Referat fra lokalrådsmøde (24. april 2013)

Tid: 24. april 2013
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte
Tilstede: Jørn, Erik, Anne Grethe, Marianne
Fraværende: Per, Carsten, Mads, Erik D.
Referent: Marianne

1. Meddelelser og orientering

Formandsmøde i Landsbyforum i Jungshoved.
Minister Carsten Hansen har sendt brev om, hvad der sker ”herude”!!
Ansøgning til landdistriktspuljen om løn til Susan som konsulent mellem udviklingsafdelingen og lokalrådene. Det er efterfølgende meddelt, at der ikke er penge til at ansætte Susan som konsulent.
Torben Glesborg og Lisbeth Mogensen møde om nærdemokrati m.m.
Opfordring til lokalrådene om idéer til Dr. Margrethes besøg. Iørn har foreslået Klekkene Hø.
Kasper K. Rasmussen meddeler, at der er en pulje på 5,4 mill. til nedrivning af forsømte ejendomme. Der ønskes flere forslag til nedrivning/renovering. Vi foreslår4 ejendomme. 1 i Damsholte og 3 i Askeby-Damme.
Pladsen ved Fanefjordskolen er betalt en gang af kommunen. Nu er det skolen, der skal stå for reetableringen, der er ikke penge fra andre instanser. Dog har Iørn fået lovning om kr. 50.000 til genetableringen.
Shelterpladsen i Slotshaven har fået 360.000 er udbetalt inkl. Lag-midler kr. 100.000.

2. Forhøringer

Nærdemokratimodellen er vedtaget.
Forhøring om frivilligt arbejde
Ny handicappolitik. Forhøringsfrist til 2. maj.
Spildevandsplan ligeledes til høring – se planen på nettet. Frist 28.6.2013

3. Kommuneplan i høring

Planen foreligger kun digitalt. Men den kan også læses på kommunens hjemmeside.
Borgermøder om: erhverv – turisme.
Cykelstier etableres fra Bogø Havn til Dæmningen og fra Dæmningen til Damme 2016-2018.

4. Byvandringer

Bosætningsprojektet – lokalrådet. + ejendomsmæglere, arkitekt, håndværkere deltager + alle interesserede.
Tid: 23. maj kl. 18.30 Start ved Galleri 44 slut ved Damme Kro, der er kaffe til alle.
Titel: Hvad kan den almindelige beboer gøre for at gøre området mere attraktivt og tiltrække nye beboere.

5. Oprydning

Uge 23 3.-6. juni: Deltagere alle interesserede og evt. skolebørn, der forsynes med sække. Det skal undersøges om vi kan skaffe vogne til affaldet.
Det skal annonceres, så hele Vestmøn bliver flot.

6. Årsmøde

Årsmødet afholdes den 30. maj 2013 kl. 19.00 i Håbet.
Mona Hviid kommer og taler.
Der vil blive en let anretning.
På valg: Erik (ønsker ikke genvalg), Erik Ditlev, Per og Iørn.
Der er flere, heldigvis, der er interesserede i at komme med i lokalrådet.
Landliv og bosætningsprojektet nærmer sig en afslutning – hvilket/hvilke nye projekter kan så blive aktuelle.

7. Evt.

Næste møde = årsmødet. Derefter tages stilling til nyt møde.

Skriv et svar