Referat af dialogmøde med politikere (25. februar 2015)

Tid: 25. februar 2015 kl. 19
Sted: Damme Kro
Deltagere (politikere): Heino Hahn (Dansk Folkeparti), Thorbjørn Kolbo (Socialdemokraterne), Poul A. Larsen (Socialdemokraterne), Bo Manderup (Venstre), Helle Mandrup Tønnesen (Enhedslisten), Kirsten Overgaard (Venstre).
Deltagere (fra lokalrådet): Jørn Svenstrup (Formand), Per Skov Jensen (Næstformand), Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Trine Elnif-Bay, Mads Krebs, Carsten Nielsen, Anne Grete Olsen,
Referent: Marianne Boje

Dagsorden
Velkomst og præsentation
Status på skolesituationen
Kystturisme
Landsbypedel
Vejbelægning på Grønsundvej
Cykelsti fra Bogø Havn til Fanefjordgade
Spørgsmål

Velkomst
Formanden Jørn Svenstrup bød velkommen til politikerne og de mange fremmødte og håbede, at aftenen vil blive et godt og konstruktivt møde.
Desværre var der afbud fra 3 politikere: Heino Hahn, Thorbjørn Kolbo, Bo Manderup, hvilket reducerede værdien af mødet betragteligt.

Status på skolereformen
Kirsten Overgaard redegjorde for situationen på børneområdet, som det ser ud på Vestmøn:
0-6 årige: vuggestue og børnehave er slået sammen i institutionen Dronning Fane.
Der er p.t 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Det er Møns mindste institution.
Pr. 1.8 vil der være 16 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Private institutioner har en del børn.
Fanefjordskolen har p.t.118 børn. Elevtallet er estimeret til 100 om 5 år.
Pr. 1.8.2015 udgør antallet af elever i de nye børnehaveklasser: Fanefjord 17, Hjertebjerg 13 og Stege 22.
SFO har efter den nye skolereform, hvor børnene ikke er så mange timer i SFO’en, haft en betydelig nedgang i elevtallet, hvorfor man har nedsat den månedlige ydelse fra 1.330,- til kr. 700,-.
Inklusion har været på tapetet i Vordingborg Kommune i de sidste 2 år. Det har ikke været en udpræget succes, men der er sat massivt ind med uddannelsestilbud/undervisning af lærerne. Tilbagemeldingerne er blevet mere positive fra nogle lærere. Andre er stadig meget skeptiske, der er endnu lang vej til målet.
Målet for Vordingborg Kommune er, at karaktergennemsnittet i afgangsklassernes skal løftes med 1 i løbet af få år.
SFO bygningen skal fraflyttes af skolen. SFO’en flytter ind i skolebygningen, og bygningerne rives derefter ned. Der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningen. Alle foreninger skulle have modtaget et tilbud om interesse for bygningerne. SFO kan overtages for 1 kr., men alle driftsudgifter skal afholdes af foreningerne.

3. Kystturisme
Alle er enige om, at naturen er den vigtigste brik i vores kystturismetilbud. Nogle få kommentarer, for at gøre det endnu bedre gik bl.a. på en forespørgsel om et offentligt toilet ved Rytzebæk Strand, hvor der lige er anlagt en trappe fra parkeringspladsen og ned til stranden. Stranden er besøgt af rigtig mange menneske. Desværre kan det ikke p.t. blive etableret p.g. af mangel på penge i budgettet.
Et andet område, der blev berørt, er området ved Stenminerne. Der er ikke helt klarhed over, hvad der foregår, og hvem der står for renoveringen af bygningerne, eller nedrivning eller … Ligeledes er der uklarhed over, hvad der skal ske med de store arealer på begge sider af Stenminerne. Begge arealer er ryddet, og der er for lyderne om, at Hårbølle Bro er et ressortområde for fugle, natur m.m. og det skulle være fredet ifølge EU. Det ville være rart at få eksakt viden om dette forhold.

4. Landsbypedel
Lokalrådet har fået materiale fra Esbjerg, hvor man har ansat en landsbypedel, hvis job er at servicere især ældre borgere, men også andre borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Ordningen fungerer til alles tilfredshed.
Udvalget synes, at ideen er god, men der er ikke penge til at aflønne denne funktion. Man kan måske se på om nogle, der skal aktiveres, kunne komme i betragtning. Der ville være job nok.

5. Støjende veje
Lars Skov redegjorde for Lokalrådets tidligere indsigelse mod de vejbelægninger, der er anvendt i forbindelse med renoveringen af Grønsundvej. Ifølge eksperter, er det ikke materiale, der bør anvendes på veje med mange trafikanter.
Der er stadig megen kritik af den belægning, der ligger på Grønsundvej. Den er meget støjende og kan høres i en meget stor radius fra Grønsundvej og Dæmningen. Faktisk langt over de 40-45 decibel, der er lovlige ved anlæg af den slags projekter. Ligeledes er den direkte farlig for cyklister, der ofte punkterer og har stor risiko for at blive ramt af løse sten, der lægger sig i siderne. Ydermere er der både på Grønsundvej og Dæmningen og mange andre steder på kommunens veje meget høje kanter og mange dybe huller i rabatterne, så det er farligt at stå/gå i rabatten. Det blev fremført, at det er kommunens ansvar, at rabatterne er i forsvarlig stand. Dialogudvalget lovede at tage disse punkter med til de respektive udvalg, så der kommer en løsning, vi alle kan være tilfredse med.
Der tages kontakt til teknisk afdeling, om at få malet hvide striber på vejen ved Damsholte, selvom der skal graves igen. Det er et stort problem, at der ikke bliver rettet op på det. Politikerne tager problemet med til udvalget, der skal tage sig af sagen igen.

6. Cykelsti fra Bogø til Damme
En cykelsti er først på programmet i 2019. På det kommende budget er der afsat 500.000,- pr. år til cykelstier i Vordingborg Kommune, hvilket viser, at det bliver en lang proces. En mulighed for at give cyklisterne mere sikkerhed på vejene er at lave indsnævret kørebane. Det er lavet flere steder i kommunen og virker efter hensigten.

7. Andre emner fra salen
Forslag om at få meget bedre internet. Lars Skov redegjorde for lokalrådets arbejde. Det vil sige, at internet skal være for alle, dvs., at der ikke skal laves internet til nogle få. Der har været møde med kommunen, den 23.3 skal der være et møde om internet- og mobildækning på Vestmøn. Der er bred enighed i kommunalbestyrelsen om at få en meget forbedret dækning.
Forespørgsel om projektet på Panteren. 55 millioner er afsat til ny svømmehal, der skal afløse den gamle svømmehal på Islingeskolen.
Øvrige projekter på Panteren skal fortrinsvis finansieres af fondsmidler.
DGI, skoler og forskellige beboerforeninger og idrætsforeninger går i samarbejde om at fremme sundheden, så ca. 75 % af befolkningen går til noget sport, idræt m.m.
Kommunens første kunstgræsplæne er etableret i Vordingborg. Der arbejdes for at skaffe penge til endnu en kunstgræsplæne i kommunen. Præstø eller Stege bliver næste sted.

Tak for i aften
Formanden takkede udvalget for en god og engageret debat, og Lokalrådet håber på, at vi snart ser resultater af drøftelserne og ikke mindst får svar på de spørgsmål, vi gav politikerne med hjem:
Vil dialogudvalget arbejde på at Vestmøn kan få en landsbypedel.
Vi ønsker svar på, om man kan etablere en turistaktion på arealet ved stenminerne, — eller at få den gamle bygning/ ruinen nedrevet.
Vi ønsker et toilet på parkeringspladsen ved Rytzebæk Strand.
Vi mangler afstribning på vejen i Damsholte.
Vejrabatterne skal efterses for huller.
Striber for indsnævring af kørebane på Dæmningen, for bedre plads til cyklister.

Skriv et svar