Referat af dialogmøde (17. marts 2014)

Tid: 17. marts 2014
Sted: Damme Kro
Referent: Marianne Boje

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Præsentation
 3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020
 4. Den nye skolereform/inklusion
 5. Emner fra borgerne

1. Velkomst

Formand for Vestmøn Lokalråd Jørn Svenstrup bød velkommen til alle fremmødte og sagde tak for, at politikerne med kort varsel kunne ændre mødedatoen for dialogmødet.

2. Præsentation

Vestmøn Lokalråd præsenterede sig. Derefter blev det nye dialogudvalg præsenteret. Tilstede var: Helle Mandrup, Kirsten Overgaard, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Heino Hahn og Jørgen Elo, der deltog i stedet for Bo Manderup.

3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020

Vordingborg Kommunes plan for visionerne efter input fra lokalrådene og deres implementering starter 3.4.14. 26.6.14 behandles de og sendes i høring. 19.8.14 afholdes borgermøde og 28.8.14 udmeldes resultatet.

Herefter blev der åbnet for debat og indlæg fra borgerne.

It-dækningen åbnede debatten. Mange borgere oplever, at it-dækningen er mangelfuld og i nogle tilfælde helt fraværende. Jørgen Elo fortalte, at kommunen mange gange har haft kontakt til teleselskaberne om at etablere bedre og mere sikre forbindelser, men at det er svært at få selskaberne til at investere i yderområderne. Helle Mandrup siger, at der presses på i folketingsgrupperne for at få sagen løftet op på statsligt niveau.

Thorbjørn Kolbo: TDC er ved at ændre/udbedre initiativer til bedre dækning i Vordingborg Kommune. Der er massivt fokus på området, men det er svært at se en udvikling. Der er pres fra mange sider.

Måske er der ny teknologi på vej evt. via satellit.

18.3.14 er der møde i økonomiudvalget, hvor it-problematikken er på dagsordenen.

Forespørgsel om, man kender antallet af borgere, der ikke har det nødvendige it-udstyr til at kommunikere med det offentlige. Man kender ikke antallet, men der er begyndende henvendelser til borgerservice om at anvende alm. post. Kravet om at bruge it er ikke kommunalt, men statsligt.

Kloakerings afgifter kom også til debat. Der er mange tiltag i spil, og Vordingborg Kommune skeler til, hvordan andre kommuner varetager disse problemer.

Minivådområder og pilerensning er tilsyneladende virkningsfulde. Disse og andre alternativer til almindelig kloakering mødte stor velvilje hos politikerne.

Andre emner, der blev fremlagt og diskuteret var bl.a. toiletforholdene på Vordingborg Station. Kommunen forsøger at få DSB til at genetablere toilettet, men er det ikke muligt, vil kommunen selv sørge for, at der bliver etableret ordnede toiletforhold.

Vejbelægningen blev også nævnt, idet det er vanskeligt at køre på vejene især for cyklister, men også bilister oplever store gener med bl.a. stenslag. Manglende hvide striber på en del veje er et kommunalt anliggende, og skal bringes i orden.

Vindmølleprojektet på Koster Vig skal køres helt ud for ikke at risikere et stort erstatningskrav.

Efter denne debat kom de egentlige visioner frem:

 • For at få flere tilflyttere (familier) skal de offentlige institutioner fungere godt.
 • Der skal være ordentlige cykelforhold
 • Kørselsfradrag til pendlerne skal forhøjes (i lighed med Lolland og Falster)
 • Huse til udlån for potentielle kommende tilflyttere
 • Forslag til at afholde et seminar med folk/eksperter, der har været fremme med landsbyudvikling.
 • Erhvervslivet på Møn skal optrappes. Det kan ske i form af etablering af biogasanlæg – produktion af smågrise/opfedning af kalve, alternative affalds/genbrugsordninger m.m.
 • Der afholdes et åbningsseminar den 5.4.14 for at etablere et kvindenetværk.
 • Andre ønsker er, at inddrage sportsklubberne som en aktiv del af lokallivet.
 • Samkørsel
 • Ungdomsråd
 • Turisme. Vi skal være bedre til at ”holde” på turisterne ved at forbedre forholdene/give flere muligheder for aktiviteter. F.eks. Kite-surfing, aktivt havnemiljø i Hårbølle Havn m.m..
 • Større udbud af økologiske og lokale produkter og bedre offentlig transport.

4. Den nye skolereform/inklusion

Man har den skolestruktur, der passer til børnetallet. Der er stadig faldende børnetal. Der bruges 665 mill. på skoleområdet. Heraf 43 mill. til Mønskolen. Heraf overføres kr. 10.000,- pr. barn pr. år til inklusion af elever i de ordinære klasser.

Der er pt. 130 elever på Fanefjordskolen. Der nedlægges ikke klasser.

Der arbejdes hårdt for at få den nye heldagsskole og inklusion til at lykkes, men der er et stykke vej endnu.

5. Emner fra borgerne

Emner fra borgerne blev løbende inddraget i debatten.

Skriv et svar