Referat af lokalrådsmøde (3. februar 2015)

Tid: 3. februar 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Iørn, Lars, Marianne
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1
Meddelelser og orientering: Evaluering af stormøde. Ønske om et mere overordnet program for disse møder. Ikke alt for lokalt.

Udeskolen er færdig og overleveret til Fanefjord Skolen. Skolen er også betalt. Der bliver inviteret til et lille arrangement

Ejendommen Sprovegade 12 har kommunen overtaget til nedrivning. Vestmøn Lokalråd får overdraget grunden, der tænkes anvendt til et grønt område med forskellige aktivitetsmuligheder.

Fanefjord Mejeri: Møde i midten af februar og møde i midten af marts. Der skal tages en endelig beslutning på dette tidspunkt. Det ser ud til, at der ikke er bæredygtige projekter p.t.. Det er en udbredt opfattelse blandt bestyrelsesmedlemmerne i Vestmøn Lokalråd, at det nok vil være muligt at finde projektmidler til at istandsætte Fanefjord Mejeri; men det har hidtil ikke været muligt at beskrive projekter, der sandsynliggør, at den efterfølgende drift af stedet vil hænge sammen økonomisk. Lokalrådets bestyrelse er derfor fortsat af den opfattelse, at man ikke vil anbefale at arbejde videre eller afsætte ressourcer til at fremme istandsættelse af Fanefjord Mejeri på det nuværende grundlag.

Shelterpladsen: Lars har forespurgt om skilte til Shelterpladsen. Kommunen har lovet at svare inden for kort tid.

Puljeguide: Iørn tager på det første kursus. Der bliver et nyt møde i slutningen af marts. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Folkemøde: Iørn er blevet opfordret til at være med i styregruppen. Samtlige lokale foreninger bliver inviteret. Folkemødet finder sted i slutningen af august. Vi vil opfordre de øvrige lokalråd til at gå med i en fælles stand. Trine er interesseret i at være med i planlægningsgruppen.

SFOén:  Vi er mest indstillet på, at såfremt SFO-bygningerne ikke kan bruges af skolen, bør de rives ned.

Såfremt skolen kan bruge bygningerne, skal de naturligvis anvendes i skoleregi.

Skolebusser: Fra august kommer der nye ruter for skolebusserne. Fra august kan alle køre gratis med busserne på disse ruter. De nuværende busser forbliver i drift. De nye busskure er opsat, og der er solcelle lys.

Kystturisme: Plan for kystturisme ligger på Kommunens hjemmeside. Camønoen er et projekt, der åbner påsken 2016. De har en facebookside. Dark Sky er også et projekt, der er på tale.

Trappe: Der er kommet en ny trappe ned til stranden i Rytzebæk.

Idrætsforeningen: Per har prøvet at få et møde i stand med Fanefjord Idrætsforening. Der er desværre ikke kommet noget svar endnu.

2
Dialogmøde: Dialogmødet afholdes på Damme Kro, den 25. 2. 2015 kl. 19.00: Dagsorden til mødet: 1. Velkomst og præsentation. 2 Status på skolesituationen. 3 Kystturisme. 4 Landsbypedel. Iørn har sendt materiale fra Esbjerg til samtlige byrådsmedlemmer, desværre ikke noget svar. 5 Støjende vejbelægning på Grønsundvej. 5. Cykelsti fra Bogø til Fanefjordgade. 2019 er det nærmeste tidpunkt, hvor der kan ske noget. Lars arbejder videre med sagen. 6.Spørgsmål fra borgerne, hvor der underrettes om en it-messe, der tænkes afholdt på et tidspunkt. .Lars fortsætter dialogen med Fibia.

3
LUP: Mads havde sendt en revideret udgave af vores LUP-plan, og den dannede grundlag for en  nøjagtig gennemgang af samtlige punkter. Der blev indføjet, rettet og slettet i teksten undervejs.
Nu skal den renskrives og derefter i ”trykken”, så den er klar til dialogmødet. Mads, Lars og Anne Grete står for det praktiske

4
Eventuelt: Næste møde: Torsdag den 12.3.15 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Skriv et svar