Referat af Dialogmøde

Referat af dialogmøde 22.02.2017 Damme Kro.

 

  1. Samarbejde

Politikerne ser generelt positivt på lokalrådene og samarbejdet. Ser lokalrådene, som de er tiltænkt – som bindeled mellem politikere/kommunen og borgerne.

Referaterne fra Dialogmødet sendes til Forvaltningen, som skal tage stilling til de rejste emner. Vi skal sørge for, at få retursvar, så hurtigt som muligt således, at emner stadig er aktuelle. Referaterne bør ligeledes sendes til Dialogudvalgets medlemmer.

Det er ønskværdigt at, der i forbindelse med høringssvar, gives en fornuftig tidsplan, så lokalrådet har tid til at forberede kompetente/kvalificerede svar således, at vi undgår beslutninger, der ikke fungerer efter hensigten på grund af dårlig eller for sen kommunikation. Eks. Toiletlukning på rasteplads ved Askeby.

I lokalt regi bør vi arbejde mere på at få de enkelte foreninger til at arbejde bedre sammen.

Der er en pulje på 400.000,00 kr., der er tilovers fra LUP-midlerne. Dvs. ca. 25.000.- yderligere til lokalrådene. Pengene kan bruges ret frit. Pengene kan søges i år via en simpel ansøgning. Ang. LUP-midler bør der nytænkning til inden for området, mere ansvar til de enkelte lokalråd, når de får en pulje.

Spørgsmål: Vil politikerne og sekretariaterne medvirke til at inddrage lokalrådene tidligere i processen, når der skal udarbejdes beslutninger, der vedrører lokalområder?

 

  1. Spildevand

Orientering om arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige lokalråd. Arbejdsgruppen er i god dialog med kommunen. Det åbne land er de steder, hvor der ikke er offentlig kloakering. Pileanlæggene i Røddinge og St. Lind fungerer og de er billige i den daglige drift. Tiltag som vandløbsrestaureringer var ønskelig. Der var enighed om flere undersøgelser, som klarlægger, hvor stort problemet er og hvordan vi løser det – inden en unødvendig udgift (ca. 100.000 kr.) pålægges den enkelte ejendom.

Det skal være muligt at kunne blive i sit hjem selvom det skal kloakeres. Tilbuddene til kloakering til de ramte skal komme fra kommunen.

Evt. krav om dobbelt vandindtag ved bygning af ny huse således, at drikkevand og toiletvand adskilles.

Knud Larsen vil invitere Spildevandsudvalget til at hjælpe kommunen med en indsigelse til SVANA.

Spørgsmål: Vil kommunen inddrage spillevandsgruppen, der er nedsat af Landsbyforum i udarbejdelsen af planen for rensning af spildevand i det åbne land?

 

  1. Legeplads

Ny legeplads ved Fanefjordskolen (evt. i forbindelse med nedrivning af SFO). På spørgsmålet om fremtiden for de 3 kommuneskoler på Møn svarede,Kim Errebo (O) og Michael Seiding Larsen (V), at de gik ind for en bevarelse af de 3 skoler. Der var ikke kendskab til, at der er svamp i kælderen på Fanefjordskolen og heller ikke til bygningernes øvrige stand samt nedrivningsplanerne for SFO bygningen. Vi havde endvidere en snak om konkurrencen fra privatskolerne – Bogø Kostskole og Friskolen i Damsholte. Det er tankevækkende, at kommuneskolerne skal tage mod alle elever, også de elever der forlader eller bliver bedt om at forlade privatskolerne. I særdeleshed set i lyset af, at der er god tilgang til privat skolerne. Alle var enige om, at der skulle være en legeplads på skolen. Den nuværende/tidligere legeplads er nedlagt. Efter sikkerhedstjek.

Såfremt det er nødvendigt bør SFO’en nedrives, og vi opfordrer politikerne til at få det gjort hurtigst muligt.   I modsatfald bør man satse på en fornuftig brug af bygningen. Og så gøre det muligt for skolen at søge penge til et fornuftigt brug af bygningerne. Der var ikke meget vilje til at renovere den del af skolen, der er ramt at skimmelsvamp.

Spørgsmål: Hvis det er vedtaget, at SFObygningen ved Fanefjordskolen skal nedrives, vil kommunen så iværksætte det hurtigst muligt, og herefter medvirke til i samarbejde med skolebestyrelsen og lokalrådet at få etableret en legeplads på området?

  1. Fortov

Med hensyn til de offentlige veje og fortove, kan vi til hver en tid kontakte kommunen via link på hjemmesiden, hvor vi kan beskrive, sende billeder m.m. om tingenes tilstand til Teknik- og Miljøudvalget.

Det specielle fortov, det i denne omgang handler om, er fortovet på Fanefjordgade. Der er allerede en aftale med Vej- og Park og medlemmer fra lokalrådet om en besigtigelse 08.03. Nogle borgere ønsker et fortov på Præstebjergvej fra Fanehaven til Fanefjordgade.

 

 

 

 

  1. Genåbning af køkkenet på Fanefjordcentret

Maden til de ældre var under al kritik og der var enighed om, at en decentralisering vil være lig med en mere personlig tilgang/større ansvar når maden laves. Der var også enighed om, at det vil give en bedre trivsel, livskvalitet og deraf mindre sygdom. Kommunen bør foretage en evaluering af centrale og decentrale køkkener. Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på genåbning af køkkenet på Fanefjordcenteret, og at Fanefjordcenteret kunne fungere som prøveklud. Køkkenet på Fanefjordcenteret er fuldt funktionsdygtigt. Jørn Elo bekræftede, at der er bevilget en statslig pulje på 42 mill.kr på landsbasis, men at der endnu ikke var taget stilling til, hvordan pengene skal bruges.

Spørgsmål: Vil Socialudvalget tage sagen op og indkalde lokalrådets projektgruppe til et forberedende møde om, hvordan det bedst iværksættes?

 

  1. Forskønnelse af Vestmøn og bustrafik

Med hensyn til oprydning m.m. af private ejendomme, er det svært at gå ind over privatlivets fred. Hvis der er mistanke om forurening, miljøskader kunne en mulighed være at sende en rottefænger/rottemand ind på ejendommene. Der må naboer og andre gerne melde ind, hvis de har mistanke om rotter.

En ”whistleblower” anmeldelse kunne også være et islæt for at få gjort noget ved problemerne.

Der er børnefamilier i nogle af de forsømte huse. Her kunne kommunens sundhedspersonale (sundhedsplejerske) være et bindeled. Det kræver, at kommunen gør noget ved evt. problemer og ikke ”sylter” sagerne.

Affald+ bør afkræves en statistik over indmelding af storskrald, og renovationsvognene fra Affald+, der besøger alle ejendomme bør udstyres med en seddel, som de afleverer på husstanden forud for afhentning af storskrald.

Initiativer til at fjerne gamle biler m.m. var igen en balancegang mellem det offentlige og de enkelte beboere.

Der kunne også være beboere, der ikke magtede oprydningen og gerne vil have hjælp. Der skal tænkes over, hvordan vi kan hjælpe dem. Det kan måske være via opslag på lokalrådets hjemmeside og info i postkasser om de muligheder, der findes.

Bustrafikken – der skal ses på antal afgange i forhold til behov, og om det ikke er muligt, at skolebusserne kan medtage andre passagerer end skolebørn. Det er også vigtigt, at vi ser på yderområderne, selvom det måske ikke direkte er indtægtsgivende, men af hensyn til bosætningen. Der var her kendskab til en familie i Hårbølle, der var flyttet af samme grund.

 

 

  1. Evt.

Debat om brugen af Roundup.

 

Som referent

Marianne Boje