Referat af Generalforsamling i Vestmøn Lokalråd 15. maj 2018

Referat af Generalforsamling i Vestmøn Lokalråd d. 15. maj 2018
Tilstede: Anne Grete Olsen, Jørn Svenstrup, Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Mogens Kjær-Nielsen, Per Friis Jensen, Per Skov Jensen.

Flere borgere.

Dagsorden:

Velkomst
Valg af dirigent
Beretning
Beretning fra udvalgene, Hårbølle Havn og badebro

Fibernet

Spildevandsrensning i det åbne land
Regnskab
Valg til bestyrelsen – på valg Marianne Boje – Anne Grete Olsen – Mogens Kjær-Nielsen. Nicolaj Sørensen er udtrådt.
Eventuelt

Ad1:
Formand Jørn Svenstrup bød velkommen og orienterede om aftenens indhold.

Ad2:
Jens Henrik Olsen blev valgt til dirigent.

 

Ad3:
Beretning:

Først en præsentation af bestyrelsen.

Michael van Deurs kommer og fortæller om MønNu.

Formandens beretning indeholdt en beskrivelse af årets arbejde, hvor aktiviteterne omtalt.

Der er afholdt 8 lokalrådsmøder, heraf 5 åbne og 3 lukkede møder.  Et dialogmøde samt et borgermøde.

Udover disse møder har der været en hel del møder med kommunen, hvor der har været dialog omkring høringer, forslag m.m.

 

Dialogmødet havde 6 punkter på dagsordenen:

IT

I referatet blev der efter hvert punkt stillet og fremsendt et spørgsmål til politikerne.

Borgermøde:

Byfornyelse i Damme Askeby var aftenens emne.

På borgermødet blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper. Byfornyelse i Damme Askeby har taget mange kræfter

Der er adskillige huse til salg i Damme Askeby. Der er mange ideer til brug, der kan skabe liv og stisystemer. Desværre er det ikke muligt, at kommunen må købe huse, eller udleje huse.

Mejeriet ejes af en Fonden Møns Bygningsfornyelse, men få projekter, der kan være bæredygtige, udover Vandcenter Møn, som der stadig arbejdes på.

I forbindelse med kommunalvalget blev der afholdt et vælgermøde i Landsbyforums regi. Godt besøgt og alle toppolitikerne var tilstede.

Benny Rasmussen har forespurgt om opstilling af en globe i forbindelse med Damsholte Planetarium.

Mogens Kjær-Nielsen rapporterede fra Badebrosprojektet i Hårbølle Havn.

Fibernet

Lars Skov-Andersen redegjorde for internet/bredbånd/mobilsituationen på Vestmøn.

Fibia vil ikke rulle mere internet ud på Vestmøn. Men der arbejdes på at etablere en eller to master, der kan dække hhv. området syd og vest for Damme og nord for Røddinge-Store Lind.  Der er ca. 400 beboere, der har meldt sig til Hårbølle Vindebæk Fibernet og Fibias fiberpulje og yderligere 200 som ikke har vist interesse. Vi har inviteret bestyrelsen for Hårbølle Vindebæk Fibernet til samarbejde, men vi har intet hørt fra dem.

Der er tilsyneladende meget bedre forbindelse for de brugere, der har fået Fibia installeret. Klageantallet over mangler er faldet markant.

Spildevandsrensning i det åbne land.

Lars Skov Andersen, der er formand for Landbyforums arbejdsgruppe redegjorde for arbejdet med at få kommunen til at ændre sine administrative regler i forhold til spildevandsrensning.

Kommunen skal fremover dokumentere, at et vandløb er forurenet af husspildevand, hvor stor forbedring af vandets kvalitet rensning af husspildevand vil medføre og om der er billigere alternativer som kan opnå samme resultat. Udvalget har i det forgangne år bidraget til at ca. 75 ejendomme i et område fra langs Askeby Landkanal og Præstegårdsbækken fra Røddinge til Neble er fritaget for rensning af husspildevand, svarende til en samlet besparelse på ca. 7,5 millioner kroner.

Fanefjord Mejeri:

Der er mange ideer og forslag til aktiviteter i mejeriet. Et af forslagene går ud på at indrette et vandcenter til præsentation af vores vands kredsløb, brug og beskyttelse samt demonstration af verdensledende danske teknologier og tillige huse et nyt fælles vandværk for VestMøn.

Vandcentret: Der er skrevet et nyt koncept, hvor der er taget kontakt til Danish Water Forum, der kan give liv i landsbyen. Der kommer forhåbentlig snart en udmelding.

Fanefjord Køkkenet:

I begyndelsen af marts måned, blev der ændret på madplanen på Fanefjord Centret, således at beboerne spiser varm mad til aften i stedet for om middagen. Lige efter påske gik køkkenet så så småt i gang med at lave maden til beboerne helt fra grunden.

14. maj var der en lille reception, hvor Fanefjord Centret og Vestmøn Lokalråd havde inviteret til en fælles middag sammen med beboerne. Borgmester Michael Smed og udvalgsformand Mette Høgh Christiansen deltog i åbningen.

Der er positive reaktioner på projektet fra alle grupper, beboere, personale og pårørende. På sigt kan alle borgere og pårørende spise med. Det forudsætter forudbestilling af middagen dagen før kl. 12:00. Såfremt man ikke er visiteret til at spise på Fanefjord Centret koster et måltid kr. 50,00.

Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Anne Grete Olsen. Der er p.t et pænt overskud, men der er udgifter på vej.

Valg:

Marianne Boje genvalgt, Anne Grete Olsen genvalgt, Mogens Kjær-Nielsen ønsker ikke at genopstille.

Lars Skov Andersen trækker sig.

Kim Boutrup, Carsten Ohm blev valgt som nye medlemmer af Vestmøn Lokalråd. Stort velkommen til dem. Muligvis indtræder  Kent Holmsgård også i lokalrådet på et senere tidspunkt.

 

 

Evt.

Tak til Mogens Kjær-Nielsen og Lars Skov Andersen for deres store engagement og arbejde.

Velkommen til de nye medlemmer.

Brugsens økonomiske situation kan drøftes på et senere møde.

LUP’en  er afleveret til layout og kommer forhåbentlig snart i trykken.

Shelterne i Fanefjord Skov bestyres nu af en styregruppe. Vestmøn Lokalråd er med til møderne uden at have stemmeret.

Shelternes booking ligger stadig på Vestmøn Lokalråds hjemmeside, og  Shelternes konto ligger stadig i Vestmøns  Lokalråds regi.

Mødet afsluttet kl. 20.40

Referent

Marianne Boje

Referat af Lokalrådsmøde 11.10.2018

Referat af lokalrådsmøde torsdag, den 11.10.2018 på Ny Gammelsø

Til stede: Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen, Marianne Boje, Per F. Jensen, Kent Holmsbøl og Per Skov og Carsten Ohm.

Afbud: Kim Ringhejm Boutrup.

Næste møde: Mandag den 19.11.18 Åbent møde på Ny Gammelsø kl. 19.00. Der skal findes forslag til emner til Dialogmødet i februar. Jørn orienterede:

Fanefjord Køkkenet fungerer. Alle er glade og beboerne trives. Vi håber, at det fortsætter. Thyra Frank var på besøg i september måned. Der var tilfredshed med besøget både fra Thyra Franks og de øvrige deltageres side.

Gemeinschaft: Har lavet tre rapporter. Udviklingsforum på børne- og skoleområdet, Netværk for iværksættere, Madfælleskaber for borgere og erhvervsdrivende. De budgetterede midler er brugt.

Tilflytterehuset. P.t. bor der en ung mand, der får besøg af 4 andre unge mennesker i weekenderne. Der er mulighed for, at de vil finde et sted at slå sig ned på Møn.

Byfornyelse: Det første, der sker, er, at parkeringspladsen ved Brugsen bliver renoveret.

Der skal laves en landsby-app. Elsba Joansdottir Hardlei står for projektet.

Skærm i Brugsen: Vi sender et brev til Johnny Buch, hvor vi meddeler, at Lokalrådet ikke kan/vil overtage skærmen i Brugsen. Vi foreslår, at Johnny Buch overtager hvervet i samråd med Daglig Brugsen, idet han på nuværende tidspunkt selv administrerer skærmen og derfor selv nemt kan opkræve beløbene for de forskellige indslag.

Fanelunden: Er solgt til Møn Retreat, overtager stedet pr. 1.10.18. Der er lavet aftale om pasning af området. Brev til Lene Buur om overdragelsen.

31.10 Foreningsmøde i DGI-Huset.

Kommuneplan om højvandssikring af Stege by og omegn. Der er kommet nogle projekter med billeder.

Der er fuld gang i plantning af æbletræer i forbindelse med Camønoen.

Jørn har klaget over den korte tidsfrist for tilbagemelding af høringssvar fra kommunen.

Politi: Der skal findes nogle tryghedsambassadører, der kan gå ind i samarbejdet. Alle prøver at tænke over personer, der kunne tænke sig at være med.

Der skal lægges fliser oppe ved Fanefjord Centret. Jørn samler mandskab. Meld jer gerne.

Det gamle Mejeri: Carsten orienterede om mejeriet.

Som referent:

Marianne Boje

Referat af lokalrådsmøde (19.09.16)

Referat af Lokalrådsmødet  19/9 2016 kl 19.00 på Ny Gammelsø.  

 

 

 1. Orientering / Meddelelser fra formanden og andre.

 

 1. Dialog med politikerne, om diverse høringer–Budget—Spildevandsplanen–

Idræt, kultur- og fritidspolitik m.m.

 

 1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

 

 1. Eventuelt.

 

 

 

Referat af lokalrådsmøde 19.09.16 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Jørn, Per, Mogens, Lars, Anne Grete og Marianne samt flere borgere.

Jørn Elo Hansen deltog fra Kommunalbestyrelsen. Desværre afbud fra Helle Manderup og Mikael Smed.

Orientering.

Jørn orienterede om seminar for ”forhave på forkant”. Det er et seminar, der er åbent for alle. Tilmelding senest 26.09.16. Der er annonceret i Sydsjællands Tidende på ”Nyt fra Kommunen”.

Folkemødet blev igen en succes. Ca. 6000 mennesker.

Fjernvarme.

Mogens orienterede om fjernvarmegruppens møde med Karsten Kolle fra Vordingborg Kommune. I mødet deltog Karsten Kolle, Niels Jørgen Larsen , Mogens og Per.

Efter en god dialog om fjernvarme, biogasanlæg og andre opvarmningsformer besluttede gruppen at udsende et spørgeskema via e-boks til borgere i Damme-Askeby området, hvor det skønnes, at ca. 250 boliger kan tilsluttes et fjernvarmenet. Spørgeskemaet skal kortlægge, hvilke varmekilder de 250 boliger benytter i dag, og danne grundlag for en opdatering af BBR oplysninger for den enkelte bolig.

BBR oplysningerne bruges til beregning af CO2 udledningen (drivhusgasser)

I spørgeskemaet kan man afkrydse, om man ønsker at få nyheder om projektet sendt på e-mail.

Internet/bredbånd FIBIA

Overordnet status Damsholte, Æblenæs. Lind, Sprove , Røddinge, Tostenæs, Hårbølle/Vindebæk får nu Fibia .

Fibia har ikke meldt tilbage, hvornår de går i gang. E husejerne for at aftale, hvor fibernettet skal føres ind i husene. Efterfølgende har vi erfaret, at Fibia er i gang med at kontakte

Der er en statspulje på 200 mill. kr. der kan søges af borgergrupper.  Borgere i  Liseby, Hårbøllevej og Ympehavevej har meldt ind, at de søger puljen.

Fibia vil ikke gå med i denne puljeordning. Fibia vil måske komme med en udmelding om et ekstra tilskud. Hårbølle Havn er ikke afklaret endnu.

Lars vil holde møde med interesserede lørdag den 24.9 i Hårbøllehuset.

Lars holder os orienteret.

 

 

 

 

 1. Høringer

Spildevandsudvalg nedsat blandt lokalrådene i kommunen. Brev sendt til samtlige byrådspolitikere og borgmesteren.

Lars orienterede om de tiltag, der er om kloakering/renseanlæg i det åbne land. 1000 ejendomme kan være inden for denne målgruppe.

Indsigelse: Prisen for rensning, EU har meldt, at man skal vælge den løsning, der giver mest miljø for pengene til den billigste pris. Kommunen skal komme med data, der beviser, at det kan betale sig at rense spildevand fra ejendomme i det åbne land.

Kommunens budget skal forhandles igen.

 1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

Forslag om renovering af fortovene i Damme Askeby.

Hårbølle Havns toiletter er låst, der er ikke sms-kode til dem.

Kultur-fritid idræts politikken har været til høring. Vi har skrevet et høringssvar.

 

 1. Evt.

Nyt møde: Lokalrådsmøde tirsdag d. 15.11.2016 kl.19.00 på Ny Gammelsø

Referent: Marianne

REFERAT

Referat af møde i Vestmøn Lokalforum mandag den 23.8.2021 i Præstegården.

Tilstede: Line Bigum, Tina Preus Hansen, Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.
Dagsorden:
Meddelelser fra pop up mødet
Meddelelser fra mødet i Hårbølle Havn
Ansøgning fra Aimee
Andet
Eventuelt.

AD.1

3 emner på pop up mødet: Bosætning, turisme og erhverv.
Der var godt besøgt. Der kom 11 politikere. 2 repræsentanter fra kommunen.
Der var ca. 16 borgere.

Kommunen synes, at det er en mægtig god ide med et bosætterhus, men der følger ingen penge med. Det kan være en mulighed at etablere en lejlighed i et af forsamlingshusene.

Et forslag til at samarbejde med erhvervslivet om at få forslag til projekter, der kan opfylde mål for mange.

Vi afventer et udspil fra Sekretariatet for børn og unge, hvor der fokuseres på børn og unges fritidsliv. Der indkaldes til et møde i oktober.

Der kom ingen konkrete forslag angående turisme.

Politikerne vil tage fat i administrationen, så der måske kan skæres noget af ekspeditionstiden for behandling af ansøgninger, byggetilladelser m.m.

AD.2

Nyt fra Havnen

Der blev redegjort for status på havneprojektet, der er blevet udskudt på grund af store forhøjelser på på materialer, så der skal en ny udbudsrunde til. Det sker i uge 35 og tilbuddene skal indgives i uge 38. Man forventer at kunne fremlægge de nye tilbud for politikerne primo oktober.

AD.3

Ansøgning:

Vi skriver et afslag, da vi ikke giver penge til løn” Marianne skriver.

AD.4

Generalforsamling:  

Dagsorden: 

Vi vil gerne arbejde for: Vi skal tænke på, hvilke visioner Vestmøn Lokalforum har, og hvilke projekter vi gerne vil arbejde med.

AD.5

Eventuelt

Næste møde 6. september 2021 på Ny Gammelsø kl. 19.00. Lena Emilo

Peter Bysted har inviteret Per Skov til at være gå ind i i arbejdsgruppen om mejerigruppen.

Forespørgsel angående den Røde Lade. De er støt ind i problemer. Kan Lokalforum gå ind over for kommunen. Det tages op på næste møde.

Invitere Gabriel Hvidesten Rasmussen til generalforsamlingen, så han  uddybe ideerne og planerner for projektet..

Referent :Marianne

Referat af generalforsamling 16.9.2020

Referat af generalforsamling 16. september 2020

Referat af generalforsamling i Vestmøn Lokalråd, 
onsdag den. 16.9.20 på Damme Kro

Tilstede:  Bestyrelsen: Jørn Svenstrup, Per Skov Jensen, Anne Grete Olsen, Marianne Boje.

25 gæster

Dagsorden:

Valg af dirigent: Jens Henrik Olsen 0
Valg af referent: Marianne Boje 
Valg af stemmetællere (29 stemmeberettigede) Jens Hansen, Mogens Andersen

 1. Beretning v/formanden
 2. Regnskab v/kassereren
 3. Indkomne forslag. Der er et forslag fra bestyrelsen om at nedlægge lokalrådet og oprette et lokalforum.
 4. Valg til bestyrelsen 5+4
 5. Valg af 2 suppleanter

Ad.1
Ikke megen aktivitet på grund af Corona. Der har heller ikke været megen aktivitet i forhold til Kommunen.
Vi har holdt nogle lukkede møder, hvor vi har forberedt nye vedtægter for det måske kommende  lokal forum.
Sansehaven fortsætter. De nye ejere på Retreaten vil meget gerne gå ind i projektet, med evt. køkkenhave.
Tilflytterhuset fortsætter også. Der har været 20 beboere. Heraf er 11 familier flyttet permanent til Møn.
Køkkenet på Fanefjord har vi desværre ikke fået den succes med, som vi håbede på. Det er retur til udgangspunktet. Vi prøver at gå i gang med projektet igen.
Shelterpladsen fortsætter også med stor succes.
Beretningen blev godkendt.

Ad.2
Regnskabet blev forelagt af kasserer Anne Grete Olsen. Der var gode relevante spørgsmål, som blev godt besvaret. Regnskabet blev godkendt.

 Ad.3
Forslaget er, at nedlægge lokalrådet og i stedet oprette et Lokalforum, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes nye nærdemokratimodel.

Formålet er at få et samarbejde i gang med de forskellige foreninger og andre interesserede i lokalområdet.

Spørgsmål fra borgerne: Tilkendegivelse om at det kan blive en god måde at få noget samarbejde i gang.

Der er heldigvis repræsentanter fra nogle foreninger, der viser interesse for et samarbejde. Der er gode muligheder for fremtiden.
Det nye lokalforum bliver en realitet.
Det nye forum hedder Vestmøn Lokalforum
Dirigenten redegjorde for de enkelte punkter i de nye vedtægter, der derefter blev vedtaget.

Ad 4.
Den nye bestyrelse: Jørn Svenstrup, Per Skov Jensen, Tina Preus Hansen, Stine Bigum, Marianne Boje
Bilagskontrollant: Anne Grete Olsen

Evt. Pengene på kontoen overgår til det nye lokalforum.
Åbent hus søndag den 20.9 kl. 17 – 19 på Retreaten.
Reklame for Havnemøde 10.10.10
TV-Møn vil gerne underrettes om Hårbølle Havn. 
Tak til det gamle lokalråd.

Referent Marianne Boje

Referat af Lokalrådsmøde 21.02.2019

Referat af Lokalrådsmøde 16.01.2019

Dagsorden for åbent lokalrådsmøde i Vestmøn Lokalråd 16.01.2019 på Ny Gammelsø.
Tilstede: Kim Ringhejm Boutrup, Per Skov, Kent Holmsbøl, Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen,
Marianne Boje, Carsten Ohm + en del borgere.
Dagsorden:
1. Meddelelser/Orientering v/formanden og andre
2. Administrativt Stormøde 22.01.2019
3. Dialogmøde 28.02.2019
4. Andre Emner
5. Lup
6. Eventuelt
7. Næste møde
Ad.1. Jørn har sammen med repræsentanter fra de øvrige lokalråd været til møde med politiet angående Lindholm. Det kræver ca. 75 politibetjente for at opfylde ministeriets krav. Den 24.01. kl. 19.00 er der stormøde i Mønshallerne med repræsentanter fra Kærshovedgård.
22.01 er der Administrativt stormøde i Vordingborg. Emner til mødet: Indflydelse/inddragelse af medarbejdere. Kommunens administration contra erhvervslivet.
Havnemøde 23.01.
Intet nyt fra vejsituationen i Røddinge.
Carsten Ohm og en nystiftet forening har sendt en ansøgning til Vordingborg Kommune angående brug af Fanefjord Mejeri. Arbejdsnavn Fanefjord Mejeri 2. Der vil blive afholdt 3 events for at visualisere projektet.
Badebroen i Hårbølle Havn er et stort skridt videre. Økonomien bliver et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Fanefjord Sparekasses Fond, LUP-midler. Der forventes et svar om ca. 14 dage.
Gemeinschaft har udarbejdet 3 projekter. Spisegruppen er kommet med et oplæg om fælles spisning m.m.
Næste møde indkaldes Anne-Dorte Heilskov og gruppen til en drøftelse om projektet.
Ad.2 Er meddelt tidligere. Dagsorden er udsendt til lokalrådet.
Ad3. Emner til dialogmøde 28.02 på Damme Kro: Landsbypedel, nærdemokrati, kommunens trafikpolitik, bosætningspolitik, Ældreplejen ,skolepolitik – folkeskolen. Næste møde i Møn NU på fredag 25.01 kl. 08.00. Lederen af Mønskolerner er foredragsholder.
Information om Landsby app.
Ad. 4. Ingen emner. Tryghedsambassadører er ikke udpeget. Vi føler ikke, at behovet er til stede p.t., og der er et godt samarbejde mellem skolerne og SSP.

Ad. 5 . Vi kontakter Lars Skov og Mads Krebs for at få adgang til at redigere i de forskellige dokumenter
Ad.6 Bedre information til borgerne på Vestmøn. Vi skal kommunikere på Facebook, hjemmeside måske også indlæg i pressen. Opslag i Brugsen. Tage kontakt til skolerne, om de kan sætte nyheder fra Lokalrådet på intranet.
Ad. 7. Næste møde: Åbent møde mandag den 25.3. 2019 på Ny Gammelsø kl. 19.00
Lukket møde mandag d. 18.02. kl. 10.00 på Ny Gammelsø.
Referent
Marianne Boje

Referat af generalforsamling 16.09.2020

Referat af generalforsamling i Vestmøn Lokalråd,
onsdag den. 16.9.20 på Damme Kro

Tilstede:  Bestyrelsen: Jørn Svenstrup, Per Skov Jensen, Anne Grete Olsen, Marianne Boje.

25 gæster

Dagsorden:

Valg af dirigent: Jens Henrik Olsen

Valg af referent: Marianne Boje

Valg af stemmetællere (29 stemmeberettigede) Jens Hansen, Mogens Andersen

 1.  Beretning v/formanden
 2. Regnskab v/kassereren
 3. Indkomne forslag. Der er et forslag fra bestyrelsen om at nedlægge lokalrådet og oprette et lokalforum.
 4. Valg til bestyrelsen 5+4
 5. Valg af 2 suppleanter

Ad.1 Ikke megen aktivitet på grund af Corona. Der har heller ikke været megen aktivitet i forhold til Kommunen.

Vi har holdt nogle lukkede møder, hvor vi har forberedt nye vedtægter for det måske kommende

 lokal forum.

Sansehaven fortsætter. De nye ejere på Retreaten vil meget gerne gå ind i projektet, med evt. køkkenhave.

Tilflytterhuset fortsætter også. Der har været 20 beboere. Heraf er 11 familier flyttet permanent til Møn.

Køkkenet på Fanefjord har vi desværre ikke fået den succes med, som vi håbede på. Det er retur til udgangspunktet. Vi prøver at gå i gang med projektet igen.

Shelterpladsen fortsætter også med stor succes.

Beretningen blev godkendt.

Ad.2 Regnskabet blev forelagt af kasserer Anne Grete Olsen. Der var gode relevante spørgsmål, som blev godt besvaret. Regnskabet blev godkendt.

 Ad.3 Forslaget er, at nedlægge lokalrådet og i stedet oprette et Lokalforum, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes nye nærdemokratimodel.

Formålet er at få et samarbejde i gang med de forskellige foreninger og andre interesserede i lokalområdet.

Spørgsmål fra borgerne: Tilkendegivelse om at det kan blive en god måde at få noget samarbejde i gang.

Der er heldigvis repræsentanter fra nogle foreninger, der viser interesse for et samarbejde. Der er gode muligheder for fremtiden.

Det nye lokalforum bliver en realitet.

Det nye forum hedder Vestmøn Lokalforum

Dirigenten redegjorde for de enkelte punkter i de nye vedtægter, der derefter blev vedtaget.

Den nye bestyrelse: Jørn Svenstrup, Per Skov Jensen, Tina Preus Hansen, Stine Bigum, Marianne Boje

Bilagskontrollant: Anne Grete Olsen

Evt. Pengene på kontoen overgår til det nye lokalforum.

Åbent hus søndag den 20.9 kl. 17 – 19 på Retreaten.

Reklame for Havnemøde 10.10.10

TV-Møn vil gerne underrettes om Hårbølle Havn. 

Tak til det gamle lokalråd.

Referent Marianne Boje

Dagsorden

Lokalrådsmøde tirsdag den 24.9.2019 kl.19.00 på Ny Gammelsø

Orientering

Nyt om byfornyelsen i Damme v/Carsten Ohm

Møde med Klima-og Miljøudvalget

Møde med Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke

Møde med ” Min Landsby”

Spørgsmål fra borgerne

Evt. og næste møde

Referat af Dialogmøde 28.02.2019

Referat af dialogmøde i Vestmøn Lokalråd torsdag den 28.2.2019 påDamme Kro.

Tilstede:  Politikere: Ann Busch, Carsten Olsen, Brit Skovgaard, Susan Thydal (for Kenneth Andersen)

Afbud: Kenneth Andersen Heino Hahn, Eva Sommer-Madsen

Lokalrådet:  Marianne  Boje, Kent Holmsbøl, Per Skov Jensen,  Carsten Ohm, Anne Grete Olsen ,

Jørn Svenstrup.

Afbud: Kim Boutrup

25 borgere

Dagsorden:

Nærdemokrati og borgerinddragelse

Landsbypedel

Kommunens veje – støj og regulering i byerne

Folkeskolen

Kommunens Bosætningspolitik

 1. Nærdemokrati og borgerinddragelse

Lokalrådene arbejder meget forskelligt, nogle har mange initiativer, andre få. For at få en udvikling af lokalrådene er det ønskeligt at få en bredere repræsentantsammensætning. Det kan bl.a. være repræsentanter fra skole/skolebestyrelse, erhvervsliv, sportsklubber og repræsentanter fra de mange frivillige organisationer. Iflg. Ann Busch overvejes det at arbejde med ”sovende ”lokalråd, og tilførelse af flere midler til lokalrådene.

Kommunen satser på en udvikling af lokalrådene ikke en afvikling.

Vestmøn Lokalråd ønsker en nærmere kontakt til kommunen, måske en kontaktperson, der kan give lokalrådet målrettede underretninger og udsendelse af høringssvar i så god tid, at det er muligt at bearbejde materialet på en ordentlig måde.

Borgerbudgetter har været debatteret, men er ikke aktuelle på nuværende tidspunkt.

Kommunen har en app, hvor både borgere og lokalråd kan komme i hurtig kontakt med kommunen, og indberette eller forespørge om evt. fejl og mangler. F. eks manglende vejstriber og slidte/usynlige hajtænder.

Spørgsmål: Er politikerne villige til at overføre penge til de enkelte lokalråd, som alene skal råde over beløbet.

 • Landsbypedel

Med baggrund i erfaringer fra andre kommuner, der har en byassistent/landsbypedel, der varetager forskellige praktiske funktioner, såsom pasning af haveanlæg, pasning af veje, hjælpeborgere, der ikke er selvhjulpne, hjælpepedel på skolen osv. ( ”pædagogisk pedel”) ønsker Vestmøn Lokalråd at få tildelt en sådan person.

Denne person kunne være med til at bygge bro mellem børn og ældre.

Et eksempel på sådan et arbejde kunne være en strandrensningsdag.

Kommunen har dog ikke økonomi i 2019/2020. I stedet er der en borgerrådgiver, der kan inviteres til eventuelle møder.

Spørgsmål: Er politikerne villige til at inddrage folk fra  Vej-og Park til Landsbypedelfunktionen?

 • Kommunens veje – støj og regulering i byerne

Der er meget tung trafik på mange af kommunens veje bl.a. på grund af GPS-system. Påbudskilte, kan være en mulighed i første omgang.

Med hensyn til trafikanter, der kører for hurtigt kan man måske opsætte ”trafikelefanter”, der venligt men bestemt skal få folk til at køre langsommere.

Endelig kan man bestille en fotovogn. Dette er måske også relevant ved skolerne.

Der blev lyttet til problemerne med den støjende asfalt på Grønsundvej, og det blev taget til efterretning.

Der er også problemer med manglende beskæring af hække, buske og træer. Kommunens app kan bruges til indberetning af disse forhold.

Spørgsmål: Vi vil gerne have et møde med den nye leder for Vej- og Park, når vedkommende tiltræder.

 • Folkeskolen

Ifølge § 17.4 udvalget har man besluttet, at skolerne får ro til at udvikle sig hver især. Skolerne har fået et beløb, som skoleleder og skolebestyrelse kan disponere over til bedste for den enkelte skole.

Fanefjordskolen er ikke lukningstruet i år. Men det er meget ønskeligt, at kommune opprioriterer

folkeskolen, da især Fanefjordskolen er klemt mellem to store friskoler og en mindre friskole.

Problemet er også udfordringen med inklusion i friskolerne, og deres lyst/pligt til at tage ”tungere” lokale børn.

Det vil give sikkerhed for kommende borgere.

Spørgsmål: Vil Vordingborg kommune fortsat bibeholde den høje inklusionsrate på Fanefjord Skolen, som gør det meget vanskelig, at få nye bosættere ?

 • Bosætning

Der er mulighed for at søge udviklingspuljer til byfornyelse. Disse puljer har som parametre, at udviklingen, fornyelsen ligger i tæt samklang med skoler, børnehaver m.m.

Der sættes også ind på, at få bosætning i forbindelse med de kommende store byggerier, den nye Storstrømsbro og Femernsundbroen.

Bosætning af nye borgere, kan også skabe nye former for bofællesskaber.

Projekt Fanefjord Mejeri II’s bosætningsdag til sommer.

Spørgsmål: Kan Lokalrådet blive inddraget i bosætningsstrategien med dertil hørende økonomi?

Hvordan er kommunens strategi for de kommende generationsskifter indenfor landbruget?

 • Spørgsmål fra borgerne

Der var en række spørgsmål fra Bent Jørgensen, der havde skrevet et indlæg i avisen. Disse spørgsmål blev besvaret tilfredsstillende.

Mødet sluttede kl. 21.00

Referent

 Marianne Boje ̧��

LUP

LUP 2018

 

Indledning

Dette er Vestmøn Lokalråds LUP-plan.

Denne plan skal ses som en naturlig forlængelse af kommunens planer:

 • Vordingborg Planstrategi 2021
 • Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i 2030
 • Kommuneplan, Lokalområde Vestmøn
 • Strategisk bosætningshandleplan Vordingborg Kommune 2020
 • Strategisk Erhvervshandleplan Vordingborg Kommune 2030
 • Strategisk Handleplan for landdistrikterne i Vordingborg Kommune
 • Grøn Udviklingsplan for Vestmøn

Vestmøn Lokalråd har udvalgt områderne Bosætning – Turisme – Landbrug, handel og

erhverv som prioriterede områder. Disse områder vil i denne plan blive detaljeret beskrevet.

De enkelte interesseområder er – alene for overskuelighedens skyld – beskrevet i separate afsnit. Dette er gjort med henblik på at beskrive lokalsamfundet som det fremstår i dag på en overskuelig måde og skal ikke tages som udtryk for en opfattelse af at disse fokusområder ikke interagerer. Såfremt et projekt senere kan relatere til flere interesseområder ad gangen, kan dette opfattes som et udtryk for projektets relevans, idet der i så fald sandsynligvis er tale om et tiltag, der i bred forstand understøtter udviklingsplanernes visioner.

Vejledning og opstart af projekterKontakt til politikere og myndighederIndkaldelse til borgermøderAfholdelse af workshopsFungere som styregruppe for de enkelte projekterHjælp til fundraising Strategi

Det er Vestmøns Lokalråds strategi at engagere og involvere lokalbefolkning, lokale foreninger, lokale institutioner og lokalt erhvervsliv, således at de vil agere som idé skabere og interessenter i lokale udviklingsprojekter.

Lokalrådet kan bidrage med hjælp til projekterne med forskellige former for støtte, som kan være nødvendig for at projekterne kan gennemføres.

Som udgangspunkt er det ikke Vestmøns Lokalråd, der skal stå som projektejere, – det skal interessenterne eller idé skaberne selv stå for – og Lokalrådet kan ikke bidrage med betaling af renter og udgifter forbundet med projekternes eventuelle mellemfinanciering.

Lokalrådet kan dog initiere projekter i det omfang det forekommer hensigtsmæssigt og relevant. I sådanne tilfælde vurderes projektejerskabet fra projekt til projekt. I nogle tilfælde kan Lokalrådet selv stå for ejerskabet – i andre tilfælde kan lokalrådet nedsætte en projektgruppe, der kan stå for projektets videreførelse.

Bosætning

Udbredt og veludbygget infrastruktur, By- og boligfornyelse – Billige boliger, Natur, Sport og fritid, Bredt kulturliv af høj kvalitet, Mange sociale arrangementer og aktiviteter, Mulighed for at deltage i mange former for frivilligt arbejde, Kort afstand til handelscentre og indkøbsmuligheder, Kort afstand til idrætsfaciliteter og svømmehal samt fitness og golf, Kort afstand til de store veje og trafikforbindelser.  Vestmøn ligger centralt i forhold til planlagt industri omkring Vordingborg, samt i forhold til de kommende års store byggeprojekter  

Vestmøn er et attraktivt område at bosætte sig i. Der kan nævnes utallige forhold, som er med til at tilføre hverdagen og dagliglivet frihed, kvalitet og oplevelser. Boksen til højre nævner bare de mest umiddelbare.

Der kan forventes en mindre fremgang i beboerantallet på Vestmøn frem til 2031.

I det følgende vil konkrete indsatsområder, som Vestmøn Lokalråd forestiller sig vil være relevante, blive omtalt.

Befolkningsprognose for Vordingborg Kommune Befolkningsprognosen 2018 viser at der frem mod 2031 forventes en stigning i befolkningen i Vordingborg Kommune på 906 indbyggere, svarende til en fremgang på 2 pct. over en periode på 13 år. Prognosen viser at den positive tilvækst fra 2014-2017 vil fortsætte jævnt i årene frem mod 2031. Der ventes en stigning i aldersgrupperne 0-6 år og særligt 80-99+ år, hvor sidstnævnte aldersgruppe ventes at være tæt på fordoblet i 2031. Antallet af erhvervsaktive ventes derimod at falde.  Vordingborg Kommune/ Vestmøn Historik   Udgangsår Prognose     Ændring fra2018 -2031 Antal       % 2011 2017 2018 2022 2025 2031                     2.552 2.429 2.397 2.419 2.440 2.483 86 3,6    

Infrastrukturen

 Lokalhandel (Brugs,          gårdbutikker),  Børnehaver, Skoler, Lægehus, Ældrecenter, Kirker, , Bosted, Transportforbindelser, Forskellige serviceerhverv, Restauranter og café’er  

Lokalrådet er meget opmærksom på at infrastrukturen på Vestmøn samlet set tilbyder en høj grad af service og at det er nødvendigt at arbejde for at vedligeholde dette høje niveau, både for at fastholde den fastboende del af befolkningen og også for at gøre området interessant for tilflyttere.

Disse faciliteter er en væsentlig del af områdets infrastruktur – de er et basalt grundlag for, at at området kan fungere som samfund, såvel mht. til

at fastholde og udbygge områdets bosætning såvel som at fastholde og udbygge det erhvervsliv, der i dag holder til på Vestmøn.

I modsætning til kommunens politikere, der på grundlag af prognoser fastholder, at dele af servicefaciliteterne skal beskæres, da man vurderer at områdets generelle aktivitetsniveau er faldende, – så mener Lokalrådet omvendt, at forudsætningen for at øge tilflytningen blandt andet skal findes ved at fremme udviklingen gennem vedligehold og udbygning af servicefaciliteterne – man kan kalde det ”Synlighed gennem Service”.

Vi er opmærksomme at ressourcerne i fremtiden vil være anderledes fordelt, og det vil derfor blive nødvendigt at tilgodese projekter, der kan vise, hvordan vi fremover kan få mest muligt ud af de ressourcer og midler, der vil være til rådighed.

I denne lokale udviklingsplan vil vi prioritere projekttiltag indenfor følgende områder højt: uddannelsesundhed og omsorgtransportkultursport og fritidstilbudhandel og erhvervinternetdækning  

Vestmøn har i dag mange faciliteter, der er med til at kendetegne områdets høje grad af service og servicetilbud:

Udover de servicetilbud, der vitterlig findes i lokalområdet, så har Vestmøn en beliggenhed, der gør at man hurtigt (målt både i tid og i afstand) kan nå nærliggende egnscentre, hvor man kan finde dækning for de behov, som ikke kan dækkes helt lokalt.

I boksen har vi listet nogle områder, som Lokalrådet anser for at være

nødvendige forudsætninger for, at et lokalsamfund som Vestmøn kan fungere og dermed både fastholde og tiltrække bosætning.

 

 

 

Natur og Miljø

Lokalrådet er løbende involveret i naturrelaterede projekter.

Disse projekter giver de lokalboende mulighed for at nyde naturen i områder, der ellers ikke er forbeholdt offentlig adgang.

Shelter rundt om i kommunen og stier er til stor glæde for lokale såvel som turister. Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en meget farlig vej for de mange cykelturister, der kommer over med færgen.

Kunst og Kultur

 

Kunst og Kulturlivet spiller en stor rolle med stor variation i udbuddet. Lokalrådet er lydhør og kan være behjælpelig over for  nye initiativer.

  Musik, Maleri og figurativ kunst, Kunsthåndværk, litteratur.    

Bosætningsprojektet

Bosætningsprojektet er nu afsluttet i det hidtidige regi, men tiltaget skal videreudvikles.

Der kan skabes nye projekter, der indarbejder de hidtidige erfaringer og dette område er oplagt til områdeudvikling i LUP-regi.

  Bosætningsprojektets væsenligste aktiv er de bosætningsambassadører, der byder tilflyttere velkommen, dels med blomster, dels med gode råd og en generel introduktion til lokalområdet. Alle tilflyttere får besøg af en bosætningsambassadør.  

IT, Bredbånd og internet

Internet skal udbygges i lokalområdet.

Hurtigt og stabilt internet er en forudsætning for sikre fremtidens tilflytning. Dette gælder både for at man som privatperson kan få dækket sine behov for digital radio og TV, samt muligheden for distancearbejde, såvel som muligheden for professionel opkobling ved opstart af en virksomhed.

En stor del af Vestmøn har nu fået installeret fibernet. Der arbejdes på at få de sidste områder med bl.a. ved hjælp af de statslige puljer.

Vi vil støtte projekter, der afprøver og arbejder for at udbygge luftbåren internet. Dette kunne fx ske via opsætning af master eller anden teknologi.

Indsatsområdet er beskrevet under Erhvervsdelen af denne udviklingsplan.


Turisme                  Kulturarv

Attraktioner

Vestmøn er et fremragende og hyggeligt turistområde. Området tilbyder i dag mange attraktioner, som turister fra nær og fjern kommer for at nyde og for at opleve.

  Gravhøje, Blå flag strande, Camøno, Cykelruter, Fine fiskemuligheder med bl.a. rigtig gode ørredvande, Stier, Sheltere, Kultur, Kunsthåndværk, Stjerneobservatorium. Fugleliv. Gode spisesteder og overnatning.  

 

 

Kulturarv

Kulturarven på Vestmøn strækker sig mere end 5000 år tilbage. Dette aspekt kan bidrage til mange afvekslende oplevelser for turisterne. Lokalrådet vil gerne støtte projekter, der inddrager kulturarven som en del af turisternes samlede oplevelser, når de besøger Møn.

Kunst og Kultur

Kunst og kultur er en vigtig del af tilbuddene til turisterne på Møn og Vestmøns Lokalråd vil gerne støtte initiativer, der fremmer kunst og kultur overfor turisterne.

 

 

 

Transport

Transportområdet på Vestmøn er de sidste år gået tilbage – der er sket besparelser med fokus på den helt lokale transport. Dette har medført at transportmulighederne for turisterne er blevet forringet. Det er lokalrådets opfattelse, at den lokale og private turisme vil have godt af et bredt transporttilbud, hvis turismen ikke kun skal forlade sig på privat biltrafik og cykelturisme.

Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind

på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en meget farlig vej for de mange cykelturister, der kommer over med færgen.

  Busforbindelserrafik Taxa Privat transport  

Kystturisme


Vestmøn har en flot og god badestrand, hele vejen mod syd og øst, som strækker sig fra Hårbølle Havn forbi Stenminerne til Rytsebæk og Hjelm Bugt

Vision.
Lokalrådet ønsker at udbygge og øge kystturismen på Vestmøn, ved i samarbejde med borgere, lokale foreninger og kommunen,
at forbedre adgangsveje til strande, få etableret trappe, hvor der er klint, bedre parkeringsforhold, og toiletter ved de større nedgange, renholdelse af stranden, så vi bevarer det blå flag ved Hårbøllestrand. Derudover skal der arbejdes for også at få et blåt flag ved Rytsebæk.


I samarbejde med kommunen og ejeren af Hårbølle stenminer at søge at få etableret et bedre turisttilbud for området, så man kan udnytte den fine badestrand og store vanddybde, der er på stedet, samt det 3-4 ha storenaturområde

 

 

Erhverv

Internet

Vision

Vestmøn Lokalråd anser god internet- og mobildækning som tværgående faktorer, der er kritiske for at fremme bosætning, kultur, turisme og beskæftigelse på Vestmøn. Internet og mobil dækning på Vestmøn skal forbedres til en kapacitet der kan understøtte små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme.

Status

Det meste af Vestmøn har fået fibernet. Der arbejdes på at hele området bliver dækket, og der søges om midler gennem de statslige puljer.

Mål vedr. internet

Internet og mobil dækning på Vestmøn skal forbedres til en kapacitet og til en pris, der giver fuld adgang for alle beboere og kan understøtte

små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme.

Vestmøn Lokalråd anser “download/upload” hastigheder på 20MB/6MB som et realistisk minimumsmål for 95% af beboerne på Vestmøn indenfor en periode på 3 år ved introduktion af ny teknik via eksisterende telefonkabler eller 4G mobil dækning fra eksisterende udbydere.

Vestmøn Lokalråd vil arbejde for en solidarisk kooperativ model, der giver alle beboere på Vestmøn adgang til en fiber-baseret internet løsning med en hastighed på 20MB/20MB.

Mobildækning

Mobildækningen er god i direkte linje fra de eksisterende sendemaster, men varierende i kuperet terræn med udfald mange steder, og lever ikke op til de kort over mobildækning som de enkelte teleselskaber viser.

Forhåbentlig er de nye tiltag fra bl.a. Fibia med til at få mobildækningen op på et tilfredsstillende niveau.

Handlingsplan for bedre internet og mobil dækning

 • Undersøge eksisterende tekniske muligheder for bedre internet dækning, inkl. telefonnet, fibernet, el-net, mobilnet, satellit, digitalt radio- og tv-signal
 • Undersøge muligheder for at forstærke mobilsignaler på husstands- eller landsby niveau
 • Vurdere alternativer med hensyn til dækningsgrad, pris og tidsramme
 • Orientere via hjemmeside og lokale aviser
 • Undersøge tidsramme for mobil dækning med 20MB/6MB
 • Aktivt arbejde sammen med Vordingborg Kommune og lokalråd om bedre internet- og mobildækning i hele kommunen 
 • Tekniske muligheder for højere hastigheder i eksisterende telefonkabler og tidsrammen for indførsel af disse

Links til Mobilog app

https://erhvervsstyrelsen.dk/hjaelp-os-med-indsamle-information-om-mobildaekningen-i-danmark

Erhverv – SMEV ( Mikro, Små og Mellemstore Virksomheder )

 


Vision

Vestmøn skal tiltrække og fastholde mikro, små og mellemstore virksomheder, herunder virksomheder der kan forventes at deltage i eller opstå i forbindelse med de store anlægsarbejder, der i øjeblikket sættes i gang i regionen, omfattende det ny erhvervsområde mellem Stensved og Nyråd, Statsfængslet ved Nr. Alslev, ny Storstrømsbro, nedrivning af eksisterende Storstrømsbro, elektrificering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, samt Femern Bælt Tunnellen.

Status

Vestmøn har i øjeblikket godt 50 makro, små og mellemstore virksomheder, hvoraf 15 er indenfor bygge- og anlæg og 30 ligeligt fordelt på handel, rådgivning, auto- og maskinværksteder, kultur, samt ejendomssalg og -administration.

Makro-virksomheder har mindre end 10 ansatte og under 15 millioner kroner i omsætning, mens små og mellemstore virksomheder (SMV) har mindre end 250 ansatte og under 400 millioner kroner i årlig omsætning. En liste over disse virksomheder findes på Lokalrådets hjemmeside.

Mål

Målet er at eksisterende virksomheder videreføres og at 10 nye virksomheder etabler sig på Vestmøn over en periode på 3 år.

Handlingsplan

En særlig tværgående indsats vil blive gjort for at forbedre mobil- og internet dækning på Vestmøn (Se Internet).

Derudover vil Vestmøns Lokalråd:

·         Holde dialogmøder med eksisterende virksomheder for at kortlægge og dele viden om potentialer og barrierer for drift af virksomheder på og fra Vestmøn

·         Kortlægge små virksomheder (der ikke findes i CVR registeret), især virksomheder langs grænsefladen mellem Erhverv og Turisme, f.eks. antikviteter, bed & break fast, brugshåndværk, kunsthåndværk, caféer og andre spisesteder

·         Invitere beboere til iværksættermøde om, hvad der er behov for på Vestmøn og hvilke hjælpemidler der eksisterer for iværksættere

·         Tilbyde virksomheder at indgå i en ”håndværkerpakke” for tilflyttere, inkl. faglig gennemgang af ejendomme og udarbejdelse af tilbud på renovering, ombygning eller tilbygning

·         Annoncere tilflyttertilbud i samarbejde med lokale ejendomsmæglere (flyttes til  bosætning)

·         Tilbyde bygge- og rådgivningsvirksomheder at blive registreret på Vestmøn Lokalråds hjemmeside

Markedsføre Vestmøn overfor Fængselsvæsenet, Bane Danmark, Vejdirektoratet og Femern Belt i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Landbrug og Fiskeri

Vision

Vestmøn skal fastholde et rentabelt landbrug og skovbrug med flest muligt landbrugsbedrifter og med øget lokal afsætning af produkter baseret på en bæredygtig og miljøvenlig drift, retablering af oprindelige biotoper på marginalt landbrugsland og plantning af flere læhegn, især hvor disse også kan fungere som vildtkorridorer. Fremme produktioner der kan være til gavn for Vestmøn, som fx kvæg, får mv til afgræsning af naturarealer. Fremme produktion af biobrændsel (halm -raps – pil – elefantgræs o s v)og føde til produktion af biogas (majs-roer-tang o s v) .

Mål

Målene er at bevare arbejdspladser indenfor landbrug og skovbrug. Der skal skabes større opmærksomhed og forståelse for fordelene ved miljøvenlig drift, således at man undgår klager over miljøgener fra landbrug.

Antallet af salgssteder for lokale produkter skal fordobles indenfor 3 år.

Landbrug og Fiskeri

Vestmøn er begunstiget af ”fede” ler-rige jorder, som i nuværende landbrugsplanlægning karakteriseres som ”robuste”, dvs. at de kan udnytte større gødningsmængder og derigennem mere koncentreret husdyrhold. 

Vestmøn har ca. 6,000 ha landbrugsjord og yderligere 200 ha vådområder der kan benyttes til græsning. De vigtigste afgrøder er vinterhvede og vårbyg til maltproduktion, med sukkerroer som en mindre men økonomisk vigtig afgrøde og vinterraps som et iøjnefaldende afgrøde i foråret.

Der var i 2018 to registrerede gårdsalg for henholdsvis ost og vin samt sæsonbestemt salg af kødprodukter og kødkvæg og talrige vejsalg af æg og grøntsager fra køkkenhaver.

Fiskeri drives ikke længere kommercielt, men der ses meget fritidsfiskeri mellem Møn og Bogø og enkelte fritidsfiskere sælger deres fangst i Hårbølle Havn.

Maskinstationer der servicerer landbruget er medtaget under Virksomheder.

Skovbrug

Vestmøn har ca. 600 ha skov. Alle skovene er fredskove, dvs. at de skal bestå af højstammede træer og at skovarealet skal fastholdes, men de må drives med bæredygtig drift.

Fanefjord Skov og Slothaven er specielle, fordi de ejes af 150 parthavere, der skal have bopæl i Fanefjord Sogn. Parthaverne har ret til at deltage i de årlige jagter, men også pligt til at sørge for skovenes drift og vedligehold.

Handlingsplan

I samarbejde med ejendomsmæglere at bringe interessenter sammen.

Retningslinjer for LUP-midler

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til under-støttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 17.06.2015 godkendt følgende retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).
Formål
Formålet med Vordingborg Kommunes LUP-pulje, er at støtte og opfylde de visioner, stra-tegier, indsatser og aktiviteter, som er beskrevet i lokalrådenes (Vordingborg kommunes) Lokale Udviklingsplaner (LUPer).

Uddybning af formålet
Vordingborg Kommune ønsker med LUP-puljen at medvirke til at støtte realisering af pro-jekter og initiativer, som er beskrevet i lokalrådenes LUPer. Projekter og aktiviteter forven-tes at have en mærkbar og synlig effekt både i forhold til en lokal udvikling, men også i forhold til Vordingborg Kommunes vision 2030. Puljen understøtter i høj grad initiativer, som er båret af en frivillig indsats og mere almennyttige formål.

Hvem kan søge
Alle borgere, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra LUP-puljen. Endvidere kan virksomheder støttes i et omfang så det ikke strider mod kommunalfuldmagten, og hvor det foreskrives, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan modtage støttes, da det vil være konkurrenceforvridende. En gruppe af turismeudbydere vil f.eks. godt kunne modtage støtte til en fælles markedsføring af et større geografisk område eller lign. Alle ansøgninger skal indeholde en udtalelse fra de relevante lokalråd.

Beslutning om tilskud
Beslutning om bevilling af tilskud fra LUP-puljen træffes i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling efter indstilling fra afdeling for Strategi og Implementering.

Vurdering af projekter
Projekter og initiativer vurderes ud fra tre kriterier som er:

1. Ud fra om deres relation til og betydning for opfyldelse af lokalrådets udviklingsstrategi. Projekter der ikke er beskrevet i lokalrådets LUP kræver en udtalelse og indstilling fra lokalrådets bestyrelse.
2. Ud fra projektets bære- og levedygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra LUP-puljen eller drifts- eller vedli-geholdelsestilskud fra Vordingborg Kommune. Drifts- og vedligeholdelse vil derfor som udgangspunkt tilfalde tilsagnshaver, og skal derfor beskrives i projektbeskri-velsen.
3. Ud fra en forventet og dokumenterbar effekt i forhold til den generelle landdistrikts-udvikling, herunder erhvervsudvikling og bosætning i Vordingborg Kommune.

Kriterier for opnåelse og udbetaling af tilskud
• At projektet/initiativet opfylder ovenstående.
• At projektet/initiativet ikke er igangsat inden dato for fremsendelse af ansøgningen til LUP-puljen.
• At ansøger rejser en ekstern medfinansiering på minimum 50 % af det samlede budget. Ekstern medfinansiering betyder at projekter ikke kan medfinansieres med midler fra andre af Vordingborg Kommunes puljer. Almennyttige projekter kan med-finansieres med værdien af eget arbejde, dog med maksimalt 25 % af den samlede projektsum, hvortil der søges støtte. De nærmere kriterier fremgår i afsnittet ’frivilligt arbejde, som medfinansiringskilde til projekter’ under afsnittet ’Tilskudsberettigede udgifter’. Ovenstående betyder, at hvis der indgår frivilligt arbejde i et projekt, så kan der reelt anmodes om støtte på op til 75 % (50 % + 25 %) af projektets god-kendte og tilskudsberettigede udgifter.
• At det ved al markedsføringen af projektet fremgår, at Vordingborg Kommune har ydet tilskud.
• At det i finansieringsplanen fremgår, hvilke fonde, puljer mv., som er ansøgt eller påtænkes ansøgt og at evt. tilsagn gives under forudsætning af, at der opnås fuld tilskud i overensstemmelse med fremsendt finansieringsplan.
• At alle fornødne tilladelser er opnået inden projektet igangsættes.
• At projektperioden er 24 måneder, regnet fra dato i tilsagnsbrev. Det er dog muligt at ansøge om forlængelse af projektperioden. Anmodning om forlængelse af pro-jektperiode kan maksimalt være 12 måneder og fremsendes til Vordingborg Kom-munes afdeling for Strategi og Implementering.
• At Vordingborg Kommune skal godkende evt. justeringer i projektets budget og fi-nansieringsplan, som foretages efter fremsendelse af ansøgning til Vordingborg Kommune.
• At der senest 3 måneder efter projektudløb aflægges regnskab for alle afholdte ud-gifter i forbindelse med gennemførelse af projektet inden udbetaling af det fulde til-skud. Ved tilskud over 50.000 kr. skal regnskabet være udarbejdet af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor..
• At ansøger forpligter sig til at støtte op om målsætningen om at fortælle de positive historier om samarbejder (f.eks. mellem lokalråd og Kommune) i relation til nærde-mokratimodellen. Dette være sig f.eks. på lokalrådets hjemmeside, vordingborg.dk alt afhængig af projektets karakter og størrelse.
Ansøgningerne skal som minimum indeholde:
• Udfyldt ansøgningsskema inkl. udtalelse fra lokalråd eller godkendt LUP
• Projektbeskrivelse, herunder:
o En beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og forventede effekter
o Dokumentation for evt. tilladelser
o Detaljeret, fase- og aktivitetsopdelt budget
o Finansieringsplan (fonde, puljer mv.)
o Drifts- og vedligeholdelsesplan
o Plan for afrapportering og evaluering

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående kriterier.
Tilskudsberettigede udgifter
Det er en forudsætning, at udgiften kan relateres direkte til projektet og er nødvendig for gennemførelsen af projektet.

Tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende udgiftsposter:
• Konsulentbistand og anden ekstern bistand.
• Køb af inventar/udstyr/maskiner.
• Køb af materiale.
• Information og formidling, herunder udgifter til skilte.
• Revision af projektets afholdte og betalte udgifter.
• Andre specificerede udgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet.
• Værdien af eget arbejde til en fast timepris på 100 kr. pr. time. Frivilligt arbejde kan maksimalt udgøre 25 % af det samlede projektbudget, hvortil der søges støtte.

Tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende udgiftsposter:
• Udgifter, der ikke er specificeret i ansøgningens budget.
• Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.
• Finansierings-, advokat-, pengeinstitut- og øvrige revisionsomkostninger.
• Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.
• Løbende vedligeholdelse og driftsudgifter – forstås som ansøgers almindelige drift.

Frivilligt arbejde, som medfinansiringskilde til projekter
Projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde skal have karakter af almennyttige projekter. Frivilligt arbejde defineres ud fra følgende:

”Frivilligt arbejde er ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et ansættelsesfor-hold med en kontrakt. Medfinansiering af frivilligt arbejde kan maksimalt udgøre 25 % af den samlede projektsum hvortil der søges støtte. Det skal af ansøgnings-materialet frem-gå, hvilke arbejdsopgaver der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal der forventes anvendt til at løse opgaverne”.

Timesatsen på 100 kr. pr. time er en standardsats, fastsat uafhængigt af den enkeltes kva-lifikationer, erfaringer mv. Det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, kan ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter. Frivilligt arbejde kan mak-simalt udgøre 25 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter.

Frivilligt arbejde defineres som ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Frivilligt arbejde har normalt karakter af praktisk arbejde og træder derfor normalt i stedet for arbejdskraft, der ville skulle købes i forbindelse med projektets gennemførsel. F.eks. kan det være maler-, murer-, tømrearbejde, bygning af legeplads, konkret udarbejdelse af hjemmeside eller database, udarbejdelse af informationsmateriale/plakater m.v. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et an-sættelsesforhold med en kontrakt. Det frivillige arbejde skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. Det skal af ansøgningsmaterialet fremgå, hvilke arbejdsopgaver, der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal, der for-ventes anvendt til at løse opgaverne.

Det vil i sidste ende være administrationen (afdeling for Strategi og Implementering) der vurderer, hvilke opgaver der skal indstilles som støtte- og tilskudsberettigede samt om timetal for opgavens udførelse er realistisk/berettiget.

Mødeaktiviteter, som f.eks. projektplanlægning og –styring samt deltagelse i kurser, byfe-ster, mv. kan ikke medregnes som frivilligt arbejde. Der gives ikke tilskud til de frivilliges kørsel og andre transportudgifter til og fra projektet ved udførelse af frivilligt arbejde. Per-soner, som varetager frivilligt arbejde på et projekt, kan ikke også udføre lønnet arbejde i tilknytning til samme projekt.
Ansøgningsfrister
Der er 3 årlige ansøgningsfrister, som årligt fastlægges således, at sagen kan behandles administrativt og fagligt forud for behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Ud-vikling. Ansøgningsfrister, datoer for politisk behandling fremgår af Vordingborg Kommu-nes hjemmeside.

Den administrative sagsgang
Ansøgninger til LUP-puljen skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, der findes på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Ansøgninger til LUP-puljen samt udbetalingsanmodninger skal sendes elektronisk til Afdeling for Strategi & Implementering: udviklingspuljer@vordingborg.dk

Den administrative sagsgang
Afdeling for Strategi & Implementering er ansvarlig for behandling af ansøgninger til LUP-puljen i forhold til fremsendelse af sagen til politisk behandling og indstilling. I den forbindelse kan afdeling for Strategi & Implementering inddrage øvrige afdelingers kompetencer og vurderinger i sagsbehandlingen.

Afdeling for Strategi & Implementering varetager den samlede administration af LUP-puljen, herunder a’conto udbetalinger og udbetaling af restbeløb ved fremsendelse af regnskab og a’conto udbetaling. Der skal fremsendes dokumentation for den samlede finansiering af projektet, før udbetaling af a’conto kan foretages.

Forud for alle udbetalinger skal ansøger indsende en udbetalingsanmodning, hvor projektets titel, ansøgers navn, CVR-nummer samt størrelsen på det anmodede beløb fremgår.

Når projektet er fuldt finansieret, kan ansøger få udbetalt en andel af det bevilgede tilskud efter følgende retningslinjer,

• Ved tilskud på maksimalt 50.000 kr. kan der efter anmodning udbetales a’conto på maksimalt 90 % af det opnåede tilsagn. I den forbindelse skal det dokumenteres, at der er opnået fuld finansiering i overensstemmelse med finansieringsplanen.

• Ved tilskudsbeløb på over 50.000 kr. kan der efter anmodning udbetales a’conto på maksimalt 75 % af tilsagnsbeløbet. I den forbindelse skal det dokumenteres, at der er opnået fuld finansiering i overensstemmelse med finansieringsplanen.

Anmodning om slutudbetaling:
Anmodning om slutudbetaling skal ske til Vordingborg Kommunes Afdeling for Strategi & Implementering. Anmodning om slutudbetaling skal indeholde;

• Slutrapport samt revisorgodkendt regnskab, der opfylder de betingelser, som er be-skrevet i tilsagnsskrivelsen

• Angivelse af om der har været foretaget a’contoudbetaling i forbindelse med projektet. En udbetalingsanmodning kan i givet fald kun være på det restbeløb

• Et revisionsgodkendt regnskab – ved samlede tilskud over 50.000 kr. skal dette ud-arbejdes af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor

• En slutrapport, der beskriver projektets resultater og effekter

Oversigt over forbrugte midler
Udviklingsstaben udarbejder en gang i kvartalet en oversigt over projekter finansieret af LUP-puljen, som fremsendes som orienteringssag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.