placering af et biogasanlæg på Egelykke. Desværre kan det ikke lade sig gøre p.g af smittefare. Der undersøges en anden beliggenhed på Vestmøn.
Thomas Chrisfort indkalder til et møde angående biogasanlæg med Vordingborg Vandforsyning.  Jørn og Lars og Per deltager. Snak om placering af anlægget. Der er rigeligt med affald til at holde forsyningen i gang.
Landsbyhøjskole på Bonsai 27.4 til 1.5 2016. Program bl.a. om projekt planlægning, udførelse af borgermøder, ledelseskursus m.m..
En del af projektet udgøres af et Borgermøde. Det foregår på Damme Kro den lørdag 30.4.2016 om eftermiddagen.
Lars har sendt oplæg om kloakering i det åbne land til alle lokalrådsformændene. Jørn er formand for Landsbyforum, og han vil sørge for, at der bliver nedsat et udvalg, der holder øje med tingenes tilstand/udvikling.

2. Forretningsorden.
Punktet overføres til næste møde, hvor Mads vil sørge for, at forretningsordenen er opgraderet. Ligeledes skal vi gennemgå vedtægterne. Alle er godt opdateret til næste møde.

3. Status på internet
Lokalrådet får et kursus i brug af hjemmesiden. Det bliver i april. Lars sender en dato.
Fremover skal referatet kun ligge på hjemmesiden. Ikke på Facebook, hvor der i stedet vil blive lagt et link til hjemmesiden.
Status: Godt 300 tilmeldte til Fibia på nuværende tidspunkt. Der mangler ca. 1/3 tilmeldte for at Fibia vil gå ind i projektet.  Der er stadig noget potentiale, men det er ikke helt godt endnu. Det sidste informationsmøde er på lørdag i Hårbøllehuset.  Der tages kontakt til nogle ejendomsejere for eventuelt nye tilmeldinger.

4. Status på LUP
Luppen bliver ikke ændret nu, men hen af sommeren kommer vi med nogle tilføjelser og konkrete mål.

5. Datoer:
Årsmøde : Torsdag den 26.5.2016 kl. 19.00 på Ny Gammelsø
Næste lokalrådsmøde:  Torsdag den 14.april kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

Som referent
Marianne

Referat af dialogmøde (11. februar 2016)

Referat af dialogmøde 11. februar 2016 på Damme Kro.

Tilstede fra dialogudvalget: Knud Larsen (KL) borgmester, V. Michael Seiding Larsen (MSL), V, Kim Errebo (KE) DF. Peter Jonassen (PJ), SF Michael Larsen, A, Jørgen Elo Hansen (JEH), V.

Fra lokalrådet: Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.

 1. Velkomst og præsentation.

Jørn Svenstrup bød velkommen og præsenterede lokalrådet, og derefter præsenterede dialogudvalget sig.

 1. Biogas

Jørn Svenstrup lagde op til en diskussion om biogasanlæg. Jørn Svenstrup har kontaktet de seks mulige leverandører af gylle, som er på Vestmøn. De har alle sagt ja til at levere deres gylle i alt 35–40 tusinde tons pr år. Gårdene ligger inden for en afstand af 10 km fra den påtænkte placering. Hvis denne mængde ikke er nok, findes der masser af gylle på Østmøn. JEH tilhænger af biogasanlæg. Der er ikke så mange besætninger, men der kan jo anvendes andre materialer. PJ: Den største udfordring er, at det er svært at få materiale nok til anlæggene.

Per Skov havde researchet i forskellige materialer, hvor bl.a. tang kan være en source. MSL: madaffald kan også blive til en styrke. KL. Man skal også tænke økonomien ind i projektet. Det er svært at få fælles fodslag til et sådant projekt. Kommunen skal komme med oplæg, og så må det være op til bl.a. lokalrådet at gå videre og få budskabet ud til beboerne. Derefter kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gå videre med projektet. JEH: økonomien kommer til at sætte dagsordenen.

Per Skov siger, at der altid tales om udledning, men næsten aldrig om optagning. KE: Bekymring om transporten af materialet. Målet vil være at transporten minimeres mest muligt. Thomas Christfort vil gerne foranledige et møde med Vordingborg Forsyning, så vi kan få et overblik, om projektet er bæredygtigt. Jørn Svenstrup tager kontakt til Thomas Christfort. Bent Jørgensen fra publikum foreslog, at vi fik et firma til at lave et overslag over betalingen.

 1. Cykelsti fra Bogø til Damme

PJ: cykelstien har været oppe på budgetforslaget. Men andre prioriteter er kommet i vejen, så det har formentlig lange udsigter med denne cykelsti.

Livlig debat om emnet. Bent Jørgensen foreslår, at der laves en mellemløsning, som på dæmningen, så stien kunne videreføres til Damme.

Desværre er udsigterne ikke lyse.

 1. Kystturisme.

Området ved Stenminerne var igen til debat. Både lokalrådet og mange beboere ville gerne have besked om ejerforhold, benyttelse, adgangsforhold m.m..

Kommunalbestyrelsen tager problemet op igen. Men det er svært at komme i kontakt med ejeren.  Der er god vilje til at få noget ud af området. Det vil være en gevinst for hele området og havnen, der er blevet kommunal pr. 1. januar 2016, hvis der kommer en løsning.

PJ vil tage det med i teknikudvalget på næste møde, så Stenminevej igen kan fungere som den er tænkt, en kommunal vej.

Der er uklarhed om, hvor stor stenminens grund er. Der er sket en hel del begrænsninger i beboernes adgang til strand, fort og naturområdet og parkeringspladser. Man vil anmode teknikudvalget om at tage sig af sagen, så det igen kan blive et område for alle.

 1. Spørgsmål fra salen.

Fibernet er det kommet nærmere med de penge regeringen har afsat til fibernet i Udkants Danmark? Kommunen tager det op i Udviklingsudvalget om en ansøgning.

Per Skov beskrev situationen omkring fibernet, og hvilke muligheder der kan være.

Livlig diskussion om emnet.

Busdriften blev igen drøftet. Indtil sommerferien kan alle køre med gratis. Man kan stige på og blive sat af bussen ved de faste holdepladser. Efter sommerferien bliver det ikke længere muligt at køre med busserne. Det bliver ren skolekørsel og privatskolernes elever får lov til at benytte skolebusserne.

SFO bygningen på Fanefjordskolen ønskes bevaret, da bygningen er ok, og den kan anvendes inden for mange områder. Der er vist ikke taget endelig stilling til nedrivningen af bygningen.

Skolerne kan søge i en pulje på 500.000,- hos Kultur- og fritidsudvalget til forskellige aktiviteter. For.eks inden for idræt og fritidsundervisning. Midlerne kan bruges bl.a. til lønninger af forskellige personalegrupper. Der kan være et problem i forhold til idrætsklubbernes brug af hallen, idet skolen ofte har booket hallen i dagtimerne. Men der kan være en åbning, således at hallerne kan benyttes af sportsklubberne om dagen.

Har kommunen pligt til at holde tilsyn med bygningerne på Stenminerne.

Spørgsmål om kommunens ansvar om oprensning og vedligeholdelse af kloakkerne.

Der er stor utilfredshed med vejenes tilstand. Der er store huller i vejene, og vejsiderne er helt opkørt, således at der opstår farlige situationer. Der har været møde i kommunen i dag , så der forhåbentlig bliver fundet en løsning snarest.

Ret henvendelse til kommunen angående vejene. Vi samler eksemplerne sammen, så vi kan få en medarbejder ud og reparere skaderne.

Præstebjergvej har været i dårlig stand i flere år. Bent Jørgensen ønsker at køre med en kommunal medarbejder, så der kan være syn for sagen.

Der er kommet brev fra kommunen angående radon. Man kan gå ind på en hjemmeside og følge et skema, der viser hvordan problemerne.

 1. Afslutning

Tak for i aften og en god debat.

 

Som referent Marianne Boje

Referat af borgermøde (25. november 2015)

Internet på VestMøn: Møde 25. November
VestMøn Lokalråd og Fibia inviterer alle beboere på VestMøn til oplysningsmøde om mulighederne for at lægge fibernet ud til samtlige husstande. Mødet afholdes i aulaen på Fanefjordsskolen 25. November kl. 19:30.
Lokalrådet har over sommeren gennemført en husstandsundersøgelse af interessen for at få bedre internet forbindelser. Der var rigtigt mange, der returnerede vores spørgeskema og dermed gav os et godt grundlag for at invitere Fibia til at give deres bud på muligheder og betingelser for at lægge fibernet ud til alle husstande på VestMøn. Det gælder også de dele af området omkring Hjelm, der ikke er omfattet af Fibia’s igangværende projekt for Hjelm By og Hjelm Kobbel.
På mødet vil VestMøn Lokalråd præsentere nogle af resultaterne af husstandsundersøgelsen. ” Vi synes selv at resultaterne er interessante og vi vil selvfølgelig gerne præsentere dem for beboerne i lokalområdet, som har bidraget til undersøgelsen” siger Mads Krebs fra Lokalrådet.
På mødet vil Jens Tang, der er projektkoordinator hos Fibia, præsentere fibernetprojektet. Han vil fortælle hvorledes Fibia har tænkt sig at udrulle fibernet til flest mulige husstande på VestMøn. Han vil også fortælle om de muligheder, som fibernettet giver.
Lars Skov Andersen fra Lokalrådet siger: ”Vi skal være ærlige, at det kan bliver dyrt for de huse, der ligger langt fra offentlig vej, hvis Fibia skal lægge kabler helt til hoveddøren, men for disse husstande arbejder Lokalrådet på alternative løsninger. En af disse er, at Fibia gerne vil lægge kabler ud, mod betaling af prisen for kablerne, hvis beboerne selv graver render til offentlig vej. En anden mulighed, som Lokalrådet undersøger og vil orientere om senere, er mobilt bredbånd via lokale master, som flere firmaer nu tilbyder.”
Lokalrådet opfordrer til at man møder op og hører mere – specielt, hvis man er i tvivl om hvorvidt at fibernet er noget for ens egen husstand. Jo flere, der bakker op om projektet, jo bedre vil VestMøn blive beredt på fremtidens digitale udfordringer.
Vi håber og forventer et stort fremmøde til denne mulighed for at få VestMøn på den digitale hovedvej til resten af Danmark.
På mødet vil der også blive mulighed for tilmelding til at få lagt fibernet ind eller slutte sig til det eksisterende net i Damme-Askeby-Vollerup, som SEAS-NVE lagde det ud i 2011.

Referat af lokalrådsmøde (22. oktober 2015)

Tilstede: Jørn, Trine, Mads, Per, Anne Grete og Marianne.

Afbud: Carsten og Lars.
Gæster.

1. IT
Mads og Trine orienterede om spørgeskemaundersøgelsen vedrørende forbrug af, og ønske om it.
Ca 1200 skemaer udleveret. Vi fik en besvarelsesprocent på ca. 35 heraf er ca. 35% hjemmearbejdspladser
Der er holdt nogle møder med Fibia. Man er kommet frem til at: Man vil inddrage hele Vestmøn i sine beregninger for at udlægge fibernet. Dog vil nogle beboere blive holdt uden for, på grund af beliggenhed. Disse kan dog kobles til mod at betale for nedgravningen af kablet. Efterfølgende overtager Fibia vedligeholdelsen af kablerne.
Tilslutningsgebyr kr. 500,00 Kablet. Kr. 10 pr. meter. Arbejdsløn ca. 1500 pr. 10 meter inkl. moms. Det bliver ca. 150 kr. pr. m.
Der indkaldes til borgermøde den 25.11.2015 på Fanefjordskolen. Fibia udsender indbydelserne.

2. Dialogmøde
Emner til dialogmøde: cykelsti fra Bogø til Damme. Vejbelægning på Grønsundvej. Turismeområdet afventer udspil fra Handelsstandsforeningen og Møn- Sydsjællands Turistforening. Stenminerne.
Emner fra LUP: sundhed og omsorg (evt. 1.hjælpskursus m.m.), kultur, sport og fritidstilbud, handel og erhverv, landsbypedel (tænk over hvilke områder, der kan være interessante og brugbare)

3. Forretningsorden:
Der udarbejdes en forretningsorden.
Mads fremsender et udkast til forretningsorden. Dette tages op på næste møde.

4. Orientering
Forhaven på forkant. En styregruppe er nedsat: Karsten Kolle, Thomas Christfort, Jørn Svenstrup, Peter Vergo og udviklingsdirektør Jan Michelsen.
Lars, Trine, Mads og Jørn var til møde angående demografi. Det udleverede materiale er lagt i Drop Box, så alle kan orientere sig. Godt materiale, der kan være nyttigt i arbejdet med LUP,en.
1.hjælpskursus er en god idé, men rådets medlemmer har deltaget i kurser, hver især. Derfor er der ikke behov for et sådant kursus.
Askeby/Røddingsøprojektet er skrinlagt.
Lodsejerne vil prøve at lave et privat afgræsningsprojekt.

Næste møde: 10. december kl. 18.00 Lukket Møde på Ny Gammelsø.
Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (18. august 2015)

Tid: 18. august 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Per, Anne Grete, Mads, Jørn, Trine og Marianne samt gæster.
Afbud: Lars og Carsten.
Referent: Marianne

1
Status på Internet/mobil
Mads redegjorde for projektet, dets tidslinje m.m. Omkring 9. september håber udvalget at kunne udmelde, hvordan det er gået.
26.9. Internetmesse i Vordingborg arrangeret af Vordingborg Kommune.
Oktober møde med Fibia.
November et møde for hele Vestmøn.
Ca. 1700 skemaer uddelt. Der skal laves en ny database med henblik på kun at få de korrekte adresser.
Vores Facebook har nu fået 63 medlemmer.

2
Status på toilettet i Askeby
Jørn Svenstrup har været i kontakt med Thomas Chrisfort. Det har taget meget lang tid at få svar på vores henvendelse. Vi afventer et udvalgsmøde, hvor punktet skal på.
Flere politikere har ikke hørt om beslutningen om lukningen.  Vi afventer svar fra Chrisfort.
Man siger fra kommunens side, at der ikke er ret mange, der benytter toilettet, men det kan tilbagevises med, at der sidste år blev brugt Ca. 160 km3 vand på toilettet. Der har været et møde ved toilettet i Askeby, hvor Sjællandske har været med.

3
Stenminerne
Der er kommet ny ejer af stenminerne, men det har desværre ikke været muligt at få oplyst, hvem der har overtaget ejendommen.
Der sker en hel del på området. Jørn tager en snak med vej-og park, så vi forhåbentlig får en ordentlig orientering om de nye tiltag.

4
Folkemøde
Anne Grete laver nye LUP,er., der kan ligge i lokalrådenes stand.
Program for Lokalrådets aktiviteter blev udleveret.

5
Evt.

Plæneklipper til Sundhedsparken er indkøbt. Den kan stå i Fanefjord skolens garage. Men der søges en anden løsning.  Hele projektet tages op på næste møde.
Vejrabatterne er ved at blive repareret af kommunen.
Mejeriet har svært ved at finde bæredygtige projekter, der kan betale driften.
Der blev givet en orientering, om de planer der er i øjeblikket, og der undersøges om der er basis for et projekt: Jord til vand.

Per: Poul Ankers grund er overdraget til Forsamlingshuset Håbet.
19-8-15 Idrætsforeningen får besøg af Chriss Mac Donald kl. 19.00 – 21.00
Hjertestarterkursus
Lokalrådet arbejder med mulige steder,hvor der kunne sættes hjertestartere op.
Evt. Damme Kro og Daglig brugsen.
Der skal også arbejdes med at oprette evt. kurser.
Åben Ø- arrangement, sammen med bosætningsgruppen og lokalrådet.
Ideen videregives til Møn Nu.

Næste møde: torsdag den 22.10.2015 på Ny Gammelsø.