Vedtægter

Vestmøn Lokalforum i Vordingborg Kommune
Vedtægter

 • 1 Navn: Vestmøn Lokalforum . Vestmøn Lokalforum dækker de to gamle sogne: Fanefjord og Damsholte
 • 2 Målsætning:
  Vestmøn Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve.
  Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikerne og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling.
  At skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet, og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalforum.
  At samarbejde med andre lokalfora og institutioner.
 • 3 Deltagelse:
  Vestmøn Lokalforum er åbent for alle med fast bopæl og/eller fritidsbolig i landsbyerne/områderne samt foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder, der er beliggende i området.
 • 4 Bestyrelse:
  Bestyrelsen består af op til 9 personer. 5 personer vælges på Generalforsamlingen. De sidste op til 4 personer kan vælges af områdets foreninger og arbejdsgrupper.
  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved 1. konstituering afgøres det ved lodtrækning, hvilke medlemmer, der bliver valgt for henholdsvis 1 år og 2 år. Bestyrelsen afholder fast 4 møder om året – eller flere, såfremt der bliver behov for det. Møderne er åbne.
 • 5 Valgbarhed.
  Alle over 16 år har stemmeret.
 • 6 Arbejdsgrupper
  Lokalforummet kan med bestyrelsen som koordinator, nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.
 • 7 Ændring af vedtægter
  Nærværende vedtægter kan ændres på Vestmøn Lokalforums årsmøde, der afholdes inden udgangen af maj måned.
 • 8 Årsmøde
  Årsmødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i Ugebladet på Møn og på de sociale medier.

  Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt.
Her kan du downloade vedtægterne i pdf. format. VEDTÆGTER VESTMØN LOKALFORUM

Skriv et svar