Dagsorden

Lokalrådsmøde tirsdag den 24.9.2019 kl.19.00 på Ny Gammelsø

Orientering

Nyt om byfornyelsen i Damme v/Carsten Ohm

Møde med Klima-og Miljøudvalget

Møde med Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke

Møde med ” Min Landsby”

Spørgsmål fra borgerne

Evt. og næste møde

Referat af Dialogmøde 28.02.2019

Referat af dialogmøde i Vestmøn Lokalråd torsdag den 28.2.2019 påDamme Kro.

Tilstede:  Politikere: Ann Busch, Carsten Olsen, Brit Skovgaard, Susan Thydal (for Kenneth Andersen)

Afbud: Kenneth Andersen Heino Hahn, Eva Sommer-Madsen

Lokalrådet:  Marianne  Boje, Kent Holmsbøl, Per Skov Jensen,  Carsten Ohm, Anne Grete Olsen ,

Jørn Svenstrup.

Afbud: Kim Boutrup

25 borgere

Dagsorden:

Nærdemokrati og borgerinddragelse

Landsbypedel

Kommunens veje – støj og regulering i byerne

Folkeskolen

Kommunens Bosætningspolitik

 1. Nærdemokrati og borgerinddragelse

Lokalrådene arbejder meget forskelligt, nogle har mange initiativer, andre få. For at få en udvikling af lokalrådene er det ønskeligt at få en bredere repræsentantsammensætning. Det kan bl.a. være repræsentanter fra skole/skolebestyrelse, erhvervsliv, sportsklubber og repræsentanter fra de mange frivillige organisationer. Iflg. Ann Busch overvejes det at arbejde med ”sovende ”lokalråd, og tilførelse af flere midler til lokalrådene.

Kommunen satser på en udvikling af lokalrådene ikke en afvikling.

Vestmøn Lokalråd ønsker en nærmere kontakt til kommunen, måske en kontaktperson, der kan give lokalrådet målrettede underretninger og udsendelse af høringssvar i så god tid, at det er muligt at bearbejde materialet på en ordentlig måde.

Borgerbudgetter har været debatteret, men er ikke aktuelle på nuværende tidspunkt.

Kommunen har en app, hvor både borgere og lokalråd kan komme i hurtig kontakt med kommunen, og indberette eller forespørge om evt. fejl og mangler. F. eks manglende vejstriber og slidte/usynlige hajtænder.

Spørgsmål: Er politikerne villige til at overføre penge til de enkelte lokalråd, som alene skal råde over beløbet.

 • Landsbypedel

Med baggrund i erfaringer fra andre kommuner, der har en byassistent/landsbypedel, der varetager forskellige praktiske funktioner, såsom pasning af haveanlæg, pasning af veje, hjælpeborgere, der ikke er selvhjulpne, hjælpepedel på skolen osv. ( ”pædagogisk pedel”) ønsker Vestmøn Lokalråd at få tildelt en sådan person.

Denne person kunne være med til at bygge bro mellem børn og ældre.

Et eksempel på sådan et arbejde kunne være en strandrensningsdag.

Kommunen har dog ikke økonomi i 2019/2020. I stedet er der en borgerrådgiver, der kan inviteres til eventuelle møder.

Spørgsmål: Er politikerne villige til at inddrage folk fra  Vej-og Park til Landsbypedelfunktionen?

 • Kommunens veje – støj og regulering i byerne

Der er meget tung trafik på mange af kommunens veje bl.a. på grund af GPS-system. Påbudskilte, kan være en mulighed i første omgang.

Med hensyn til trafikanter, der kører for hurtigt kan man måske opsætte ”trafikelefanter”, der venligt men bestemt skal få folk til at køre langsommere.

Endelig kan man bestille en fotovogn. Dette er måske også relevant ved skolerne.

Der blev lyttet til problemerne med den støjende asfalt på Grønsundvej, og det blev taget til efterretning.

Der er også problemer med manglende beskæring af hække, buske og træer. Kommunens app kan bruges til indberetning af disse forhold.

Spørgsmål: Vi vil gerne have et møde med den nye leder for Vej- og Park, når vedkommende tiltræder.

 • Folkeskolen

Ifølge § 17.4 udvalget har man besluttet, at skolerne får ro til at udvikle sig hver især. Skolerne har fået et beløb, som skoleleder og skolebestyrelse kan disponere over til bedste for den enkelte skole.

Fanefjordskolen er ikke lukningstruet i år. Men det er meget ønskeligt, at kommune opprioriterer

folkeskolen, da især Fanefjordskolen er klemt mellem to store friskoler og en mindre friskole.

Problemet er også udfordringen med inklusion i friskolerne, og deres lyst/pligt til at tage ”tungere” lokale børn.

Det vil give sikkerhed for kommende borgere.

Spørgsmål: Vil Vordingborg kommune fortsat bibeholde den høje inklusionsrate på Fanefjord Skolen, som gør det meget vanskelig, at få nye bosættere ?

 • Bosætning

Der er mulighed for at søge udviklingspuljer til byfornyelse. Disse puljer har som parametre, at udviklingen, fornyelsen ligger i tæt samklang med skoler, børnehaver m.m.

Der sættes også ind på, at få bosætning i forbindelse med de kommende store byggerier, den nye Storstrømsbro og Femernsundbroen.

Bosætning af nye borgere, kan også skabe nye former for bofællesskaber.

Projekt Fanefjord Mejeri II’s bosætningsdag til sommer.

Spørgsmål: Kan Lokalrådet blive inddraget i bosætningsstrategien med dertil hørende økonomi?

Hvordan er kommunens strategi for de kommende generationsskifter indenfor landbruget?

 • Spørgsmål fra borgerne

Der var en række spørgsmål fra Bent Jørgensen, der havde skrevet et indlæg i avisen. Disse spørgsmål blev besvaret tilfredsstillende.

Mødet sluttede kl. 21.00

Referent

 Marianne Boje ̧��

LUP

LUP 2018

 

Indledning

Dette er Vestmøn Lokalråds LUP-plan.

Denne plan skal ses som en naturlig forlængelse af kommunens planer:

 • Vordingborg Planstrategi 2021
 • Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i 2030
 • Kommuneplan, Lokalområde Vestmøn
 • Strategisk bosætningshandleplan Vordingborg Kommune 2020
 • Strategisk Erhvervshandleplan Vordingborg Kommune 2030
 • Strategisk Handleplan for landdistrikterne i Vordingborg Kommune
 • Grøn Udviklingsplan for Vestmøn

Vestmøn Lokalråd har udvalgt områderne Bosætning – Turisme – Landbrug, handel og

erhverv som prioriterede områder. Disse områder vil i denne plan blive detaljeret beskrevet.

De enkelte interesseområder er – alene for overskuelighedens skyld – beskrevet i separate afsnit. Dette er gjort med henblik på at beskrive lokalsamfundet som det fremstår i dag på en overskuelig måde og skal ikke tages som udtryk for en opfattelse af at disse fokusområder ikke interagerer. Såfremt et projekt senere kan relatere til flere interesseområder ad gangen, kan dette opfattes som et udtryk for projektets relevans, idet der i så fald sandsynligvis er tale om et tiltag, der i bred forstand understøtter udviklingsplanernes visioner.

Vejledning og opstart af projekterKontakt til politikere og myndighederIndkaldelse til borgermøderAfholdelse af workshopsFungere som styregruppe for de enkelte projekterHjælp til fundraising Strategi

Det er Vestmøns Lokalråds strategi at engagere og involvere lokalbefolkning, lokale foreninger, lokale institutioner og lokalt erhvervsliv, således at de vil agere som idé skabere og interessenter i lokale udviklingsprojekter.

Lokalrådet kan bidrage med hjælp til projekterne med forskellige former for støtte, som kan være nødvendig for at projekterne kan gennemføres.

Som udgangspunkt er det ikke Vestmøns Lokalråd, der skal stå som projektejere, – det skal interessenterne eller idé skaberne selv stå for – og Lokalrådet kan ikke bidrage med betaling af renter og udgifter forbundet med projekternes eventuelle mellemfinanciering.

Lokalrådet kan dog initiere projekter i det omfang det forekommer hensigtsmæssigt og relevant. I sådanne tilfælde vurderes projektejerskabet fra projekt til projekt. I nogle tilfælde kan Lokalrådet selv stå for ejerskabet – i andre tilfælde kan lokalrådet nedsætte en projektgruppe, der kan stå for projektets videreførelse.

Bosætning

Udbredt og veludbygget infrastruktur, By- og boligfornyelse – Billige boliger, Natur, Sport og fritid, Bredt kulturliv af høj kvalitet, Mange sociale arrangementer og aktiviteter, Mulighed for at deltage i mange former for frivilligt arbejde, Kort afstand til handelscentre og indkøbsmuligheder, Kort afstand til idrætsfaciliteter og svømmehal samt fitness og golf, Kort afstand til de store veje og trafikforbindelser.  Vestmøn ligger centralt i forhold til planlagt industri omkring Vordingborg, samt i forhold til de kommende års store byggeprojekter  

Vestmøn er et attraktivt område at bosætte sig i. Der kan nævnes utallige forhold, som er med til at tilføre hverdagen og dagliglivet frihed, kvalitet og oplevelser. Boksen til højre nævner bare de mest umiddelbare.

Der kan forventes en mindre fremgang i beboerantallet på Vestmøn frem til 2031.

I det følgende vil konkrete indsatsområder, som Vestmøn Lokalråd forestiller sig vil være relevante, blive omtalt.

Befolkningsprognose for Vordingborg Kommune Befolkningsprognosen 2018 viser at der frem mod 2031 forventes en stigning i befolkningen i Vordingborg Kommune på 906 indbyggere, svarende til en fremgang på 2 pct. over en periode på 13 år. Prognosen viser at den positive tilvækst fra 2014-2017 vil fortsætte jævnt i årene frem mod 2031. Der ventes en stigning i aldersgrupperne 0-6 år og særligt 80-99+ år, hvor sidstnævnte aldersgruppe ventes at være tæt på fordoblet i 2031. Antallet af erhvervsaktive ventes derimod at falde.  Vordingborg Kommune/ Vestmøn Historik   Udgangsår Prognose     Ændring fra2018 -2031 Antal       % 2011 2017 2018 2022 2025 2031                     2.552 2.429 2.397 2.419 2.440 2.483 86 3,6    

Infrastrukturen

 Lokalhandel (Brugs,          gårdbutikker),  Børnehaver, Skoler, Lægehus, Ældrecenter, Kirker, , Bosted, Transportforbindelser, Forskellige serviceerhverv, Restauranter og café’er  

Lokalrådet er meget opmærksom på at infrastrukturen på Vestmøn samlet set tilbyder en høj grad af service og at det er nødvendigt at arbejde for at vedligeholde dette høje niveau, både for at fastholde den fastboende del af befolkningen og også for at gøre området interessant for tilflyttere.

Disse faciliteter er en væsentlig del af områdets infrastruktur – de er et basalt grundlag for, at at området kan fungere som samfund, såvel mht. til

at fastholde og udbygge områdets bosætning såvel som at fastholde og udbygge det erhvervsliv, der i dag holder til på Vestmøn.

I modsætning til kommunens politikere, der på grundlag af prognoser fastholder, at dele af servicefaciliteterne skal beskæres, da man vurderer at områdets generelle aktivitetsniveau er faldende, – så mener Lokalrådet omvendt, at forudsætningen for at øge tilflytningen blandt andet skal findes ved at fremme udviklingen gennem vedligehold og udbygning af servicefaciliteterne – man kan kalde det ”Synlighed gennem Service”.

Vi er opmærksomme at ressourcerne i fremtiden vil være anderledes fordelt, og det vil derfor blive nødvendigt at tilgodese projekter, der kan vise, hvordan vi fremover kan få mest muligt ud af de ressourcer og midler, der vil være til rådighed.

I denne lokale udviklingsplan vil vi prioritere projekttiltag indenfor følgende områder højt: uddannelsesundhed og omsorgtransportkultursport og fritidstilbudhandel og erhvervinternetdækning  

Vestmøn har i dag mange faciliteter, der er med til at kendetegne områdets høje grad af service og servicetilbud:

Udover de servicetilbud, der vitterlig findes i lokalområdet, så har Vestmøn en beliggenhed, der gør at man hurtigt (målt både i tid og i afstand) kan nå nærliggende egnscentre, hvor man kan finde dækning for de behov, som ikke kan dækkes helt lokalt.

I boksen har vi listet nogle områder, som Lokalrådet anser for at være

nødvendige forudsætninger for, at et lokalsamfund som Vestmøn kan fungere og dermed både fastholde og tiltrække bosætning.

 

 

 

Natur og Miljø

Lokalrådet er løbende involveret i naturrelaterede projekter.

Disse projekter giver de lokalboende mulighed for at nyde naturen i områder, der ellers ikke er forbeholdt offentlig adgang.

Shelter rundt om i kommunen og stier er til stor glæde for lokale såvel som turister. Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en meget farlig vej for de mange cykelturister, der kommer over med færgen.

Kunst og Kultur

 

Kunst og Kulturlivet spiller en stor rolle med stor variation i udbuddet. Lokalrådet er lydhør og kan være behjælpelig over for  nye initiativer.

  Musik, Maleri og figurativ kunst, Kunsthåndværk, litteratur.    

Bosætningsprojektet

Bosætningsprojektet er nu afsluttet i det hidtidige regi, men tiltaget skal videreudvikles.

Der kan skabes nye projekter, der indarbejder de hidtidige erfaringer og dette område er oplagt til områdeudvikling i LUP-regi.

  Bosætningsprojektets væsenligste aktiv er de bosætningsambassadører, der byder tilflyttere velkommen, dels med blomster, dels med gode råd og en generel introduktion til lokalområdet. Alle tilflyttere får besøg af en bosætningsambassadør.  

IT, Bredbånd og internet

Internet skal udbygges i lokalområdet.

Hurtigt og stabilt internet er en forudsætning for sikre fremtidens tilflytning. Dette gælder både for at man som privatperson kan få dækket sine behov for digital radio og TV, samt muligheden for distancearbejde, såvel som muligheden for professionel opkobling ved opstart af en virksomhed.

En stor del af Vestmøn har nu fået installeret fibernet. Der arbejdes på at få de sidste områder med bl.a. ved hjælp af de statslige puljer.

Vi vil støtte projekter, der afprøver og arbejder for at udbygge luftbåren internet. Dette kunne fx ske via opsætning af master eller anden teknologi.

Indsatsområdet er beskrevet under Erhvervsdelen af denne udviklingsplan.


Turisme                  Kulturarv

Attraktioner

Vestmøn er et fremragende og hyggeligt turistområde. Området tilbyder i dag mange attraktioner, som turister fra nær og fjern kommer for at nyde og for at opleve.

  Gravhøje, Blå flag strande, Camøno, Cykelruter, Fine fiskemuligheder med bl.a. rigtig gode ørredvande, Stier, Sheltere, Kultur, Kunsthåndværk, Stjerneobservatorium. Fugleliv. Gode spisesteder og overnatning.  

 

 

Kulturarv

Kulturarven på Vestmøn strækker sig mere end 5000 år tilbage. Dette aspekt kan bidrage til mange afvekslende oplevelser for turisterne. Lokalrådet vil gerne støtte projekter, der inddrager kulturarven som en del af turisternes samlede oplevelser, når de besøger Møn.

Kunst og Kultur

Kunst og kultur er en vigtig del af tilbuddene til turisterne på Møn og Vestmøns Lokalråd vil gerne støtte initiativer, der fremmer kunst og kultur overfor turisterne.

 

 

 

Transport

Transportområdet på Vestmøn er de sidste år gået tilbage – der er sket besparelser med fokus på den helt lokale transport. Dette har medført at transportmulighederne for turisterne er blevet forringet. Det er lokalrådets opfattelse, at den lokale og private turisme vil have godt af et bredt transporttilbud, hvis turismen ikke kun skal forlade sig på privat biltrafik og cykelturisme.

Lokalrådet vil i den forbindelse søge at fremme cykelsti fra Bogø færgen via Grønsundvej og ind

på Møn, da Grønsundvej, uden cykelsti, er en meget farlig vej for de mange cykelturister, der kommer over med færgen.

  Busforbindelserrafik Taxa Privat transport  

Kystturisme


Vestmøn har en flot og god badestrand, hele vejen mod syd og øst, som strækker sig fra Hårbølle Havn forbi Stenminerne til Rytsebæk og Hjelm Bugt

Vision.
Lokalrådet ønsker at udbygge og øge kystturismen på Vestmøn, ved i samarbejde med borgere, lokale foreninger og kommunen,
at forbedre adgangsveje til strande, få etableret trappe, hvor der er klint, bedre parkeringsforhold, og toiletter ved de større nedgange, renholdelse af stranden, så vi bevarer det blå flag ved Hårbøllestrand. Derudover skal der arbejdes for også at få et blåt flag ved Rytsebæk.


I samarbejde med kommunen og ejeren af Hårbølle stenminer at søge at få etableret et bedre turisttilbud for området, så man kan udnytte den fine badestrand og store vanddybde, der er på stedet, samt det 3-4 ha storenaturområde

 

 

Erhverv

Internet

Vision

Vestmøn Lokalråd anser god internet- og mobildækning som tværgående faktorer, der er kritiske for at fremme bosætning, kultur, turisme og beskæftigelse på Vestmøn. Internet og mobil dækning på Vestmøn skal forbedres til en kapacitet der kan understøtte små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme.

Status

Det meste af Vestmøn har fået fibernet. Der arbejdes på at hele området bliver dækket, og der søges om midler gennem de statslige puljer.

Mål vedr. internet

Internet og mobil dækning på Vestmøn skal forbedres til en kapacitet og til en pris, der giver fuld adgang for alle beboere og kan understøtte

små og mellemstore virksomheder, kultur og turisme.

Vestmøn Lokalråd anser “download/upload” hastigheder på 20MB/6MB som et realistisk minimumsmål for 95% af beboerne på Vestmøn indenfor en periode på 3 år ved introduktion af ny teknik via eksisterende telefonkabler eller 4G mobil dækning fra eksisterende udbydere.

Vestmøn Lokalråd vil arbejde for en solidarisk kooperativ model, der giver alle beboere på Vestmøn adgang til en fiber-baseret internet løsning med en hastighed på 20MB/20MB.

Mobildækning

Mobildækningen er god i direkte linje fra de eksisterende sendemaster, men varierende i kuperet terræn med udfald mange steder, og lever ikke op til de kort over mobildækning som de enkelte teleselskaber viser.

Forhåbentlig er de nye tiltag fra bl.a. Fibia med til at få mobildækningen op på et tilfredsstillende niveau.

Handlingsplan for bedre internet og mobil dækning

 • Undersøge eksisterende tekniske muligheder for bedre internet dækning, inkl. telefonnet, fibernet, el-net, mobilnet, satellit, digitalt radio- og tv-signal
 • Undersøge muligheder for at forstærke mobilsignaler på husstands- eller landsby niveau
 • Vurdere alternativer med hensyn til dækningsgrad, pris og tidsramme
 • Orientere via hjemmeside og lokale aviser
 • Undersøge tidsramme for mobil dækning med 20MB/6MB
 • Aktivt arbejde sammen med Vordingborg Kommune og lokalråd om bedre internet- og mobildækning i hele kommunen 
 • Tekniske muligheder for højere hastigheder i eksisterende telefonkabler og tidsrammen for indførsel af disse

Links til Mobilog app

https://erhvervsstyrelsen.dk/hjaelp-os-med-indsamle-information-om-mobildaekningen-i-danmark

Erhverv – SMEV ( Mikro, Små og Mellemstore Virksomheder )

 


Vision

Vestmøn skal tiltrække og fastholde mikro, små og mellemstore virksomheder, herunder virksomheder der kan forventes at deltage i eller opstå i forbindelse med de store anlægsarbejder, der i øjeblikket sættes i gang i regionen, omfattende det ny erhvervsområde mellem Stensved og Nyråd, Statsfængslet ved Nr. Alslev, ny Storstrømsbro, nedrivning af eksisterende Storstrømsbro, elektrificering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, samt Femern Bælt Tunnellen.

Status

Vestmøn har i øjeblikket godt 50 makro, små og mellemstore virksomheder, hvoraf 15 er indenfor bygge- og anlæg og 30 ligeligt fordelt på handel, rådgivning, auto- og maskinværksteder, kultur, samt ejendomssalg og -administration.

Makro-virksomheder har mindre end 10 ansatte og under 15 millioner kroner i omsætning, mens små og mellemstore virksomheder (SMV) har mindre end 250 ansatte og under 400 millioner kroner i årlig omsætning. En liste over disse virksomheder findes på Lokalrådets hjemmeside.

Mål

Målet er at eksisterende virksomheder videreføres og at 10 nye virksomheder etabler sig på Vestmøn over en periode på 3 år.

Handlingsplan

En særlig tværgående indsats vil blive gjort for at forbedre mobil- og internet dækning på Vestmøn (Se Internet).

Derudover vil Vestmøns Lokalråd:

·         Holde dialogmøder med eksisterende virksomheder for at kortlægge og dele viden om potentialer og barrierer for drift af virksomheder på og fra Vestmøn

·         Kortlægge små virksomheder (der ikke findes i CVR registeret), især virksomheder langs grænsefladen mellem Erhverv og Turisme, f.eks. antikviteter, bed & break fast, brugshåndværk, kunsthåndværk, caféer og andre spisesteder

·         Invitere beboere til iværksættermøde om, hvad der er behov for på Vestmøn og hvilke hjælpemidler der eksisterer for iværksættere

·         Tilbyde virksomheder at indgå i en ”håndværkerpakke” for tilflyttere, inkl. faglig gennemgang af ejendomme og udarbejdelse af tilbud på renovering, ombygning eller tilbygning

·         Annoncere tilflyttertilbud i samarbejde med lokale ejendomsmæglere (flyttes til  bosætning)

·         Tilbyde bygge- og rådgivningsvirksomheder at blive registreret på Vestmøn Lokalråds hjemmeside

Markedsføre Vestmøn overfor Fængselsvæsenet, Bane Danmark, Vejdirektoratet og Femern Belt i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Landbrug og Fiskeri

Vision

Vestmøn skal fastholde et rentabelt landbrug og skovbrug med flest muligt landbrugsbedrifter og med øget lokal afsætning af produkter baseret på en bæredygtig og miljøvenlig drift, retablering af oprindelige biotoper på marginalt landbrugsland og plantning af flere læhegn, især hvor disse også kan fungere som vildtkorridorer. Fremme produktioner der kan være til gavn for Vestmøn, som fx kvæg, får mv til afgræsning af naturarealer. Fremme produktion af biobrændsel (halm -raps – pil – elefantgræs o s v)og føde til produktion af biogas (majs-roer-tang o s v) .

Mål

Målene er at bevare arbejdspladser indenfor landbrug og skovbrug. Der skal skabes større opmærksomhed og forståelse for fordelene ved miljøvenlig drift, således at man undgår klager over miljøgener fra landbrug.

Antallet af salgssteder for lokale produkter skal fordobles indenfor 3 år.

Landbrug og Fiskeri

Vestmøn er begunstiget af ”fede” ler-rige jorder, som i nuværende landbrugsplanlægning karakteriseres som ”robuste”, dvs. at de kan udnytte større gødningsmængder og derigennem mere koncentreret husdyrhold. 

Vestmøn har ca. 6,000 ha landbrugsjord og yderligere 200 ha vådområder der kan benyttes til græsning. De vigtigste afgrøder er vinterhvede og vårbyg til maltproduktion, med sukkerroer som en mindre men økonomisk vigtig afgrøde og vinterraps som et iøjnefaldende afgrøde i foråret.

Der var i 2018 to registrerede gårdsalg for henholdsvis ost og vin samt sæsonbestemt salg af kødprodukter og kødkvæg og talrige vejsalg af æg og grøntsager fra køkkenhaver.

Fiskeri drives ikke længere kommercielt, men der ses meget fritidsfiskeri mellem Møn og Bogø og enkelte fritidsfiskere sælger deres fangst i Hårbølle Havn.

Maskinstationer der servicerer landbruget er medtaget under Virksomheder.

Skovbrug

Vestmøn har ca. 600 ha skov. Alle skovene er fredskove, dvs. at de skal bestå af højstammede træer og at skovarealet skal fastholdes, men de må drives med bæredygtig drift.

Fanefjord Skov og Slothaven er specielle, fordi de ejes af 150 parthavere, der skal have bopæl i Fanefjord Sogn. Parthaverne har ret til at deltage i de årlige jagter, men også pligt til at sørge for skovenes drift og vedligehold.

Handlingsplan

I samarbejde med ejendomsmæglere at bringe interessenter sammen.

Retningslinjer for LUP-midler

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til under-støttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 17.06.2015 godkendt følgende retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).
Formål
Formålet med Vordingborg Kommunes LUP-pulje, er at støtte og opfylde de visioner, stra-tegier, indsatser og aktiviteter, som er beskrevet i lokalrådenes (Vordingborg kommunes) Lokale Udviklingsplaner (LUPer).

Uddybning af formålet
Vordingborg Kommune ønsker med LUP-puljen at medvirke til at støtte realisering af pro-jekter og initiativer, som er beskrevet i lokalrådenes LUPer. Projekter og aktiviteter forven-tes at have en mærkbar og synlig effekt både i forhold til en lokal udvikling, men også i forhold til Vordingborg Kommunes vision 2030. Puljen understøtter i høj grad initiativer, som er båret af en frivillig indsats og mere almennyttige formål.

Hvem kan søge
Alle borgere, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra LUP-puljen. Endvidere kan virksomheder støttes i et omfang så det ikke strider mod kommunalfuldmagten, og hvor det foreskrives, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan modtage støttes, da det vil være konkurrenceforvridende. En gruppe af turismeudbydere vil f.eks. godt kunne modtage støtte til en fælles markedsføring af et større geografisk område eller lign. Alle ansøgninger skal indeholde en udtalelse fra de relevante lokalråd.

Beslutning om tilskud
Beslutning om bevilling af tilskud fra LUP-puljen træffes i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling efter indstilling fra afdeling for Strategi og Implementering.

Vurdering af projekter
Projekter og initiativer vurderes ud fra tre kriterier som er:

1. Ud fra om deres relation til og betydning for opfyldelse af lokalrådets udviklingsstrategi. Projekter der ikke er beskrevet i lokalrådets LUP kræver en udtalelse og indstilling fra lokalrådets bestyrelse.
2. Ud fra projektets bære- og levedygtighed – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra LUP-puljen eller drifts- eller vedli-geholdelsestilskud fra Vordingborg Kommune. Drifts- og vedligeholdelse vil derfor som udgangspunkt tilfalde tilsagnshaver, og skal derfor beskrives i projektbeskri-velsen.
3. Ud fra en forventet og dokumenterbar effekt i forhold til den generelle landdistrikts-udvikling, herunder erhvervsudvikling og bosætning i Vordingborg Kommune.

Kriterier for opnåelse og udbetaling af tilskud
• At projektet/initiativet opfylder ovenstående.
• At projektet/initiativet ikke er igangsat inden dato for fremsendelse af ansøgningen til LUP-puljen.
• At ansøger rejser en ekstern medfinansiering på minimum 50 % af det samlede budget. Ekstern medfinansiering betyder at projekter ikke kan medfinansieres med midler fra andre af Vordingborg Kommunes puljer. Almennyttige projekter kan med-finansieres med værdien af eget arbejde, dog med maksimalt 25 % af den samlede projektsum, hvortil der søges støtte. De nærmere kriterier fremgår i afsnittet ’frivilligt arbejde, som medfinansiringskilde til projekter’ under afsnittet ’Tilskudsberettigede udgifter’. Ovenstående betyder, at hvis der indgår frivilligt arbejde i et projekt, så kan der reelt anmodes om støtte på op til 75 % (50 % + 25 %) af projektets god-kendte og tilskudsberettigede udgifter.
• At det ved al markedsføringen af projektet fremgår, at Vordingborg Kommune har ydet tilskud.
• At det i finansieringsplanen fremgår, hvilke fonde, puljer mv., som er ansøgt eller påtænkes ansøgt og at evt. tilsagn gives under forudsætning af, at der opnås fuld tilskud i overensstemmelse med fremsendt finansieringsplan.
• At alle fornødne tilladelser er opnået inden projektet igangsættes.
• At projektperioden er 24 måneder, regnet fra dato i tilsagnsbrev. Det er dog muligt at ansøge om forlængelse af projektperioden. Anmodning om forlængelse af pro-jektperiode kan maksimalt være 12 måneder og fremsendes til Vordingborg Kom-munes afdeling for Strategi og Implementering.
• At Vordingborg Kommune skal godkende evt. justeringer i projektets budget og fi-nansieringsplan, som foretages efter fremsendelse af ansøgning til Vordingborg Kommune.
• At der senest 3 måneder efter projektudløb aflægges regnskab for alle afholdte ud-gifter i forbindelse med gennemførelse af projektet inden udbetaling af det fulde til-skud. Ved tilskud over 50.000 kr. skal regnskabet være udarbejdet af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor..
• At ansøger forpligter sig til at støtte op om målsætningen om at fortælle de positive historier om samarbejder (f.eks. mellem lokalråd og Kommune) i relation til nærde-mokratimodellen. Dette være sig f.eks. på lokalrådets hjemmeside, vordingborg.dk alt afhængig af projektets karakter og størrelse.
Ansøgningerne skal som minimum indeholde:
• Udfyldt ansøgningsskema inkl. udtalelse fra lokalråd eller godkendt LUP
• Projektbeskrivelse, herunder:
o En beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og forventede effekter
o Dokumentation for evt. tilladelser
o Detaljeret, fase- og aktivitetsopdelt budget
o Finansieringsplan (fonde, puljer mv.)
o Drifts- og vedligeholdelsesplan
o Plan for afrapportering og evaluering

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående kriterier.
Tilskudsberettigede udgifter
Det er en forudsætning, at udgiften kan relateres direkte til projektet og er nødvendig for gennemførelsen af projektet.

Tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende udgiftsposter:
• Konsulentbistand og anden ekstern bistand.
• Køb af inventar/udstyr/maskiner.
• Køb af materiale.
• Information og formidling, herunder udgifter til skilte.
• Revision af projektets afholdte og betalte udgifter.
• Andre specificerede udgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet.
• Værdien af eget arbejde til en fast timepris på 100 kr. pr. time. Frivilligt arbejde kan maksimalt udgøre 25 % af det samlede projektbudget, hvortil der søges støtte.

Tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende udgiftsposter:
• Udgifter, der ikke er specificeret i ansøgningens budget.
• Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.
• Finansierings-, advokat-, pengeinstitut- og øvrige revisionsomkostninger.
• Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.
• Løbende vedligeholdelse og driftsudgifter – forstås som ansøgers almindelige drift.

Frivilligt arbejde, som medfinansiringskilde til projekter
Projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde skal have karakter af almennyttige projekter. Frivilligt arbejde defineres ud fra følgende:

”Frivilligt arbejde er ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et ansættelsesfor-hold med en kontrakt. Medfinansiering af frivilligt arbejde kan maksimalt udgøre 25 % af den samlede projektsum hvortil der søges støtte. Det skal af ansøgnings-materialet frem-gå, hvilke arbejdsopgaver der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal der forventes anvendt til at løse opgaverne”.

Timesatsen på 100 kr. pr. time er en standardsats, fastsat uafhængigt af den enkeltes kva-lifikationer, erfaringer mv. Det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, kan ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter. Frivilligt arbejde kan mak-simalt udgøre 25 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter.

Frivilligt arbejde defineres som ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Frivilligt arbejde har normalt karakter af praktisk arbejde og træder derfor normalt i stedet for arbejdskraft, der ville skulle købes i forbindelse med projektets gennemførsel. F.eks. kan det være maler-, murer-, tømrearbejde, bygning af legeplads, konkret udarbejdelse af hjemmeside eller database, udarbejdelse af informationsmateriale/plakater m.v. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et an-sættelsesforhold med en kontrakt. Det frivillige arbejde skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. Det skal af ansøgningsmaterialet fremgå, hvilke arbejdsopgaver, der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal, der for-ventes anvendt til at løse opgaverne.

Det vil i sidste ende være administrationen (afdeling for Strategi og Implementering) der vurderer, hvilke opgaver der skal indstilles som støtte- og tilskudsberettigede samt om timetal for opgavens udførelse er realistisk/berettiget.

Mødeaktiviteter, som f.eks. projektplanlægning og –styring samt deltagelse i kurser, byfe-ster, mv. kan ikke medregnes som frivilligt arbejde. Der gives ikke tilskud til de frivilliges kørsel og andre transportudgifter til og fra projektet ved udførelse af frivilligt arbejde. Per-soner, som varetager frivilligt arbejde på et projekt, kan ikke også udføre lønnet arbejde i tilknytning til samme projekt.
Ansøgningsfrister
Der er 3 årlige ansøgningsfrister, som årligt fastlægges således, at sagen kan behandles administrativt og fagligt forud for behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Ud-vikling. Ansøgningsfrister, datoer for politisk behandling fremgår af Vordingborg Kommu-nes hjemmeside.

Den administrative sagsgang
Ansøgninger til LUP-puljen skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, der findes på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Ansøgninger til LUP-puljen samt udbetalingsanmodninger skal sendes elektronisk til Afdeling for Strategi & Implementering: udviklingspuljer@vordingborg.dk

Den administrative sagsgang
Afdeling for Strategi & Implementering er ansvarlig for behandling af ansøgninger til LUP-puljen i forhold til fremsendelse af sagen til politisk behandling og indstilling. I den forbindelse kan afdeling for Strategi & Implementering inddrage øvrige afdelingers kompetencer og vurderinger i sagsbehandlingen.

Afdeling for Strategi & Implementering varetager den samlede administration af LUP-puljen, herunder a’conto udbetalinger og udbetaling af restbeløb ved fremsendelse af regnskab og a’conto udbetaling. Der skal fremsendes dokumentation for den samlede finansiering af projektet, før udbetaling af a’conto kan foretages.

Forud for alle udbetalinger skal ansøger indsende en udbetalingsanmodning, hvor projektets titel, ansøgers navn, CVR-nummer samt størrelsen på det anmodede beløb fremgår.

Når projektet er fuldt finansieret, kan ansøger få udbetalt en andel af det bevilgede tilskud efter følgende retningslinjer,

• Ved tilskud på maksimalt 50.000 kr. kan der efter anmodning udbetales a’conto på maksimalt 90 % af det opnåede tilsagn. I den forbindelse skal det dokumenteres, at der er opnået fuld finansiering i overensstemmelse med finansieringsplanen.

• Ved tilskudsbeløb på over 50.000 kr. kan der efter anmodning udbetales a’conto på maksimalt 75 % af tilsagnsbeløbet. I den forbindelse skal det dokumenteres, at der er opnået fuld finansiering i overensstemmelse med finansieringsplanen.

Anmodning om slutudbetaling:
Anmodning om slutudbetaling skal ske til Vordingborg Kommunes Afdeling for Strategi & Implementering. Anmodning om slutudbetaling skal indeholde;

• Slutrapport samt revisorgodkendt regnskab, der opfylder de betingelser, som er be-skrevet i tilsagnsskrivelsen

• Angivelse af om der har været foretaget a’contoudbetaling i forbindelse med projektet. En udbetalingsanmodning kan i givet fald kun være på det restbeløb

• Et revisionsgodkendt regnskab – ved samlede tilskud over 50.000 kr. skal dette ud-arbejdes af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor

• En slutrapport, der beskriver projektets resultater og effekter

Oversigt over forbrugte midler
Udviklingsstaben udarbejder en gang i kvartalet en oversigt over projekter finansieret af LUP-puljen, som fremsendes som orienteringssag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Referat af lokalrådsmøde 20.03.2017

Orientering / meddelelser.

Evaluering af Dialogmødet–og hvad vi forventer af det

Spørgsmål fra borgerne.

Evt.

 

Referat af lokalrådsmøde på Ny Gammelsø mandag, den 20.3.17

Tilstede: Anne Grete, Jørn, Mogens, Per, Lars og Marianne

8 fremmødte borgere.

Dark Sky TV-Øst var på besøg i går. Lidt overfladisk. Henvendelse fra Mathilde Skaaning angående projekt i Damme Askeby. Der har været afholdt møde med Lillian Sand, Mona Hviid og Jørn Svenstrup. De retter herefter henvendelse til Mejerigruppen.Det vides endnu ikke, hvem der kommer i stedet. Lars: Brev sendt til beboere, der vil søge Fibia net. Der afholdes møde med Finn, Mads og Lars for at få en samlet ansøgning. Per: Der laves en undersøgelse af ferskvandsgedder af Askeby Bæk, for at se, hvordan de trives eller opfører sig . Dialogmødet : Problemet er som så ofte økonomien .Der blev stillet direkte spørgsmål til politikerne i vores referat. Vi forventer snarligt svar. Spildevandsudvalget bliver inviteret til et møde med forvaltningen. Jesper: Hvilke kulturelle områder vil vi vise frem for turisterne. (Stenminerne) Hestehaven er naturområde. Igen en debat om, hvordan man samler trådene i de forskellige projekter, således, at alle er klædt på. Der er utilfredshed med, at mange områder er private, så der ikke er adgang til mange naturområder, marker og stier. Evt..

Behov for dialogmøde/ møde om, hvad vi vil vise frem, hvordan kan man gøre det, men der er mange afspærringer . En repræsentant fra kommunen er villig til at mødes med repræsentanter fra Lokalrådet. Spørgsmål fra borgerne.

Referat fra Dialogmødet kan ses på Lokalrådets hjemmeside.

 1. Køkkenet på Fanefjord Centret er i spil. Mikael Smed fra kommunalbestyrelsen har sammen med medlemmer af lokalrådet været til møde på centret og er meget interesseret i åbningen af køkkenet. Michael Seiding Larsen fra kommunalbestyrelsen kommer på besøg i næste uge. Stor ros til personalet. Fakse kommune har vedtaget alle deres køkkener genåbnes i sommer/efteråret.
 2. Formen på mødet var tilfredsstillende. Næste gang bliver bordene opstillet kvadratisk. Efterfølgende har lokalrådet etableret et møde om fortovene med Torben Danielsen fra Vordingborg Kommune. Der sker forhåbentlig snart noget med stykket fra Centret og ned til skolen. Præstebjergvej fra Fanehaven og ned til Fanefjordgade kommer forhåbentlig også i gang. Vi afventer en rapport fra mødet, og om hvad der skal ske og hvornår. Vi skal følge op på det.
 3. Fanefjord fun- og fitness åbner den 1.5.2017 med tale af bl.a. 2 borgmestre.
 4. Spildevandsrensning i det åbne land. Et udvalg under Landsbyforum har gjort indsigelser mod denne ordning. Udvalget har fået udsættelse af yderligere påbud til andet kvartal i 2017. Der tilstræbes et møde mellem folk fra så mange kommuner som muligt, for at udfærdige en fælles indsigelse til Naturstyrelsen med krav om at der udsendes klare retningslinjer til kommunerne om deres pligt til at påvise, at vandforurening stammer fra husspildevand og vurdere hvor stor forbedring, der opnås ved spildevandsrensning, således at der kun udstedes påbud, der påbyder kommunerne at forklare, hvorfor, og hvor der er påviselige problemer med spildevandet. Således, at der kun kloakeres, hvor det er nødvendigt.
 5. Forhave på forkant d. 3.04.17. Tilmelding senest 30.3.2017.
 6. Claus Lyngby fratræder pr. 31.3.17 Han har fået job i Lollands Kommune.
 7. Kommunen vil have os til at gå med i en skrældeordning. Der er noget forvirring om omfanget, idet nogle beboerforeninger allerede har aftaler om dette.
 8. Næste møde: Årsmøde i maj 15. maj 2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
 9. Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde 26.01.2017

Referat af lokalrådsmøde 26.1.2017
Åbent møde.

Tilstede: Lars, Mogens, Per, Lars, Anne Grete og Marianne og 10 Gæster.

Dagsordenen for mødet var, at borgerne kunne komme med forslag til emner og spørgsmål, vi skal diskutere med politikerne på dialogmødet den 22.2. 2017. Denne gang vil vi  opdele lokalet med 6 borde, med en politiker ved hvert bord. Politikeren skal skifte bord ca. hvert kvarter. Spørgsmål og debat om:  Planerne for mejeriet og den nye plan for fortovet. Hvorfor Fanefjord Sparekasses fond har en plan for mejeriet, der ikke er talt med Lokalrådet om. En tegning, fra arkitekten., som kunne bruges. Den oprindelige plan om nedrivning af mejeriet er skrottet, men der skal laves et nyt fortov. Samarbejde burde være et nyt ord, der skulle komme i brug. 3 parker, der hver for sig er gode, men det er nok for meget. Hvad anser politikerne egentlig lokalrådene for., og hvordan vil de bringe det samarbejde op på et plan, der er til gavn for samarbejdet og bruge den viden, der er i lokalrådene. Der skal orientering (fra forvaltningen) til lokalrådene, inden de laver planer, så lokalrådene kan komme med forslag, indvendinger, ændringsforslag m.m., også inden politikerne får planerne. Der er mange områder, hvor det vil være gavnligt og meget hurtigere for projekternes gennemførsel. Fitnessparken ved Fanefjord åbner ca. 1. maj 2017.  Vedrørende fibernet til hele Vestmøn, vil det være godt at få alle adresser, så der kan sendes et referat, så alle er opdateret hele tiden.  Spildevand i det åbne land er også et spørgsmål, der kan komme på dagsorden. Plejehjemskøkken skal åbnes igen. Der skal tages kontakt til de andre lokalråd i kommunen, der også har plejehjem. Der bør indsamles oplysninger om en evt. økonomi. Skolepolitiken.  Legeplads på Fanefjordskolen. Status.  Fortovs problematikken vedr. færdsel med kørestole,så færdslen ikke skal foregå på gaden. Hvorfor kan der bruges penge til fortovet foran mejeriet, og ikke til en legeplads på Fanefjordskolen?  Fibia:  Fibia er nu i gang med projektering i Liseby og ved Hårbølle Strand Forsiden på hjemmesiden er opdateret.Fibernet siden bliver opdateret i løbet af week-enden. Vi (Mads og Lars) gør klar, i første omgang,  til at søge Fibia’s pulje for et område, der svarer til Damsholte Sogn. Der er 117 ejendomme, der ikke har haft mulighed for fibernet endnu. Vi har skrevet brev til dem og spurgt Vordingborg om de kan frankere, hvis vi skriver og kuverterer.Vi overvejer at søge hele Vestmøn, sammen med Stege og Omegn, eller hele Møn. Har allerede talt med Stege og Østmøn Lokalråd. Når vi er færdige med Damsholte, tager vi også Fanefjord Sogn, som back-up for YouSee projektet. Næste møde: mandag den 20.3.2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Marianne

Referat af lokalrådsmøde 12.12.2016

Orientering / Meddelelser.

Shelter plads.

Stormøde.

Andre møder.

Ansvars områder.

Eventuelt.

Referat af lokalrådsmødet mandag d. 12.12.2016 på Ny Gammelsø.
Tilstede: Lars, Per, Mogens, Anne Grete, Jørn og Marianne. Lisbeth fra Beboerforeningen.
Orientering:
Diger rapport og mange, mange bilag fra Forhave på Forkant. Rapporten ligger på nettet. Vi får en adresse.
Den gamle slagterbutik i Fanefjordgade overtages pr. 1. januar 2017 med brugsret i 3 år. Kommunen skaffer penge til annoncer og brochurer. Bosætningsgruppen skal sørge for møbler og andet inventar. Der søges midler i forskellige fonde. Nogle ejendomsmæglere og andre bosætningsgrupper skal deltage i arbejdsgrupper.
Fjernvarmen har fået positive tilbagemeldinger. RUC arbejder videre med rapporten. Der forventes svar i løbet af foråret 2017.
Kloakering i det åbne land er tema, der sætter fokus på det betimelige i at kloakere i det åbne land. Kommunerne skal bevise, at der er behov for spildevandsrensning ikke kloakering.
Fibernettet er rullet ud de fleste steder. Der er nogle problemer med tilslutningen ifølge mangler fra Fibias egne tilslutningslister.
Shelters
Lisbeth tager fat på at udarbejde ordensregler og betaling for shelterpladsen og kommer med et udspil.

Stormøde den 10.01.2017
Alle er tilmeldt minus Lars. Mødet foregår på Thorsvang kl.18.00
Bosætningsprojektet kommer på dagsordenen.
Vejenes tilstand kan også være et emne.
Ansvarsområder bliver taget op til debat på et møde i januar.
Eventuelt
Næste møde mandag den 16.01.17 og 26.01.17 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
Nogle henvendelser angående farten på vejene i Røddinge. Evt. skiltning kunne være en mulighed.
Som referent Marianne