Referat af lokalrådsmøde (14. april 2016)

Referat af lokalrådsmøde 14.4.2016
Tilstede: Trine, Anne Grete, Lars, Mads, Per, Jørn og Marianne
Fraværende: Carsten
Charlotte Hassø fra Forhave på Forkant indledte med en kort introduktion og præsentation af projektet.

Meddelelser:
Møde på Teknisk Forvaltning med Karsten Kolle og Peter Vergo og fra lokalrådet Jørn, Lars og Marianne angående Biogasforslaget. De havde sat sig godt ind i stoffet og gjort nogle forberedende beregninger og overslag. Konstruktivt møde. Foreløbig ser udbuddet af gylle ud til at være alt for stort i forhold til det forventede forbrug.

Fanefjord Mejeri/Fanefjord Sparekasse: Sparekassen har haft kontakt til Vordingborg Kommune. Der foretages beregninger angående bygningens beståelse/eller nedrivning.

Landsby Højskole/Borgermøde:
Landsbyforum Møde 31.3.2016: Lars redegjorde overfor forsamlingen om kloakering i det åbne land. Der blev givet tilsagn om at nedsætte en gruppe, der skal finde ud af mulighederne og/ eller ikke muligheder. Gruppen består af repræsentanter fra Stege, Vordingborg, Skibinge, Ørslev, Tostenæs samt Lars .

Landsbyforums Årsmøde 19.5.2016 afholdes på Nyord. Annette Tengberg kommer og fortæller om Biosfære. Mødet er åbent for alle medlemmer af lokalrådene. Der kommer en invitation.
Sundhedsparken: 30 Ahorntræer skulle fældes ud til gaden. Dette skulle være sket for flere måneder siden, men der er kommet en ny projektmedarbejder på projektet, hvilket har medført en længere forsinkelse. Damme Saftstation: Marianne skriver et svar., der rundsendes til Lokalrådet til godkendelse. Der er en positiv tilslutning til projektet.

2. Status på internet:
Der kom ingen endelig beslutning om etablering/ikke etablering fra Fibias side.
Projektet fortsætter til og med juni 2016, for om muligt at få Hårbølle sommerhusområdet inkluderet i tilslutning til Fibia nettet.

3. Årsmøde 26.5. kl. 19.00 på Ny Gammelsø
På valg: Anne Grete, Marianne, Mads. Mads ønsker ikke genvalg. Carsten ønsker at udtræde af Lokalrådet. Trine ønsker at udtræde af Lokalrådet for en periode. Der skal vælges 3-4 nye medlemmer.

4. Forretningsorden.
Små rettelser, der er blevet rettet til således, at forretningsorden er vedtaget.

5. Forhave på forkant:
Spørgeskema udleveret. Jørn udfylder skemaerne og sender svaret til hver enkelt af lokalrådets medlemmer, der er forpligtet til at svare hurtigt og returnere svarene til Jørn, der så vil videresende dem til Kommunen.

6. Eventuelt:
Diskussion om en evt. genindføring af brug af round up i kommunen. Rådet har forskellige holdninger til sagen.
Fremover skal der så vidt muligt orienteres om ansøgninger, indsigelser m.m. til samtlige rådsmedlemmer inden der afgives svar.
Kommunen har indledt forhandlinger med de Vestmønske vandværker om et fælles anlæg. Ikke alle vandværker er interesserede.
Pileanlægget i Røddinge er ved at blive anlagt..
Byggeriet af Stjerneobservatoriet går i gang i løbet af 14 dage – 3 uger.
Næste møde: Årsmødet 26.5.16

Som referent: Marianne

Skriv et svar