Referat af lokalrådsmøde 10.10.2017

Referat  af lokalrådsmøde den. 10.10.2017 på Ny Gammelsø

Tilstede: Per F. Jensen, Per Skov Jensen. Mogens Kjær-Nielsen, Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen,

Marianne Boje.

Afbud:    Lars Skov Andersen, Nicolaj Sørensen

Orientering:

Ad. 1. Mogens vil gerne have, at bestyrelsens arbejde struktureres bedre.  Vi skal bruge vores ”fælles” postkasse (e-mail) og ikke vores private, således, at de mails, der er relevante for lokalrådet gemmes et sted, så alle nuværende og senere medlemmer af lokalrådet kan orientere sig. Anne Grete søger råd hos Mathias Grene, så vi kan komme videre. Der indkaldes til et strukturmøde i starten af november.

Ad. 2 Vi sender ikke en repræsentant til Foreningernes årsmøde.

Ad. 3 Jørn melder tilbage til Vordingborg Kommune, at Lokalrådet vil være tilstede ved   kommunevalget. På næste møde aftaler vi, hvem og hvornår.

Ad. 4 Tilbagemelding til Vordingborg Kommune angående ønske om tilbageførsel af Borgerservice til det gamle rådhus.

Ad. 5 Gemeinschaftselskabet har lavet en ny ansøgning om penge til et nyt projekt.

 

Ad. 6 Byfornyelsesprojektet har haft møde, der er nedsat 3 arbejdsgrupper.

 

Ad. 7 Henrik Poulsen fra Mors, og Mona Hviid vil søge penge til projekter i samarbejde med Vestmøn lokalråd: Projektet hedder: Fra Mors til Møn.

 

Ad. 8  Fibia: Der bliver indlagt fibernet i Gæstehuset den 24.10.17.

 

Ad. 9 Borgernært Politi: Der skal være nogle tryghedsambassadører i hvert lokalområde, der har kontakt til politiet.

 

Ad. 10 ”Frøen” (den lokale forsøgsbus)kører på Jungshoved. Bestilling på forhånd til de to daglige ture. 2 kr. pr. kilometer. Projektet kører til nytår, hvorefter det skal evalueres.

 

Ad. 11 25.000 er givet til et havehus/redskabshus i Sundhedsparken.

 

Ad. 12 Badebro: Vi har fået 2 tilbud. Der er samlet en gruppe, der arbejder videre med projektet. Mogens sender tilbuddene til Vordingborg Kommune og skriver, hvordan man tænker det finansieret. Gruppen vil søge Fanefjordfonden.

 

Ad. 13 Fanefjordkøkkenet: Forslaget om genåbning skal til 3. behandling i byrådet den 25. 10. Derefter sender arbejdsgruppen de respektive skrivelser til de involverede myndigheder. Der ønskes et møde mellem arbejdsgruppen og kommunen.

 

Ad. 14 Lup: Alle læser LUP’en til næste gang, så vi kan få revidere Lup’en, og fjerne  de projekter, der er afsluttet, og indskrive evt. nye projekter.

 

Evt.

Forslag om: Arrangement for årets tilflyttere, med foredrag og evt. middag.

Forslag om, at Shelterpladsen i Slotshaven skal holdes fri for festarrangementer i sommermåneder.

Byfornyelse: Der køres ofte meget stærkt på Fanefjordgade. Hvordan kan man afhjælpe dette problem? Evt. blomsterkasser.

Disse emner tages op på de næste møder.

Biosfære:  Historien skal sælges, dvs. at lokale varer skal sælges med navn, så man kan se hvor produkterne kommer fra. Coop har Crown Funding, så små virksomheder kan låne penge til deres ideer. Dvs. at man kan købe en slags aktier. Sivvej Præstgårdsgrøften er ved at blive uddybet. Mønshallerne er ved at etablere en klatrevæg, der er dannet en forening.

Kampagnen fitness for livet har besøgt Faneparken. De vil gerne komme igen.

Næste møde: Lukket møde: mandag den 06. 11.17 kl. 19.00 Ny Gammelsø.

Tirsdag d. 05.12.17 Lukket møde kl.18.00 Ny Gammelsø.

 

Som referent:

Marianne

 

 

Referat af lokalrådsmøde 05.09.2017

Referat af lokalrådsmøde 05.09.2017

Referat af Lokalrådsmøde Tirsdag den 5.9.2017

Tilstede: Jørn Svenstrup, Per Skov, Per F. Jensen, Nicolaj Sørensen, Anne Grete Olsen, Mogens Kjær, Lars Skov Andersen, Marianne Boje. En del borgere.

Afbud: Ingen

DAGSORDEN

1 Byfornyelse Byvandring i Askeby i dag. Så på forskellige institutioner, parker og anlæg. Følgegruppe nedsat, fra Lokalrådet deltager Jørn Svenstrup og Nicolaj Sørensen. Der afholdes borgermøde på Fanefjordskolen 14.09.17, hvor der skal nedsættes 3-4 arbejdsgrupper. 12.10 møde i Styregruppen. Midt november skal arbejdet i grupperne være færdigt. Politisk beslutning i januar. Projektet sættes i gang til marts. I forbindelse med projektet påtænkes køb af de 2 huse til højre for Brugsen til nedrivning.

2 Gæstehus En forhåndsudbetaling fra lup-midlerne på 70% ca. 50.000,00 resten efter afrapportering. Der er nogle problemer med at få afrapporteringen godkendt.

3 Køkken på Fanefjordcenter Der er politisk flertal for projektet. På byrådsmødet i oktober eller november. Køkkenet forventes at åbne i marts april som pilotprojekt.

4 Fjernvarme i Damme Askeby. 280 boliger i Damme Askeby kan blive tilkoblet fjernvarme. Det tænkes indfaset i 3 faser. Rapporten fra RUC kommer til at ligge på hjemmesiden.

5 Badebro i Hårbølle. Der kommer et tilbud fra Bandholm Broen. Helårsbro, l, 60 m bred ud til en dybde 1,60.

6 Spildevand i det åbne land. På mødet med kommunen og lokalrådene i Vordingborg Kommune er det vedtaget, at der skal laves et tillæg til kloakkeringsplanerne i det åbne land Tillæg til planen gør, at det ikke er nødvendigt at kloakere på Vestmøn. Undtagen Rytzebæk og Slotshaven, der ikke er med. Der skal ses nærmere på denne afgørelse.

7 Fibernet. Fibernet er færdigt fra Lokalrådets side. Fibernet til ca. 400 ejendomme. Lidt over halvdelen af Vestmøn er nu dækket eller har haft mulighed for at få fibernet. Afslag på tilskud fra fibernetpuljen til næste år. Vi overvejer, hvordan vi evt. kan komme videre. Yousee har meddelt at ca 400 husstande har søgt, men det dækker over, at l50 beboere allerede har Fibia, disse skal så også installere Yousee, hvilket formentlig ikke er muligt.

8 Klatrehal i Hjelm. Gruppen inviteres til et møde med lokalrådet, hvor vi kan få klarhed over indhold, finansiering m.m. Mønshallerne er ved at etablere en klatrevæg.

9 Stenminerne. Per har ikke nyt fra Stenminerne. Det er svært at få møder med kommunen. Vi vil høre noget senere.

10 Orientering fra politiet På næste møde i Landsbyforum vil politiet komme og orientere om det nye tiltag med nærpoliti. Vi hører nyt efter mødet.

11 Evt . Benny Rasmussen fra Tværsam vil gerne have en globe lig den, der lige nu er i Århus. Møn Nu vil gerne gå ind i projektet. Jens Henrik Olsen fra Observatoriet vil blive Inviteret med i gruppen. Valgmøder i Ørslev. Alle lokalråd vil blive inviteret 14. november 2017. 12

Næste møde. 10.oktober hos Anne Grete på Ny Gammelsø.

Referat af lokalrådsmøde 20.03.2017

Orientering / meddelelser.

Evaluering af Dialogmødet–og hvad vi forventer af det

Spørgsmål fra borgerne.

Evt.

 

Referat af lokalrådsmøde på Ny Gammelsø mandag, den 20.3.17

Tilstede: Anne Grete, Jørn, Mogens, Per, Lars og Marianne

8 fremmødte borgere.

Dark Sky TV-Øst var på besøg i går. Lidt overfladisk. Henvendelse fra Mathilde Skaaning angående projekt i Damme Askeby. Der har været afholdt møde med Lillian Sand, Mona Hviid og Jørn Svenstrup. De retter herefter henvendelse til Mejerigruppen.Det vides endnu ikke, hvem der kommer i stedet. Lars: Brev sendt til beboere, der vil søge Fibia net. Der afholdes møde med Finn, Mads og Lars for at få en samlet ansøgning. Per: Der laves en undersøgelse af ferskvandsgedder af Askeby Bæk, for at se, hvordan de trives eller opfører sig . Dialogmødet : Problemet er som så ofte økonomien .Der blev stillet direkte spørgsmål til politikerne i vores referat. Vi forventer snarligt svar. Spildevandsudvalget bliver inviteret til et møde med forvaltningen. Jesper: Hvilke kulturelle områder vil vi vise frem for turisterne. (Stenminerne) Hestehaven er naturområde. Igen en debat om, hvordan man samler trådene i de forskellige projekter, således, at alle er klædt på. Der er utilfredshed med, at mange områder er private, så der ikke er adgang til mange naturområder, marker og stier. Evt..

Behov for dialogmøde/ møde om, hvad vi vil vise frem, hvordan kan man gøre det, men der er mange afspærringer . En repræsentant fra kommunen er villig til at mødes med repræsentanter fra Lokalrådet. Spørgsmål fra borgerne.

Referat fra Dialogmødet kan ses på Lokalrådets hjemmeside.

  1. Køkkenet på Fanefjord Centret er i spil. Mikael Smed fra kommunalbestyrelsen har sammen med medlemmer af lokalrådet været til møde på centret og er meget interesseret i åbningen af køkkenet. Michael Seiding Larsen fra kommunalbestyrelsen kommer på besøg i næste uge. Stor ros til personalet. Fakse kommune har vedtaget alle deres køkkener genåbnes i sommer/efteråret.
  2. Formen på mødet var tilfredsstillende. Næste gang bliver bordene opstillet kvadratisk. Efterfølgende har lokalrådet etableret et møde om fortovene med Torben Danielsen fra Vordingborg Kommune. Der sker forhåbentlig snart noget med stykket fra Centret og ned til skolen. Præstebjergvej fra Fanehaven og ned til Fanefjordgade kommer forhåbentlig også i gang. Vi afventer en rapport fra mødet, og om hvad der skal ske og hvornår. Vi skal følge op på det.
  3. Fanefjord fun- og fitness åbner den 1.5.2017 med tale af bl.a. 2 borgmestre.
  4. Spildevandsrensning i det åbne land. Et udvalg under Landsbyforum har gjort indsigelser mod denne ordning. Udvalget har fået udsættelse af yderligere påbud til andet kvartal i 2017. Der tilstræbes et møde mellem folk fra så mange kommuner som muligt, for at udfærdige en fælles indsigelse til Naturstyrelsen med krav om at der udsendes klare retningslinjer til kommunerne om deres pligt til at påvise, at vandforurening stammer fra husspildevand og vurdere hvor stor forbedring, der opnås ved spildevandsrensning, således at der kun udstedes påbud, der påbyder kommunerne at forklare, hvorfor, og hvor der er påviselige problemer med spildevandet. Således, at der kun kloakeres, hvor det er nødvendigt.
  5. Forhave på forkant d. 3.04.17. Tilmelding senest 30.3.2017.
  6. Claus Lyngby fratræder pr. 31.3.17 Han har fået job i Lollands Kommune.
  7. Kommunen vil have os til at gå med i en skrældeordning. Der er noget forvirring om omfanget, idet nogle beboerforeninger allerede har aftaler om dette.
  8. Næste møde: Årsmøde i maj 15. maj 2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
  9. Som referent: Marianne