Referat af lokalrådsmøde (28. august 2014)

Tid: 28. august 2014
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte.
Tilstede: Lars, Per, Mads, Jørn, Trine, Carsten, Anne Grete, Marianne og 5 borgere.
Referent: Marianne

Konstituering af bestyrelsen (punkt uden for dagsorden)

Formand: Jørn
Næstformand: Per
Kasserer: Anne Grete
Sekretær: Marianne

Udeskole/grillhytte ved Fanefjord Skolen. Byggetilladelse er givet og betalt.Kr. 100.000,- Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget pengene til projektet. Skolen var tænkt at skulle ligge på Byparkens grund, men denne er stadig udlagt som byggegrund, og derfor er placeringen flyttet 10 m til Fanefjord Skolens grund, da det er nødvendigt med et husnr. Alle parter er enige om den nye beliggenhed. Lokalrådet står som tovholder for projektet. Udeskolen er til brug for hele Vestmøns befolkning.

Gammel sportsplads aftale med kommunen om at indrette en sundhedssportsplads samt borde, bænke og plantning af frugttræer. Idrætsforeningen er måske også interesseret i at gå ind i projektet. Der er bevilget 150.000,- fra kommunen. Jørn udfærdiger en beskrivelse af projektet.

Fanefjord Mejeri Komiteen mødes 3.9.2014. Der frist til 1.12.14 for at komme med forslag/projekter, der er driftssikre. Såfremt dette ikke lykkes søges om bevilling til nedrivning.

Folkemødet blev en stor succes med rigtig mange deltagere og mange gode debatter. Vestmøn kom på landkortet. Folkemødet er under forberedelse til næste år. Lokalrådet vil på kommende møder diskutere, hvilke arrangementer vi vil deltage i og med hvilke midler. Her kan nævnes: Tirsdagsmarked, Sildemarked, m.m.

Facebook Trine har oprettet en Facebook: Vestmøn Lokalråd, der linker til vores hjemmeside.

Hjemmeside Der har været møde med Johnni Buch angående vores hjemmeside og priser. Johnni Buch vil overføre det gamle Front Page program til et nyt: Joomla, der er tidsvarende. Prisen er 3.500. Vi prøver at søge LUP-midler til denne omlægning. Trine meddeler Johnny Buch, at vi er interesseret i denne omlægning, men at vi p.t. ikke har midler til det. LSA inviterer til Joomla-kursus i løbet af efteråret.

Mobil og internet Lars har udarbejdet et 12 punkts udkast, der skal bearbejdes. Udkastet ligger i Dropboks. Dette materiale læses af alle med henblik på diskussion på næste møde. MK Lokalrådet skal prøve at finde løsninger på mobilproblemet, og derefter gå til Kommunen.

Dette punkt er overført til næste møde.

Kommunens visioner læses til næste gang. Yderligere eksemplarer af visionerne kan hentes hos Borgerservice i Stege.

Lup-planer på hjemmesiden. Der arbejdes videre med Luppen, der kommer i en udvidet form til alle.

Handleplaner + tiltag lægges i en særskilt mappe ”LUP” i dropboks. De enkelte grupper arbejder videre med deres planer, og indkalder til møder, så arbejdet kan komme videre.

Hele projektet skal være senest være klar til dialogmødet i foråret 2015.har

Evt.

Pilerensningen i Sprove/Rødding har flere problemer med landzone. Derfor kommer projektet først til at virke tidligst om 2 år.

Pilelavet i Store Lind er plantet og virker . ½ af beboerne er med fra i år – fra næste år kommer alle med, så er arealet helt udvokset.

Næste møde: Tirsdag den 7.10.2014 kl. 19.00 i Håbet. Åbent møde.

Skriv et svar