Referat af Årsmøde (21. maj 2015)

Tid: 21. maj 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Lars, Trine og 8 borgere
Afbud: Marianne
Referent: Lars

Dagsorden

Valg af dirigent
Per Skov Jensen foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt ved annonce i Ugebladet Møn

Valg af stemmetællere
Udsat til evt. behov for stemmetællere

Beretning ved formanden

Møder
Der er afholdt 7 lokalrådsmøder, heraf 2 lukkede, plus 1 dialogmøde med politikere fra Vordingborg Kommunalbestyrelse. Formanden udtrykte Lokalrådets skarpe kritik af at 3 af de 6 udpegede politikere ikke stillede op pga. andre opgaver, som de anså for vigtigere.

Lokalrådets vigtigste arbejdsområder har været:

1. Behandling af krav og forslag fra kommunen

2. Lokal Udviklings Plan (LUP) udarbejdet med stor indsats fra Mads Krebs

3. Projekter

4. Internet

5. Landsbypedel

6. Dialogmødet (Se mødereferat på http://www.vestmoen-lokalraad.dk/)

Projekter fremmet eller gennemført af lokalrådet er beskrevet i LUP:
– Udeskole / Grillhytte ved Fanefjordskolen, som er til rådighed for alle beboere
– Tilplantning af den gamle sportsplads med frugttræer, ”sansetræer” og planer for ”paddehul” og havehus, herunder indkøb af plæneklipper til fremtidig landsbypedel
– Motionsrum på Fanefjordcentret, som Lokalrådet overvejer at støtte, også åbent for hele befolkningen
– Indretning af byhave og parkeringsplads for Håbet på tom grund efter nedrivning af Sprovegade 12
– Trapper til stranden ved Rytzebæk, som er sat op, dog ikke af Lokalråder

Regnskab ved kassereren
Kassereren fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 2,250, hvilket bringer kassebeholdningen per 30/04/2015 op på kr. 18,500.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Valg til bestyrelsen
De fire medlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt:

Jørn Svenstrup (Formand)
Per Skov Jensen (Næstformand)
Lars Skov Andersen
Trine Elnif-Bay

Eventuelt
Der blev spurgt til / talt om:
– Fremtiden for VestMøn, hvor Lokalrådet henviste til LUP
– Cykelsti fra Bogø Havn til Dammegade, som iflg VBK er planlagt til design i 2019 og anlæg i 2020-21. Lokalrådet blev bedt om at fremme dette arbejde som essentielt for sikkerhed og turisme
– Lukning af toiletter på rastepladsen ved Askeby. Lokalrådet blev bedt om at stille spørgsmål til dette
– Folkemødet 29 August, som i år vil blive voldsomt udvidet fra 4 til 8 scener, heraf 1 Lokalscene (Følg udviklingen på Lokalrådets Hjemmeside)
– Camønoen og dens muligheder for VestMøn, herunder VestMøn set som en vigtig del af en Møn akse bestående af Natur på Østmøn, Handel på Midtmøns og Kultur på VestMøn
– Internet, som Lokalrådet har holdt møde med Fibia om og vil mødes med VBK om muligheder for kommunal støtte og parallelt hermed starte en beboerundersøgelse
– Indretning af Vestmøn Vandværk i Fanefjord Mejeri

Referat af lokalrådsmøde (28. april 2015)

Tid: 28. april 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne
Afbud: Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1. Møde på Fanefjordcentret

Mødet foregik på Fanefjordcentret, hvor vi var inviteret af bestyrer Ulla Hilt og projektleder Linda Ib, der redegjorde for et projekt, der skal skabe mere sundhed og aktivitet på selve Fanefjordhjemmet og i de grønne områder omkring hjemmet. Lokalrådet ser positivt på projektet, og har indstillet en ansøgning til LUP-midlerne.

2. Internet

Mads redegjorde for mødet med Fibia.
Der er ikke mulighed for, at der kommer en solidarisk løsning på Vestmøn, så alle kan få fibernet. Der skal holdes nogle møder, hvor forskellige muligheder for fibernet kan drøftes. Trine, Lars, Mads, Per og projektleder i Fibia Jens Tang deltager i mødet, som finder sted i starten af maj

3. Møn NU

Der er lavet nogle nye vedtægter for Møn Nu, således, at der skal være en repræsentant fra hvert lokalråd i bestyrelsen. I første omgang er det lokalrådsformændene, der træder ind.

Jørn sender referatet og de nye vedtægter.

4. Meddelelser

Udeskolen på Fanefjord Skolen er indviet.

Sansehaven er i gang. Alle træerne vokser. Der skal finde en overdragelse til de personer/grupper, der skal overtage haven.

Sprovegade 12 er blevet renoveret, således at der er fremkommet en fin parkeringsplads. Haven skal ordnes, og der skal sås græs. Der skal komme borde og bænke. Grunden bliver overdraget til ”Håbet”, der skal stå for vedligeholdelsen.

Årsmøde: 21.5.2015 På Ny Gammelsø. Kl. 19.00

Jørn tager kontakt til Niels Nathorp om oplæg: Hvad de gør, og hvad de har af forventninger til, hvad vi gør for at optimere turismen på Vestmøn.

Jørn skriver en indbydelse, og herunder hvilke medlemmer, der er på valg.

Referat af lokalrådsmøde (12. marts 2015)

Tid: 12. marts 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Anne Grete, Iørn, Lars, Carsten, Marianne
Fraværende: Mads
Referent: Marianne

1: Evaluering af dialogmødet, hvor der var en del utilfredshed med politikernes manglende fremmøde. Næste gang skal der en ordentlig præsentation af såvel lokalråd som politikere. Relevante materialer fremsendes til politikerne tillige med indkaldelsen til dialogmødet således, at de har mulighed for at sætte sig ind i stoffet til mødet.

2: Internet og IT møde den 23.3 i Vordingborg Kommune kl.19.00. Trine deltager og Marianne måske.

3: Trafikhøring og trafikbestilling: Der er kommet en ekstraregning fra Movia, hvorfor der skal nye forhandlinger til, førend det endelige busudbud/aftaler kan komme på plads. Busserne på Møn kører som aftalt, og lokalrådet ønsker ikke at afgive nyt høringssvar.

4: Folkemøde 29.8.2015.

Der arbejdes på at få 4 scener: En stor scene, en ungdomsscene, en  lokalscene og en erhvervsscene
Jørn er blevet formand for lokalscenen: Foreløbig er by-og boligminister Carsten Hansen, samt en bosætningskonsulent fra Ærø inviteret.
Forslag til andre oplægsholdere ønskes. Internet, turisme, bosteder, lokale fødevarer kan også være interessante emner at få belyst.
Forslag om, at Vestmøn- og Bogølokalråd går sammen om en bod, men der bør tages kontakt til de øvrige lokalråd på Møn. Jørn tager kontakt til de øvrige lokalråd. Forslag om et møde torsdag den 23.4.2015.

5: Andre emner:  Lup’en skal på vores hjemmeside. Trine kontakter Mads, ellers scanner vi Lup’en ind.

6: Huset i Sprove er revet ned, og grunden skal overdrages til et nyligt oprettet Spildevandslaug. Forsamlingshuset Håbet kommer formentlig til at stå som ejer. Lokalrådet sørger for at grunden bliver i orden, og derefter går Lokalrådet ud af sagen.

7: Årsmødet finder sted torsdag den 21. maj 2015 på Ny Gammelsø kl.19.00. Der ønskes forslag til en oplægsholder.

8: Evt. Næste lokalrådsmøde bliver tirsdag den 28.4. 2015 kl. 19.00 hos Jørn. Lukket møde. Dagsordenen har bl.a. opsummering af mødet med lokalrådene, planlægning af årsmødet og planlægning af folkemødet.

Referat af dialogmøde med politikere (25. februar 2015)

Tid: 25. februar 2015 kl. 19
Sted: Damme Kro
Deltagere (politikere): Heino Hahn (Dansk Folkeparti), Thorbjørn Kolbo (Socialdemokraterne), Poul A. Larsen (Socialdemokraterne), Bo Manderup (Venstre), Helle Mandrup Tønnesen (Enhedslisten), Kirsten Overgaard (Venstre).
Deltagere (fra lokalrådet): Jørn Svenstrup (Formand), Per Skov Jensen (Næstformand), Lars Skov Andersen, Marianne Boje, Trine Elnif-Bay, Mads Krebs, Carsten Nielsen, Anne Grete Olsen,
Referent: Marianne Boje

Dagsorden
Velkomst og præsentation
Status på skolesituationen
Kystturisme
Landsbypedel
Vejbelægning på Grønsundvej
Cykelsti fra Bogø Havn til Fanefjordgade
Spørgsmål

Velkomst
Formanden Jørn Svenstrup bød velkommen til politikerne og de mange fremmødte og håbede, at aftenen vil blive et godt og konstruktivt møde.
Desværre var der afbud fra 3 politikere: Heino Hahn, Thorbjørn Kolbo, Bo Manderup, hvilket reducerede værdien af mødet betragteligt.

Status på skolereformen
Kirsten Overgaard redegjorde for situationen på børneområdet, som det ser ud på Vestmøn:
0-6 årige: vuggestue og børnehave er slået sammen i institutionen Dronning Fane.
Der er p.t 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Det er Møns mindste institution.
Pr. 1.8 vil der være 16 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Private institutioner har en del børn.
Fanefjordskolen har p.t.118 børn. Elevtallet er estimeret til 100 om 5 år.
Pr. 1.8.2015 udgør antallet af elever i de nye børnehaveklasser: Fanefjord 17, Hjertebjerg 13 og Stege 22.
SFO har efter den nye skolereform, hvor børnene ikke er så mange timer i SFO’en, haft en betydelig nedgang i elevtallet, hvorfor man har nedsat den månedlige ydelse fra 1.330,- til kr. 700,-.
Inklusion har været på tapetet i Vordingborg Kommune i de sidste 2 år. Det har ikke været en udpræget succes, men der er sat massivt ind med uddannelsestilbud/undervisning af lærerne. Tilbagemeldingerne er blevet mere positive fra nogle lærere. Andre er stadig meget skeptiske, der er endnu lang vej til målet.
Målet for Vordingborg Kommune er, at karaktergennemsnittet i afgangsklassernes skal løftes med 1 i løbet af få år.
SFO bygningen skal fraflyttes af skolen. SFO’en flytter ind i skolebygningen, og bygningerne rives derefter ned. Der tages stilling til, hvad der skal ske med bygningen. Alle foreninger skulle have modtaget et tilbud om interesse for bygningerne. SFO kan overtages for 1 kr., men alle driftsudgifter skal afholdes af foreningerne.

3. Kystturisme
Alle er enige om, at naturen er den vigtigste brik i vores kystturismetilbud. Nogle få kommentarer, for at gøre det endnu bedre gik bl.a. på en forespørgsel om et offentligt toilet ved Rytzebæk Strand, hvor der lige er anlagt en trappe fra parkeringspladsen og ned til stranden. Stranden er besøgt af rigtig mange menneske. Desværre kan det ikke p.t. blive etableret p.g. af mangel på penge i budgettet.
Et andet område, der blev berørt, er området ved Stenminerne. Der er ikke helt klarhed over, hvad der foregår, og hvem der står for renoveringen af bygningerne, eller nedrivning eller … Ligeledes er der uklarhed over, hvad der skal ske med de store arealer på begge sider af Stenminerne. Begge arealer er ryddet, og der er for lyderne om, at Hårbølle Bro er et ressortområde for fugle, natur m.m. og det skulle være fredet ifølge EU. Det ville være rart at få eksakt viden om dette forhold.

4. Landsbypedel
Lokalrådet har fået materiale fra Esbjerg, hvor man har ansat en landsbypedel, hvis job er at servicere især ældre borgere, men også andre borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Ordningen fungerer til alles tilfredshed.
Udvalget synes, at ideen er god, men der er ikke penge til at aflønne denne funktion. Man kan måske se på om nogle, der skal aktiveres, kunne komme i betragtning. Der ville være job nok.

5. Støjende veje
Lars Skov redegjorde for Lokalrådets tidligere indsigelse mod de vejbelægninger, der er anvendt i forbindelse med renoveringen af Grønsundvej. Ifølge eksperter, er det ikke materiale, der bør anvendes på veje med mange trafikanter.
Der er stadig megen kritik af den belægning, der ligger på Grønsundvej. Den er meget støjende og kan høres i en meget stor radius fra Grønsundvej og Dæmningen. Faktisk langt over de 40-45 decibel, der er lovlige ved anlæg af den slags projekter. Ligeledes er den direkte farlig for cyklister, der ofte punkterer og har stor risiko for at blive ramt af løse sten, der lægger sig i siderne. Ydermere er der både på Grønsundvej og Dæmningen og mange andre steder på kommunens veje meget høje kanter og mange dybe huller i rabatterne, så det er farligt at stå/gå i rabatten. Det blev fremført, at det er kommunens ansvar, at rabatterne er i forsvarlig stand. Dialogudvalget lovede at tage disse punkter med til de respektive udvalg, så der kommer en løsning, vi alle kan være tilfredse med.
Der tages kontakt til teknisk afdeling, om at få malet hvide striber på vejen ved Damsholte, selvom der skal graves igen. Det er et stort problem, at der ikke bliver rettet op på det. Politikerne tager problemet med til udvalget, der skal tage sig af sagen igen.

6. Cykelsti fra Bogø til Damme
En cykelsti er først på programmet i 2019. På det kommende budget er der afsat 500.000,- pr. år til cykelstier i Vordingborg Kommune, hvilket viser, at det bliver en lang proces. En mulighed for at give cyklisterne mere sikkerhed på vejene er at lave indsnævret kørebane. Det er lavet flere steder i kommunen og virker efter hensigten.

7. Andre emner fra salen
Forslag om at få meget bedre internet. Lars Skov redegjorde for lokalrådets arbejde. Det vil sige, at internet skal være for alle, dvs., at der ikke skal laves internet til nogle få. Der har været møde med kommunen, den 23.3 skal der være et møde om internet- og mobildækning på Vestmøn. Der er bred enighed i kommunalbestyrelsen om at få en meget forbedret dækning.
Forespørgsel om projektet på Panteren. 55 millioner er afsat til ny svømmehal, der skal afløse den gamle svømmehal på Islingeskolen.
Øvrige projekter på Panteren skal fortrinsvis finansieres af fondsmidler.
DGI, skoler og forskellige beboerforeninger og idrætsforeninger går i samarbejde om at fremme sundheden, så ca. 75 % af befolkningen går til noget sport, idræt m.m.
Kommunens første kunstgræsplæne er etableret i Vordingborg. Der arbejdes for at skaffe penge til endnu en kunstgræsplæne i kommunen. Præstø eller Stege bliver næste sted.

Tak for i aften
Formanden takkede udvalget for en god og engageret debat, og Lokalrådet håber på, at vi snart ser resultater af drøftelserne og ikke mindst får svar på de spørgsmål, vi gav politikerne med hjem:
Vil dialogudvalget arbejde på at Vestmøn kan få en landsbypedel.
Vi ønsker svar på, om man kan etablere en turistaktion på arealet ved stenminerne, — eller at få den gamle bygning/ ruinen nedrevet.
Vi ønsker et toilet på parkeringspladsen ved Rytzebæk Strand.
Vi mangler afstribning på vejen i Damsholte.
Vejrabatterne skal efterses for huller.
Striber for indsnævring af kørebane på Dæmningen, for bedre plads til cyklister.

Referat af lokalrådsmøde (3. februar 2015)

Tid: 3. februar 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Iørn, Lars, Marianne
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1
Meddelelser og orientering: Evaluering af stormøde. Ønske om et mere overordnet program for disse møder. Ikke alt for lokalt.

Udeskolen er færdig og overleveret til Fanefjord Skolen. Skolen er også betalt. Der bliver inviteret til et lille arrangement

Ejendommen Sprovegade 12 har kommunen overtaget til nedrivning. Vestmøn Lokalråd får overdraget grunden, der tænkes anvendt til et grønt område med forskellige aktivitetsmuligheder.

Fanefjord Mejeri: Møde i midten af februar og møde i midten af marts. Der skal tages en endelig beslutning på dette tidspunkt. Det ser ud til, at der ikke er bæredygtige projekter p.t.. Det er en udbredt opfattelse blandt bestyrelsesmedlemmerne i Vestmøn Lokalråd, at det nok vil være muligt at finde projektmidler til at istandsætte Fanefjord Mejeri; men det har hidtil ikke været muligt at beskrive projekter, der sandsynliggør, at den efterfølgende drift af stedet vil hænge sammen økonomisk. Lokalrådets bestyrelse er derfor fortsat af den opfattelse, at man ikke vil anbefale at arbejde videre eller afsætte ressourcer til at fremme istandsættelse af Fanefjord Mejeri på det nuværende grundlag.

Shelterpladsen: Lars har forespurgt om skilte til Shelterpladsen. Kommunen har lovet at svare inden for kort tid.

Puljeguide: Iørn tager på det første kursus. Der bliver et nyt møde i slutningen af marts. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Folkemøde: Iørn er blevet opfordret til at være med i styregruppen. Samtlige lokale foreninger bliver inviteret. Folkemødet finder sted i slutningen af august. Vi vil opfordre de øvrige lokalråd til at gå med i en fælles stand. Trine er interesseret i at være med i planlægningsgruppen.

SFOén:  Vi er mest indstillet på, at såfremt SFO-bygningerne ikke kan bruges af skolen, bør de rives ned.

Såfremt skolen kan bruge bygningerne, skal de naturligvis anvendes i skoleregi.

Skolebusser: Fra august kommer der nye ruter for skolebusserne. Fra august kan alle køre gratis med busserne på disse ruter. De nuværende busser forbliver i drift. De nye busskure er opsat, og der er solcelle lys.

Kystturisme: Plan for kystturisme ligger på Kommunens hjemmeside. Camønoen er et projekt, der åbner påsken 2016. De har en facebookside. Dark Sky er også et projekt, der er på tale.

Trappe: Der er kommet en ny trappe ned til stranden i Rytzebæk.

Idrætsforeningen: Per har prøvet at få et møde i stand med Fanefjord Idrætsforening. Der er desværre ikke kommet noget svar endnu.

2
Dialogmøde: Dialogmødet afholdes på Damme Kro, den 25. 2. 2015 kl. 19.00: Dagsorden til mødet: 1. Velkomst og præsentation. 2 Status på skolesituationen. 3 Kystturisme. 4 Landsbypedel. Iørn har sendt materiale fra Esbjerg til samtlige byrådsmedlemmer, desværre ikke noget svar. 5 Støjende vejbelægning på Grønsundvej. 5. Cykelsti fra Bogø til Fanefjordgade. 2019 er det nærmeste tidpunkt, hvor der kan ske noget. Lars arbejder videre med sagen. 6.Spørgsmål fra borgerne, hvor der underrettes om en it-messe, der tænkes afholdt på et tidspunkt. .Lars fortsætter dialogen med Fibia.

3
LUP: Mads havde sendt en revideret udgave af vores LUP-plan, og den dannede grundlag for en  nøjagtig gennemgang af samtlige punkter. Der blev indføjet, rettet og slettet i teksten undervejs.
Nu skal den renskrives og derefter i ”trykken”, så den er klar til dialogmødet. Mads, Lars og Anne Grete står for det praktiske

4
Eventuelt: Næste møde: Torsdag den 12.3.15 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Referat af lokalrådsmøde (27. november 2015)

Tid: 27. november 2014
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Jørn, Lars, Marianne.
Fraværende: Carsten.
Referent: Marianne

1. Orientering
200 træer, 70 frugttræer og et stort antal prydbuske plantes på den gamle fodboldbane den 28.11.14. Kommunen har udarbejdet planen for beplantning.

Udeskolen: invitation til åbning inden jul.

Landsbyforum: møde, hvor der var diskussion om, hvilke rettigheder/midler de forskellige lokalråd skal/bør have. Grønne udviklingsplaner var også på dagsordenen.

2. Dialogmøde
Onsdag den 25.02.2015 på Damme Kro
Emner: busforbindelser til alle, offentlig transport, it-infrastruktur i kommunen.
Lars forbereder besøg fra kommunens it-udvalg. På næste møde drøftelse og bestemmelse af, hvad vi ønsker at få uddybet.

3. Administrativt stormøde
Torsdag den 22.01.2015 kl. 19.00 i Vordingborg.

4. Status på LUP
Erhvervsgruppen har afholdt 2 møder, der kommer et oplæg fra gruppen.
Alle grupper afleverer materiale til LUP ‘en senest 1 uge i februar 2015.
Jørn udfærdiger en liste over projekter, der er i spil.

5. Eventuelt møde med andre lokalråd
For at undgå for mange møder, hvor der bliver dobbelt orientering, forpligtes vi i stedet for til at følge med på lokalrådenes hjemmesider, og ligeledes på landsbyforums hjemmeside således, at vi på vores møder evt. kan komme med oplæg, informationer, vi synes er relevante.

6. IT
Forskellige input om de forskellige muligheder for it til alle ved Lars.
Mads: Vi bør tage en principbeslutning om kvaliteten i forsyningen af dækning til hele Vestmøn. Så alle kan få en hurtig og fremtidssikret forsyning samt, at alle skal have råd til it-forsyning.

7. Næste møde
Tirsdag den 03.02.2015 hos Lars på Lerbæk vej, kl. 19.00. Lukket møde.

8. Evt.
Lagmidler har fået en ny struktur, som vi kan orientere os i på Lagmidlernes hjemmeside.

Der er kommet en række nye beboere, både ejere og lejere. Ambassadørerne har fået en liste over adresserne, og vil tage kontakt.

Trine kontakter Johnni Buch angående vedligeholdelser af lokalrådets hjemmeside, når den er opgraderet.

En fuld dagsorden skal udsendes 3 dage førend et møde.

Referat af lokalrådsmøde (7. oktober 2014)

Tid: 7. oktober 2014
Sted: Håbet
Tilstede: Anne Grete, Mads, Per, Lars, Trine, Carsten, Marianne og Jørn + gæster.
Referent: Marianne

Agenda
Information om nedrivningspulje, Peter Møller.
Orientering om udeskole.
Orientering om sundheds park.
Orientering om lånelejlighed.
Orientering om landsbypedel.
Kommunens sundhedsvision, skal vi komme med kommentarer—indsigelser?
Status på ny LUP.
Andre emner.
Eventuelt.

Information om nedrivningspulje
Peter Møller fra Miljø- og Teknik orienterede os om byfornyelsesloven, der danner grundlag for brug af midler til ”Fornyelse af Udkants Danmark”. Midlerne fremkommer med 60 % fra staten og 40 % fra kommunen.

Peter Møller gennemgik, hvad midlerne kan bruges til bl.a.: istandsættelse af private udlejningsejendomme, samt nedslidte ejerboliger (ejeren skal bebo ejendommen) opført før 1950.” Klimaskærm ”: tage, fundamenter, vinduer.
Bygningerne kan få tilskud efter de af Bygningskulturens vedtagne opdelingskategorier.
Bygninger, der har fået prioritet 1,2,3,4 kan få op til 33 % i tilskud.
Bygninger, der har fået prioritet 5,6,7,8,9 kan få op 25 % i tilskud.
Nedrivning: Nogle betingelser skal være opfyldt for at få støtte til nedrivning: Huset skal være i dårlig fysisk stand. Huset skal være synligt fra befærdet vej.  Tilskud 100 %.
Kontakt kommunen for at få en aftale.
Kommunen køber en del nedslidte ejendomme til nedrivning bl.a. på tvangsauktioner for at undgå, at dårlige udlejere kommer til.
Private erhvervsbygninger, der er beliggende i bysamfund, og hvor erhvervet er ophørt, kan også opnå støtte.
Bygninger, der indeholder både erhverv og beboelse kan også komme i betragtning, men begge dele skal vurderes.

Forsamlingshuse kan også komme i betragtning med en dækning på 100 % til klimaskærm: tag,vinduer, døre, tagrender, fundamenter, handicaptoilet m.m. Dog først fra 1.1.2015, idet loven endnu ikke er vedtaget.
Pengene fra 2014 skal bruges senest 1. juni 2015.

Der kan opnås 100 % til fjernelse af skrot på private ejendomme. Der skal indgås en aftale med ejeren.
Der skal i alle tilfælde være indgået en aftale med kommunen, førend et projekt går i gang. Der kan være op til 5 måneders behandlingstid fra kommunen.

Der er lavet en plan over nedrivninger/renovering af ejendomme. 1 etape Østmøn. 2. etape Østmøn. 3. etape Sjælland. 4. etape Damsholte.
Lokalrådet ser på forskellige ejendomme og drøfter emnerne på næste møde.

Orientering om udeskole
Udeskole ved Fanefjordskolen bliver færdig inden jul. Prisen er blevet lidt lavere end beregnet. De resterende penge overføres til andre projekter.

Orientering om sundhedspark
Der er ikke kommet en endelig plan endnu, men der er bl.a. planer om et vandhul til tudser, frugttræer, buske m.m. Pengene til dette projekt skal være brugt inden nytår. Mette Larsen, Vej-og park er tovholder på projektet.

Orientering om lånelejlighed
Bestyrerbolig. Bosætningsgruppen arbejder med en plan for de næste 4-5 år, hvor boligen skal bruges til at evt. tilflyttere kan bo i huset i en periode, så de kan opleve det lokale samfund. Bosætningsgruppen arbejder på nogle regler og betingelser for at bruge boligen.

Orientering om landsbypedel
Landsbypedel et projekt, der er forelagt for byrådet og dialogudvalget, der er positive overfor forslaget. Der skal arbejdes videre med projektet.

Kommunens sundhedsplan
Der skal planlægges aktiviteter for alle på alle steder for at få flere mennesker i gang med at dyrke motion.
Planen er at øge aktiviteterne for aldersgruppen 10-15 årige med 5 %. For aldersgruppen 60+ med 10 %, 15 %  på fitnessaktiviteter. Projektet omfatter hele Vestmøn.
Per: Det er ønskeligt, at de lokale idrætsklubber involveres.
Punktet overføres til næste møde.

LUP status
Erhvervsgruppen fastlægger et møde snarest

Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg har beskæftiget sig med mobil og bredbånd ved møder 10 Juni og 8 September 2014.
Ved mødet i Juni blev Vestmøn prioriteret som et af de områder, hvor TDC i forbindelse med ny kontrakt, skulle forbedre mobildækningen.
Ultimo 2014 udkommer Erhvervsstyrelsen’s årlige bredbåndskortlægning (fastnet og mobilt bredbånd) baseret på leverandøroplysninger, men denne gang med opløsning på 100x100m (husstandsniveau).
Dette foreslås suppleret med:
Ny app til smartphones som kan registrere både signalstyrke og hastighed på telefonens netværk
Brugermålte hastigheder via “bredbåndsmåleren”, som hvert teleselskab
Det er derfor vigtigt at vi sammen med Erhvervsudvalget informeret om ovenstående og evt. hjælper med dataindsamling.
Til at udnytte det ny målinger og muligheder har kommunen sammen med Guldborgsund og Lolland søgt og fået et lån på 10 millioner fra Erhvervsstyrelsen til brug for konkrete initiativer og pilotforsøg til forbedring af mobil- og bredbånds-dækning, f.eks:
Opsætning af kommunale master inkl. fiberforbindelser til disse (eksisterende høje bygninger)
Nye teknologier, f.eks. “Femto celler”, der anvendes til at forstærke mobildækning indendørs
Brug af eksisterende WIFI i lokale miljøer (åbne routere)
Udnyttelse af kommunal overskudskapacitet – tilslutning til det kommunale net i yderområder for derved at minimere graveudgifter

Relevante uddrag af mødereferaterne findes på Dropbox i Erhvervsmappen.

Internet: se også indlæg, der ligger i Dropboks

Flere beboere i  Sprove-Rødding har taget kontakt til et it-firma, der har mulighed for at forbedre internettet. Det fordrer, at der skal opstilles nogle master. Man har forespurgt om prisen , såfremt 100 husstande går med.

Mads undersøger andre muligheder, der virker bl.a. på Samsø.

Nyt møde: torsdag den 27.11.2014 kl. 18.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Evt.
Lars inviterer til et møde for at vise os flere muligheder i brugen af vores hjemmeside. Mødet finder sted lørdag den 18.10.

Referat af lokalrådsmøde (28. august 2014)

Tid: 28. august 2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Lars, Per, Mads, Jørn, Trine, Carsten, Anne Grete, Marianne og 5 borgere.
Referent: Marianne

Konstituering af bestyrelsen (punkt uden for dagsorden)

Formand: Jørn
Næstformand: Per
Kasserer: Anne Grete
Sekretær: Marianne

Udeskole/grillhytte ved Fanefjord Skolen. Byggetilladelse er givet og betalt.Kr. 100.000,- Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget pengene til projektet. Skolen var tænkt at skulle ligge på Byparkens grund, men denne er stadig udlagt som byggegrund, og derfor er placeringen flyttet 10 m til Fanefjord Skolens grund, da det er nødvendigt med et husnr. Alle parter er enige om den nye beliggenhed. Lokalrådet står som tovholder for projektet. Udeskolen er til brug for hele Vestmøns befolkning.

Gammel sportsplads aftale med kommunen om at indrette en sundhedssportsplads samt borde, bænke og plantning af frugttræer. Idrætsforeningen er måske også interesseret i at gå ind i projektet. Der er bevilget 150.000,- fra kommunen. Jørn udfærdiger en beskrivelse af projektet.

Fanefjord Mejeri Komiteen mødes 3.9.2014. Der frist til 1.12.14 for at komme med forslag/projekter, der er driftssikre. Såfremt dette ikke lykkes søges om bevilling til nedrivning.

Folkemødet blev en stor succes med rigtig mange deltagere og mange gode debatter. Vestmøn kom på landkortet. Folkemødet er under forberedelse til næste år. Lokalrådet vil på kommende møder diskutere, hvilke arrangementer vi vil deltage i og med hvilke midler. Her kan nævnes: Tirsdagsmarked, Sildemarked, m.m.

Facebook Trine har oprettet en Facebook: Vestmøn Lokalråd, der linker til vores hjemmeside.

Hjemmeside Der har været møde med Johnni Buch angående vores hjemmeside og priser. Johnni Buch vil overføre det gamle Front Page program til et nyt: Joomla, der er tidsvarende. Prisen er 3.500. Vi prøver at søge LUP-midler til denne omlægning. Trine meddeler Johnny Buch, at vi er interesseret i denne omlægning, men at vi p.t. ikke har midler til det. LSA inviterer til Joomla-kursus i løbet af efteråret.

Mobil og internet Lars har udarbejdet et 12 punkts udkast, der skal bearbejdes. Udkastet ligger i Dropboks. Dette materiale læses af alle med henblik på diskussion på næste møde. MK Lokalrådet skal prøve at finde løsninger på mobilproblemet, og derefter gå til Kommunen.

Dette punkt er overført til næste møde.

Kommunens visioner læses til næste gang. Yderligere eksemplarer af visionerne kan hentes hos Borgerservice i Stege.

Lup-planer på hjemmesiden. Der arbejdes videre med Luppen, der kommer i en udvidet form til alle.

Handleplaner + tiltag lægges i en særskilt mappe ”LUP” i dropboks. De enkelte grupper arbejder videre med deres planer, og indkalder til møder, så arbejdet kan komme videre.

Hele projektet skal være senest være klar til dialogmødet i foråret 2015.har

Evt.

Pilerensningen i Sprove/Rødding har flere problemer med landzone. Derfor kommer projektet først til at virke tidligst om 2 år.

Pilelavet i Store Lind er plantet og virker . ½ af beboerne er med fra i år – fra næste år kommer alle med, så er arealet helt udvokset.

Næste møde: Tirsdag den 7.10.2014 kl. 19.00 i Håbet. Åbent møde.

Referat af årsmøde (20. maj 2014)

Tid: Tirsdag den 20.05.2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Anne Grete, Jørn, Lars, Mads, Per og Trine, samt 5 borgere.
Afbud: Carsten, Marianne

1. Valg af Dirigent

Per Skov Jensen blev valgt som dirigent, erklærede Årsmødet lovligt og mindede deltagerne om Lokalrådets målsætning: ”at skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalråd”

2. Stemmetæller

Udeladt

3. Formandens beretning

 • Der har været afholdt 9 møder, heraf 6 åbne. Størst tilslutning var der til Idé-mødet om den Lokale Udviklingsplan (LUP) afholdt på Fanefjord Skole i September, møde om de kommunale spildevandsplaner afholdt i Hårbøllehuset i Januar samt Dialogmøde med kommunalpolitikere på Damme Kro i Marts, hvor der i alle tre møder var 30-40 deltagere.
 • Grøn udviklingsplan for VestMøn blev vedtaget i Maj 2013. Den er i høj grad baseret på frivillig indsats til pleje af natur og fortidsminder
  Læs den grønne udviklingsplan for Vestmøm
 • Shelterprojekt i Slotshaven er afsluttet med et ”underskud” pga reduktion af LAG (Lokale Aktions Grupper) tilskud med 2000 kr som tilskrives ansøgningsmæssige spidsfindigheder i Natur- og Erhvervsstyrelsen, der p.t. er udsat for voldsom kritik i de nationale medier for overadministration
 • Bosætningsprojekt er afsluttet. Der er meget positive tilbagemeldinger på besøg af bosætningsambassadørerne. LAG tilskud er ikke modtaget endnu da Natur- og Erhversstyrelsen har udbetalt beløbet til en privat konto i stedet for projektkontoen.
 • Lokalrådet har søgt Fanefjord Sparekasses Fond om tilskud på ca 100,000 kr til etablering af en ”udeskole”, der vil blive placeret enten ved Fanefjord-Damme foldboldbane eller i Fanefjord Parken
 • Kvindegruppen ”Kvinder på tværs” ved Lillian Sand har modtaget støtte fra Vordingborg Kommune og oprettet en facebook side. Kontakt Lillian via Facebook eller sand@lsand.dk
 • Kommunen har erstattet Telebusser med Flextrafik. Betaling er besværlig, men kan forenkles ved oprettelse af en konto hos Movia Flextur (Se http://www.flextur.dk/)
 • Brev om de samfundsmæssige omkostninger og konsekvenser af den støjende vejbelægning på Grønsundvej er sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse
 • VestMøn’s Lokal Udviklings Plan (LUP) foreligger nu i første udkast, der omtales under Eventuelt
 • Igangværende høringer om kommunale planer:
 • Børnehaver og vuggestuer, hvor det foreslås at nedlægge eksisterende dagplejeordninger til fordel for en fælles børnehave der skal flyttes til Fanefjord Skole
 • Affaldsplan, der foreslår øget kildesortering af affald
 • Offentlige toiletter, hvor det foreslås at nedlægge toilettet på rastepladsen ved Grønsundvej for enden af Fanefjordgade i Askeby
 • Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab

Regnskabet viste et overskud på 1,581 kr ud af en omsætning på ca 20,000 kr med en kassebeholdning på 16,261 kr per 30 April 2014. Kassererens beretning blev godkendt.

5. Valg

Mads Krebs, Carsten Nielsen, Marianne Boje og Anne Grete Olsen blev genvalgt. (Se bestyrelsen her).

6. Eventuelt

Mads Krebs præsenterede Lokalrådets Lokale Udviklings Plan for VestMøn. LUP’en beskriver Lokalrådets prioriteter og planlagte indsatser indenfor Bosætning, Turisme og Erhverv med en særlig tværgående indsats for bedre internet og mobildækning.

Planen vil blive omdelt til de øvrige lokalråd i Vordingborg kommune og lagt frem i Hårbøllehuset og Damme Brugs.

En opdateret udgave vil blive sendt til alle medlemmer af Vordingborg Kommunalbestyrelse.

Stor tak til Mads for hans indsats som redaktør!

Efter kaffepause fortalte Mogens Bengtsson fra beboerforeningen ”De Søndre Byer” om beboerforeningens indsigelser mod den kommunale spildevandsplan for Stege Nor med fokus på De Søndre Byer og om sit medlemskab som brugerrepræsentant i Vordingborg Forsyning.

Referat af dialogmøde (17. marts 2014)

Tid: 17. marts 2014
Sted: Damme Kro
Referent: Marianne Boje

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Præsentation
 3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020
 4. Den nye skolereform/inklusion
 5. Emner fra borgerne

1. Velkomst

Formand for Vestmøn Lokalråd Jørn Svenstrup bød velkommen til alle fremmødte og sagde tak for, at politikerne med kort varsel kunne ændre mødedatoen for dialogmødet.

2. Præsentation

Vestmøn Lokalråd præsenterede sig. Derefter blev det nye dialogudvalg præsenteret. Tilstede var: Helle Mandrup, Kirsten Overgaard, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Heino Hahn og Jørgen Elo, der deltog i stedet for Bo Manderup.

3. Vordingborg Kommunes nye visioner frem mod 2020

Vordingborg Kommunes plan for visionerne efter input fra lokalrådene og deres implementering starter 3.4.14. 26.6.14 behandles de og sendes i høring. 19.8.14 afholdes borgermøde og 28.8.14 udmeldes resultatet.

Herefter blev der åbnet for debat og indlæg fra borgerne.

It-dækningen åbnede debatten. Mange borgere oplever, at it-dækningen er mangelfuld og i nogle tilfælde helt fraværende. Jørgen Elo fortalte, at kommunen mange gange har haft kontakt til teleselskaberne om at etablere bedre og mere sikre forbindelser, men at det er svært at få selskaberne til at investere i yderområderne. Helle Mandrup siger, at der presses på i folketingsgrupperne for at få sagen løftet op på statsligt niveau.

Thorbjørn Kolbo: TDC er ved at ændre/udbedre initiativer til bedre dækning i Vordingborg Kommune. Der er massivt fokus på området, men det er svært at se en udvikling. Der er pres fra mange sider.

Måske er der ny teknologi på vej evt. via satellit.

18.3.14 er der møde i økonomiudvalget, hvor it-problematikken er på dagsordenen.

Forespørgsel om, man kender antallet af borgere, der ikke har det nødvendige it-udstyr til at kommunikere med det offentlige. Man kender ikke antallet, men der er begyndende henvendelser til borgerservice om at anvende alm. post. Kravet om at bruge it er ikke kommunalt, men statsligt.

Kloakerings afgifter kom også til debat. Der er mange tiltag i spil, og Vordingborg Kommune skeler til, hvordan andre kommuner varetager disse problemer.

Minivådområder og pilerensning er tilsyneladende virkningsfulde. Disse og andre alternativer til almindelig kloakering mødte stor velvilje hos politikerne.

Andre emner, der blev fremlagt og diskuteret var bl.a. toiletforholdene på Vordingborg Station. Kommunen forsøger at få DSB til at genetablere toilettet, men er det ikke muligt, vil kommunen selv sørge for, at der bliver etableret ordnede toiletforhold.

Vejbelægningen blev også nævnt, idet det er vanskeligt at køre på vejene især for cyklister, men også bilister oplever store gener med bl.a. stenslag. Manglende hvide striber på en del veje er et kommunalt anliggende, og skal bringes i orden.

Vindmølleprojektet på Koster Vig skal køres helt ud for ikke at risikere et stort erstatningskrav.

Efter denne debat kom de egentlige visioner frem:

 • For at få flere tilflyttere (familier) skal de offentlige institutioner fungere godt.
 • Der skal være ordentlige cykelforhold
 • Kørselsfradrag til pendlerne skal forhøjes (i lighed med Lolland og Falster)
 • Huse til udlån for potentielle kommende tilflyttere
 • Forslag til at afholde et seminar med folk/eksperter, der har været fremme med landsbyudvikling.
 • Erhvervslivet på Møn skal optrappes. Det kan ske i form af etablering af biogasanlæg – produktion af smågrise/opfedning af kalve, alternative affalds/genbrugsordninger m.m.
 • Der afholdes et åbningsseminar den 5.4.14 for at etablere et kvindenetværk.
 • Andre ønsker er, at inddrage sportsklubberne som en aktiv del af lokallivet.
 • Samkørsel
 • Ungdomsråd
 • Turisme. Vi skal være bedre til at ”holde” på turisterne ved at forbedre forholdene/give flere muligheder for aktiviteter. F.eks. Kite-surfing, aktivt havnemiljø i Hårbølle Havn m.m..
 • Større udbud af økologiske og lokale produkter og bedre offentlig transport.

4. Den nye skolereform/inklusion

Man har den skolestruktur, der passer til børnetallet. Der er stadig faldende børnetal. Der bruges 665 mill. på skoleområdet. Heraf 43 mill. til Mønskolen. Heraf overføres kr. 10.000,- pr. barn pr. år til inklusion af elever i de ordinære klasser.

Der er pt. 130 elever på Fanefjordskolen. Der nedlægges ikke klasser.

Der arbejdes hårdt for at få den nye heldagsskole og inklusion til at lykkes, men der er et stykke vej endnu.

5. Emner fra borgerne

Emner fra borgerne blev løbende inddraget i debatten.