Referat af lokalrådsmøde (7. oktober 2014)

Tid: 7. oktober 2014
Sted: Håbet
Tilstede: Anne Grete, Mads, Per, Lars, Trine, Carsten, Marianne og Jørn + gæster.
Referent: Marianne

Agenda
Information om nedrivningspulje, Peter Møller.
Orientering om udeskole.
Orientering om sundheds park.
Orientering om lånelejlighed.
Orientering om landsbypedel.
Kommunens sundhedsvision, skal vi komme med kommentarer—indsigelser?
Status på ny LUP.
Andre emner.
Eventuelt.

Information om nedrivningspulje
Peter Møller fra Miljø- og Teknik orienterede os om byfornyelsesloven, der danner grundlag for brug af midler til ”Fornyelse af Udkants Danmark”. Midlerne fremkommer med 60 % fra staten og 40 % fra kommunen.

Peter Møller gennemgik, hvad midlerne kan bruges til bl.a.: istandsættelse af private udlejningsejendomme, samt nedslidte ejerboliger (ejeren skal bebo ejendommen) opført før 1950.” Klimaskærm ”: tage, fundamenter, vinduer.
Bygningerne kan få tilskud efter de af Bygningskulturens vedtagne opdelingskategorier.
Bygninger, der har fået prioritet 1,2,3,4 kan få op til 33 % i tilskud.
Bygninger, der har fået prioritet 5,6,7,8,9 kan få op 25 % i tilskud.
Nedrivning: Nogle betingelser skal være opfyldt for at få støtte til nedrivning: Huset skal være i dårlig fysisk stand. Huset skal være synligt fra befærdet vej.  Tilskud 100 %.
Kontakt kommunen for at få en aftale.
Kommunen køber en del nedslidte ejendomme til nedrivning bl.a. på tvangsauktioner for at undgå, at dårlige udlejere kommer til.
Private erhvervsbygninger, der er beliggende i bysamfund, og hvor erhvervet er ophørt, kan også opnå støtte.
Bygninger, der indeholder både erhverv og beboelse kan også komme i betragtning, men begge dele skal vurderes.

Forsamlingshuse kan også komme i betragtning med en dækning på 100 % til klimaskærm: tag,vinduer, døre, tagrender, fundamenter, handicaptoilet m.m. Dog først fra 1.1.2015, idet loven endnu ikke er vedtaget.
Pengene fra 2014 skal bruges senest 1. juni 2015.

Der kan opnås 100 % til fjernelse af skrot på private ejendomme. Der skal indgås en aftale med ejeren.
Der skal i alle tilfælde være indgået en aftale med kommunen, førend et projekt går i gang. Der kan være op til 5 måneders behandlingstid fra kommunen.

Der er lavet en plan over nedrivninger/renovering af ejendomme. 1 etape Østmøn. 2. etape Østmøn. 3. etape Sjælland. 4. etape Damsholte.
Lokalrådet ser på forskellige ejendomme og drøfter emnerne på næste møde.

Orientering om udeskole
Udeskole ved Fanefjordskolen bliver færdig inden jul. Prisen er blevet lidt lavere end beregnet. De resterende penge overføres til andre projekter.

Orientering om sundhedspark
Der er ikke kommet en endelig plan endnu, men der er bl.a. planer om et vandhul til tudser, frugttræer, buske m.m. Pengene til dette projekt skal være brugt inden nytår. Mette Larsen, Vej-og park er tovholder på projektet.

Orientering om lånelejlighed
Bestyrerbolig. Bosætningsgruppen arbejder med en plan for de næste 4-5 år, hvor boligen skal bruges til at evt. tilflyttere kan bo i huset i en periode, så de kan opleve det lokale samfund. Bosætningsgruppen arbejder på nogle regler og betingelser for at bruge boligen.

Orientering om landsbypedel
Landsbypedel et projekt, der er forelagt for byrådet og dialogudvalget, der er positive overfor forslaget. Der skal arbejdes videre med projektet.

Kommunens sundhedsplan
Der skal planlægges aktiviteter for alle på alle steder for at få flere mennesker i gang med at dyrke motion.
Planen er at øge aktiviteterne for aldersgruppen 10-15 årige med 5 %. For aldersgruppen 60+ med 10 %, 15 %  på fitnessaktiviteter. Projektet omfatter hele Vestmøn.
Per: Det er ønskeligt, at de lokale idrætsklubber involveres.
Punktet overføres til næste møde.

LUP status
Erhvervsgruppen fastlægger et møde snarest

Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg har beskæftiget sig med mobil og bredbånd ved møder 10 Juni og 8 September 2014.
Ved mødet i Juni blev Vestmøn prioriteret som et af de områder, hvor TDC i forbindelse med ny kontrakt, skulle forbedre mobildækningen.
Ultimo 2014 udkommer Erhvervsstyrelsen’s årlige bredbåndskortlægning (fastnet og mobilt bredbånd) baseret på leverandøroplysninger, men denne gang med opløsning på 100x100m (husstandsniveau).
Dette foreslås suppleret med:
Ny app til smartphones som kan registrere både signalstyrke og hastighed på telefonens netværk
Brugermålte hastigheder via “bredbåndsmåleren”, som hvert teleselskab
Det er derfor vigtigt at vi sammen med Erhvervsudvalget informeret om ovenstående og evt. hjælper med dataindsamling.
Til at udnytte det ny målinger og muligheder har kommunen sammen med Guldborgsund og Lolland søgt og fået et lån på 10 millioner fra Erhvervsstyrelsen til brug for konkrete initiativer og pilotforsøg til forbedring af mobil- og bredbånds-dækning, f.eks:
Opsætning af kommunale master inkl. fiberforbindelser til disse (eksisterende høje bygninger)
Nye teknologier, f.eks. “Femto celler”, der anvendes til at forstærke mobildækning indendørs
Brug af eksisterende WIFI i lokale miljøer (åbne routere)
Udnyttelse af kommunal overskudskapacitet – tilslutning til det kommunale net i yderområder for derved at minimere graveudgifter

Relevante uddrag af mødereferaterne findes på Dropbox i Erhvervsmappen.

Internet: se også indlæg, der ligger i Dropboks

Flere beboere i  Sprove-Rødding har taget kontakt til et it-firma, der har mulighed for at forbedre internettet. Det fordrer, at der skal opstilles nogle master. Man har forespurgt om prisen , såfremt 100 husstande går med.

Mads undersøger andre muligheder, der virker bl.a. på Samsø.

Nyt møde: torsdag den 27.11.2014 kl. 18.00 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Evt.
Lars inviterer til et møde for at vise os flere muligheder i brugen af vores hjemmeside. Mødet finder sted lørdag den 18.10.

Skriv et svar