Referat af årsmøde (20. maj 2014)

Tid: Tirsdag den 20.05.2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Anne Grete, Jørn, Lars, Mads, Per og Trine, samt 5 borgere.
Afbud: Carsten, Marianne

1. Valg af Dirigent

Per Skov Jensen blev valgt som dirigent, erklærede Årsmødet lovligt og mindede deltagerne om Lokalrådets målsætning: ”at skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalråd”

2. Stemmetæller

Udeladt

3. Formandens beretning

 • Der har været afholdt 9 møder, heraf 6 åbne. Størst tilslutning var der til Idé-mødet om den Lokale Udviklingsplan (LUP) afholdt på Fanefjord Skole i September, møde om de kommunale spildevandsplaner afholdt i Hårbøllehuset i Januar samt Dialogmøde med kommunalpolitikere på Damme Kro i Marts, hvor der i alle tre møder var 30-40 deltagere.
 • Grøn udviklingsplan for VestMøn blev vedtaget i Maj 2013. Den er i høj grad baseret på frivillig indsats til pleje af natur og fortidsminder
  Læs den grønne udviklingsplan for Vestmøm
 • Shelterprojekt i Slotshaven er afsluttet med et ”underskud” pga reduktion af LAG (Lokale Aktions Grupper) tilskud med 2000 kr som tilskrives ansøgningsmæssige spidsfindigheder i Natur- og Erhvervsstyrelsen, der p.t. er udsat for voldsom kritik i de nationale medier for overadministration
 • Bosætningsprojekt er afsluttet. Der er meget positive tilbagemeldinger på besøg af bosætningsambassadørerne. LAG tilskud er ikke modtaget endnu da Natur- og Erhversstyrelsen har udbetalt beløbet til en privat konto i stedet for projektkontoen.
 • Lokalrådet har søgt Fanefjord Sparekasses Fond om tilskud på ca 100,000 kr til etablering af en ”udeskole”, der vil blive placeret enten ved Fanefjord-Damme foldboldbane eller i Fanefjord Parken
 • Kvindegruppen ”Kvinder på tværs” ved Lillian Sand har modtaget støtte fra Vordingborg Kommune og oprettet en facebook side. Kontakt Lillian via Facebook eller sand@lsand.dk
 • Kommunen har erstattet Telebusser med Flextrafik. Betaling er besværlig, men kan forenkles ved oprettelse af en konto hos Movia Flextur (Se http://www.flextur.dk/)
 • Brev om de samfundsmæssige omkostninger og konsekvenser af den støjende vejbelægning på Grønsundvej er sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse
 • VestMøn’s Lokal Udviklings Plan (LUP) foreligger nu i første udkast, der omtales under Eventuelt
 • Igangværende høringer om kommunale planer:
 • Børnehaver og vuggestuer, hvor det foreslås at nedlægge eksisterende dagplejeordninger til fordel for en fælles børnehave der skal flyttes til Fanefjord Skole
 • Affaldsplan, der foreslår øget kildesortering af affald
 • Offentlige toiletter, hvor det foreslås at nedlægge toilettet på rastepladsen ved Grønsundvej for enden af Fanefjordgade i Askeby
 • Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab

Regnskabet viste et overskud på 1,581 kr ud af en omsætning på ca 20,000 kr med en kassebeholdning på 16,261 kr per 30 April 2014. Kassererens beretning blev godkendt.

5. Valg

Mads Krebs, Carsten Nielsen, Marianne Boje og Anne Grete Olsen blev genvalgt. (Se bestyrelsen her).

6. Eventuelt

Mads Krebs præsenterede Lokalrådets Lokale Udviklings Plan for VestMøn. LUP’en beskriver Lokalrådets prioriteter og planlagte indsatser indenfor Bosætning, Turisme og Erhverv med en særlig tværgående indsats for bedre internet og mobildækning.

Planen vil blive omdelt til de øvrige lokalråd i Vordingborg kommune og lagt frem i Hårbøllehuset og Damme Brugs.

En opdateret udgave vil blive sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse.

Stor tak til Mads for hans indsats som redaktør!

Efter kaffepause fortalte Mogens Bengtsson fra beboerforeningen ”De Søndre Byer” om beboerforeningens indsigelser mod den kommunale spildevandsplan for Stege Nor med fokus på De Søndre Byer og om sit medlemskab som brugerrepræsentant i Vordingborg Forsyning.

Skriv et svar