Referat af Dialogmøde 28.02.2019

Referat af dialogmøde i Vestmøn Lokalråd torsdag den 28.2.2019 påDamme Kro.

Tilstede:  Politikere: Ann Busch, Carsten Olsen, Brit Skovgaard, Susan Thydal (for Kenneth Andersen)

Afbud: Kenneth Andersen Heino Hahn, Eva Sommer-Madsen

Lokalrådet:  Marianne  Boje, Kent Holmsbøl, Per Skov Jensen,  Carsten Ohm, Anne Grete Olsen ,

Jørn Svenstrup.

Afbud: Kim Boutrup

25 borgere

Dagsorden:

Nærdemokrati og borgerinddragelse

Landsbypedel

Kommunens veje – støj og regulering i byerne

Folkeskolen

Kommunens Bosætningspolitik

  1. Nærdemokrati og borgerinddragelse

Lokalrådene arbejder meget forskelligt, nogle har mange initiativer, andre få. For at få en udvikling af lokalrådene er det ønskeligt at få en bredere repræsentantsammensætning. Det kan bl.a. være repræsentanter fra skole/skolebestyrelse, erhvervsliv, sportsklubber og repræsentanter fra de mange frivillige organisationer. Iflg. Ann Busch overvejes det at arbejde med ”sovende ”lokalråd, og tilførelse af flere midler til lokalrådene.

Kommunen satser på en udvikling af lokalrådene ikke en afvikling.

Vestmøn Lokalråd ønsker en nærmere kontakt til kommunen, måske en kontaktperson, der kan give lokalrådet målrettede underretninger og udsendelse af høringssvar i så god tid, at det er muligt at bearbejde materialet på en ordentlig måde.

Borgerbudgetter har været debatteret, men er ikke aktuelle på nuværende tidspunkt.

Kommunen har en app, hvor både borgere og lokalråd kan komme i hurtig kontakt med kommunen, og indberette eller forespørge om evt. fejl og mangler. F. eks manglende vejstriber og slidte/usynlige hajtænder.

Spørgsmål: Er politikerne villige til at overføre penge til de enkelte lokalråd, som alene skal råde over beløbet.

  • Landsbypedel

Med baggrund i erfaringer fra andre kommuner, der har en byassistent/landsbypedel, der varetager forskellige praktiske funktioner, såsom pasning af haveanlæg, pasning af veje, hjælpeborgere, der ikke er selvhjulpne, hjælpepedel på skolen osv. ( ”pædagogisk pedel”) ønsker Vestmøn Lokalråd at få tildelt en sådan person.

Denne person kunne være med til at bygge bro mellem børn og ældre.

Et eksempel på sådan et arbejde kunne være en strandrensningsdag.

Kommunen har dog ikke økonomi i 2019/2020. I stedet er der en borgerrådgiver, der kan inviteres til eventuelle møder.

Spørgsmål: Er politikerne villige til at inddrage folk fra  Vej-og Park til Landsbypedelfunktionen?

  • Kommunens veje – støj og regulering i byerne

Der er meget tung trafik på mange af kommunens veje bl.a. på grund af GPS-system. Påbudskilte, kan være en mulighed i første omgang.

Med hensyn til trafikanter, der kører for hurtigt kan man måske opsætte ”trafikelefanter”, der venligt men bestemt skal få folk til at køre langsommere.

Endelig kan man bestille en fotovogn. Dette er måske også relevant ved skolerne.

Der blev lyttet til problemerne med den støjende asfalt på Grønsundvej, og det blev taget til efterretning.

Der er også problemer med manglende beskæring af hække, buske og træer. Kommunens app kan bruges til indberetning af disse forhold.

Spørgsmål: Vi vil gerne have et møde med den nye leder for Vej- og Park, når vedkommende tiltræder.

  • Folkeskolen

Ifølge § 17.4 udvalget har man besluttet, at skolerne får ro til at udvikle sig hver især. Skolerne har fået et beløb, som skoleleder og skolebestyrelse kan disponere over til bedste for den enkelte skole.

Fanefjordskolen er ikke lukningstruet i år. Men det er meget ønskeligt, at kommune opprioriterer

folkeskolen, da især Fanefjordskolen er klemt mellem to store friskoler og en mindre friskole.

Problemet er også udfordringen med inklusion i friskolerne, og deres lyst/pligt til at tage ”tungere” lokale børn.

Det vil give sikkerhed for kommende borgere.

Spørgsmål: Vil Vordingborg kommune fortsat bibeholde den høje inklusionsrate på Fanefjord Skolen, som gør det meget vanskelig, at få nye bosættere ?

  • Bosætning

Der er mulighed for at søge udviklingspuljer til byfornyelse. Disse puljer har som parametre, at udviklingen, fornyelsen ligger i tæt samklang med skoler, børnehaver m.m.

Der sættes også ind på, at få bosætning i forbindelse med de kommende store byggerier, den nye Storstrømsbro og Femernsundbroen.

Bosætning af nye borgere, kan også skabe nye former for bofællesskaber.

Projekt Fanefjord Mejeri II’s bosætningsdag til sommer.

Spørgsmål: Kan Lokalrådet blive inddraget i bosætningsstrategien med dertil hørende økonomi?

Hvordan er kommunens strategi for de kommende generationsskifter indenfor landbruget?

  • Spørgsmål fra borgerne

Der var en række spørgsmål fra Bent Jørgensen, der havde skrevet et indlæg i avisen. Disse spørgsmål blev besvaret tilfredsstillende.

Mødet sluttede kl. 21.00

Referent

 Marianne Boje ̧��