Referat af lokalrådsmøde 10.10.2017

Referat  af lokalrådsmøde den. 10.10.2017 på Ny Gammelsø

Tilstede: Per F. Jensen, Per Skov Jensen. Mogens Kjær-Nielsen, Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen,

Marianne Boje.

Afbud:    Lars Skov Andersen, Nicolaj Sørensen

Orientering:

Ad. 1. Mogens vil gerne have, at bestyrelsens arbejde struktureres bedre.  Vi skal bruge vores ”fælles” postkasse (e-mail) og ikke vores private, således, at de mails, der er relevante for lokalrådet gemmes et sted, så alle nuværende og senere medlemmer af lokalrådet kan orientere sig. Anne Grete søger råd hos Mathias Grene, så vi kan komme videre. Der indkaldes til et strukturmøde i starten af november.

Ad. 2 Vi sender ikke en repræsentant til Foreningernes årsmøde.

Ad. 3 Jørn melder tilbage til Vordingborg Kommune, at Lokalrådet vil være tilstede ved   kommunevalget. På næste møde aftaler vi, hvem og hvornår.

Ad. 4 Tilbagemelding til Vordingborg Kommune angående ønske om tilbageførsel af Borgerservice til det gamle rådhus.

Ad. 5 Gemeinschaftselskabet har lavet en ny ansøgning om penge til et nyt projekt.

 

Ad. 6 Byfornyelsesprojektet har haft møde, der er nedsat 3 arbejdsgrupper.

 

Ad. 7 Henrik Poulsen fra Mors, og Mona Hviid vil søge penge til projekter i samarbejde med Vestmøn lokalråd: Projektet hedder: Fra Mors til Møn.

 

Ad. 8  Fibia: Der bliver indlagt fibernet i Gæstehuset den 24.10.17.

 

Ad. 9 Borgernært Politi: Der skal være nogle tryghedsambassadører i hvert lokalområde, der har kontakt til politiet.

 

Ad. 10 ”Frøen” (den lokale forsøgsbus)kører på Jungshoved. Bestilling på forhånd til de to daglige ture. 2 kr. pr. kilometer. Projektet kører til nytår, hvorefter det skal evalueres.

 

Ad. 11 25.000 er givet til et havehus/redskabshus i Sundhedsparken.

 

Ad. 12 Badebro: Vi har fået 2 tilbud. Der er samlet en gruppe, der arbejder videre med projektet. Mogens sender tilbuddene til Vordingborg Kommune og skriver, hvordan man tænker det finansieret. Gruppen vil søge Fanefjordfonden.

 

Ad. 13 Fanefjordkøkkenet: Forslaget om genåbning skal til 3. behandling i byrådet den 25. 10. Derefter sender arbejdsgruppen de respektive skrivelser til de involverede myndigheder. Der ønskes et møde mellem arbejdsgruppen og kommunen.

 

Ad. 14 Lup: Alle læser LUP’en til næste gang, så vi kan få revidere Lup’en, og fjerne  de projekter, der er afsluttet, og indskrive evt. nye projekter.

 

Evt.

Forslag om: Arrangement for årets tilflyttere, med foredrag og evt. middag.

Forslag om, at Shelterpladsen i Slotshaven skal holdes fri for festarrangementer i sommermåneder.

Byfornyelse: Der køres ofte meget stærkt på Fanefjordgade. Hvordan kan man afhjælpe dette problem? Evt. blomsterkasser.

Disse emner tages op på de næste møder.

Biosfære:  Historien skal sælges, dvs. at lokale varer skal sælges med navn, så man kan se hvor produkterne kommer fra. Coop har Crown Funding, så små virksomheder kan låne penge til deres ideer. Dvs. at man kan købe en slags aktier. Sivvej Præstgårdsgrøften er ved at blive uddybet. Mønshallerne er ved at etablere en klatrevæg, der er dannet en forening.

Kampagnen fitness for livet har besøgt Faneparken. De vil gerne komme igen.

Næste møde: Lukket møde: mandag den 06. 11.17 kl. 19.00 Ny Gammelsø.

Tirsdag d. 05.12.17 Lukket møde kl.18.00 Ny Gammelsø.

 

Som referent:

Marianne

 

 

Referat af lokalrådsmøde 05.09.2017

Referat af lokalrådsmøde 05.09.2017

Referat af Lokalrådsmøde Tirsdag den 5.9.2017

Tilstede: Jørn Svenstrup, Per Skov, Per F. Jensen, Nicolaj Sørensen, Anne Grete Olsen, Mogens Kjær, Lars Skov Andersen, Marianne Boje. En del borgere.

Afbud: Ingen

DAGSORDEN

1 Byfornyelse Byvandring i Askeby i dag. Så på forskellige institutioner, parker og anlæg. Følgegruppe nedsat, fra Lokalrådet deltager Jørn Svenstrup og Nicolaj Sørensen. Der afholdes borgermøde på Fanefjordskolen 14.09.17, hvor der skal nedsættes 3-4 arbejdsgrupper. 12.10 møde i Styregruppen. Midt november skal arbejdet i grupperne være færdigt. Politisk beslutning i januar. Projektet sættes i gang til marts. I forbindelse med projektet påtænkes køb af de 2 huse til højre for Brugsen til nedrivning.

2 Gæstehus En forhåndsudbetaling fra lup-midlerne på 70% ca. 50.000,00 resten efter afrapportering. Der er nogle problemer med at få afrapporteringen godkendt.

3 Køkken på Fanefjordcenter Der er politisk flertal for projektet. På byrådsmødet i oktober eller november. Køkkenet forventes at åbne i marts april som pilotprojekt.

4 Fjernvarme i Damme Askeby. 280 boliger i Damme Askeby kan blive tilkoblet fjernvarme. Det tænkes indfaset i 3 faser. Rapporten fra RUC kommer til at ligge på hjemmesiden.

5 Badebro i Hårbølle. Der kommer et tilbud fra Bandholm Broen. Helårsbro, l, 60 m bred ud til en dybde 1,60.

6 Spildevand i det åbne land. På mødet med kommunen og lokalrådene i Vordingborg Kommune er det vedtaget, at der skal laves et tillæg til kloakkeringsplanerne i det åbne land Tillæg til planen gør, at det ikke er nødvendigt at kloakere på Vestmøn. Undtagen Rytzebæk og Slotshaven, der ikke er med. Der skal ses nærmere på denne afgørelse.

7 Fibernet. Fibernet er færdigt fra Lokalrådets side. Fibernet til ca. 400 ejendomme. Lidt over halvdelen af Vestmøn er nu dækket eller har haft mulighed for at få fibernet. Afslag på tilskud fra fibernetpuljen til næste år. Vi overvejer, hvordan vi evt. kan komme videre. Yousee har meddelt at ca 400 husstande har søgt, men det dækker over, at l50 beboere allerede har Fibia, disse skal så også installere Yousee, hvilket formentlig ikke er muligt.

8 Klatrehal i Hjelm. Gruppen inviteres til et møde med lokalrådet, hvor vi kan få klarhed over indhold, finansiering m.m. Mønshallerne er ved at etablere en klatrevæg.

9 Stenminerne. Per har ikke nyt fra Stenminerne. Det er svært at få møder med kommunen. Vi vil høre noget senere.

10 Orientering fra politiet På næste møde i Landsbyforum vil politiet komme og orientere om det nye tiltag med nærpoliti. Vi hører nyt efter mødet.

11 Evt . Benny Rasmussen fra Tværsam vil gerne have en globe lig den, der lige nu er i Århus. Møn Nu vil gerne gå ind i projektet. Jens Henrik Olsen fra Observatoriet vil blive Inviteret med i gruppen. Valgmøder i Ørslev. Alle lokalråd vil blive inviteret 14. november 2017. 12

Næste møde. 10.oktober hos Anne Grete på Ny Gammelsø.

Referat af Dialogmøde

Referat af dialogmøde 22.02.2017 Damme Kro.

 

 1. Samarbejde

Politikerne ser generelt positivt på lokalrådene og samarbejdet. Ser lokalrådene, som de er tiltænkt – som bindeled mellem politikere/kommunen og borgerne.

Referaterne fra Dialogmødet sendes til Forvaltningen, som skal tage stilling til de rejste emner. Vi skal sørge for, at få retursvar, så hurtigt som muligt således, at emner stadig er aktuelle. Referaterne bør ligeledes sendes til Dialogudvalgets medlemmer.

Det er ønskværdigt at, der i forbindelse med høringssvar, gives en fornuftig tidsplan, så lokalrådet har tid til at forberede kompetente/kvalificerede svar således, at vi undgår beslutninger, der ikke fungerer efter hensigten på grund af dårlig eller for sen kommunikation. Eks. Toiletlukning på rasteplads ved Askeby.

I lokalt regi bør vi arbejde mere på at få de enkelte foreninger til at arbejde bedre sammen.

Der er en pulje på 400.000,00 kr., der er tilovers fra LUP-midlerne. Dvs. ca. 25.000.- yderligere til lokalrådene. Pengene kan bruges ret frit. Pengene kan søges i år via en simpel ansøgning. Ang. LUP-midler bør der nytænkning til inden for området, mere ansvar til de enkelte lokalråd, når de får en pulje.

Spørgsmål: Vil politikerne og sekretariaterne medvirke til at inddrage lokalrådene tidligere i processen, når der skal udarbejdes beslutninger, der vedrører lokalområder?

 

 1. Spildevand

Orientering om arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige lokalråd. Arbejdsgruppen er i god dialog med kommunen. Det åbne land er de steder, hvor der ikke er offentlig kloakering. Pileanlæggene i Røddinge og St. Lind fungerer og de er billige i den daglige drift. Tiltag som vandløbsrestaureringer var ønskelig. Der var enighed om flere undersøgelser, som klarlægger, hvor stort problemet er og hvordan vi løser det – inden en unødvendig udgift (ca. 100.000 kr.) pålægges den enkelte ejendom.

Det skal være muligt at kunne blive i sit hjem selvom det skal kloakeres. Tilbuddene til kloakering til de ramte skal komme fra kommunen.

Evt. krav om dobbelt vandindtag ved bygning af ny huse således, at drikkevand og toiletvand adskilles.

Knud Larsen vil invitere Spildevandsudvalget til at hjælpe kommunen med en indsigelse til SVANA.

Spørgsmål: Vil kommunen inddrage spillevandsgruppen, der er nedsat af Landsbyforum i udarbejdelsen af planen for rensning af spildevand i det åbne land?

 

 1. Legeplads

Ny legeplads ved Fanefjordskolen (evt. i forbindelse med nedrivning af SFO). På spørgsmålet om fremtiden for de 3 kommuneskoler på Møn svarede,Kim Errebo (O) og Michael Seiding Larsen (V), at de gik ind for en bevarelse af de 3 skoler. Der var ikke kendskab til, at der er svamp i kælderen på Fanefjordskolen og heller ikke til bygningernes øvrige stand samt nedrivningsplanerne for SFO bygningen. Vi havde endvidere en snak om konkurrencen fra privatskolerne – Bogø Kostskole og Friskolen i Damsholte. Det er tankevækkende, at kommuneskolerne skal tage mod alle elever, også de elever der forlader eller bliver bedt om at forlade privatskolerne. I særdeleshed set i lyset af, at der er god tilgang til privat skolerne. Alle var enige om, at der skulle være en legeplads på skolen. Den nuværende/tidligere legeplads er nedlagt. Efter sikkerhedstjek.

Såfremt det er nødvendigt bør SFO’en nedrives, og vi opfordrer politikerne til at få det gjort hurtigst muligt.   I modsatfald bør man satse på en fornuftig brug af bygningen. Og så gøre det muligt for skolen at søge penge til et fornuftigt brug af bygningerne. Der var ikke meget vilje til at renovere den del af skolen, der er ramt at skimmelsvamp.

Spørgsmål: Hvis det er vedtaget, at SFObygningen ved Fanefjordskolen skal nedrives, vil kommunen så iværksætte det hurtigst muligt, og herefter medvirke til i samarbejde med skolebestyrelsen og lokalrådet at få etableret en legeplads på området?

 1. Fortov

Med hensyn til de offentlige veje og fortove, kan vi til hver en tid kontakte kommunen via link på hjemmesiden, hvor vi kan beskrive, sende billeder m.m. om tingenes tilstand til Teknik- og Miljøudvalget.

Det specielle fortov, det i denne omgang handler om, er fortovet på Fanefjordgade. Der er allerede en aftale med Vej- og Park og medlemmer fra lokalrådet om en besigtigelse 08.03. Nogle borgere ønsker et fortov på Præstebjergvej fra Fanehaven til Fanefjordgade.

 

 

 

 

 1. Genåbning af køkkenet på Fanefjordcentret

Maden til de ældre var under al kritik og der var enighed om, at en decentralisering vil være lig med en mere personlig tilgang/større ansvar når maden laves. Der var også enighed om, at det vil give en bedre trivsel, livskvalitet og deraf mindre sygdom. Kommunen bør foretage en evaluering af centrale og decentrale køkkener. Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på genåbning af køkkenet på Fanefjordcenteret, og at Fanefjordcenteret kunne fungere som prøveklud. Køkkenet på Fanefjordcenteret er fuldt funktionsdygtigt. Jørn Elo bekræftede, at der er bevilget en statslig pulje på 42 mill.kr på landsbasis, men at der endnu ikke var taget stilling til, hvordan pengene skal bruges.

Spørgsmål: Vil Socialudvalget tage sagen op og indkalde lokalrådets projektgruppe til et forberedende møde om, hvordan det bedst iværksættes?

 

 1. Forskønnelse af Vestmøn og bustrafik

Med hensyn til oprydning m.m. af private ejendomme, er det svært at gå ind over privatlivets fred. Hvis der er mistanke om forurening, miljøskader kunne en mulighed være at sende en rottefænger/rottemand ind på ejendommene. Der må naboer og andre gerne melde ind, hvis de har mistanke om rotter.

En ”whistleblower” anmeldelse kunne også være et islæt for at få gjort noget ved problemerne.

Der er børnefamilier i nogle af de forsømte huse. Her kunne kommunens sundhedspersonale (sundhedsplejerske) være et bindeled. Det kræver, at kommunen gør noget ved evt. problemer og ikke ”sylter” sagerne.

Affald+ bør afkræves en statistik over indmelding af storskrald, og renovationsvognene fra Affald+, der besøger alle ejendomme bør udstyres med en seddel, som de afleverer på husstanden forud for afhentning af storskrald.

Initiativer til at fjerne gamle biler m.m. var igen en balancegang mellem det offentlige og de enkelte beboere.

Der kunne også være beboere, der ikke magtede oprydningen og gerne vil have hjælp. Der skal tænkes over, hvordan vi kan hjælpe dem. Det kan måske være via opslag på lokalrådets hjemmeside og info i postkasser om de muligheder, der findes.

Bustrafikken – der skal ses på antal afgange i forhold til behov, og om det ikke er muligt, at skolebusserne kan medtage andre passagerer end skolebørn. Det er også vigtigt, at vi ser på yderområderne, selvom det måske ikke direkte er indtægtsgivende, men af hensyn til bosætningen. Der var her kendskab til en familie i Hårbølle, der var flyttet af samme grund.

 

 

 1. Evt.

Debat om brugen af Roundup.

 

Som referent

Marianne Boje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af lokalrådsmøde 20.03.2017

Orientering / meddelelser.

Evaluering af Dialogmødet–og hvad vi forventer af det

Spørgsmål fra borgerne.

Evt.

 

Referat af lokalrådsmøde på Ny Gammelsø mandag, den 20.3.17

Tilstede: Anne Grete, Jørn, Mogens, Per, Lars og Marianne

8 fremmødte borgere.

Dark Sky TV-Øst var på besøg i går. Lidt overfladisk. Henvendelse fra Mathilde Skaaning angående projekt i Damme Askeby. Der har været afholdt møde med Lillian Sand, Mona Hviid og Jørn Svenstrup. De retter herefter henvendelse til Mejerigruppen.Det vides endnu ikke, hvem der kommer i stedet. Lars: Brev sendt til beboere, der vil søge Fibia net. Der afholdes møde med Finn, Mads og Lars for at få en samlet ansøgning. Per: Der laves en undersøgelse af ferskvandsgedder af Askeby Bæk, for at se, hvordan de trives eller opfører sig . Dialogmødet : Problemet er som så ofte økonomien .Der blev stillet direkte spørgsmål til politikerne i vores referat. Vi forventer snarligt svar. Spildevandsudvalget bliver inviteret til et møde med forvaltningen. Jesper: Hvilke kulturelle områder vil vi vise frem for turisterne. (Stenminerne) Hestehaven er naturområde. Igen en debat om, hvordan man samler trådene i de forskellige projekter, således, at alle er klædt på. Der er utilfredshed med, at mange områder er private, så der ikke er adgang til mange naturområder, marker og stier. Evt..

Behov for dialogmøde/ møde om, hvad vi vil vise frem, hvordan kan man gøre det, men der er mange afspærringer . En repræsentant fra kommunen er villig til at mødes med repræsentanter fra Lokalrådet. Spørgsmål fra borgerne.

Referat fra Dialogmødet kan ses på Lokalrådets hjemmeside.

 1. Køkkenet på Fanefjord Centret er i spil. Mikael Smed fra kommunalbestyrelsen har sammen med medlemmer af lokalrådet været til møde på centret og er meget interesseret i åbningen af køkkenet. Michael Seiding Larsen fra kommunalbestyrelsen kommer på besøg i næste uge. Stor ros til personalet. Fakse kommune har vedtaget alle deres køkkener genåbnes i sommer/efteråret.
 2. Formen på mødet var tilfredsstillende. Næste gang bliver bordene opstillet kvadratisk. Efterfølgende har lokalrådet etableret et møde om fortovene med Torben Danielsen fra Vordingborg Kommune. Der sker forhåbentlig snart noget med stykket fra Centret og ned til skolen. Præstebjergvej fra Fanehaven og ned til Fanefjordgade kommer forhåbentlig også i gang. Vi afventer en rapport fra mødet, og om hvad der skal ske og hvornår. Vi skal følge op på det.
 3. Fanefjord fun- og fitness åbner den 1.5.2017 med tale af bl.a. 2 borgmestre.
 4. Spildevandsrensning i det åbne land. Et udvalg under Landsbyforum har gjort indsigelser mod denne ordning. Udvalget har fået udsættelse af yderligere påbud til andet kvartal i 2017. Der tilstræbes et møde mellem folk fra så mange kommuner som muligt, for at udfærdige en fælles indsigelse til Naturstyrelsen med krav om at der udsendes klare retningslinjer til kommunerne om deres pligt til at påvise, at vandforurening stammer fra husspildevand og vurdere hvor stor forbedring, der opnås ved spildevandsrensning, således at der kun udstedes påbud, der påbyder kommunerne at forklare, hvorfor, og hvor der er påviselige problemer med spildevandet. Således, at der kun kloakeres, hvor det er nødvendigt.
 5. Forhave på forkant d. 3.04.17. Tilmelding senest 30.3.2017.
 6. Claus Lyngby fratræder pr. 31.3.17 Han har fået job i Lollands Kommune.
 7. Kommunen vil have os til at gå med i en skrældeordning. Der er noget forvirring om omfanget, idet nogle beboerforeninger allerede har aftaler om dette.
 8. Næste møde: Årsmøde i maj 15. maj 2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
 9. Som referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde 26.01.2017

Referat af lokalrådsmøde 26.1.2017 Åbent møde.
Tilstede: Lars, Mogens, Per, Lars, Anne Grete og Marianne
10 Gæster.
Dagsorden:
Dialogmøde
Dagsordenen for mødet var, at borgerne kunne komme med forslag til emner og spørgsmål, vi skal diskutere med politikerne på dialogmødet den 22.2. 2017.
Denne gang vil vi opdele lokalet med 6 borde, med en politiker ved hvert bord. Politikeren skal skifte bord ca. hvert kvarter.
Spørgsmål og debat om:
Planerne for mejeriet og den nye plan for fortovet.
Hvorfor Fanefjord Sparekasses fond har en plan for mejeriet, der ikke er talt med Lokalrådet om.
En tegning, fra arkitekten., som kunne bruges.
Den oprindelige plan om nedrivning af mejeriet er skrottet, men der skal laves et nyt fortov.
Samarbejde burde være et nyt ord, der skulle komme i brug.
3 parker, der hver for sig er gode, men det er nok for meget.
Hvad anser politikerne egentlig lokalrådene for., og hvordan vil de bringe det samarbejde op på et plan, der er til gavn for samarbejdet og bruge den viden, der er i lokalrådene. Der skal orientering (fra forvaltningen) til lokalrådene, inden de laver planer, så lokalrådene kan komme med forslag, indvendinger, ændringsforslag m.m., også inden politikerne får planerne.
Der er mange områder, hvor det vil være gavnligt og meget hurtigere for projekternes gennemførsel.
Fitnessparken ved Fanefjord åbner ca. 1. maj 2017.
Vedrørende fibernet til hele Vestmøn, vil det være godt at få alle adresser, så der kan sendes et referat, så alle er opdateret hele tiden.
Spildevand i det åbne land er også et spørgsmål, der kan komme på dagsorden.
Plejehjemskøkken skal åbnes igen. Der skal tages kontakt til de andre lokalråd i kommunen, der også har plejehjem. Der bør indsamles oplysninger om en evt. økonomi.
Skolepolitiken.
Legeplads på Fanefjordskolen. Status.
Fortovs problematikken vedr. færdsel med kørestole,så færdslen ikke skal foregå på gaden.
Hvorfor kan der bruges penge til fortovet foran mejeriet, og ikke til en legeplads på Fanefjordskolen?
Fibia:
Fibia er nu i gang med projektering i Liseby og ved Hårbølle Strand
Forsiden på hjemmesiden er opdateret.Fibernet siden bliver opdateret i løbet af week-enden (Jeg får Pernille til at sætte en boks ind til næste Lokalrådsmøde)
Vi (Mads og Lars) gør klar, i første omgang, til at søge Fibia’s pulje for et område, der svarer til Damsholte Sogn. Der er 117 ejendomme, der ikke har haft mulighed for fibernet endnu.
Vi har skrevet brev til dem og spurgt Vordingborg om de kan frankere, hvis vi skriver og kuverterer.Vi overvejer at søge hele Vestmøn, sammen med Stege og Omegn, eller hele Møn.
Har allerede talt med Stege og Østmøn Lokalråd.
Når vi er færdige med Damsholte, tager vi også Fanefjord Sogn, som back-up for YouSee projektet.
Næste møde: mandag den 20.3.2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
Marianne

Referat af lokalrådsmøde 26.01.2017

Referat af lokalrådsmøde 26.1.2017
Åbent møde.

Tilstede: Lars, Mogens, Per, Lars, Anne Grete og Marianne og 10 Gæster.

Dagsordenen for mødet var, at borgerne kunne komme med forslag til emner og spørgsmål, vi skal diskutere med politikerne på dialogmødet den 22.2. 2017. Denne gang vil vi  opdele lokalet med 6 borde, med en politiker ved hvert bord. Politikeren skal skifte bord ca. hvert kvarter. Spørgsmål og debat om:  Planerne for mejeriet og den nye plan for fortovet. Hvorfor Fanefjord Sparekasses fond har en plan for mejeriet, der ikke er talt med Lokalrådet om. En tegning, fra arkitekten., som kunne bruges. Den oprindelige plan om nedrivning af mejeriet er skrottet, men der skal laves et nyt fortov. Samarbejde burde være et nyt ord, der skulle komme i brug. 3 parker, der hver for sig er gode, men det er nok for meget. Hvad anser politikerne egentlig lokalrådene for., og hvordan vil de bringe det samarbejde op på et plan, der er til gavn for samarbejdet og bruge den viden, der er i lokalrådene. Der skal orientering (fra forvaltningen) til lokalrådene, inden de laver planer, så lokalrådene kan komme med forslag, indvendinger, ændringsforslag m.m., også inden politikerne får planerne. Der er mange områder, hvor det vil være gavnligt og meget hurtigere for projekternes gennemførsel. Fitnessparken ved Fanefjord åbner ca. 1. maj 2017.  Vedrørende fibernet til hele Vestmøn, vil det være godt at få alle adresser, så der kan sendes et referat, så alle er opdateret hele tiden.  Spildevand i det åbne land er også et spørgsmål, der kan komme på dagsorden. Plejehjemskøkken skal åbnes igen. Der skal tages kontakt til de andre lokalråd i kommunen, der også har plejehjem. Der bør indsamles oplysninger om en evt. økonomi. Skolepolitiken.  Legeplads på Fanefjordskolen. Status.  Fortovs problematikken vedr. færdsel med kørestole,så færdslen ikke skal foregå på gaden. Hvorfor kan der bruges penge til fortovet foran mejeriet, og ikke til en legeplads på Fanefjordskolen?  Fibia:  Fibia er nu i gang med projektering i Liseby og ved Hårbølle Strand Forsiden på hjemmesiden er opdateret.Fibernet siden bliver opdateret i løbet af week-enden. Vi (Mads og Lars) gør klar, i første omgang,  til at søge Fibia’s pulje for et område, der svarer til Damsholte Sogn. Der er 117 ejendomme, der ikke har haft mulighed for fibernet endnu. Vi har skrevet brev til dem og spurgt Vordingborg om de kan frankere, hvis vi skriver og kuverterer.Vi overvejer at søge hele Vestmøn, sammen med Stege og Omegn, eller hele Møn. Har allerede talt med Stege og Østmøn Lokalråd. Når vi er færdige med Damsholte, tager vi også Fanefjord Sogn, som back-up for YouSee projektet. Næste møde: mandag den 20.3.2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Marianne

Referat af lokalrådsmøde 12.12.2016

Orientering / Meddelelser.

Shelter plads.

Stormøde.

Andre møder.

Ansvars områder.

Eventuelt.

Referat af lokalrådsmødet mandag d. 12.12.2016 på Ny Gammelsø.
Tilstede: Lars, Per, Mogens, Anne Grete, Jørn og Marianne. Lisbeth fra Beboerforeningen.
Orientering:
Diger rapport og mange, mange bilag fra Forhave på Forkant. Rapporten ligger på nettet. Vi får en adresse.
Den gamle slagterbutik i Fanefjordgade overtages pr. 1. januar 2017 med brugsret i 3 år. Kommunen skaffer penge til annoncer og brochurer. Bosætningsgruppen skal sørge for møbler og andet inventar. Der søges midler i forskellige fonde. Nogle ejendomsmæglere og andre bosætningsgrupper skal deltage i arbejdsgrupper.
Fjernvarmen har fået positive tilbagemeldinger. RUC arbejder videre med rapporten. Der forventes svar i løbet af foråret 2017.
Kloakering i det åbne land er tema, der sætter fokus på det betimelige i at kloakere i det åbne land. Kommunerne skal bevise, at der er behov for spildevandsrensning ikke kloakering.
Fibernettet er rullet ud de fleste steder. Der er nogle problemer med tilslutningen ifølge mangler fra Fibias egne tilslutningslister.
Shelters
Lisbeth tager fat på at udarbejde ordensregler og betaling for shelterpladsen og kommer med et udspil.

Stormøde den 10.01.2017
Alle er tilmeldt minus Lars. Mødet foregår på Thorsvang kl.18.00
Bosætningsprojektet kommer på dagsordenen.
Vejenes tilstand kan også være et emne.
Ansvarsområder bliver taget op til debat på et møde i januar.
Eventuelt
Næste møde mandag den 16.01.17 og 26.01.17 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
Nogle henvendelser angående farten på vejene i Røddinge. Evt. skiltning kunne være en mulighed.
Som referent Marianne

Referat af lokalrådsmøde 15.11.2016

Referat – Åbent Møde 15. November 2016
Afbud: Marianne Boje
Deltagere: Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen
1. Orientering
1.1. Jørn: Forhave på forkant
Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne
1.2. Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)
Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.
Emner sendes til Jørn inden 9. December.
1.3. Landsbyforum
Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.
1.4. Lejebolig
Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.
Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.
Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.
1.5. Fibernet (Lars)
Hårbølle
Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.
Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.
Liseby: Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .
Lars skriver i Ugebladet
1.6. Spildevand (Lars)
Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.
Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.
Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.
T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.
1.7. Mikrovirk (Lars)
Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.
1.8. Fjernvarme (Mogens)
Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.
1.9. Damsholte Observatorium (Anne Grete)
Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.
1.10. Pilerensningsanlæg i Røddinge
Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.
2. Emner til Administrativt Stormøde
Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.
Fjernvarme
Vejvedligehold, på godt og ondt
Vordingborg’s CO2 regnskab
Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.
3. Eventuelt
1.11. Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).
Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.
Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.
1.12. Folkemødet.
Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.
Referent: Lars SkovReferat – Åbent Møde 15. November 2016
Afbud: Marianne Boje
Deltagere: Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen
1. Orientering
1.1. Jørn: Forhave på forkant
Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne
1.2. Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)
Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.
Emner sendes til Jørn inden 9. December.
1.3. Landsbyforum
Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.
1.4. Lejebolig
Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.
Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.
Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.
1.5. Fibernet (Lars)
Hårbølle
Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.
Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.
Liseby: Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .
Lars skriver i Ugebladet
1.6. Spildevand (Lars)
Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.
Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.
Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.
T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.
1.7. Mikrovirk (Lars)
Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.
1.8. Fjernvarme (Mogens)
Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.
1.9. Damsholte Observatorium (Anne Grete)
Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.
1.10. Pilerensningsanlæg i Røddinge
Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.
2. Emner til Administrativt Stormøde
Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.
Fjernvarme
Vejvedligehold, på godt og ondt
Vordingborg’s CO2 regnskab
Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.
3. Eventuelt
1.11. Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).
Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.
Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.
1.12. Folkemødet.
Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.
Referent: Lars Skov

Referat – Åbent Møde 15. November 2016

Afbud:                                 Marianne Boje

Deltagere:     Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen

1.    Orientering

1.1.                Jørn: Forhave på forkant

Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne

1.2.                Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)

Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.

Emner sendes til Jørn inden 9. December.

1.3.                 Landsbyforum

Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.

1.4.                Lejebolig

Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.

Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.

Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.

1.5.                Fibernet (Lars)

Hårbølle

Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.

Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.

Liseby:           Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .

Lars skriver i Ugebladet

1.6.                Spildevand (Lars)

Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.

Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.

Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.

T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.

1.7.                Mikrovirk (Lars)

Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.

1.8.                Fjernvarme (Mogens)

Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.

1.9.                Damsholte Observatorium (Anne Grete)

Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.

1.10.           Pilerensningsanlæg i Røddinge

Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.

2.    Emner til Administrativt Stormøde

Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.

Fjernvarme

Vejvedligehold, på godt og ondt

Vordingborg’s CO2 regnskab

Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.

3.    Eventuelt

1.11.           Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).

Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.

Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.

1.12.           Folkemødet.

Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.

Referent: Lars SkovReferat – Åbent Møde 15. November 2016
Afbud: Marianne Boje
Deltagere: Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen
1. Orientering
1.1. Jørn: Forhave på forkant
Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne
1.2. Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)
Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.
Emner sendes til Jørn inden 9. December.
1.3. Landsbyforum
Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.
1.4. Lejebolig
Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.
Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.
Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.
1.5. Fibernet (Lars)
Hårbølle
Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.
Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.
Liseby: Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .
Lars skriver i Ugebladet
1.6. Spildevand (Lars)
Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.
Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.
Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.
T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.
1.7. Mikrovirk (Lars)
Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.
1.8. Fjernvarme (Mogens)
Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.
1.9. Damsholte Observatorium (Anne Grete)
Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.
1.10. Pilerensningsanlæg i Røddinge
Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.
2. Emner til Administrativt Stormøde
Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.
Fjernvarme
Vejvedligehold, på godt og ondt
Vordingborg’s CO2 regnskab
Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.
3. Eventuelt
1.11. Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).
Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.
Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.
1.12. Folkemødet.
Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.
Referent: Lars Skov

Referat – Åbent Møde 15. November 2016

Afbud:                                 Marianne Boje

Deltagere:     Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen

1.    Orientering

1.1.                Jørn: Forhave på forkant

Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne

1.2.                Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)

Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.

Emner sendes til Jørn inden 9. December.

1.3.                 Landsbyforum

Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.

1.4.                Lejebolig

Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.

Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.

Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.

1.5.                Fibernet (Lars)

Hårbølle

Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.

Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.

Liseby:           Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .

Lars skriver i Ugebladet

1.6.                Spildevand (Lars)

Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.

Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.

Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.

T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.

1.7.                Mikrovirk (Lars)

Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.

1.8.                Fjernvarme (Mogens)

Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.

1.9.                Damsholte Observatorium (Anne Grete)

Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.

1.10.           Pilerensningsanlæg i Røddinge

Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.

2.    Emner til Administrativt Stormøde

Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.

Fjernvarme

Vejvedligehold, på godt og ondt

Vordingborg’s CO2 regnskab

Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.

3.    Eventuelt

1.11.           Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).

Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.

Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.

1.12.           Folkemødet.

Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.

Referent: Lars Skov

Referat – Åbent Møde 15. November 2016

Afbud:                                 Marianne Boje

Deltagere:     Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen

1.    Orientering

1.1.                Jørn: Forhave på forkant

Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne

1.2.                Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)

Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.

Emner sendes til Jørn inden 9. December.

1.3.                 Landsbyforum

Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.

1.4.                Lejebolig

Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.

Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.

Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.

1.5.                Fibernet (Lars)

Hårbølle

Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.

Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.

Liseby:           Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .

Lars skriver i Ugebladet

1.6.                Spildevand (Lars)

Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.

Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.

Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.

T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.

1.7.                Mikrovirk (Lars)

Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.

1.8.                Fjernvarme (Mogens)

Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.

1.9.                Damsholte Observatorium (Anne Grete)

Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.

1.10.           Pilerensningsanlæg i Røddinge

Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.

2.    Emner til Administrativt Stormøde

Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.

Fjernvarme

Vejvedligehold, på godt og ondt

Vordingborg’s CO2 regnskab

Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.

3.    Eventuelt

1.11.           Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).

Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.

Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.

1.12.           Folkemødet.

Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.

Referent: Lars SkovReferat – Åbent Møde 15. November 2016
Afbud: Marianne Boje
Deltagere: Lis Simonsen (?) og Bent Jørgensen
1. Orientering
1.1. Jørn: Forhave på forkant
Projektet er ved at rinde ud. I alt 4 møder med Lokalrådende og 4 med embedsmændene og politikerne
1.2. Administrativt stormøde 10. Januar 19:00 (tjekkes)
Flyttet til Samlermuseet i Stege og starter med fællesspisning.
Emner sendes til Jørn inden 9. December.
1.3. Landsbyforum
Efterårsmøde 1. December. Bla. ændre Dialogmøderne da 90% vedrører Miljø & Teknik, hvorfor det kunne ændres så politikernes deltagelse kan justeres herefter. I øjeblikket skal Lokalrådet sende forslag til dagsorden 14 dage forinden.
1.4. Lejebolig
Fanefjordgade xx ved siden af Brugsen er stillet til rådighed for Lokalrådet, som lejebolig for potentielle tilflyttere til VestMøn. Brugere skal betale forbrug. Møbler til indretning efterlyses. Bent Jørgensen anbefaler at besøge Røde Kors møbellager. Typisk låneperiode er 14 dage.
Foreslå ”reklameudvalget” at benytte Jeppe Meinertsen, Lerbækvej 16, mobil 2681 1068 til at lave annoncer. Jeppe er selv tilflytter, grafisk designer og begejstret for at være flyttet til Møn med sin familie.
Aftalt med børnehave og skole at klasserne er åbne.
1.5. Fibernet (Lars)
Hårbølle
Damsholte: Gravning startet på Sivvej og Dunhammervej.
Røddinge-Tostenæs: Vejene er afmærket i Røddinge og gravning langs vejen fra Tostenæs til Røddingevej er begyndt.
Liseby: Stort set alle ejendomme fra Vollerup Gade, langs Hårbøllevej, til og med Liseby har tilmeldt sig. Fibia har givet tilbud på 2000 kr per ejendom, hvilket er det samme som minimumsbidraget hvis man vil have støtte fra den statslige pulje. Forskellen er at Fibia’s tilslutningsbidrag kan .
Lars skriver i Ugebladet
1.6. Spildevand (Lars)
Landsbyforum nedsatte i Januar et udvalg med medlemmer af 5 lokalråd.
Udvalget lavede høringssvar til Tillæg til Spildevandplan. Høringssvaret blev affejet af Administrationen med henvisning til at dens opgave var at gennemføre den nationale lovgivning.
Herefter udarbejdede udvalget et resume på en side og præsenterede dette for 3 politikere. Ved efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen blev Tillægget sendt tilbage til Udvalg for T&M til fornyet behandling.
T&M inviterede herefter Landbyforums udvalg til møde og vedtog efterfølgende at udsætte ny behandling af Spildvandsrensning i det åbne land til 2. kvartal af 2017, hvor det forventes at der vil foreligge nye data om vandløbenes tilstand, som kan danne grundlag for en miljøfaglig vurdereing af påbud om spildevandsrensning.
1.7. Mikrovirk (Lars)
Lars deltog for at tjekke status og interesse for fibernet. NN vil lave et kort over virksomheder udenfor de områder, der bliver dækket af Fibia. VBK har mulighed for at give tilskud til installation af fibernet til fremme af erhverv.
1.8. Fjernvarme (Mogens)
Spørgeskemaer via E-boks gav 150 besvarelser (60%). Ændring af BBR for 49 af de 150 besvarelser. Der udsendes reminder til 35 ejendomme. 33% har ændret opvarmning fra oliefyr til træpillefyr og varmepumper. Endeligt resultat i November. Foreløbig konklusion er at fjernvarme i Damme-Askeby ikke er relevant.
1.9. Damsholte Observatorium (Anne Grete)
Indviet Søndag 13 November med 150 gæster.
1.10. Pilerensningsanlæg i Røddinge
Halvdelen af Røddinge er nu tilsluttet. Anden halvdel forventes tilsluttet i foråret 2017. Pris ca. 100,000 per ejendom.
2. Emner til Administrativt Stormøde
Projekt gæstebolig ønskes på dagsorden af VBK.
Fjernvarme
Vejvedligehold, på godt og ondt
Vordingborg’s CO2 regnskab
Frivilligheds politik, hvad kan frivillige gøre og hvad er vilkårene.
3. Eventuelt
1.11. Kommunikation (Kan ikke få heading til at skifte til 3).
Bedre kommunikation fra Lokalrådet via Hjemmeside, Facebook, Ugebladet for Møn, opslag på Fanefjord Brugs TV, beboerforeningernes nyhedsbreve, fx Fanefjords Beboerforening, Forfatterforeningen, Cafégruppen i Røddinge ved Rigmor Nielsen. Vi skal alle være flittigere til at kommunikere og vi skal have det bedre struktureret. Sende både mødeindkaldelser og referater til disse. Der skal laves en adresseliste over ”ejere” af nyhedsbreve, som vi sender mødeindkaldelser og referater til.
Forslag om rotation af Lokalrådets åbne møder mellem Damsholte, Hjelm Forsamlingshus, Håbet i Røddinge og Hårbøllehuset. Damme-Askeby er dækket af det årlige Dialogmøde.
1.12. Folkemødet.
Stande betaler 200-500 kr efter størrelse. Samlet budget for Folkemødet 2016 var på ca. 600,000 kr. 2017 muligvis start Fredag eftermiddag med ungdomsscene og aktiviteter, med hovedmøde Lørdag.
Referent: Lars Skov

 

Referat af lokalrådsmøde (19.09.16)

Referat af Lokalrådsmødet  19/9 2016 kl 19.00 på Ny Gammelsø.  

 

 

 1. Orientering / Meddelelser fra formanden og andre.

 

 1. Dialog med politikerne, om diverse høringer–Budget—Spildevandsplanen–

Idræt, kultur- og fritidspolitik m.m.

 

 1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

 

 1. Eventuelt.

 

 

 

Referat af lokalrådsmøde 19.09.16 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Jørn, Per, Mogens, Lars, Anne Grete og Marianne samt flere borgere.

Jørn Elo Hansen deltog fra Kommunalbestyrelsen. Desværre afbud fra Helle Manderup og Mikael Smed.

Orientering.

Jørn orienterede om seminar for ”forhave på forkant”. Det er et seminar, der er åbent for alle. Tilmelding senest 26.09.16. Der er annonceret i Sydsjællands Tidende på ”Nyt fra Kommunen”.

Folkemødet blev igen en succes. Ca. 6000 mennesker.

Fjernvarme.

Mogens orienterede om fjernvarmegruppens møde med Karsten Kolle fra Vordingborg Kommune. I mødet deltog Karsten Kolle, Niels Jørgen Larsen , Mogens og Per.

Efter en god dialog om fjernvarme, biogasanlæg og andre opvarmningsformer besluttede gruppen at udsende et spørgeskema via e-boks til borgere i Damme-Askeby området, hvor det skønnes, at ca. 250 boliger kan tilsluttes et fjernvarmenet. Spørgeskemaet skal kortlægge, hvilke varmekilder de 250 boliger benytter i dag, og danne grundlag for en opdatering af BBR oplysninger for den enkelte bolig.

BBR oplysningerne bruges til beregning af CO2 udledningen (drivhusgasser)

I spørgeskemaet kan man afkrydse, om man ønsker at få nyheder om projektet sendt på e-mail.

Internet/bredbånd FIBIA

Overordnet status Damsholte, Æblenæs. Lind, Sprove , Røddinge, Tostenæs, Hårbølle/Vindebæk får nu Fibia .

Fibia har ikke meldt tilbage, hvornår de går i gang. E husejerne for at aftale, hvor fibernettet skal føres ind i husene. Efterfølgende har vi erfaret, at Fibia er i gang med at kontakte

Der er en statspulje på 200 mill. kr. der kan søges af borgergrupper.  Borgere i  Liseby, Hårbøllevej og Ympehavevej har meldt ind, at de søger puljen.

Fibia vil ikke gå med i denne puljeordning. Fibia vil måske komme med en udmelding om et ekstra tilskud. Hårbølle Havn er ikke afklaret endnu.

Lars vil holde møde med interesserede lørdag den 24.9 i Hårbøllehuset.

Lars holder os orienteret.

 

 

 

 

 1. Høringer

Spildevandsudvalg nedsat blandt lokalrådene i kommunen. Brev sendt til samtlige byrådspolitikere og borgmesteren.

Lars orienterede om de tiltag, der er om kloakering/renseanlæg i det åbne land. 1000 ejendomme kan være inden for denne målgruppe.

Indsigelse: Prisen for rensning, EU har meldt, at man skal vælge den løsning, der giver mest miljø for pengene til den billigste pris. Kommunen skal komme med data, der beviser, at det kan betale sig at rense spildevand fra ejendomme i det åbne land.

Kommunens budget skal forhandles igen.

 1. Spørgsmål og nyt fra borgerne.

Forslag om renovering af fortovene i Damme Askeby.

Hårbølle Havns toiletter er låst, der er ikke sms-kode til dem.

Kultur-fritid idræts politikken har været til høring. Vi har skrevet et høringssvar.

 

 1. Evt.

Nyt møde: Lokalrådsmøde tirsdag d. 15.11.2016 kl.19.00 på Ny Gammelsø

Referent: Marianne

Referat af lokalrådsmøde (28.07.2016)

Dagsorden

Referat af lokalrådsmøde 28.7.2016 på Ny Gammelsø

Tilstede: Jørn, Lars, Per, Anne Grete og Marianne. Afbud: Mogens Kjær

Mødet var åbent, og der var nogle få borgere.

Status på Fibernet.

Hårbølle Havn.

Der skal være ca. 100 tilmeldte for at Fibia vil gå i gang.

Ca. 60 har tilmeldt sig i Hårbølle Havn området.  Det er halvt fastboere og halv sommerhusejere. Flextilbuddet løber til 31.8.16.

Statens tilskud til bredbånd er ca. 200 millioner. For at komme i betragtning til tilskuddet, skal man selv betale kr. 2.000,-.  Vi kan være med til at udbrede information om ordningen, men det er den enkelte gruppe borger, der selv skal udfylde skemaet. Der er deadline for tilmelding 31.10.2016

Lars vil skrive en artikel til ugebladet og måske dagbladet. Der tænkes afholdt nogle møder, hvor der informeres om forløbet. Lars undersøger ligeledes om, der er interesserede for disse møder.

Der er kort, der viser, hvordan mobildækningen er på Vestmøn.  (TDC, Telia, Telenor og 3 Mobil)Det skal tjekkes om disse oplysninger holder vand.

Erhverv: Forslag om fyraftensmøder med lokale virksomheder for at lære deres behov at kende. Per undersøger muligheder for emner til et evt. møde med lokale landbrug. Der kommer et oplæg til næste møde.

Spildevandsplan.

Tillæg til spildevandsplan er udsendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af lokalrådene og landsbyforum, der indkaldes til møde mellem 14. og 21. august. Høringsfrist 24.8.2016.

EVT.

Pasning af kanaler: Strategier og plan for pasning. Der bliver indkaldt til et møde, hvor repræsentanter for de forskellige pumpelag mødes. Frist til 19.8 med høringssvaret.

Per henviste til en artikel i Sydsjællands Tidende angående en frivillighedsbank.

Generationsskifte: Annoncere efter nye medlemmer til Lokalrådet blandt børnefamilier.

Næste møde mandag d.19.09.2016 på Ny Gammelsø kl. 19.00.

Som referent: Marianne