Referat af Lokalrådsmøde 21.02.2019

Referat af Lokalrådsmøde 16.01.2019

Dagsorden for åbent lokalrådsmøde i Vestmøn Lokalråd 16.01.2019 på Ny Gammelsø.
Tilstede: Kim Ringhejm Boutrup, Per Skov, Kent Holmsbøl, Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen,
Marianne Boje, Carsten Ohm + en del borgere.
Dagsorden:
1. Meddelelser/Orientering v/formanden og andre
2. Administrativt Stormøde 22.01.2019
3. Dialogmøde 28.02.2019
4. Andre Emner
5. Lup
6. Eventuelt
7. Næste møde
Ad.1. Jørn har sammen med repræsentanter fra de øvrige lokalråd været til møde med politiet angående Lindholm. Det kræver ca. 75 politibetjente for at opfylde ministeriets krav. Den 24.01. kl. 19.00 er der stormøde i Mønshallerne med repræsentanter fra Kærshovedgård.
22.01 er der Administrativt stormøde i Vordingborg. Emner til mødet: Indflydelse/inddragelse af medarbejdere. Kommunens administration contra erhvervslivet.
Havnemøde 23.01.
Intet nyt fra vejsituationen i Røddinge.
Carsten Ohm og en nystiftet forening har sendt en ansøgning til Vordingborg Kommune angående brug af Fanefjord Mejeri. Arbejdsnavn Fanefjord Mejeri 2. Der vil blive afholdt 3 events for at visualisere projektet.
Badebroen i Hårbølle Havn er et stort skridt videre. Økonomien bliver et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Fanefjord Sparekasses Fond, LUP-midler. Der forventes et svar om ca. 14 dage.
Gemeinschaft har udarbejdet 3 projekter. Spisegruppen er kommet med et oplæg om fælles spisning m.m.
Næste møde indkaldes Anne-Dorte Heilskov og gruppen til en drøftelse om projektet.
Ad.2 Er meddelt tidligere. Dagsorden er udsendt til lokalrådet.
Ad3. Emner til dialogmøde 28.02 på Damme Kro: Landsbypedel, nærdemokrati, kommunens trafikpolitik, bosætningspolitik, Ældreplejen ,skolepolitik – folkeskolen. Næste møde i Møn NU på fredag 25.01 kl. 08.00. Lederen af Mønskolerner er foredragsholder.
Information om Landsby app.
Ad. 4. Ingen emner. Tryghedsambassadører er ikke udpeget. Vi føler ikke, at behovet er til stede p.t., og der er et godt samarbejde mellem skolerne og SSP.

Ad. 5 . Vi kontakter Lars Skov og Mads Krebs for at få adgang til at redigere i de forskellige dokumenter
Ad.6 Bedre information til borgerne på Vestmøn. Vi skal kommunikere på Facebook, hjemmeside måske også indlæg i pressen. Opslag i Brugsen. Tage kontakt til skolerne, om de kan sætte nyheder fra Lokalrådet på intranet.
Ad. 7. Næste møde: Åbent møde mandag den 25.3. 2019 på Ny Gammelsø kl. 19.00
Lukket møde mandag d. 18.02. kl. 10.00 på Ny Gammelsø.
Referent
Marianne Boje